E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave Augustus 2011

Tragewegenbeeld - 100 km wandelen voor het goede doel

Afgelopen weekend verzamelden 220 teams van vier moedige stappers in Eupen.
Op het programma: de Oxfam Trailwalker, een tocht van 100km langs de Hoge Venen en langs trage wegen.

Het doel: de finish halen én geld inzamelen voor Oxfam. Zo stapten ze bijna 500 000 euro bij elkaar. Hoedje af!


Vraag van de maand - Aanplantingen langs een weg. Waarop moet je letten?

Het begint met een goed idee: laten we langs een voetweg boompjes aanplanten...
Een paar jaar later zijn die boompjes vaak uitgegroeid tot een probleem: ze maken de voetweg ontoegankelijk. Wie is verantwoordelijk? En welke regels zijn er?

Uiteraard geldt ook hier: beter voorkomen dan genezen.

1. Wat zeggen de regels?
De regels rond beplantingen en (levende) afsluitingen langs een buurtweg worden bepaald in de provinciale reglementen op de buurtwegen. Voor elke provincie is beschreven op welke afstand bomen en hagen aangeplant mogen worden langs een weg.
Twee voorbeelden.
In Oost-Vlaanderen moeten bomen op minstens 3 meter van de as van weg aangeplant worden, voor onverharde wegen is dat zelfs op minstens 5 meter. In Antwerpen geldt dan weer dat bomen op minstens 1,5 meter vanaf de boord van de weg of vanaf de bovenbuitenkant van de gracht moeten geplant worden.

De reglementeringen verschillen van provincie tot provincie maar uiteindelijk komen ze allemaal op hetzelfde neer. Door het bepalen van een minimale plantafstand beschermt de wet de buurtweg tegen het dichtgroeien van een weg.

2. Wat als het te laat is?
Als een weg toch dichtgegroeid is, dan moet de gemeente degene die de aanplantingen deed aanmanen om ze te verwijderen of te verplaatsen. De gemeente kan deze aangelande of eigenaar daartoe verplichten op basis van het provinciaal reglement op de buurtwegen. Geeft deze aangelande of eigenaar geen gevolg aan de aanmaning, dan is de gemeente zelf verantwoordelijk om de doorgang vrij te maken. Ze kan de kosten hiervoor verhalen op de eigenaar of aangelande.

Waar vind ik de reglementering voor mijn provincie?
De provinciale wet op de buurtwegen van elke provincie kan je raadplegen op >>> deze pagina van de Trage-Wegen-Lijn.

Nog vragen?
Heb je zelf nog een vraag in verband met trage wegen? Neem eens een kijkje op >>> www.trage-wegen-lijn.be. Of contacteer Hilde Béatse op het nummer 09/331 59 22 of via hilde.beatse@tragewegen.be.


Gesignaleerd - Nieuw boek: Wegwijs in de trage wegen

Deze zomer publiceerde Trage Wegen vzw een gloednieuw: Wegwijs in de trage wegen. Het boek kwam tot stand in het kader van het gelijknamige Limburgse plattelandsproject. Het is het verhaal van de zoektocht naar extra instrumenten om trage wegen nog meer op de gemeentelijke kaart te zetten. En van de veelzijdige rol die ze spelen op het platteland, in de stad, én in de overgangszone ervan.

Stad en platteland: grenzen vervagend en interacties versterkend
Het platteland verandert voortdurend. Meervoudig ruimtegebruik tussen landbouw, recreatie en natuur, en de ruimtelijke verweving met meer verstedelijkte gebieden is een realiteit. Een realiteit die kansen biedt, maar ons ook voor uitdagingen stelt. Trage wegen herwaarderen is kansen benutten en uitdagingen aangaan voor mobiliteit, recreatie, cultuurhistorie en ecologie.

Herwaardering, planning en ambitie
Het is een complex verhaal: om ad-hocbeslissingen te vermijden, maakt een gemeente het best planmatig en in overleg werk van een toekomstgericht herstel- en ontwikkelingsplan voor haar lokaal patrimonium aan trage wegen. Samen met haar inwoners legt ze wensen en bezorgdheden bloot. Om uiteindelijk prioriteiten vast te leggen, is er ook een objectief afwegingskader nodig.

De trage weg als bindmiddel tussen stad en platteland
Trage wegen zijn belangrijk om verkeersveilige verbindingen te creëren van stad naar platteland en omgekeerd. Zeker in grotere steden, met een dominante infrastructuur voor gemotoriseerd verkeer. Neem daarbij de voortdurende verstedelijking: de verkeersveilige ontsluiting van stadsrand en randstad, volgens de blauwdruk van een fijnmazig tragewegennet zorgt voor extra troeven. Een betere dialoog tussen stad en platteland.

