E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave Maart 2005

Vereniging in de kijker: Mobiel 21 vzw

Het jaar 2005 is een nieuwe vereniging rijker. De vzw Langzaam Verkeer, één van de stichtende leden van onze vereniging, groeit uit twee nieuwe groepen: de vzw Mobiel 21 en de vennootschap Vectris, een studie-, ontwerp- en planningsbureau. Mobiel 21 bevestigt de steun aan vzw Trage Wegen door eveneens als effectief lid aangesloten te blijven. Maar wie of wat is Mobiel 21 nu en vooral, wat is het verband tussen hen en de vzw Trage Wegen?

Mobiel 21 ijvert voor duurzame mobiliteit. Voor Mobiel 21 moeten bestemmingen veilig bereikbaar zijn met alle vervoermiddelen. Het 'gewone' wegennet bevat heel wat subjectieve en objectieve onveilige punten. Het 'trage' wegennet is voor de voetganger en fietser dus een welgekomen alternatief. De Trage wegen zorgen zowel voor veilige als voor korte verbindingen en ze realiseren de missing links in het netwerk voor fietsers en voetgangers. Voor de fietser en de voetganger zijn de trage wegen eerder snelle wegen! En dragen ze bij tot duurzame mobiliteit. Daarom is de vzw Trage Wegen een bondgenoot voor Mobiel 21.

Mobiel 21 kan daarbij bouwen op de rijke ervaring, expertise en inspiratie van Langzaam Verkeer vzw. De vereniging mobiliseert voor duurzame mobiliteit in de 21ste eeuw en kiest daarbij voor levenskwaliteit en ecologische waarden. Mobiel 21 verricht als centrum voor kennisontwikkeling toegepast wetenschappelijk onderzoek en zet eveneens demonstratieprojecten op. Daarnaast wordt er beleidsadvies gegeven op het vlak van mobiliteit en voert de vereniging ook beleidsevaluaties uit. Zo stelde Mobiel 21 onder andere een begeleidingspakket op voor gemeentelijke overheden om veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen te stimuleren. Ten slotte ondersteunt Mobiel 21 organisaties en projecten. Kinderen én ouders te wijzen op de voordelen van fietsen of wandelen naar school is één van die projecten. Gedurende de week van de zachte weggebruiker (eerste week van mei) zullen 400 Vlaamse basisscholen hun milieuvriendelijke verplaatsingen opmeten aan de hand van door Mobiel 21 ontwikkelde reuzenspandoeken.

Mobiel 21 en Vectris, blijven samen gehuisvest in een nieuw pand in Leuven. Beide zullen in de toekomst kennis en expertise blijven uitwisselen.

Indien je meer wenst te vernemen over de werkzaamheden van de vzw Mobiel 21 kan je steeds contact opnemen met mevr. Gert Zuallaert, gert.zuallaert@mobiel21.be, tel. 016 23 94 65, of ook op de website www.mobiel21.be


DULOMI-nieuws uit Rotselaar

Elke maand focussen we op één van onze Dulomi-proefprojecten (zie ook vorige e-zines). De vzw Trage Wegen begeleidt met de steun van het Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap in elke provincie één à twee gemeenten met een trage wegen-project. De resultaten en ervaringen uit deze lokale projecten zullen aanleiding geven tot een publicatie in het najaar van 2005 en zullen ongetwijfeld bruikbaar zijn als voorbeeld voor andere gemeenten. Deze maand is Rotselaar aan de beurt

Trage wegen in Wezemaal
Alle inwoners van Wezemaal hadden ongetwijfeld al gehoord over de Sint-Jobsweg, een holle weg die vroeger gebruikt werd als processieweg naar Sint-Job in de Sint-Martinuskerk te Wezemaal.
Toch is deze weg zeker niet de enige ?trage weg? in Wezemaal. In de dorpskern komen er nog steeds verschillende wegeltjes toe en ook de verbindingen naar de buurgemeenten zijn grotendeels intact. Omdat deze wegen niet door iedereen gekend zijn en een aantal werken zich opdrongen, werkten de gemeente Rotselaar, de vzw Trage Wegen en het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw samen met de verschillende betrokkenen en gebruikersgroepen aan een herwaarderingsplan voor de trage wegen van Wezemaal.

Eerst werden alle bestaande en kortelings verdwenen ?trage wegen? in kaart gebracht. Vervolgens werd in een brede werkgroep het belang van alle wegjes en paden geëvalueerd. Er werd onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om het trage netwerk van Wezemaal nog aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken.

