woensdag, 26 September 2018 10:57

Vraag van de maand: hoeveel trage wegen zijn er eigenlijk? (deel 3)

Er zijn ongeveer 40.000 kilometer trage wegen op het terrein aanwezig, zo schreven we eind juni. In onze bossen ligt de dichtheid van de trage wegen het hoogst, in de ruilverkavelingen ‘oude stijl’ het laagst, zo blijkt. Dichtheid zegt echter niet alles…

De verdichting van de trage wegen

De verdichtingsindex van de trage wegen geeft een beeld over de mate waarin het tragewegennet het rijwegennet ‘verdicht’. Ook nu zijn de gegevens afkomstig van het Wegenregister [1]. De index wordt uitgedrukt in procent: 0% betekent dat er in een hokje géén enkele trage weg voorkomt, 100% betekent dat alle wegen in het hokje trage wegen zijn.


Met deze verdichtingsindex wordt het beeld van de dichtheid een stukje bijgesteld. Ook nu blijven de bosgebieden duidelijk zichtbaar, maar nu komen ook de zuidelijke leemstreken met traditioneel een dicht netwerk aan historische buurtwegen uit de verf. 

Belang van bossen blijft groot, impact van ruilverkavelingen eveneens

Om het belang van de boswegen in de verdichting aan te tonen, zoomen we opnieuw in op het gebied ter hoogte van Schoten en Brasschaat. De donkerblauwe vakken wijzen op een wegennet dat in die vakken voor meer dan 66 % uit trage wegen bestaat.


Als we het ruilverkavelingsgebied ‘oude stijl’ rond Sint-Truiden onder de loep nemen, dan levert dit opnieuw een bleek beeld op. Minder dan 20% van het wegennet bestaat er uit trage wegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Stadskernen en randstedelijke gebieden

Hoewel de dichtheid aan trage wegen in deze gebieden eerder hoog ligt, is de verdichting er aan de lagere kant. Dit valt te verklaren door de grote dichtheid van het straten- en rijwegennet in dergelijke gebieden. Daardoor blijft de verdichtingsindex onder de 40%. Naarmate we in het suburbane gebied komen, neemt de verdichting dan weer toe. In het stadscentrum van Gent is de verdichtingsindex eerder laag. De dichtheid van het tragewegennet is eerder groot.
  

 

 

 

 

 

 

 

Nevelstad Vlaanderen

In de suburbane gebieden kan de verdichting snel oplopen. Zo telt het wegennet in de open ruimte tussen de kernen van Aartselaar en Kontich tot 50% trage wegen.In de minder dicht bevolkte suburbane gebieden is het tragewegennet soms nog verrassend dicht ten opzichte van het reguliere wegennet. Als we inzoomen op de zone tussen Aalst en Zottegem (Oost-Vlaanderen), valt de hoge verdichtingsindex van heel wat hokken op (vaak hoger dan 56%). Er staat heel wat lintbebouwing langs de reguliere straten en wegen, maar achter de huizen zijn er vrij veel open gebieden. Deze gebieden worden ook nog eens goed doorstoken met trage wegen.


 

Kansen voor de verdere verdichting van het tragewegennet


De meest voor de hand liggende strategie voor het verder verdichten van het tragewegennet bestaat uit het heropenen van juridisch nog bestaande wegen. Om deze kansen in beeld te brengen, doen we beroep op de inventarisatiegegevens van de afgelopen jaren. Het Tragewegenregister bundelt al deze gegevens. Daarmee kunnen wij de potentiële verdichting berekenen.

De potentiële verdichting laat - in de geïnventariseerde hokken - een duidelijk beeld zien waar door het herwaarderen en openstellen van trage wegen nog het meeste verdichting kan gerealiseerd worden. Hoe donkerder het hok, hoe hoger het aandeel van trage wegen die juridisch nog bestaan (maar niet zichtbaar of open zijn) tegenover het ‘open’ wegennet.


In het donkerste hok (Everbeek, Brakel), loopt dit op tot 50%. Let wel: hoewel er dus in dit hok heel wat trage wegen zijn die juridisch nog bestaan (maar niet gebruikt kunnen worden), zegt de potentiële verdichting niks over de actuele dichtheid van het tragewegennet. In hetzelfde vak ligt deze op 3,32 km / km², wat overeenkomt met het gemiddelde van het Vlaams Gewest. De verdichtingsindex ligt in dit hok op 54,65 %, wat wil zeggen dat méér dan de helft van het wegennet in Everbeek dus uit trage wegen bestaat. De lichtste hokken duiden op een uiterst geringe mogelijkheid om het wegennet wezenlijk te verdichten via het openstellen van juridisch bestaande trage wegen.

De potentiële verdichtingsindex doet dus geen uitspraken over de algemene toestand van het tragewegennet. De onderstaande beelden zoomen opnieuw in op Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen). Ze geven duidelijk sterk verschillende hokken qua potentiële verdichting weer. Dit staat in relatie tot het aandeel van de niet-toegankelijke trage wegen in dit gebied. In de hokken met de hoogste potentiële verdichtingsindex kan dus het meeste winst geboekt worden om een fijnmazig netwerk aan trage wegen te creëren. 
De situatie in Erpe-Mere toont overigens ook aan dat het mogelijk is een hoge dichtheid te combineren met een hoge potentiële verdichting. Een dergelijke situatie biedt kansen om een fijnmazig én doorlopend netwerk aan trage wegen uit te bouwen.


 
In de volgende e-zines gaan we verder in op dit onderwerp en bespreken we onder meer de bewaring van de trage wegen in Vlaanderen.

Deze cijfers en kaarten kwamen tot stand dankzij het actieprogramma ‘Monitoring Tragewegenbeleid’, dat gesteund wordt door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Ze zijn een uittreksel uit het Nulmetingsrapport Tragewegenbeleid >> http://www.tragewegen.be/images/stories/downloads/Monitoring/20180612-NulmetingPMF-rapport.pdf
 


[1] Zie vorig e-zine: het Wegenregister is een geografische gegevensbron die idealiter alle openbare wegen in Vlaanderen omvat. Het wordt ontwikkeld door het Agentschap Informatie Vlaanderen.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.