PVDH zondermensen010
Vlotte stromen
Burgerparticipatie
Beleidsondersteuning

Beleidskader traag netwerk

Dankzij het Gemeentewegendecreet hebben lokale besturen heel wat zeggingskracht over hun gemeentewegen, waartoe ook de trage wegen behoren. Het decreet legt de nadruk op actieve mobiliteit door te focussen op een veilig wegennet en de uitbouw van een fijnmazig netwerk aan trage wegen.

Door een beleidskader voor de gemeentewegen op te maken, werkt een gemeente aan het realiseren van de doelstellingen uit decreet. Trage Wegen verzorgt de procesbegeleiding, de publieksparticipatie en het nodige studiewerk om tot een beleidskader te komen. Een medewerker staat de gemeente bij doorheen het gehele traject. De opmaak van een beleidskader traag netwerk wordt stapsgewijs aangepakt, in verschillende modules die je kan combineren en integreren in verscheidene beleidsdomeinen. Participatie en overleg met burgers spelen een grote rol in elke module.

Het resultaat: een strategisch visiedocument en operationele beleidskeuzes waarmee je tot directe acties kan overgaan. Het beleidskader voorziet ook een afwegingskader om aanpassingen aan het traag netwerk door te voeren.

Projectinhoud en -verloop

 • Stap 1: Een actuele stand van zaken | Module: inventariseren van trage wegen

Een logische eerste stap bij het herwaarderen van trage wegen: in kaart brengen van wat er is, en in welke toestand. De inventarisatie van alle mogelijke trage wegen en paden gebeurt aan de hand van terreinbezoeken met papieren fiches of een handige app. Een actuele inventaris van het lokale netwerk vermijdt verwarring en betwisting én legt nieuwe kansen bloot. Trage Wegen begeleidt jouw gemeente bij alle stappen die nodig zijn om een inventaris tot een goed einde te brengen. Inwoners worden in deze eerste stap al betrokken bij het project.

 • Stap 2: Samen nadenken over een beleidskader traag netwerk | Module: opmaak beleidskader

In de visiefase maken we samen met het bestuur en inwoners, geheel volgens de modaliteiten die het decreet voorschrijft, een strategische visie voor het traag netwerk op. Want trage wegen kunnen immers een sleutelrol spelen binnen het lokale wegennet en zo de functionaliteit en consistentie van de lokale mobiliteit gevoelig verhogen. En dit op de meest verkeersveilige, gezonde, groene en actieve manier mogelijk. Deze onderbouwde visie zorgt tevens voor een draagvlak voor latere realisaties.

 • Stap 3: Uitvoering op het terrein | Module: begeleiding bij uitvoering

Een beleidskader traag netwerk is natuurlijk maar pas het begin! Op basis van deze visie kan de gemeente terreinmaatregelen nemen om het traag netwerk op bepaalde plaatsen te herstellen, in te richten, uit te breiden, of bekend te maken. Trage Wegen kan jouw gemeente bijstaan bij zowel het ontwerp van een bepaalde trage weg als bij het opvolgen van de terreinwerken. Overleg en communicatie zijn onontbeerlijk om de geselecteerde prioriteiten te realiseren.


Meestal worden stap 1 en 2 samen genomen binnen een project. Na de opmaak van het beleidskader traag netwerk bekijken we samen met de gemeente waar en hoe stap 3 ingevuld kan worden, binnen een volgende opdracht.

Richtprijs

 • Module inventariseren:
  De kostprijs wordt berekend per deelgebied van 15 km². We bevelen aan de gehele stad of gemeente in één keer te inventariseren, waardoor flink wat efficiëntiewinst te boeken valt. Deze module kost ca 6.500 €/15km²

 • Module opmaak beleidskader:
  De kostprijs wordt berekend aan de hand van uniforme ‘pakketten’ van 15 werkdagen. Een beleidskader omvat minimum 3 pakketten. Per bijkomend te onderzoeken opgave en/of per gebiedsgericht deeltraject komt daar telkens een pakket bij.
  Bijvoorbeeld: een gemeente die ervoor kiest een beleidskader op te maken met de focus op trage wegen in 2 deelgemeenten, komt zo aan 4 pakketten.
  Elk pakket kost 8.250 €.

 • Module begeleiding bij uitvoering:
  Per pakket van 15 ondersteuningsdagen. Elk pakket kost 8.250 €.

Ligt jouw gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen? Dan past de provincie een aanzienlijk bedrag bij per pakket, zodat de gemeente nog maar 3.000 euro moet betalen per pakket.

Alle prijzen zijn excl. btw

Verder lezen