Proefproject krijgt bestuurlijk vervolg

Het resultaat van al dit denk- en terreinwerk werd begin februari bekrachtigd door het Schepencollege van Rotselaar, dat besloot aan het merendeel van de suggesties en opmerkingen gevolg te geven. We sommen even de krachtlijnen op van dit besluit.
- herstel en aanleg van belangrijke recreatieve en functionele verbindingen (met een korte en lange termijn planning);
- verkeersveilige inrichting van trage wegen, in het bijzonder op die plaatsen waar ze aansluiten op drukke wegen;
- sensibilisatie rond het gebruik van trage wegen door het aanmaken van een trage wegenkaart en het aanduiden van de wegen op terrein;
- blijvende aandacht voor het onderhoud van trage wegen en het respecteren van het openbaar karakter ervan.

Goed begonnen is half gewonnen

De gemeente Rotselaar vond de denkoefening van dit proefproject zeer nuttig en verrijkend. Het bracht mensen en informatie bij mekaar waardoor de trage wegen uit de schaduw traden. De inventarisatie en de evaluatie werkte -nog voor er iets op terrein werd gerealiseerd- op zich al zeer sensibiliserend voor zowel beleid en gebruikers. Het is dan ook een nuttige oefening die herhaald kan worden in de andere deelgemeenten van Rotselaar.

Trage Wegen vzw is blij met deze reactie en hoopt dat zulke ervaringen ook stimulerend zullen werken voor anderen gemeenten in Vlaanderen. Ondertussen bekijken we samen met de gemeenteambtenaren hoe we met behulp van het milieujaarprogramma en de mobiliteitsconvenant tegen september met een aantal leuke acties en realisaties onze samenwerking kunnen bekronen.

Voor meer nieuws over het project in Rotselaar kan je steeds terecht bij Freek Verdonckt, freek.verdonckt@tragewegen.be, 02 204 09 70


Ook trage wegen op de Dag van de Aarde!

Dit jaar komt de Dag van de Aarde, het moment waarop de milieu- en natuurbeweging al het beste van zichzelf geeft, naar jou toe! In alle Vlaamse provincies wordt op 24 april 2005 één Dag van de Aarde georganiseerd (in Antwerpen zelfs twee).

Het programma zeer verscheiden en op de speciale website www.dagvandeaarde.be kan je de diverse activiteiten bekijken. De natuur- en milieuverenigingen stellen er hun werking voor, ze organiseren thema-wandelingen, fietstochten, ze zetten belangrijke provinciale natuur- en milieuproblemen in de kijker en nog veel meer. De vzw Trage Wegen mag daarop uiteraard niet ontbreken: in twee van de vijf provincies werken we mee aan de inhoudelijke invulling van de dag.

Vlaams-Brabant: spoorzoekers in de kijker

De streek rond Hoegaarden is bijzonder rijk aan landelijke wegen, waarvan de holle wegen de bekendste zijn. Het landschap heeft eveneens een schat aan onverharde paden te bieden waarop de avontuurlijke wandelaar én natuurliefhebber zijn/haar hart kan ophalen. De vzw Trage Wegen wil de kwaliteiten van dat soort paden, de zogeheten 'spoorzoekers' in de verf zetten. Op de wandel- en beleefdag ?Walk for Nature? in de Hoegaardse natuurreservaten en het agrarisch cultuurlandschap
brengen we deze wens onmiddellijk in de praktijk. Meer informatie vind je op de website van Natuurpunt Velpe-Mene (www.velpe-mene.be), onze gastheer voor die dag.

Oost-Vlaanderen: "Is er nog ruimte voor..."

De Dag van de Aarde wordt gekoppeld aan de populaire Vlaamse Ardennendag. Met als baseline "Is er nog ruimte voor..." worden er informatiestands, zoektochten, themawandelingen en de werking rond ruimtelijke ordening voor wandelaars opgezet. Is er nog ruimte voor natuur, om te fietsen, om te spelen, ontharding... ? Ruimtelijke ordening heeft veel raakpunten met andere thema?s. Die raakvlakken worden op de Dag van de Aarde/Ardennendag extra in de verf gezet. De werkgroep Trage Wegen Vlaamse Ardennen doet mee door het organiseren van een themawandeling en er komt eveneens een informatiestand.


