E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave Februari 2005

Milieuraad Schoten geeft Milieuprijs 2004 aan de trage wegen

Natuurpunt Antwerpen Noord kern Schoten laureaat

De Schotense milieuraad besteedt sinds een 5-tal jaar 80% van het werkingsbudget aan het toekennen van de jaarlijkse Milieuprijs. Zo profileert deze zich niet alleen uitdrukkelijker ten aanzien van de bevolking en het Schotense middenveld, maar wordt er ook op toegezien dat projecten die een echt verschil kunnen maken in het daglicht komen te staan. De zoveelste folder, brochure, uitstap of receptie worden geweerd. Met de prijs is dan ook een bedrag van 500 euro gemoeid. Elke individuele burger, vereniging of instelling die een duurzaam natuur- of milieuproject indient, kan jaarlijks meedingen.

Het bekroonde project heeft als doel oplossingen aan te bieden voor knelpunten die ontstaan door het verdichten van de levensgemeenschap binnen de gemeente Schoten. Deze knelpunten kunnen opgelost worden door het opentrekken van trage wegen. Dit zijn verbindingen of paadjes voor wandelaars en fietsers. Bedoeling is dat Natuurpunt een aantal groeperingen en eigenaars zou betrekken om te komen tot een trage wegen-netwerk in Schoten. Er bestaat alleszins reeds een goede aanzet: de omgeving van de Patappeltorenweg en verbindingen tussen Amerloo en Vordenstein, maar ook talloze binnenwegjes die het fietsers gemakkelijker maken om belangrijke plaatsen in de gemeente te bereiken zonder dat ze daarvoor drukke wegen moeten gebruiken.

Natuurpunt Antwerpen Noord kern Schoten heeft, na een spannende stemming in de milieuraad, de gemeentelijke Milieuprijs 2004 in de wacht gesleept. Concurrent Fauna Flora Fotoclub diende immers ook een sterk dossier in met betrekking tot het maken van een CD-ROM over de GNOP-fietsroute, een evenement dat vorige zomer honderden mensen kon bekoren en aan een modernisering toe is. Met de prijs wil de Schotense milieuraad de laureaten aanmoedigen om zo zelf ook van start te gaan met een trage wegen-beleid voor de gemeente
Schoten.

Wens je meer te weten over het project dan kan je steeds terecht bij de milieudienst van de gemeente Schoten: milieudienst@schoten.be, Dirk Vercammen, 03 685 04 62.


Trage wegen onder de aandacht van ruimtelijke planners

Het thema trage wegen krijgt de laatste tijd meer en meer aandacht in de ruimtelijke planning. Gemeentebesturen werken in hun ruimtelijke structuurplannen ?trage netwerken? op lokaal niveau uit. Kerkwegels, holle wegen, oude spoorwegbeddingen en andere trage verbindingen komen daarnaast aan bod in diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg (B.P.A.?s). Tijdens een debatavond, enkele weken geleden ingericht door Studiegroep Omgeving, werden de noden vanuit de belangengroepen en de lokale besturen getoetst aan de mogelijkheden die de ruimtelijke planning biedt.


Erik Grietens en Freek Verdonckt van vzw Trage Wegen hield er een warm pleidooi voor het betrekken van de bevolking bij het omgaan met trage wegen. Door het snel evoluerende ruimtegebruik dreigen immers heel wat trage wegen te verdwijnen. Trage wegen hebben verschillende functies en voor het behoud van trage verbindingen is multifunctionaliteit een sleutelbegrip.

