E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave Mei 2005

Studiedag "Trage wegen, waar naartoe?"

18 mei 2005 ? Provinciehuis Boeverbos

Trage wegen, iedereen kent er wel enkele in de buurt; verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden,? Ze liggen ondermeer vast in wetgeving en de Atlas der Buurtwegen, daterend van? 1841. Veel van die trage wegen zijn anno 2005 echter verdwenen of dreigen in de toekomst te verdwijnen. Moet de atlas en de wetgeving aangepast worden? Kunnen trage wegen een nieuwe toekomst krijgen? Welke mogelijkheden, voordelen en meerwaarde bieden Trage wegen? Waar kan ik als bewoner, gemeentebestuurder, landbouwer terecht met al m?n vragen? Op die vragen proberen de organisatoren van deze studiedag via enkele toelichtingen en praktijkvoorbeelden een antwoord te bieden.

Programma
18:30 Ontvangst met koffie
19:00 Verwelkoming gedeputeerde Patrick Van Gheluwe
19:10 Wettelijk statuut voor landelijke wegen (Steven Clays, vzw Trage Wegen)
19:30 Belang van trage wegen uit verschillende invalshoeken (Freek Verdonckt, Trage Wegen vzw)
20:00 Casestudies (Inrichting landelijk gebied - Aanpak Oudlandpolder - Aanpak West-Vlaamse Heuvels)
21:00 Toekomstvisie trage wegen, Evert De Pauw (prov. West-Vlaanderen, DRUM)
21:30 Slottoespraak gedeputeerde Dirk De fauw
21:45 Receptie

Platteland in de kijker
Deze studiedag vindt plaats in het kader van de 'plattelandsmaand' mei, waarin de provincie West-Vlaanderen extra aandacht besteedt aan plattelandsthema's. Aangezien ons trage wegen-patrimonium bij uitstek de leefbaarheid van het Vlaamse platteland bevordert, is natuurlijk ook de vzw Trage Wegen van de partij.

Organisatie
Provincie West-Vlaanderen, Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels, Houtland en IJzer en Polder, Natuurfonds Westland, Westtoer, Vlaamse Landmaatschappij en Provinciale Minaraad.

Meer informatie:
uitnodiging (PDF)
antwoordkaart (PDF)

of bij Bern Paret (bern.paret@west-vlaanderen.be), 050/40 35 47.


DULOMI-nieuws uit Grobbendonk

Elke maand focussen we op één van onze Dulomi-proefprojecten (zie ook vorige e-zines). De vzw Trage Wegen begeleidt met de steun van het Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap in elke provincie één à twee gemeenten met een trage wegen-project. Sinds maart 2004 is er ook in Grobbendonk een proefproject ?trage wegen? van start gegaan. De inzet van het proefproject is het streven naar een globaal herwaarderingsplan van alle trage wegen in de gemeente. Eerst werd Bouwel aangepakt, later volgt ook de rest van de gemeente. Verleden jaar zijn de mensen van de milieuraad van Grobbendonk druk bezig geweest alle bestaande (en kortelings verdwenen) kerkpaden en voet- en veldwegen in de gemeente terug in kaart te brengen. Dit leidde tot een overzichtelijke kaart waarin elke trage verbinding in Bouwel genummerd en kort beschreven werd.

Een rondvraag bij de lokale bevolking

Om te weten waar het nu naartoe moet met deze wegen, werden de gebruikers en de betrokkenen uitgenodigd op een informatievergadering. Zo werden er opmerkingen en suggesties bij de vooraf opgestelde kaart gemaakt. Via deze inspraakronde werd er gestreefd naar een plan dat afgestemd is op de noden en behoeften van de inwoners en de trage weggebruikers. We vroegen aan hen welke trage wegen zij belangrijk vinden en wat er mogelijks beter of anders aan kon. Hiervoor werd een handig invulformulier opgesteld waar men al zijn suggesties of eventueel aanvullingen op kwijt kon. Een maand later werd iedereen opnieuw uitgenodigd om de resultaten te bespreken. Deze inspraakronde was eeen samenwerking van ondermeer vertegenwoordigers van de KWB, Natuurpunt, de landbouwers, de Bouwelse Milieuvereniging, de KVLV, de wandelclub, en nog anderen. Dankzij de constructieve sfeer tussen de deelnemers, wat gezond verstand en af en toe zelf een vleugje nostalgie kwam deze groep op 25 april 2005 tot een aantal unaniem gedragen adviezen en voorstellen. Hun besluit wordt deze maand nog aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgesteld. Zij engageerden zich er werk van te maken en daadwerkelijk over te gaan tot het herstel van de Bouwelse trage wegen.

