E-zine Trage Wegen

Uitgave Januari 2005

Trage wegen in de lift

Trage wegen zaten in 2004 duidelijk in de lift. Heel wat gemeente- en provinciebesturen, regionale landschappen, verenigingen of burgers werken plannen uit om hun trage wegen te herwaarderen. Tegelijk werden te velde tal van projecten opgestart om trage wegen in te zetten voor een veiliger verkeer, ter ondersteuning van het toerisme in eigen streek, om natuurgebieden te verbinden, om aantrekkelijke wandelroutes aan te leggen,?Het is de ambitie van de vzw om die lift in 2005 nog enkele verdiepen hoger te laten klimmen. Binnenkort verschijnt onze handleiding met concrete richtlijnen voor de herwaardering van buurtwegen, de vzw heeft verschillende projecten lopen om samen met lokale besturen trage wegen te hergebruiken, in 2005 komen er werkwinkels rond trage wegen, recent werd de trage-wegen-lijn geopend en op dit moment wordt volop gewerkt aan een nieuw project rond de erfgoedwaarde van trage wegen. Daarnaast willen we de vzw zelf verder uitbouwen en hopen we in 2005 nog meer leden te werven. In december werd trouwens de kaap van 300 leden genomen, waarvoor ik graag de ledenwervers en uiteraard ook de nieuwe leden zelf wil bedanken.

Ondanks de nieuwe dynamiek rond onze aloude buurtwegen, zullen we in 2005 ook waakzaam moeten blijven. Nog al te vaak worden buurtwegen afgesloten, omgeploegd of ingepalmd. Nog al te vaak blijven gemeentebesturen doof voor terechte klachten van hun inwoners over het afschaffen of niet onderhouden van trage wegen. Zopas bereikte ons ook het bericht dat de Vlaamse overheid in het kader van de vereenvoudiging van wetten en decreten, de wet op de buurtwegen deels wil opheffen, deels moderniseren en beter afstemmen op de regelgeving inzake gemeentewegen. 2005 zal dus een druk jaar worden, zowel voor de vzw zelf als voor iedereen die begaan is met het lot van onze trage wegen.

Rest mij enkel nog om jullie in 2005 de nodige onthaasting toe te wensen. Af en toe een versnelling lager schakelen door een ontspannende wandeling of een gezapige fietstocht langs autovrije buurtwegen doet wonderen voor lichaam en geest. Trage wegen blijven daardoor - ook in 2005 - één van de beste remedies tegen onze doldraaiende stressmaatschappij.

Erik Grietens (erik.grietens@tragewegen.be), Voorzitter vzw Trage Wegen


Vereniging in de kijker: Natuurfonds Westland

Red het Dode IJzerpad, een sfeerverslag

In de verre Westhoek stroomt de IJzer. Een beeldje van een stroom, om en bij de 70 kilometer lang, waarvan een 30 op Franse bodem en de rest op onze bodem. Je vindt de bronnen in Buysscheure, Frans-Vlaanderen, en de monding in Nieuwpoort, langsheen het natuurgebied de IJzermonding. De IJzer is een heel trage stroom. Te voet bereik je vlugger de zee dan dat het water dit doet. Het verval is heel laag omdat de IJzer lang geleden zowat ter hoogte van Roesbrugge in zee mondde. Waarmee gezegd wordt dat heel de vlakte achter de zeedijken van de linkeroever toentertijd bij vloed en stormvloed onderliepen met zout zeewater: de Kuppe. Met een typische ?zwin-vegetatie? als natuurlijk gevolg. Misschien mogen we wel stellen dat de IJzer vanaf bron tot Roesbrugge een stroom is en dan verder tussen kunsmatige oevers gedwongen werd. Een enorme ingreep als je bedenkt dat dit gerealiseerd werd tussen zowat de jaren 700 en 1000 van onze tijdrekening.