Er zit een dualiteit in het schaalniveau waarop men over trage wegen denkt. Gaat het om de individuele meerwaarde van een bepaalde weg of gaat het om de meerwaarde van een netwerk op bovenlokaal niveau? Wanneer een gemeentebestuur iets rond trage wegen wil doen, kan het zelf de best passende manier zoeken om dit vorm te geven. Stijn Derkinderen en Jan Vilain van Studiegroep Omgeving deden uit de doeken welke aanpak gehanteerd kan worden om met trage wegen in ruimtelijke plannen om te gaan. Een ruimtelijk structuurplan is gebiedsdekkend en biedt de mogelijkheid om van trage wegen een beleidsthema te maken, wat bij ad hoc projecten minder voor de hand ligt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen maken bescherming en beheer van trage wegen mogelijk en er kunnen onteigeningsplannen aan gekoppeld worden. Er werd aan de hand van lopende projecten in Sint-Amands en Sint-Truiden aangetoond dat de instrumenten van de ruimtelijke planning toelaten om het multifunctionele karakter van trage wegen te bestendigen.

Emiel Van Vaerenbergh, landmeter bij Studiegroep Omgeving, gaf een toelichting over de juridische aspecten die komen kijken bij het concreet afpalen of het verleggen van voetwegen. Met zulke uitvoering op het terrein heeft het Regionaal Landschap Kempen en Maasland heel wat ervaring. ?Een draagvlak creëren doe je door succesvolle verhalen te creëren?, aldus Lambert Schoenmakers van het regionaal landschap. Acties met een precedentwaarde op niveau van een kern of een deelgemeente zijn noodzakelijk. Nadien kan hier een beleid aan gekoppeld worden voor heel de gemeente, dat dan weer uitstraling kan krijgen naar de buurgemeenten.
Een panel van deskundige sprekers en een klankbordgroep met vertegenwoordigers van gemeentebesturen, provincies, de Vlaamse administratie, regionale landschappen en de Voetgangersbeweging stonden garant voor een boeiende gedachtewisseling.

Op de website van Studiegroep Omgeving www.studiegroepomgeving.be kan je een verslag van deze debatavond vinden. Meer info bij Jan Vilain (jan.vilain@studiegroepomgeving.be, 03 448 22 72).


Openbaar onderzoek erkenning Buggenhoutse Nettebroekdreef

De vzw Trage Wegen diende in het kader van het openbaar onderzoek ter erkenning als buurtweg van de Nettebroekdreef in Buggenhout een positief bezwaarschrift in. Dit om de gemeente te steunen in de zaak rond de bewuste weg, die sedert begin december afgesloten was. Op 5 oktober 2004 heeft het Vredegerecht van Dendermonde het vonnis geveld dat de Nettebroekdreef, gelegen tussen de Kasteelstraat en het bosdomein, enkel nog kan gebruikt worden door de bewoners van de ?Villa Bosrand?.

Het gemeentebestuur probeerde herhaaldelijk met de eigenaars tot een vergelijk te komen, maar deze zijn tot geen enkele toegeving bereid. Het gemeentebestuur werd op straffe van dwangsom per inbreuk verplicht enkele maatregelen te nemen: alle verkeerssignalisatie en aanduiding van wandelpaden werden verwijderd en een stuk parkeergelegenheid werd afgegraven. Alle brochures en wandelkaarten waarin de Nettebroekdreef vermeld staat als toegangsweg tot de toeristische trekpleister van de streek, het Buggenhoutbos, werden voorzien van een strookje met een uittreksel van het vonnis van de vrederechter.

Het College van Burgemeester en Schepenen legt zich echter niet neer bij deze uitspraak. In dit verband werden 2 procedures opgestart: het College heeft beroep aangetekend tegen het vonnis van de vrederechter, en vraagt, in afwachting van een behandeling ten gronde alvast de schorsing van het onmiddellijk uitvoerbaar karakter ervan. Het Hof van Beroep te Dendermonde ging alvast niet op deze eis in. Het dossier ten gronde wordt in mei of juni ingeleid. Daarnaast werd de procedure gestart om de Nettebroekdreef te erkennen als officiële buurtweg. Het gemeentebestuur wil immers bewijzen dat de dreef al vele tientallen jaren wordt gebruikt als voorname toegangsweg voor het bos. De dreef werd in opdracht van de gemeente volledig opgemeten en in kaart gebracht. De erkenningsprocedure ging van start op 4 januari en loopt nog tot 4 maart 2005. Ook de vzw Trage Wegen diende als belangenvereniging voor Vlaanderens trage wegen een positief bezwaarschrift in, waarin de alle kwaliteiten van deze weg extra in de verf worden gezet. Bovendien onderstreept de vzw Trage Wegen dat gemeenten die het algemeen belang boven het individueel belang plaatsen wel wat steun verdienen.