Onverharde paden: de discussie is geopend

Dikwijls worden onverharde paden gezien als slecht onderhouden wegen, die voor het publiek amper bruikbaar zijn. En dan is het antwoord vaak: "verharden, die handel!". Toch bieden onverharde paden een in Vlaanderen steeds zeldzamer wordende kwaliteit aan: ongedwongen recreatie op een gebiedseigen manier. Met andere woorden: je schoenen kunnen vuilmaken, even weg van asfalt en beton. Echte 'spoorzoekers', als het ware.

Paden verharden of niet? In ons e-zine van december 2004 kwam de mening van Kris Decleer van het Instituut van Natuurbehoud reeds aan bod. De vzw Trage Wegen grijpt tevens de Dag van de Aarde aan om de kwaliteiten van dergelijke paden te belichten. Bovendien kennen we ook graag jullie mening. De ongezouten en mogelijks gepeperde opinie over verharden / ontharden / behouden van onverharde paden: het debat is open op onze 'actuele hangijzers'-sectie van het trage wegenforum.

Reacties kan je ook doorgeven aan Steven Clays, steven.clays@tragewegen.be, 02 204 09 72


Op zoek naar de buurtwegen van Oud-Heverlee

Vind u het ook ongelofelijk jammer als een voetweg die u al van kindsbeen af weet liggen, nu plots afgesloten is? Omdat het wegje dat op uw stafkaart aangeduid staat verdwenen blijkt te zijn? Omdat een aardig wegeltje zo verwaarloosd wordt dat u er eigenlijk niet meer door kan? Of omdat u als wandelaar meer en meer verjaagd wordt naar de drukke, lawaaierige wegen waar de auto baas is?

Dan mag u wellicht niet ontbreken op de buurtwegenwandeling die achter d?oechelen, de dorpskrant van Oud-Heverlee, organiseert.
De dorpskrant nodigt iedereen uit op zondagnamiddag 20 maart mee te wandelen langs buurtwegen van Blanden en Haasrode. Langs die 6 km-lange lus krijgt u heel wat uitleg over buurtwegen en zal u zelf de toestand van heel wat voetwegen kunnen evalueren.

De bedoeling is om de nuttige buurtwegen opnieuw in goede staat te krijgen. Adri Daniëls, de Schepen van mobiliteit van Oud-Heverlee is alvast geïnteresseerd en komt meewandelen. De vzw Trage Wegen spoort steeds elke vorm van dialoog en overleg aan en wenst daarom ook uitdrukkelijk dergelijke initiatieven te ondersteunen.

Samenkomst zodag 20 maart om 14u30 aan het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, Bierbeekstraat 8, in Blanden (aan het containerpark). De wandeling is 6 km lang, wandelschoenen zijn aangeraden! Nadien is er in het Ontmoetingscentrum gelegenheid voor een hapje en een drankje. Geert van Waeg van de vzw Johanna.be zal toelichting geven over voetwegenacties in andere gemeenten. U kan er terecht met uw vragen en suggesties en u kan er het dossier rond buurtwegen inkijken dat door de redactie van Achter d?Oechelen is uitgewerkt. Het dossier wordt dan overhandigd aan de bevoegde Schepen. De deelname is gratis.

Meer info: www.achterdoechelen.be of bij de redactie van Achter d'Oechelen: 016 40.32.93.


Zwarte gaten gesignaleerd...

... in de stafkaartenwand Trage Wegen-secretariaat!

Dankzij een gewaardeerde schenking van de Grote Routepaden vzw, beschikt onze vereniging nu over een indrukwekkende muur met de topografische kaarten van het hele Vlaamse land. De meeste van die kaarten dateren uit de jaren '70 en tonen dus een Vlaanderen boordevol voet- en buurtwegen, een heuse wirwar aan prachtige trage verbindingen.

Helaas zijn er zwarte gaten: we ontbreken nog een aantal kaartbladen en bij het nationaal geografisch instituut zijn ze niet meer te krijgen. Bovendien worden de nieuwe topografische kaarten nu op een andere schaal gedrukt. Om deze kaarten alsnog in ons bezit te krijgen, doen we een beroep op u, beste lezer. Wie nog stafkaarten bezit op schaal 1:25.000 en ons daar een groot plezier mee wenst te doen, kan contact opnemen met Steven Clays steven.clays@tragewegen.be, 02 204 09 72. U krijgt voor uw kaart een gloednieuw exemplaar op schaal 1:20.000 cadeau!


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.