E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave November 2011

Tragewegenbeeld - De kleur van november

Vraag van de maand - Modder op de (trage) weg. Wie ruimt op?

Veel trage wegen zijn in eerste instantie ontsluitingswegen voor landbouw. Landbouwactiviteiten hebben een impact op deze wegen. Zo zorgen ze al eens voor modder op de weg, vooral tijdens de oogstperiode. Modder op landbouwwegen is onvermijdelijk en de landbouwer kan er tijdens landbouwactiviteiten onmogelijk voor zorgen dat de weg er permanent proper bij ligt. Toch is het opruimen van de weg wettelijk geregeld.

De vervuiler ruimt op, de gemeente spoort aan
Omdat modder op de weg slipgevaar met zich meebrengt, is het wettelijk verplicht om het wegdek zo snel mogelijk te reinigen. Dat moet gebeuren door degene die moddersporen veroorzaakt heeft. In geval van landbouwwegen is dat doorgaans de landbouwer.

Als er een ongeval gebeurt en er kan aangetoond worden dat de modder op de weg de oorzaak is van het ongeval, kan de landbouwer voor 80% aansprakelijk gesteld worden.
Maar ook de gemeente gaat niet vrijuit: zij draagt 20% van de verantwoordelijkheid omdat zij de abnormale aanwezigheid van modder kon en moest vaststellen en er over moet waken dat de landbouwer onmiddellijk de nodige maatregelen nam om de rijbaan te reinigen en de nodige signalisatie aan te brengen (Rechtspraak-Bergen 19/12/1995, verkeersrecht 1996, nr. 96/79, p. 180).

Signalisatie bij slipgevaar
Is er duidelijk slipgevaar, dan moet het verkeer hierop attent gemaakt worden via het plaatsen van één of meer gevarendriehoeken zoals voorzien in art. 51 van de wegcode of door de politie te verwittigen.
De kans op slipgevaar is er vooral voor gemotoriseerd verkeer, maar ook voor fietsers is een centimetersdikke modderlaag geen pretje. De avontuurlijke wandelaar of mountainbiker kan wel al eens plezier beleven aan extra modderige wegen.

Nog vragen?
Heb je zelf een vraag in verband met trage wegen? Neem eens een kijkje op >>> www.trage-wegen-lijn.be. Of contacteer Hilde Béatse op het nummer 09/331 59 22 of via hilde.beatse@tragewegen.be.


Het kan wél - 70 000 euro voor een nieuwe trage weg in Rumst

Een nieuwe trage weg tussen Terhagen en Reet: daar droomde de gemeente Rumst al van in 1989. Vandaag leggen de provincie Antwerpen en de gemeenten Rumst en Boom de laatste hand aan die droom.

De Rupelstreek ontgonnen
De Rupelstreek is bekend om haar bakstenen en kleigroeves. De nieuwe weg loopt dwars door zo'n ontginningsgebied dat tot vandaag nauwelijks ontsloten was. Om daar verandering in te brengen, startten de provincie Antwerpen en de omliggende gemeenten het Gebiedsgericht Strategisch project Rupelstreek. Herwaardering van het landschap en het erfgoed en de ontwikkeling van toerisme staan daarbij centraal. Dat er voor trage wegen werd gekozen om deze doelstellingen te bereiken, spreekt voor zich. Er werd een nieuwe verbinding van ongeveer een kilometer lang gecreëerd. Ook de bestaande wegen en paden in het gebied worden aangepakt.

Troeven alom
De nieuwe weg maakt het in de eerste plaats mogelijk om veilig te fietsen en te wandelen tussen Reet en Terhagen. Langs een kortere weg bovendien, die aansluit op andere trage wegen.
Maar de trage weg heeft nog meer troeven. Het pad ontsluit als enige dit waardevol historisch en natuurgebied van meer dan een hectare groot. Bijzondere diersoorten als de rugstreeppad, de ijsvogel en de blauwborst hebben er hun thuis gevonden.
Vanuit toeristisch oogpunt profiteren de nabijgelegen visput en recreatiedomein van de nieuwe verbinding.

Investeren in trage wegen op privédomein: het kan wél
De trage weg loopt door een gebied waar vandaag nog klei wordt ontgonnen. Baksteenfabrikant Wienerberger NV is eigenaar van dat terrein. De provincie en de gemeenten sloten overeenkomsten met deze firma voor de aanleg én het latere beheer van de weg. Wienerberger vroeg geen geld voor deze overeenkomst. Mooi meegenomen reclame: passerende trageweggebruikers hebben een uniek zicht op de groeve.
Uniek is ook de het budget van 70 000 euro dat werd uitgetrokken voor de herwaardering van de bestaande en de aanleg van de nieuwe paden. Het kan dus wel.

