Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 
woensdag, 30 August 2017 14:30

Wat met het algemeen belang? Deputatie Vlaams-Brabant gaat uit de bocht met beslissing over voetwegen in Dilbeek

De Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant besliste begin augustus om voetwegen 99 en 102 in Dilbeek respectievelijk te verleggen en af te schaffen. Om veel redenen is dit besluit ongehoord. Niet alleen druist het in tegen het algemeen belang, het kwam vooral op bedenkelijke wijze tot stand. Trage Wegen en heel wat andere belanghebbenden - gebruikers van trage wegen, buurtbewoners en organisaties die ijveren voor veiligere infrastructuur voor voetgangers en fietsers - tekenen beroep aan tegen dit besluit bij de gouverneur.

DIL099102 20160927 afschaffingDe provincie Vlaams-Brabant zet sinds enkele jaren flink in op de uitbouw van een netwerk van fietssnelwegen en het verbeteren van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Infrastructuurwerken die moeten leiden tot aaneensluitende, veilige en comfortabele verbindingen waar fietsers 'zonder remmen' kunnen rijden. De focus van die werken ligt op de Vlaamse rand en Brussel, want "daar is het mobiliteitsprobleem nijpender dan elders en het fietspotentieel groter dan in de rest van de provincie." (gedeputeerde Tom Dehaene in de brochure "Fietssnelwegen. Bouw uw stukje fietssnelweg met provinciale steun, Provinciale subsidies voor lokale besturen en andere kandidaat-bouwheren", p. 3). Uiteraard juichen we deze investeringen toe. Ze tonen eens te meer het maatschappelijk belang van infrastructuur voor fietsers en voetgangers aan.

Groot was dan ook onze verbazing toen we het besluit van de Deputatie in het Dilbeekse dossier doornamen. Met die beslissing hakt de provincie een gat in een bestaande, veel gebruikte verbinding voor fietsers en voetgangers, net in die zone waar het mobiliteitsprobleem volgens de provincie zelf het nijpendst is.

Het staat buiten kijf dat voetwegen 99 en 102 essentiële schakels zijn in het netwerk van paden en verbindingen voor actieve weggebruikers in Dilbeek. Ze zijn misschien niet zo prestigieus als een pas aangelegde fietssnelweg, maar samen met de aanpalende buurtwegen zorgen zij voor een verkeersveilig, gezond en aangenaam alternatief voor de Stationsstraat en de Snakkaertstraat. De Stationsstraat is een tweevaksbaan en de Snakkaertstraat is een smalle straat met veel verkeer, vooral tijdens de spitsuren. Een sluiproute par excellence, die bezwaarlijk veilig kan genoemd worden. Het besluit van de deputatie om het 90 meter lange traject van voetweg 102 af te schaffen betekent dat de bestaande, 800 meter lange, autovrije verbinding ophoudt te bestaan. Het resultaat: fietsers en voetgangers worden gedwongen de drukke autowegen te gebruiken. Precies het tegengestelde van wat de provincie wil bereiken met haar fietsinfrastructuurbeleid.

Voetwegen 99 en 102 zijn dan wel oude paden, hun belang is meer dan ooit actueel. Voor recreatieve én voor functionele verplaatsingen. De paden geleiden fietsers en voetgangers op weg naar school, de sportvelden en brengt mensen vanuit de woonkernen richting het centrum van de gemeente. Het openbaar onderzoek dat vooraf ging aan het besluit van de provincie leverde dan ook honderden bezwaren van ongeruste burgers en organisaties op.

De argumenten en bezorgdheden die in deze bezwaarschriften werden geformuleerd, volstonden om het College van Burgemeester en Schepenen van Dilbeek te overtuigen dat dit afschaffings- en verleggingsdossier het algemeen belang niet diende. Het College stelde dan ook voor aan de gemeenteraad om het dossier niet aan de provincie over te maken. Door de precaire politieke situatie in de Dilbeekse gemeenteraad, kon de oppositie een amendement dat alle bezwaren van tafel veegde doorduwen, zodat het dossier alsnog bij de bestendige deputatie terecht kwam. Niemand geloofde dat de deputatie – in deze tijden van heropende voetwegen, beter onderhoud, naamborden en wandelkaarten – zou instemmen met de afschaffing en verlegging. We begrijpen niet, helemaal niet, hoe deze beslissing het algemeen dient. Slechts één aangelande, bevriend met de Dilbeekse oppositie, wordt beter van dit besluit.

Alle beweringen in het amendement, waarvan een groot aantal flagrant afwijken van de realiteit, werden zonder meer aangenomen. Werden de bezwaarschriften even goed bestudeerd? Op basis van de argumenten die de deputatie aandraagt bij haar beslissing vermoeden wij van niet. Er wordt niet ingegaan op het feit dat het afschaffen van voetweg 102 en het verleggen van voetweg 99 de facto betekent dat fietsers en voetgangers geen alternatief voor de drukke straat meer hebben. Het klopt ook niet dat de verlegging van voetweg 99 nodig is om het natuurgebied als een geheel te kunnen beheren. De aanwezigheid van het pad vergemakkelijkt juist het beheer, als toegangsweg tot de zone. Bovendien, om de voetweg te verleggen moet er een stuk natuur gekapt worden. En dan zwijgen we nog over het gebruikscomfort van het verlegde tracé, met een hellingsgraad die alleen voor mountainbikers haalbaar is.

Tot slot willen we nog wijzen op de geschiedenis van dit kwalijke dossier. Een eerder besluit van de deputatie (maart 2008) om deze wegen af te schaffen werd vernietigd door de Vlaamse regering (augustus 2009). De aanvrager / aangelande bracht de zaak voor de Raad van State in verband met procedurefouten bij de vernietiging van het deputatiebesluit. De Raad vernietigde dit beroep met een duidelijke uitspraak in april 2012.

Onze organisatie, maar ook burgers, gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid werken al jaren aan het uitbouwen van een tragewegennet op lokaal en bovenlokaal niveau. Dit besluit is een regelrechte kaakslag voor hen.

Om al deze redenen tekent Trage Wegen beroep aan. Het dossier verhuist nu naar de Vlaamse Regering. We vertrouwen er op dat het dossier daar wél ernstig en objectief behandeld wordt en leidt tot een vernietiging van de beslissing van de deputatie. We vragen aan de gouverneur om de gemeente en de aanvrager te wijzen op het feit dat dit beroep opschortend werkt, zodat de voetwegen tenminste open blijven zolang de procedure loopt.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Gelijkaardige berichten

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.