Mensen die zelf een positieve bijdrage willen leveren in het openbaar onderzoek kunnen dit dus nog tot 4 maart. Voor meer info kan je best contact opnemen met de gemeentesecretaris Leonard Segers (leonard.segers@buggenhout.be, 052 33 95 03)


Vereniging in de kijker: Vlaams Compostelagenootschap

Het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela is de vereniging van de vrienden van Sint-Jakob. Het Vlaams Compostelagenootschap werd gesticht in 1985 en is een van de oudste Compostelagenootschappen buiten Spanje. De stichter ervan, Dom Willibrord Mondelaers, was een monnik uit de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken die veel aandacht besteedde aan de persoonlijke begeleiding van de pelgrims. Het genootschap heeft zich begin 2005 als effectief lid bij de vzw Trage Wegen aangesloten. Een kleine voorstelling is dus aan de orde!

Het Vlaams Compostelagenootschap besteedt bij organisatie van zijn activiteiten zowel aandacht aan de culturele als aan de spirituele aspecten van het pelgrimeren. Verder wordt niet alleen het accent gelegd op de voorbereiding en het volbrengen van de Santiagotocht maar ook op de achtergrond en de betekenis van dit fenomeen. Om deze doelstellingen te bereiken organiseert het genootschap elk jaar voorbereidingsdagen voor kandidaat-pelgrims, ontmoetingsdagen voor leden, voordrachten en studiedagen. Het genootschap beschikt over een bibliotheek en documentatiecentrum waar elke zaterdag voor de leden permanentie wordt gehouden. Tenslotte geeft het genootschap ook een tijdschrift uit, met als titel De Pelgrim. Het verschijnt viermaal per jaar en omvat per jaar ongeveer 200 pagina?s. De vereniging telt ongeveer 1700 aangesloten leden en reikt per jaar ongeveer 900 geloofsbrieven uit.

Wat heeft een vereniging als het Vlaams Compostelagenootschap nu met trage wegen te maken? Het antwoord is eenvoudig: geen pelgrimstocht zonder wegen. In het begin van de jaren negentig was van de oude bedevaartwegen enkel de Camino francés in Spanje bewegwijzerd en de route van Le Puy tot Roncesvalles. Vandaag kan men spreken over een netwerk van Jakobswegen dat zich uitstrekt over geheel West-Europa. Zo kan men nu van Friesland of de Poolse grens tot Santiago lopen zonder het Jakobspad te verlaten. Maar ook het omgekeerde is waar: geen wegen zonder pelgrims. Lang voor het toerisme bestond waren pelgrims en handelaars de eerste reizigers. Ook vandaag bestaat voor trage wegen alleen een toekomst wanneer ze actief gebruikt worden. De herontdekking van het pelgrimeren (als een zoektocht naar spiritualiteit) kan aan dergelijke wegen een nieuwe functie geven en ze inschakelen in een groter Europees geheel.

