zondag, 28 February 2021 19:35

Vraag van de maand: kan je de gemeente verzoeken een trage weg te verplaatsen?

Het Gemeentewegendecreet dat in werking trad op 1 september 2019 wijzigde tal van procedures inzake trage wegen. Dat is intussen bekend. Lokale besturen staan voor de uitdaging het decreet op het terrein toe te passen. Regelmatig bereikt ons de vraag of een ‘vraag’ of ‘verzoek’ tot het verplaatsen van een trage weg aan de decreetsvoorwaarden voldoet.

Over het antwoord kunnen we kort zijn: neen, het verzoek voldoet niet aan het decreet Gemeentewegen. Het Gemeentewegendecreet voorziet op geen enkele wijze de 'aanvraag' of het 'verzoek' van particulieren om gemeentewegen te wijzigen, tenzij het zou kaderen in een geïntegreerde procedure met een omgevingsvergunning. Een woordje uitleg.
In het artikel 8 van het Gemeentewegendecreet wordt gesteld: “Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.” De Memorie van Toelichting (Parlementaire Stukken) verduidelijkt wat hiermee bedoeld wordt: “(…) Een gemeenteweg kan alleen via een administratieve beslissing van de gemeenteraad aangelegd, gewijzigd, verplaatst of opgeheven worden. Het initiatiefrecht is voorbehouden aan de overheid. Vanuit de doelstelling om te komen tot geïntegreerde en vereenvoudigde procedures en een administratieve lastenverlaging wordt in het voorstel van decreet wel een mogelijkheid opgenomen om de besluitvorming over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg te koppelen aan de besluitvorming rond vergunningsaanvragen in het kader van de ruimtelijke ordening (zie artikel 12, §2)."

Anderzijds wordt in het voorstel van decreet bepaald dat burgers bij de gemeente een verzoekschrift kunnen indienen tot:
  • 1° vaststelling van een dertigjarig publiek gebruik of niet-gebruik van een grondstrook, waarbij de gemeenteraad passende maatregelen moet overwegen (zie artikel 13 en 14);
  • 2° heropening en herwaardering van verwaarloosde of in onbruik geraakte gemeentewegen (zie artikel 35).

Omwille van het algemeen belang van het gemeentelijke wegennet wordt niet in andere mogelijkheden voorzien om de wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg te vragen. Dergelijke vragen of verzoeken dienen dus, gebaseerd op deze motivatie, geweigerd te worden. Overigens is dit géén nieuwigheid: ook de Buurtwegenwet voorzag nooit in ‘aanvragen’ of mogelijkheden voor particulieren om wegen te verplaatsen of op te heffen.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.