Sedert een paar jaar kun je van Roesbrugge naar Haringe en terug naar Roesbrugge wandelen op de oevers van de IJzer: het Dode IJzerpad. Een provinciale realisatie. Vele mensen uit Poperinge en omstreken hebben het Dode IJzerpad al eens bewandeld. Zij moeten niet meer overtuigd worden van de troeven en de charmes ervan: natuur, schoonheid, water, rust, sporen van het verleden, wegdromen... een ontdekkingstocht waard. Op een dag was echter bij de Franse grens de Heidebeek vergraven en konden er plots geen wandelaars meer door. Het was een ?platier? geworden. Een ondiepe uitgraving die met uit de IJzer opgepompt water drassig gehouden wordt. Om wintervogels aan te trekken en... de trekker over te halen. In Frankrijk mag veel op jachtgebied. Daar jagen ze 100% legaal op soorten die bij in België de ?rode lijst? benaderen en met methodes die hier ?stropen? zijn. Maar elegant is anders. Waar je op Belgische oever de aankomende trekvogels staat te bewonderen, worden ze achter je rug doodleuk neergeknald.

Vanuit Natuurfonds Westland werden in Roesbrugge de schouders onder deze confrontaties gezet. Resultaat: een informatieve wandeling die zondag 28 november plaatsvond. Tijdens deze wandeling, waaraan 56 regenvaste mensen deelnamen, werden de waarde, de charmes, de troeven van het Dode IJzerpad uitvoerig besproken. En er werd het principe-akkoord toegelicht dat al heel gauw uit de bus viel nadat de pers lucht gegeven had aan ons initiatief, de wandeling. Er komt nu wel degelijk een GR-pad over die weide van die platier en over de Heybekebrug. De platier verdwijnt niet, maar door een beplante berm en gladde afrastering worden beide hobby?s ? wandelen en jagen ? van mekaar gescheiden zodat elkeen zijn weg kan gaan. Ook werd aan de Franse jagers gevraagd om respect op te brengen voor de jachtregelgeving en voor de wandelaars aan Vlaamse zijde. Het GR-pad, van bron tot IJzermonding, is er nog niet, maar er wordt op vertrouwd dat het er komt. De jacht aan banden zullen leggen, daar wordt slechts van gedroomd. Maar dromen kunnen zaken veranderen en dingen helpen bijsturen. En zolang er aan beide kanten van de grens met mekaar gebabbeld wordt, zijn we op de goede weg!

Voor meer informatie over het Dode IJzerpad kan u steeds terecht bij Wim Parmentier, wim.parmentier@skynet.be, 057 38 88 40


Trage wegen in 3 beleidsnota?s

In ons e-zine van mei 2004 kozen we voor het thema ?langs trage wegen naar de stembus?. Vandaag hebben de trage wegen duidelijk hun weg gemaakt tot bij de beleidsmakers. Zo ook tot bij Kathleen Van Brempt, de Vlaamse Minister van Mobiliteit. In de beleidsnota 2004-4009 wordt er uitdrukkelijk gezocht naar ?nieuwe wegen? in het mobiliteitsbeleid. ?Soms kan dat letterlijk. In Vlaanderen worden meer en meer mensen zich bewust van het belang van de zogenaamde ?trage wegen?. Deze trage wegen kunnen vaak op korte afstand een veilige fiets- of voetgangersverbinding vormen tussen twee woonkernen, scholen enz. Het Vlaamse gewest zal in samenwerking met de provincies en gemeenten een kader creëren om deze trage wegen te behouden en de voordelen meer bekendheid te geven?, zo valt er te lezen. De vzw Trage Wegen grijpt onder meer de passage aan om nu meer dan ooit te bemiddelen voor een volwaardige mobiliteitsrol (een functionele invulling, naast de recreatieve invulling) van het trage wegennet bij de lokale overheden.

