Knotwilgen langsheen een paadje
20 dec.
Beleidsondersteuning
Groenblauwe linten

Voorstel tot wetswijziging beoogt betere bescherming van straat- en laanbomen

Samen met 7 verenigingen trokken wij in 2020 naar het Grondwettelijk Hof om de verminderde bescherming van laan- en straatbomen van het nieuwe Burgerlijk Wetboek tegen te houden. Dat bepaalt immers voortaan dat de buren kunnen verhinderen dat overheden bomen planten op een afstand van minder dan 2 m van de aangrenzende eigendommen. Het Grondwettelijk Hof ging jammer genoeg niet in op onze eisen. Een voorstel tot wetswijziging van Kris Verduyckt (Vooruit) tracht nu deze problematiek aan te pakken.

Lees hier het arrest van 21 oktober 2021 van het Grondwettelijk Hof.

Bomen planten op het openbaar domein en langs wegen moet makkelijk zijn

Samen met Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Centrum Duurzaam Groen vzw, Natuurpunt, Vereniging voor Openbaar Groen, vzw Voetgangersbeweging/Infopunt Publieke Ruimte en WWF startten na onze nederlaag voor het Grondwettelijk Hof lobbywerk op. We gaven advocatenbureau LDR de opdracht een onderbouwd wetsvoorstel op te maken om de ongelukkige passage uit het Nieuw Burgerlijk Wetboek te schrappen. Want wij vinden dat bomen planten makkelijk moet zijn.

Tot op heden was de interesse voor dit voorstel bij de Federale Regering bijzonder lauw. Het Agentschap Natuur en Bos nuanceerde intussen ook de impact van het Burgelijk Wetboek, omdat langs veel straten de lokale besturen het plantrecht zouden kunnen uitoefenen. Dat is het geval bij alle gemeentewegen met rooilijnen die beschreven staan in de atlas der buurtwegen, maar de regionale toepassing van dit gewoonterecht is onduidelijk.

Een federaal parlementslid van Vooruit, Kris Verduyckt, nam het initiatief om de bewuste afstandsregel weer te schrappen en schreef een eigen wetsvoorstel. We treden met hem in contact en bezorgden hem het voorstel dat werd opgesteld vanuit het middenveld. Hopelijk verloopt de parlementaire behandeling vlot. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Lees hier het parlementaire dossier, met inbegrip van het wetsvoorstel van Kris Verduyckt