Voorstelling en verspreiding
Het boek wordt morgen, woensdag 31 augustus, om 11u voorgesteld aan de pers in het Provinciehuis van Limburg.
In de loop van september krijgen alle Vlaamse gemeenten, provincies, onze lidverenigingen en andere contacten het boek toegestuurd.


Meer informatie?
Voor meer informatie bel of mail je met Zowie Vangeel op het nummer 011/75 42 46 of via zowie.vangeel@tragewegen.be.


Het kan wel - Opening van het Reukenspad in Aartselaar

Vlak voor de grote vakantie mocht de burgemeester van Aartselaar zijn schaar bovenhalen. Lintje-knip-gewijs opende hij het langverwachte Reukenspad.

Vijf jaar geleden werden "De Reukens" officieel ingekleurd als groengebied, dankzij een nieuw ruimtelijk uitbreidingsplan en terreinaankoop. Landbouw doofde uit, bos deed zijn intrede.

De aanhouder wint
Een petitie, talloze acties en veel gepraat later is de buurtweg die door het gebied loopt eindelijk hersteld.
Dit voorjaar werd gestart met de aanleg van voetweg 19. Enkele maanden later was het pad al klaar.

Eerherstel van deze voetweg betekent een nieuwe, veilige, groene verbinding voor schoolkinderen tussen de kern van Aartselaar en de wijk Lindenbos of de Boomse scholen.


16-22 september: Week van de Mobiliteit

Laat je auto thuis, geniet van de voordelen.

Van 16 tot en met 22 september is er een nieuwe Week van de Mobiliteit, de jaarlijkse campagne die duurzame verplaatsingen en bewust autogebruik promoot. De campagneweek spoort dit jaar aan tot efficiënter gebruik van energie in de mobiliteitssector.

Geen enkele sector is zo energieverslindend en zo afhankelijk van fossiele brandstoffen als mobiliteit. 50% van het energieverbruik gaat naar auto's. 50%! Dat kan niet blijven duren.

Ecodriving, elektrische en zuinigere voertuigen helpen onze mobiliteit verschonen. Nog beter én voordeliger is de auto thuis laten. Spaar parkeerkosten en brandstof uit door te fietsen, te stappen en bus of trein te gebruiken.
Kortom: laat je auto thuis en geniet van de voordelen!

Begin ermee op Autovrije Zondag (18/09), de Carfree Day (22/09) of Strapdag (22/09).

Praktisch
Wie wil deelnemen aan de Week van de Mobiliteit of informatie zoekt over de acties, kan terecht op >>> www.weekvandemobiliteit.be of bij Komimo: Ilse Fannes, 09 331 59 11, ilse@komimo.be.

De Week van de Mobiliteit is de nieuwe naam van de Aardig-op-weg-week.


Terugblik - Trage wegen tussen Schelde en Leie

Tragewegenstudie binnen het plattelandsproject Schelde-Leie afgewerkt

Van maart 2010 tot april 2011 jaar werkte Trage Wegen vzw met man en macht aan de opstart en de uitvoering van het luik ?trage wegen? binnen het Plattelandsproject Schelde-Leie. Een huzarenstukje, zo bleek: de acht gemeenten binnen het plattelandsproject waren goed voor niet minder dan 280km², verdeeld over 33 deelgebieden. In elk van deze deelgebieden pasten we ons proces van inventarisatie, inspraakrondes en adviesnota toe. Daar bovenop onderwierpen we het tragewegennetwerk van elk van deze gemeenten aan een kwalitatieve en kwantitatieve studie.

Het plattelandsproject Schelde-Leie?
De doelstelling van het Plattelandsproject Schelde-Leie is om via verschillende acties en initiatieven een welvarend, leefbaar en cultuurrijk platteland te maken van de regio tussen de Schelde en de Leie. Dat zijn de gemeenten Deinze, Gavere, Zulte, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Kruishoutem, Zingem en Nazareth.
Het initiatief kwam van de burgemeesters van de acht gemeenten en de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Vlaams minister-president Kris Peeters gaf de opdracht aan de VLM om dit initiatief vorm te geven en te realiseren.
De stuurgroep van het project besloot werk te maken van vier werkgroepen: lokale sport- en recreatie-infrastructuur, cultuurhistorische elementen, communicatie en trage wegen.

