Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 
maandag, 01 February 2016 09:05

Wie moet het schattingsverslag opmaken voor de te betalen welvoeglijkheidsvergoeding wanneer buurtwegen worden verlegd of afgeschaft?

Wanneer een buurtweg wordt verlegd of afgeschaft, moet volgens artikel 29 van de Buurtwegenwet daarvoor een vergoeding betaald worden die door "deskundigen" wordt geschat. Hoe zit dit juist in elkaar? En over welke deskundigen gaat het?

Over welke buurtwegen gaat het?

Het artikel 29 uit de Buurtwegenwet maakt een onderscheid tussen de buurtwegen waarvan de gemeente de bedding in eigendom heeft en de buurtwegen waarvan de bedding in private eigendom is. Ook voor de vergoeding gelden er dus andere regels.

a) Buurtwegen waarvan de gemeente eigenaar is: wanneer de buurtweg wordt afgeschaft, hebben alle aangelanden hebben het recht (en dus niet de plicht) om de vrijgekomen grond tot in het midden van de wegas over de lengte van hun aangrenzende eigendom aan te kopen. Wanneer één van de aangelanden de vrijgekomen grond niet wenst te verwerven, kan een andere aangelande de volledige wegzate kopen. Als de aangelanden niet geïnteresseerd zijn, dan kan de gemeente de grond verkopen aan een derde of hem ruilen. De aangelanden moeten hun recht op aankoop wel uitoefenen binnen de termijn van zes maanden vanaf de bekendmaking van het besluit van goedkeuring van de wijziging of afschaffing van de buurtweg.

b) Buurtwegen waarvan de bedding in privaat bezit is: de eigenaar van een bedding waarop een buurtweg ligt die afgeschaft of verlegd wordt, moet een vergoeding betalen. De verklaring hiervoor: doordat de buurtweg verdwijnt is de grond niet meer belast met een publiekrechterlijke erfdienstbaarheid van doorgang. Dat betekent dat de eigenaar plots veel meer mag doen met zijn grond (die hij voor de afschaffing bijvoorbeeld niet mocht afsluiten of inrichten zoals hij dat zelf wenste). Deze zogenaamde welvoeglijkheidsvergoeding bedraagt in regel ongeveer 90% van de aankoopprijs. Dat is een hoog percentage omdat de eigenaar van een perceel grond waarover een buurtweg loopt, slechts beschikt over een theoretisch eigendomsrecht.

Wie bepaalt de grootte van de vergoeding?

Volgens de letter van de wet moet de begroting gebeuren door "deskundigen". De wet zegt echter niet welke deskundigen. In de praktijk is men het gewoonterecht gaan toepassen dat al bestond vóór de wet op de Buurtwegen en het ontstaan van de Belgische Staat. Het was de gewoonte dat de administratie die bevoegd was voor de domeinen van de staat tussenkwam bij het verkrijgen, vervreemden of verhuren van onroerende goederen van de staat.

Dat gewoonterecht werd vastgelegd in het decreet van 10 december 2010. Het decreet stelt dat vastgoedverrichtingen van de openbare besturen worden voorafgegaan door een schattingsverslag. In het geval van buurtwegen hebben gemeenten de keuze uit twee opties: ofwel laten ze de schatting opmaken door een erkende landmeter-expert, ofwel voeren de ontvangers van de registratie en de aankoopcomités deze taak uit.

Een voorafgaand schattingsverslag over de te betalen meerwaarde is in een administratieve procedure tot afschaffing of verlegging van een buurtweg wel degelijk een verplichting. De overheid die dient te beslissen moet immers over alle informatie beschikken.

Gelijkaardige berichten

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.