Meer info bij:
www.compostelagenootschap.be
, Vlaams Compostelagenootschap, Ravenstraat 98, 3000 Leuven, 016 47 09 72


Dulomi-nieuws uit Merelbeke

Historische vertelavonden over trage wegen in Bottelare en Munte

Op vrijdagavond 14 januari hebben zo?n 35 mensen uit Bottelare maar liefst 20 kleine wegeltjes herdacht en in de kijker gezet met oude kaarten en foto?s en met smaakvolle verhalen. Dit gebeurde eveneens te Munte op vrijdagavond 4 februari met een opkomst van 42 mensen. Deze activiteiten werden opgezet in het kader van het Dulomi-project dat Trage Wegen vzw samen met de Gemeente Merelbeke, de Actiegroep Milieubescherming Merelbeke en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen heeft opgezet in de Driesbeekvallei met als doelstelling de trage wegen zowel op cultuurhistorisch, landschappelijk als ecologisch vlak te herwaarderen.

Erfgoedwaarde van trage wegen

Met de vertelavonden willen de initiatiefnemers samen met de plaatselijke bevolking voor al de kleine ?ketskes? en ?wegelingskes? terug een naam bedenken. Voor vele voetwegels werd de historische naam uit de atlas der buurtwegen (1846) terug opgevist. Maar verschillende hilarische anekdotes en interessante historische weetjes hebben er voor gezorgd dat sommige wegeltjes die avond ook een nieuwe naam voorgesteld kregen: de boerenwachtwegel, de steenbakkerijsteeg, den onderstandwegel, ...

Het werden plezante avonden voor jong en oud met straffe verhalen over smokkelaars en ?den oorlog?, over de knappe bakker van om de hoek, de oude tram die vast reed als het sneeuwde, de steegskes waar de ?ondertussen- ouden van dagen vroeger konden ravotten, en ga zo maar door. Kortom, hiermee werd echt duidelijk hoe sterk de ?immateriële? erfgoedwaarden van trage wegen wel kunnen zijn. De projectpartners willen met dit soort acties ook een voorbeeld stellen hoe je rond een welbepaald thema al deze oude volksnamen en verhalen naar boven kan halen en terug onder de mensen brengen, voor ze voorgoed verdwijnen. Omdat ze deel uitmaken is van ons collectief geheugen en bijdragen tot de identiteit van een streek, brengen deze activiteiten trage wegen (opnieuw) in een positief daglicht en dragen ze bij tot een groter draagvlak voor het behoud ervan.

Heb je zelf ideeën?

Voor de vzw Trage Wegen was deze activiteit een absolute succesformule waar we in de toekomst zeker nog mee willen doorgaan... en waarom niet in een erfgoedproject? Naast vertelavonden zijn er immers tal van mogelijkheden om de erfgoedwaarde van trage wegen in de kijker te zetten. Zo denken we aan fototentoonstellingen (vroeger en nu), interviews, vertelwandelingen en dergelijke meer. Heb je zelf leuke ideeën over acties of initiatieven die de vzw kan nemen om de erfgoedwaarde van trage wegen in de kijker te stellen, stuur dan gerust een mailtje naar freek.verdonckt@tragewegen.be.


Forum Trage Wegen on line!

Sedert kort staat het forum van de vzw Trage Wegen op het internet. Enmaal jezelf geregistreerd, kan je er terecht met al je courante vragen en opmerkingen. Ook discusiëren over een aantal veelgestelde vragen aan onze trage-wegen-lijn (die sedert 1 december 2004 operationeel is) is mogelijk! Waar kan ik de atlas der buurtwegen raadplegen? Hoe verloopt de procedure voor het afschaffen van buurtwegen en hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen geplande afschaffingen?

Het forum wil echter meer zijn: concrete, nieuwe problemen, kunnen eveneens het onderwerp van vormen van nieuwe forumverhalen. Technische vragen over trage wegen, discussies over de actualiteit rond voet- en buurtwegen, het vinden van medestanders in de buurt: allemaal mogelijkheden die met het forum worden aangeboden. Trage-wegen-lijn-man Steven Clays zal de discussies modereren.

Het forum is slechts een eerste stap in het verder uitbouwen van onze website, waaraan de komende maanden stelselmatig zal gewerkt worden.

Allen doorklikken naar: www.tragewegen.be/forum!


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.