Kapelle op den Bos Ramsdonk 04
16 jun.
Groenblauwe linten
Traag verblijven

Straat- en laanbomen: aanplanten maar!

Bomen rond openbare wegen en waterlopen zijn niet langer vogelvrij. Op 31 mei werd in de commissie Justitie een wetsvoorstel unaniem goedgekeurd tot wijziging van de wet van 4 februari 2020 “houdende boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek” en meer bepaald het artikel 3.133, teneinde in een uitzondering te voorzien op het rooien en snoeien van bomen en beplantingen als die zich op het openbaar domein bevinden en waarde hebben voor het algemeen belang. In de plenaire zitting van de Kamer op donderdag 15 juni 2023 werd het Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd.

Bomen langs openbare wegen en waterlopen zijn belangrijk

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek werd niet langer een onderscheid gemaakt tussen de regels voor het rooien en snoeien van bomen en beplantingen op enerzijds private eigendom en anderzijds het publieke domein. Daardoor kon de verwijdering van groen op de openbare weg in meer gevallen worden bevolen, zelfs als het groen waardevol is voor het leefmilieu, de landinrichting of de ruimtelijke ordening. Een dergelijke situatie staat in schril contrast met de noodzaak aan bomen in de publieke ruimte. Bomen zijn beeldbepalend, zorgen voor schaduw en verkoeling op warme zomerdagen en zitten boordevol leven.

De wetswijziging keert terug naar de situatie waardoor de rechter opnieuw meer beperkingen kan opleggen aan het rooien en snoeien van waardevolle bomen en beplantingen op het openbaar domein.


Bekijk hier het integrale parlementaire dossier

Wijziging “Art. 3.133.”

‘Alle beplantingen moeten minimaal op de hierna bepaalde afstanden van de perceelsgrens staan, tenzij indien partijen hierover een contract hebben gesloten of indien de beplantingen al meer dan dertig jaar op dezelfde plaats staan of indien ze tot de openbare wegen, wateren en hun aanhorigheden behoren…’ (toevoeging)

Deze wetswijziging is van onmiddellijke toepassing op alle bomen en beplantingen, zowel de bestaande als de toekomstig aan te planten bomen en beplantingen. Opgelet: de uitzondering geldt alleen maar rond openbare wegen, wateren en hun aanhorigheden en niet op alle openbaar domein.

Trage Wegen is verheugd dat de strijd tegen de afstandsregels beschreven in de wet van 4 februari 2020 uiteindelijk heeft geloond. We danken alle organisaties die met ons het Grondwettelijk hof stapten, in het bijzonder de VVOG en Bos+ die dit probleem in het beginsel aankaartten. Een gepaste dank gaat ook uit naar Kris Verduyckt (Vooruit) voor het parlementair initiatief.

Download hier de aangenomen tekst