En zo verscheen Trage Wegen vzw op het toneel: het luik trage wegen werd na een openbare aanbesteding volledig uitgevoerd door ons. Wij kregen hiervoor ook de steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

33 tragenwegenprojecten
Voor de tragewegenstudie werkte Trage Wegen vzw nauw samen met de VLM, de betrokken gemeenten en vrijwilligers. Samen met VLM maakten we een inventaris op van alle trage wegen in dit immense gebied. Vrijwilligers verkenden de wegen op het terrein.
Tijdens de evaluatieronde kregen inwoners en verenigingen de kans om hun mening te geven over het belang van elk van de wegen en hun eventuele (her)inrichting. Na een publieke synthesevergadering werd gezocht naar knelpunten en mogelijke compromissen. Dit resulteerde in een adviesnota, met aanbevelingen per weg.

8 gemeentelijke en 1 overkoepelende tragenwegenstudies
Daarnaast maakten we voor elk van de acht gemeenten een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het bestaande tragewegennetwerk.
Bij de kwalitatieve studie werd het volledige netwerk van trage wegen doorgelicht, rekening houdend met de aanwezige natuur- en erfgoedwaarden, de bestaande recreatieve routes en de verbindingswaarde van de trage wegen voor zachte weggebruikers. Deze studie is vooral van belang om functionele verbindingen te detecteren, zoals de verbinding tussen gemeenten en deelgemeenten, maar ook om een idee te krijgen van welke inrichting je een bepaalde weg best geeft.

Voor de kwantitatieve studie keken we naar cijfermateriaal: hoeveel kilometer trage wegen zijn, wat is het percentage trage wegen ten op zichte van gewone wegen, hoeveel procent van de wegen is afgesloten? Deze studie geeft een duidelijk beeld van waar trage wegen relatief goed bewaard zijn en waar er grote hiaten zijn.

Tot slot bekeken we het tragewegennetwerk in het volledige projectgebied. Hierbij gingen we op zoek naar belangrijke verbindingsassen tussen de (deel)gemeenten. Ook gingen we de kansen voor trage wegen na in het kader van de geplande ruilverkaveling in De Pinte, Sint-Martens-Latem, Nazareth en Deinze, zodat er een fijnmazig netwerk van trage wegen behouden blijft of tot stand komt.

Meer info nodig?
Voor elk van de acht gemeenten kan je de evaluatiekaarten en verslagen van de publieke rondvraag downloaden op >>> www.tragewegen.be/schelde-leie. Met vragen kan je terecht bij Hilde Béatse op het nummer 09/331 59 22 of via hilde.beatse@tragewegen.be.


Gesignaleerd - Wandelgids tussen Schelde en Leie

Het wandelboekje Tussen Schelde en Leie van Natuur.koepel vzw beschrijft 12 tochten langs de mooiste Zuid-West-Vlaamse stapsteentjes, kerkpaden en wegels. Het is de eerste publicatie die dergelijke wandelingen in de Zuid-West-Vlaamse regio bundelt. Met veel foto's en handige kaartjes, bovendien.

Tussen Schelde en Leie heeft oog voor landschap en biodiversiteit. De gids is een pleidooi voor open ruimte en trage wegen.

Geïnteresseerd?
De wandelgids Tussen Schelde en Leie is te koop voor 5 euro in het secretariaat van Natuur.koepel of je plaatselijke Natuurpunt afdeling. De wandelgids kan ook opgestuurd worden en kost dan 7 euro.

Bestellen kan via hans@natuurkoepel.be of via 0487/64 45 85.
Meer info vind je op www.natuurkoepel.be.


Uitsmijter - Tragewegenfietstocht in Langdorp op 25 september

Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit (zie hierboven) organiseren de Wijksportraad Langdorp, de Aarschotse Fietsersbond en vzw Natuurpunt een tragewegenfietstocht op zondag 25 september.

Het wordt een sportieve en ludieke tocht langs trage wegen en doorsteekjes in Gijmel, Wolfsdonk en Langdorp. Voor de liefhebbers is er een fotozoektocht aan gekoppeld. Ontdek de streek op je fiets en geniet ervan om vrij te fietsen in een groene en veilige omgeving.


Praktische info
Keuze uit een aangeduid parcours van 10,2 km of 19,2 km
Vertrek: tussen 13u30 en 14u30; Laatste aankomst om 18u.
Starten en finishen kan op twee plaatsen: Huis Verdonck (Testeltsesteenweg Langdorp) of de Heimolen (Windmolenstraat Gijmel)
Deelnameprijs: onder 12 jaar: 1?; vanaf 12 jaar: 2?


Dag van de Trage Weg - Inschrijven kan nog 2 dagen!

Organiseer je een activiteit op de Dag van de Trage Weg?
Laat het ons ten laatste op 1 september weten en we nemen je actie op in onze activiteitenfolder. Die folder wordt wijd verspreid over Vlaanderen.

Klik >>> hier om in te schrijven.

Kan je je activiteiten pas later doorgeven? Dan vermelden we ze enkel op >>> onze website.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.