dinsdag, 08 September 2009 13:54

Trage wegen in het Vlaams regeerakkoord

Kansen verzilveren, opletten voor valkuilen

Het stof van de regionale verkiezingen is intussen neergedaald. De coalitie is gesmeed (ter info: CD&V - sp.a - N-VA), die op basis van het regeerakkoord voor 2009-2014 de komende jaren heel wat beslissingen zal nemen met een weerslag op de trage wegen. We nemen de relevantste passages inzake trage wegen even onder de loep.


Vóór het behoud van een sterk buurtwegenstatuut
"We vereenvoudigen het juridische kader voor de buurtwegen."
Dit zinnetje is een mes dat langs twee kanten snijdt. Uit onze intussen ruime terreinervaring blijkt dat het sterke statuut voor buurtwegen een beschermende grendel is voor vele trage wegen op het terrein. Als we de netwerkfunctie bijgevolg maximaal willen beschermen, dan wordt er best niet aan dit statuut gemorreld. Nog zo'n andere beschermende grendel is de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen de lokale overheden, de provincies en de Vlaamse overheid. De eerste treedt op als wegbeheerder, de tweede als mede-toezichtshouder en de derde behoudt een opschortend beroep als de eerste twee de mist in gaan. Deze bevoegdheidsverdeling bewijst dag in dag uit dat ze nuttig en wenselijk is. Ze is ook goed gekend, gezien de veelheid aan dossiers. Met het oog op de bescherming van het netwerk zou het erg onverstandig zijn deze te veranderen. Alles kan eenvoudiger. Alleen moet vereenvoudiging wel een doelstelling dienen. De regelgeving rond buurtwegen is dan wel oud, ze is vooral degelijk. Met ons uitgangspunt "niet aanpassen, maar toepassen" blijven we ijveren voor handhaving, want daar wringt nog altijd het schoentje.

afbeeldingInventariseren
"We maken een inventaris" Absoluut. Hiermee stelt het regeerakkoord niet meer of niet minder dat er tijdens deze Vlaamse legislatuur gebiedsdekkend de toestand van alle trage wegen in kaart dient gebracht te worden. Alle overheden in Vlaanderen moeten hiervoor een gecoördineerd actieplan opstellen. Voor de vzw Trage Wegen mogen deze inspanningen niet alleen op de kap van de gemeenten afgewenteld worden. Onze vereniging stelde het afgelopen jaar trouwens een inventarisatiemethode op punt die op heel wat plaatsen wordt toegepast.

Netwerk, cultuurhistorie en archeologie
"We beschermen maximaal de netwerkfunctie voor het langzame verkeer en de cultuurhistorische en archeologische waarde." Onze vereniging is opgetogen dat trage wegen niet herleid worden tot loutere 'verbindingen van A naar B'. Immateriële waarden zoals cultuurhistorie en een levend archeologisch patrimonium zijn minstens even belangrijk. En het één liefst niet ten koste van het andere: multifunctionaliteit ("een trage weg is zoveel méér dan een weg") dragen we hoog in het vaandel.

Labo plattelandsbeleid
"Bij het nemen van agromilieumaatregelen in het kader van het plattelandsbeleid, ontwikkelen we nieuwe instrumenten, zoals collectieve beheersovereenkomsten met resultaatverbintenissen voor
bijvoorbeeld de aanleg, bescherming en het onderhoud van structuurbepalende elementen als plasbermen, houtkanten, holle wegen en trage wegen." Plattelandsbeleid is een laboratorium. Vooreerst moet de wegbeheerder gewoon zijn plicht doen: de wegen onderhouden. Wij breken ook een lans voor een instrumentarium dat het voor (plattelands)gemeenten aantrekkelijker maakt buurtwegen te behouden en te ontwikkelen dan om ze af te schaffen. Beheersovereenkomsten kunnen nuttig zijn, maar niet op erkende buurtwegentracés. Tenzij de gemeente als wegbeheerder het geld zou mogen uitkeren, natuurlijk. Ons lijkt een aangepaste weging in het gemeentefonds (gebaseerd op het aantal kilometer te onderhouden trage weg) een veel beter idee.

Trage Wegen vzw blijft zich uiteraard inzetten voor het trage-wegennet in ons land. We komen van ver, maar de (trage) weg lijkt nog lang.

Lees het Vlaams regeerakkoord er gerust zelf op na.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.