22 mei: een provinciale wandeldag in het teken van trage wegen

Naar aanleiding van het proefproject ?trage wegen? in Bouwel, organiseert Vakantiegenoegens op 22 mei in samenwerking met het gemeentebestuur, Natuurpunt, CM en Trage Wegen vzw er haar provinciale wandeldag. Het evenement plaatst de resultaten van het proefproject, maar vooral de trage wegen zelf, in de schijnwerpers. Centrale plaats van het evenement is de Spinhoeve bij het station van Bouwel. Om 10:15 zal er vlakbij een oude buurtwegel plechtig met fanfaremuziek terug worden opengesteld.

Voor de wandelingen kan je vrij vertrekken tussen 10:00 en 14:30 Er is keuze uit 3 bewegwijzerde trajecten langs trage wegen: eentje van 8 en 15 km, of de rolstoel- en kinderwagenvriendelijke variant van 4 km. Geleide groepswandelingen voor het traject van 8 km. vertrekken om resp. 10:30 en 14:00. Voor de kinderen is er animatie voorzien. De deelnameprijs bedraagt 1,5 euro per persoon of 3 euro per gezin (resp. 1 en 2 euro voor leden van Vakantiegenoegens). Elke deelnemer krijgt daarvoor een wandelkaartje met uitleg en een kleine verrassing. Door betaling ben je ook verzekerd voor lichamelijke ongevallen.

Meer informatie bij Vakantiegenoegens op 015-29 25 63, 014-40 31 80 of 0494-57 08 88 of via vgturnhout@vakantiegenoegens.be.


Op stap door het Overijse van de 19de eeuw...

Een erfgoed- en natuurwandeling langs trage wegen
Ook in Overijse is de jongste jaren de aandacht voor trage wegen sterk gegroeid. Deze wegen werden vroeger gebruikt als wandelweg naar de kerk, maar ook als doorgangsroute voor paard en kar of als verbinding tussen gehuchten en dorpskern. Het zijn cultuurhistorische landschapselementen omdat het bijna allemaal historische verbindingen zijn, sommigen ervan gaan terug tot in de Romeinse tijd. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn heel wat trage wegen verdwenen. Sommigen zijn opgeslokt door de aanleg van verkavelingen of industrieterreinen. Andere werden verhard en opgenomen in het netwerk voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens de afgelopen erfgoeddag op 17 april 2005, die opgezet was rond het thema "erfgoed in gevaar" werd er gewandeld langs dat "oude" wegennet van Overijse. Tegelijk kwam een stuk sociaal-culturele geschiedenis weer tot leven aan de hand van de verhalen over, op en rond de trage wegen van Overijse. De staat van de wegen, het gebrek aan vervoersmiddelen, het isolement en de moeilijke communicatie, kwamen allemaal aan bod.

Overijse Anno 1850
Elke ingeschreven deelnemer ontving bovendien een kleine brochure. Anno 1850 volgden de wegen immers een ander patroon en hadden ze andere namen. Aarden veld- en kasseiwegen verbonden de gehuchten met Overijse. Iedereen kon zich door de brochure (die momenteel is uitgeput) dus ten volle inleven, want ze voorzag de deelnemers van natuurhistorische informatie over de 'Langs trage wegen'-wandeling. Aan de hand van de foto's in de brochure kon er gemakkelijk ter plaatse vergeleken worden hoe de wegen er vandaag, anderhalve eeuw later, uitzien. Op het wandelparcours waren paneeltjes aangebracht met de vermelding van de oude straatnamen en hun herkomst. Trage wegen vormen vaak ook ecologische verbindingen tussen natuurgebieden en het zijn soms speciale leefgebieden of groeiplaatsen voor dier- en plantensoorten. Daarom was er naast een historische gids, ook een natuurgids op de wandeling aanwezig. Ze vertelden er elk hun verhaal.

Het historisch en cultureel kader werd compleet gemaakt, want de vijf (!)'Langs trage wegen'-wandelingen begonnen met een opwarmer: een stemmig concert van het Consort Sint-Martinusscholen, gevolgd door korte theatervoorstelling "Het spook van het begijnhof" door toneelgroep Kunst na Arbeid. Zo?n 250 deelnemers wandelden mee. Erfgoed in gevaar kwam tot stand door een samenwerkingsverband tussen de Heemkundige Kring De Beierij van IJse, VELT, toneelgroep Kunst na arbeid, Consort Sint-Martinusscholen, het gemeentelijk Cultuurcentrum Den Blank en de gemeente Overijse.

Meer info over de wandeling en de partners die ze organiseerden kan je krijgen bij Ilya De Roey (ilya.deroey@denblank.be), 02 687 59 59


Trage Wegen vzw gaat voor een erkenning als mobiliteitsvereniging!

