woensdag, 02 December 2015 09:44

Provincie Limburg steekt een tandje bij voor trage wegen

Op 20 november stelde de provincie Limburg een nieuw subsidiereglement voor. Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: "Hiermee ondersteunt het provinciebestuur de Limburgse steden en gemeenten bij het behouden, verbeteren en uitbreiden van de netwerken van trage wegen op hun grondgebied. Dat het subsidiereglement tegemoet komt aan een concrete vraag van de steden en de gemeenten bewijzen de aanvragen die nu al in volle voorbereiding zijn. De gemeenten Wellen en Alken hebben aangegeven dat ze in de toekomst grensoverschrijdende trage verbindingen willen realiseren tussen de dorpscentra." 

TWLimburg1Het subsidiereglement voor de ondersteuning van het tragewegenbeleid van de gemeenten werd goedgekeurd door de provincieraad op 21 oktober 2015. De voorziene subsidie zal steden en gemeenten ondersteunen wanneer deze gestructureerd en planmatig willen werken aan trage wegen. Toch zijn het niet de steden en gemeenten zelf die de subsidie aanvragen. Omwille van praktische en technische redenen kunnen enkel de Limburgse regionale landschappen en andere vzw's - zoals Trage Wegen vzw - na voorafgaandelijk akkoord van de gemeente de subsidie aanvragen.

In ruil voor die subsidie en een beperkte eigen forfaitaire bijdrage, kan de stad of de gemeente beroep doen op de expertise van het regionale landschap of de vzw voor de begeleiding in een vooraf bepaalde module en projectgebied. "Ik ben er van overtuigd dat de subsidie een effectief en zinvol hulpmiddel is voor de steden en de gemeenten", zegt gedeputeerde Jean-Paul Peuskens. "Veel steden en gemeenten hebben trage wegen op een of andere manier opgenomen in hun beleidsplanning. Het subsidiereglement komt net op tijd. De steden en de gemeenten en de provincie streven samen naar een zo groot mogelijk netwerk van trage wegen: fijnmazig én over de gemeentegrenzen heen".

Dat het subsidiereglement tegemoet komt aan een concrete vraag van de steden en de gemeenten bewijzen de aanvragen die nu al in volle voorbereiding zijn. De provincie hoopt dan ook om nog dit jaar de eerste subsidies goed te keuren. Het nodige budget hiervoor is alleszins voorzien.

De gemeenten Wellen al aan de slag

TWLimburg2De gemeente Wellen heeft aangegeven dat ze in de toekomst trage verbindingen wil realiseren tussen het dorpscentrum en de gemeentegrens met Alken. De gemeente Wellen heeft al een tragewegenplan. Dat werd opgesteld samen met Trage Wegen vzw en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in 2010.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vraagt samen met hen subsidie aan voor het realiseren van een trage verbinding van het centrum naar het zwembad en verder naar de grens met Alken (module 4). In het projectgebied liggen verschillende voetwegen uit de atlas van de buurtwegen, juridisch gezien openbare wegen die toegankelijk moeten zijn. In praktijk is dat jammer genoeg niet het geval. Wellen wil hier graag opnieuw een verbinding creëren. De mogelijke taken van de partner zijn: het overleggen met de aangelanden, het formuleren van inrichtingsvoorstellen, het voorbereiden van het dossier voor de aanpassing van de atlas van de buurtwegen en het voorbereiden van de documenten voor de aanbesteding van de inrichtingswerken.

Op langere termijn is het de bedoeling om samen met de gemeente Alken grensoverschrijdende trage verbindingen te ontwikkelen tussen de dorpscentra. Deze projecten zullen in een latere fase uitgevoerd worden.

Meer info op www.limburg.be/tragewegenbeleid.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.