Werken en een feestje
Vandaag zijn de partners nog volop bezig met de inrichting van de trage weg. De weg wordt verhard over een lengte van bijna een kilometer. Tussen de ontginningszone en de weg wordt een afsluiting geplaatst en ook de beplanting langs de weg wordt aangepakt. De provincie Antwerpen laat weten dat de weg vanaf begin december gebruikt kan worden. Op zondag 15 januari wordt de nieuwe weg feestelijk geopend.

Meer weten?
In de pers verschenen verschillende berichten over deze nieuwe trage weg:
>>> Gazet van Antwerpen
>>> Het Nieuwsblad
>>> Reportage op ATV.


Gemeente Asse schakelt bulldozer in bij halsstarrige inname van voetweg

Twee jaar geleden sloot een inwoner van Asse een veel gebruikte voetweg die langs zijn tuin loopt af. Zonder toestemming van de gemeente verhoogde hij het niveau van zijn tuin met anderhalve meter. Daardoor maakte hij de trage verbinding tussen het kerkhof en de straat onbereikbaar.
Tot grote onvrede van alle weggebruikers en de gemeente.

Stijf been versus loze beloften
De gemeente Asse trad onmiddellijk op tegen deze overtreding. Er werd proces-verbaal opgesteld en de man werd in verschillende gesprekken aangemaand om de voetweg te herstellen.
Hij beweerde dat hij de weg rond zijn tuin had verlegd - zonder officiële toestemming weliswaar - maar op het terrein was daar niets van te zien. Telkens opnieuw beloofde hij de verbinding te herstellen, maar de verbinding bleef gesloten.


Dan maar zware middelen
De overtreder sloeg alle waarschuwingen en aanmaningen om de weg te herstellen in de wind. Ook de ultieme deadline die de gemeente gesteld had op 15 november 2011 legde hij naast zich neer.
Daarop besloot de gemeente Asse om de dag erna de weg zelf te heropenen. Zich beroepend op haar plicht als wegbeheerder en gesterkt door de talloze aanmaningen die genegeerd werden, schakelde de gemeente een bulldozer in die de weg weer begaanbaar maakte. De overtreder draait op voor de kosten.

Jammer maar terecht
Trage Wegen vzw staat achter het krachtdadig optreden van de gemeente Asse. Uiteraard is het jammer dat het zover moet komen, dat sommige mensen trage wegen nog altijd beschouwen als te annexeren grond.

Meer lezen?
De kranten >>> Het Nieuwsblad en >>> De Standaard schreven een artikel over dit dossier.


Zelf een inventaris maken? Gebruik gratis de NGI-kaarten

Goed nieuws voor iedereen die zelf een tragewegeninventaris wil maken met behulp van GIS. Als basis voor de kaart kan je via internet - tijdelijk - gratis de topografische kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) gebruiken.

Proefproject met kans op meer
Het NGI krijgt alsmaar vaker de vraag naar online toegang tot zijn topogeografische gegevens. Om daaraan tegemoet te komen nodigt het NGI je uit om gratis en voor niets aan de slag te gaan met de geodata-services die proefdraaien op >>> een testwebsite. Je kan de geodata uitproberen in je eigen webtoepassingen.

Als dit experiment succesvol is - lees: veel gebruikers heeft - maakt het NGI wellicht een permanente dienst. Hoe die eruit zal zien, wordt bepaald op basis van de ervaringen, opmerkingen en suggesties van de gebruikers van het zogenaamde testbed.
De testfase loopt nog tot 3 januari. Maak er gretig gebruik van!


Gemeenteraadsverkiezingen 2012 - Leefbare mobiliteit, leefbare gemeenten

Het is u wellicht niet ontgaan: in oktober 2012 verkiezen we nieuwe gemeente- en provincieraden.
Een kans om duurzame mobiliteit hoger op de agenda van de vernieuwde lokale besturen te plaatsen, want ook op gemeentelijk niveau maken de juiste keuzes het verschil.

Verkeersleefbaarheid als motor
Komimo, de koepel van duurzame mobiliteitsverenigingen, eist van lokale politici meer aandacht voor verkeersleefbaarheid.

Dat betekent: inzetten op minder en veiliger autoverkeer en meer ruimte scheppen voor voetgangers, fietsers, kinderen en ouderen.
Een verkeersleefbare gemeente maakt het verschil voor inwoners en voor bezoekers.