Onlangs diende onze vereniging bij de Administratie Wegen en Verkeer een aanvraagdossier in om vanaf 1 januari 2006 erkend te worden als Vlaamse mobiliteitsvereniging. Er is namelijk sinds dit jaar een decreet ter ondersteuning van mobiliteitsverenigingen dat de kans biedt onze werking te verankeren en verder uit te bouwen. Via een basissubsidiëring kan dit decreet een voldoende continuïteit garanderen aan onze organisatie en aan de werking van het secretariaat. Het dossier is binnen, dit najaar beslist de Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt over erkenningsaanvraag.

Goed op weg
Sinds de oprichting van de vereniging in de zomer van 2002 is de vzw Trage Wegen erin geslaagd een brede achterban te verzamelen om samen te ijveren voor het behoud, het herstel en de multifunctionele ontwikkeling van trage wegen in Vlaanderen. Lidverenigingen als de Voetgangersbeweging, Vakantiegenoegens, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Aktivia, Regionale Landschappen, Grote Routepaden, VVKSM, Natuurfonds Westland en vele andere vormen sindsdien de draagkracht van de vereniging en vertegenwoordigen samen ruim 400.000 burgers. Ook het secretariaat groeide op korte tijd uit tot een gemotiveerd team van 2 à 3 werknemers. De vzw Trage Wegen bereikte door het opzetten en uitvoeren van projecten en activiteiten ondertussen een heel brede doelgroep van burgers, verenigingen en openbare besturen. Jullie konden reeds in onze e-zines lezen over die projecten: de trage-wegen-lijn, het handboek trage wegen, de DULOMI-proefprojecten, ... Maar er is meer. Door de positieve en enthousiasmerende werking van onze vereniging lijkt het thema op korte tijd ontegensprekelijk aan populariteit te hebben gewonnen. Onze vereniging zorgde er mede voor dat de media-aandacht voor de trage mobiliteit spectaculair gestegen is. Onze realisaties en ons betoog werken aanstekelijk voor anderen, en juist dát geeft de vereniging de motivatie en het draagvlak om haar boodschap verder uit te dragen en haar diensten verder te ontwikkelen. Daar willen we met onze erkenning in de toekomst aan verder timmeren. Het decreet komt dus voor de vzw Trage Wegen op het goede moment.

Waarom als mobiliteitsvereniging?
Trage wegen kan je moeilijk toekennen aan één enkele sector, waarom streven we dan naar een erkenning als mobiliteitsvereniging? Het thema trage wegen is in theorie een mobiliteitsgegeven, maar we geven het in onze werking een uitgesproken multifunctionele invulling. Er bestaat immers een grote verwevenheid met thema?s als natuur- en landschapsbeleving, recreatie en vrijetijdsbesteding, cultuurhistorie en streekidentiteit, leefbaarheid, onthaasting, ... Wie onze e-zines regelmatig leest, weet ongetwijfeld wat we bedoelen. Als erkende mobiliteitsvereniging zullen we onze positie als brede platformvereniging verder verruimen. Om als volwaardige trekker, gesprekspartner en bemiddelaar aan het debat over duurzame mobiliteit en ontwikkeling deel te nemen zal de vzw Trage Wegen ook blijvend investeren in sensibilisatie en informatievoorziening, sectoroverschrijdend overleg, samenwerkingsverbanden, vorming en communicatie, ... Het palmares van de eerste 3 jaren van onze vzw is op zijn minst gezegd indrukwekkend te noemen, we werken vol vertrouwen verder aan de toekomst!

Meer info over onze werking vind je op onze website (www.tragewegen.be) en met meer specifieke vragen kan je steeds terecht bij onze coördinator, Freek Verdonckt (freek.verdonckt@tragewegen.be), 02 204 09 70


Kathleen Van Brempt bevestigt eerste trage wegen-bordje

trage wegen-beeld: een logo voor trage wegen

In de rubriek 'trage wegen-beeld' belichten we steeds een markant feit rond trage wegen. We steken van wal met een échte primeur, want op 20 april bevestigde Vlaams Minister voor Mobiliteit te Wetteren het eerste trage wegen-bordje. Het bevat een logo dat werd ontworpen om de openbaarheid van paden en wegels aan te duiden. Het is een duidelijk, doch discreet ontwerp geworden, dat wellicht her en der in Vlaanderen langs trage wegen zal opduiken!


Vereniging in de kijker: Gents Milieufront (GMF)

Gentenaars zullen het Gents Milieufront wel kennen van hun inbreng in de talloze milieudossiers waarvan de jongste jaren sprake was in de Arteveldestad. Het Kluizendok, de Belfortparking en de herinrichting van de stationsomgeving Gent-Sint-Pieters zijn daarvan slechts enkele voorbeelden. Minder bekend is dat het GMF ook lid is van onze vzw Trage Wegen, meer nog, ze hebben ook écht een werking rond trage wegen. Het Gents Milieu Front (GMF) stelde een heel dossier op ?Traag langs de Leie?, dat een lans breekt voor een volledige verbinding langs trage wegen van aan de Kraanlei (Gent-centrum) tot in de Blaarmeersen. Het hele traject werd verdeeld in 7 stukken, afgescheiden door de bruggen. Aan de hand van een beschrijving van de huidige situatie, schetst men tevens de mogelijkheden voor de toekomst.

