vrijdag, 30 October 2020 15:54

Vraag van de maand: hoe dien je beroep in tegen de wijziging of opheffing van een gemeenteweg in een omgevingsvergunning?

De tijd gaat snel: het Gemeentewegendecreet blies intussen zijn eerste verjaardagskaarsje uit. Op 1 september 2019 veranderden de regels die van toepassing zijn op trage wegen ingrijpend. > Eerder legden we al uit dat de grenzen van elke gemeenteweg bepaald worden door de rooilijnen ervan en dat die rooilijnen worden vastgesteld en gewijzigd door het aannemen van rooilijnplannen.

Dat kan door het volgen van > de autonome procedure, maar dergelijke wijzigingen kunnen ook worden geïntegreerd in een omgevingsvergunning. We spreken daarom van > de geïntegreerde procedure, die we vorige maand uitvoerig toelichtten.  Als de gemeenteraad de rooilijn van een trage weg wijzigt of opheft in een omgevingsvergunningsdossier, dan geldt er een speciale beroepsprocedure. Een woordje uitleg.

Dubbel beroep

vraagvandemaand1Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeenteraad die een gemeenteweg creëert, wijzigt of opheft in een omgevingsvergunnings-aanvraag, dan voorziet het Gemeentewegen-decreet een nieuwe beroepstrap in het Omgevingsvergunningendecreet, nl. artikel 31/1.

Het beroep tegen die beslissing is een ‘dubbel beroep’: je moet formeel (zelfs al was het maar pro forma) in beroep gaan tegen de omgevingsvergunning zelf, waarbij je gelijktijdig een wegenisberoep moet instellen. Het is dit wegenisberoep dat zal worden behandeld door de Vlaamse Regering. In de praktijk is dat dus de Vlaamse minister van Mobiliteit, die ook de beroepen behandelt in de autonome procedure.

De argumenten om de beslissing van de gemeenteraad te laten vernietigen, zijn uitsluitend gebaseerd op procedurele bepalingen en op de artikels van het Gemeentewegendecreet (vnl. art. 3 – doelstellingen en art. 4 – principes; in voorkomend geval art. 6 – gemeentelijk beleidskader). Gelukkig zijn deze artikels voldoende ruim geformuleerd. Mocht je ook bezwaren hebben tegen het voorwerp van de omgevingsvergunning (bv. een verkaveling of een bouwproject), dan kan je die ook uiten maar enkel in het omgevingsberoep. Hoewel wegenis en ruimtelijke ordening vaak samengaan, zijn de beroepen dus twee strikt gescheiden werelden.
 

Indienen in de praktijk?

vvdm-klein1Als je in beroep wenst te gaan, dan bezorg je (binnen de 30 dagen na de bekendmaking van de toekenning van de omgevingsvergunning) eerst het wegenberoep aan de Vlaamse Regering, met een aangetekende zending. Dat richt je aan volgend adres:

           Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Stafdienst
           Beroepsprocedure gemeentewegen ikv. Omgevingsvergunningen
           Koning Albert II-laan 20 bus 2
           1000 Brussel

Je voegt een afschrift van dit wegenberoep toe aan het proformaberoepsdossier over de omgevingsvergunning. Dat kan eenvoudig via het opladen van het wegenberoep als bijlage bij het omgevingsberoep op > het Omgevingsloket. Hierdoor worden de bevoegde beroepsinstantie die oordeelt over het omgevingsvergunningsdossier én het college van burgemeester en schepenen behoorlijk geïnformeerd. Beide krijgen immers een melding via het Omgevingsloket.
Trage Wegen maakte voor jou al > een model wegenisberoep op, dat je bij > het model pro forma omgevingsberoep kan voegen.
 

Kosten

vvdm-klein2Om in beroep te gaan tegen een omgevingsvergunning, moet je ook een dossierkost betalen, die in de meeste gevallen 100 euro bedraagt. Deze kost hangt af van de behandelende beroepsinstantie van de omgevingsvergunning. Ook het rekeningnummer waarop moet betaald worden hangt af van deze instantie. Een overzicht vind je op > het Omgevingsloket.
 

Verder verloop van de procedure

Het ‘wegenisberoep’ werkt opschortend. Zolang de Vlaamse Minister van Mobiliteit geen beslissing heeft genomen, kan de beroepsinstantie (dat is meestal de Deputatie) evenmin een vergunning afleveren. Het wegenisberoep schort alle lopende termijnen in de vergunningsprocedure op. Voorts verloopt de procedure zoals we >> in het vorige e-zine al uitlegden.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.