In zeven stappen naar een leefbare gemeente
1. De gemeente vervult een voorbeeldrol, bijvoorbeeld door de toegankelijkheid te verbeteren van de eigen diensten en bij wegenwerken.
2. Participatie aan het mobiliteitsbeleid is noodzakelijk. Zonder inspraak van de bevolking is er een gebrek aan draagvlak.
3. Verbeter de kwaliteit van de openbare ruimte. De leefbaarheid van de gemeente en de economische veerkracht zullen er wel bij varen.
4. Voorzie voldoende ruimte voor stappers en trappers, zodat zij zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen.
5. Een sterk openbaarvervoeraanbod verbindt de gemeente met de rest van Vlaanderen.
6. Ga bewust om met autogebruik door autodelen en carpoolen te ondersteunen, de gemeente kan daarvoor zijn eigen wagenpark inzetten.
7. Zet in op mobiliteitsprojecten die renderen. Ook met een klein budget kan een gemeente inzetten op mobiliteit.

Grobbendonk maakt het verschil met een trage weg
De parking aan het station van Bouwel, deelgemeente van Grobbendonk, was al jaren te klein. In plaats van een nieuwe dure parking aan te leggen, schakelde de gemeente de parking van de nabijgelegen sporthal in. Die werd vooral ?s avonds gebruikt en stond overdag vaak leeg. In één klap kregen pendelaars 80 extra parkeerplaatsen.

Om de sporthalparking te verbinden met het perron werd een nieuwe trage weg aangelegd. Daarvoor kocht de gemeente de aangrenzende landbouwpercelen op. De weg werd verhard met natuurvriendelijk dolomiet om de pendelaars moddervoeten te besparen.

Meer lezen?
>>> Op de website van Komimo vind je de volledige visietekst. Mét praktijkvoorbeelden.


Word nu lid van Trage Wegen vzw en je krijgt het boek Wegwijs in de trage wegen er gratis bij

Vind je ook dat trage wegen meer aandacht verdienen? Overtuigd van de meerwaarde van een groot netwerk van paden voor voetgangers en fietsers?

Steun dan Trage Wegen vzw en word lid
Voor 10 euro per jaar maak je duidelijk dat ook jij trage wegen belangrijk vindt. Als lid zit je op de eerste rij bij Trage Wegen vzw. We nodigen je uit op al onze activiteiten en houden je op de hoogte van het laatste nieuws.

Gratis boek voor nieuwe leden
Omdat we graag iets terug dan voor onze leden, hebben we 100 exemplaren van het boek >>> Wegwijs in de trage wegen gereserveerd voor nieuwe leden. Het boek kost 15 euro, dat is meer dan het lidmaatschap.

Wegwijs in de trage wegen het resultaat van het gelijknamige Limburgse plattelandsproject. Het vat de recentste inzichten van Trage Wegen vzw samen. Met een focus op trage wegen als bindmiddel in de complexe zone tussen stad en platteland.

Overtuigd?
Vul dan het >>> inschrijvingsformulier in en schrijf 10 euro over op rekeningnummer 001-3773475-57 van Trage Wegen vzw.
Vermeld zeker ?nieuw lid? én je naam.
Na ontvangst van betaling én inschrijvingsformulier sturen we je lidkaart samen met het boek op.


Uitsmijter - Zaterdag 3 december: klimaatmanifestatie in Brussel. Want er is geen planeet B

Verander het beleid, niet het klimaat!
Het klimaat wankelt. Miljoenen mensen wereldwijd betalen vandaag al de rekening van de klimaatverandering. Kom op 3 december naar Brussel en eis een ambitieus klimaatbeleid. Want diezelfde week onderhandelt de wereldtop in Durban klimaat over de toekomst van ?ons? klimaat.
Na 20 jaar onderhandelen over het klimaat, was de uitstoot van CO2 was wereldwijd nog nooit zo hoog als in 2010. In Durban moeten er eindelijk bindende afspraken komen voor een ernstige klimaatbeleid. Want als we nu niets doen, blijft de rekening oplopen.

Manifesteer voor echte actie
De internationale crisis biedt kansen/dwingt ons om radicaal andere keuzes te maken. Er moeten middelen komen om de klimaatschade aan te pakken. We moeten om resoluut te investeren in een andere economie. En België en Europa moeten vandaag nog beslissen om onze CO2-uitstoot terug te dringen met minstens 30% tegen 2020.
Stap daarom mee op 3 december. Want we hebben maar één planeet.

Praktisch
De klimaatmanifestatie vertrekt om 14u aan het Noordstation in Brussel. Wil je mee promotie maken voor de klimaatmanifestatie? Stuur dit bericht door naar vrienden, verspreid de internetbanner of vraag flyers en affiches aan via info@klimaatcoaltie.be.
Meer info vind je op >>> www.klimaatcoalitie.be.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.