Huwelijk tussen recreatie en groen
?Gent is rijk aan architectuur en cultuur, maar arm aan groen. Er zijn heel wat mooie wegen en assen, maar zelden zijn ze ?traag? of groen. Al te vaak staan ze volgestouwd met auto?s of zijn ze breeduit bedekt met een laag asfalt. De belevingswaarde zou er flink op vooruit kunnen gaan mochten dergelijke potentiële trage wegen groener aangekleed worden en effectief ?traag? gemaakt worden. In Gent wordt al geruime tijd met het idee van groenassen gespeeld, die vooral vanuit de invalshoek van groenaanleg en natuurbehoud gelanceerd zijn en een recreatieve functie meekregen. Helaas is de concrete uitwerking er nog niet van gekomen. Een volwaardig huwelijk tussen zachte recreatie en natuurlijke groenaanleg doet de slaagkansen ons inziens toenemen?, meent Adelheid Vanhille van het GMF.

Droom of werkelijkheid?
Het Gentse stadsbestuur heeft wel oor naar het plan dat voorziet in het aanleggen van onder andere fietsonderdoorgangen, het omleggen van verkeersassen en recreatievriendelijk inkleden van de hele route. ?We zijn ontvangen door Karin Temmerman, Schepen van Stedenbouw en Mobiliteit. We kregen er een overzicht van alle investeringen die de komende maanden en jaren op het traject gepland zijn. En dat is toch al iets: antiparkeerpaaltjes op de Predikherenlei, een verbreding van de Ajuinlei, een onderdoorgang onder de Europabrug, een fietspad aan de Neermeerskaai, enzovoorts. De stad Gent ziet de as als een onderdeel van een groter geheel zoals het provinciaal fietsroutenetwerk en wil onze trage weg dus niet als een apart geheel of een streefbeeld op zich zien, al wordt er beklemtoond dat we inhoudelijk hetzelfde willen. Voldoende geld ontbreekt. Ze besteden hun centen steeds aan de zaken die het dringendst zijn en proberen telkens cofinanciering te zoeken bij het gewest of de provincie?, vult Erik Grietens, eveneens GMF-lid én voorzitter van de vzw Trage Wegen, aan.

Het dossier 'traag langs de Leie' kan je downloaden of aanvragen bij het Gents Milieu Front, Koningin Maria Hendrikaplein 5-6, 9000 Gent, 09 242 87 54 (gmf@gec.be)


Zaterdag 11 juni 2005 - Ontmoetingsdag Trage Wegen vzw in Buizingen

Omdat we het verleden jaar zo plezant vonden op de Klavertje 4-activiteit in Kluisbergen samen met onze achterban de trage wegen te verkennen en onderling ervaringen uit te wisselen, maken we ook dit jaar van de gelegenheid gebruik om onze algemene vergadering uit te breiden tot een echte ontmoetingsdag. Deze vindt plaats in Buizingen, gelegen in het pittoreske Pajottenland.

In de voormiddag houdt de vzw Trage Wegen haar Algemene Vergadering voor de werkende leden (verenigingen) en voorzien we een ronde tafel waarbij we met onze achterban bespreken wat de vzw in de toekomst kan betekenen voor hen, en welke uitdagingen we gezamenlijk aan kunnen pakken. We sluiten de voormiddag af met een broodjeslunch en de officiële persvoorstelling van het handboek ?trage wegen? waar ons secretariaat momenteel de laatste hand aan legt.

In de namiddag wordt het programma verzorgd door onze gastheer, nl. de Werkgroep Trage Wegen ?Zuid-West Brabant?. Zij bieden je een aantrekkelijk aanbod van trage wegen wandelingen doorheen het Pajottenland. Tijdens de wandelingen -geschikt voor jong en oud, alleen of in familieverband? gidsen de leden van de werkgroep ons ondermeer door Buizingen, het Kluisbos en de schilderachtige vallei van de Steenputbeek in Dworp. Ze zullen ons laten genieten van de prachtige trage wegen die de streek nog rijk is, maar lichten ons ook in over hoe zij te werk gaan om trage wegen op te waarderen of terug open te stellen. Ten slotte krijg je tijdens de wandeling de kans om op een aangename manier met andere leden uit heel Vlaanderen kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.

Praktische informatie over onze ontmoetingsdag vind je op onze website of kan je op het secretariaat verkrijgen (info@tragewegen.be of 02/204 09 70). Wij kijken er alvast naar uit je op deze bijeenkomst te mogen begroeten!


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.