Ook in de beleidsnota van Vlaams Minister-president Yves Leterme, bevoegd voor Plattelandsbeleid duiken de trage wegen op ?voor de recreatieve ontsluiting van domeinen en gebieden kunnen de zogenaamde trage wegen ingeschakeld worden?, valt er te lezen. We kunnen voorzichtig van een echte heropleving spreken als binnen het plattelandsbeleid de trage wegen opnieuw hun functie krijgen. Ze bieden de mogelijkheden om de landelijke gebieden te beleven op een landelijke manier. De streekeigenheid wordt daardoor hersteld en zo hoeft het uitbouwen van recreatie niet noodzakelijk hand en hand te gaan met enorme investeringen: de trage wegen zijn klaar om te gebruiken.

De multifunctionele ontwikkeling van trage wegen kan slechts gerealiseerd worden met een goede ruimtelijke ordening. Het trage wegennet zelf, blijft, ondanks de opborrelende belangstelling her en der bedreigd. Maar zelfs de beleidsnota van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen maakt gewag van de trage wegen, zij het louter uit recreatief oogpunt. Ze staan er dus, al mag het van vzw Trage Wegen best een beetje meer zijn.

De beleidsnota?s kan je steeds opvragen bij Steven Clays, steven.clays@tragewegen.be, 02 204 09 72


Dulomi-nieuws uit Riemst

De komende maanden focussen we telkens op één van onze Dulomi-proefprojecten (zie ook het vorige e-zine). De vzw Trage Wegen begeleidt met de steun van het Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap in elke provincie één à twee gemeenten met een trage wegen-project. De resultaten en ervaringen uit deze lokale projecten zullen aanleiding geven tot een publicatie in het najaar van 2005 en zullen ongetwijfeld bruikbaar zijn als voorbeeld voor andere gemeenten. Deze maand is Riemst aan de beurt.

Opknapbeurt voor kleine wegjes in Membruggen en Genoelselderen

Het gemeentebestuur van Riemst gaat in Membruggen en Genoelselderen samen met de twee dorpsraden alle trage wegen een opknapbeurt geven. In oktober 2004 is aan de leden van beide dorpsraden gevraagd welke wegen ze belangrijk vinden, welke wegen ze weer open willen én waar eventueel ook nieuwe verbindingen kunnen ontstaan. Op die manier zijn een 25-tal wegjes in kaart gebracht en geëvalueerd door verschillende gebruikers en vertegenwoordigers van verenigingen van beide dorpen. Op een open infovergadering op 22 november in Membruggen werden de resultaten besproken en werd afgesproken welke acties prioritair zouden moeten ondernomen worden. Het gaat onder meer over steegjes die in de dorpskern liggen of veldwegen die rondom en tussen beide dorpen lopen en waar best geen gemotoriseerd verkeer toegelaten wordt. Ideaal dus om te wandelen en te fietsen.

Sociale functie van trage wegen

Voor de dorpsraden hebben de trage wegen een extra betekenis. «Ze hebben een belangrijke sociale functie», zegt Marcel Daerden, voorzitter van de dorpsraad in Membruggen. ?Mensen ontmoeten er elkaar en vaak zijn het de kortste verbindingen met het centrum van het dorp. Als die paadjes behouden blijven, zullen de mensen vaker te voet door het dorp gaan. Ze maken deel uit van een netwerk van wegen in het dorp. Sommigen sluiten ook aan op het fietsroutenetwerk?.

Tijd voor actie

Yvo Thys, schepen voor Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening in Riemst vertelt ons dat vanf dit jaar de verloederde paden zullen opgeknapt worden door kleine herstellingen uit te voeren. Er zal ook aandacht besteed worden aan herstel van hagen en houtkanten langs trage wegen. Het gemeentebestuur van Riemst zal vanaf dit jaar overleg plegen met de dorpsraden en onderhoudscontracten met hen afsluiten. Dit jaar zullen de plaatselijke dorpsfeesten overigens in het teken staan van trage wegen.
Meer info: Freek Verdonckt, freek.verdonckt@tragewegen.be, 02 204 09 70


Wandelplezier langs trage wegen in de Vlaamse Ardennen

Iedere maand organiseert Trage Wegen Vlaamse Ardennen voor trage-wegen-liefhebbers een wandeling zoveel mogelijk langs veldwegen. Op deze verkeersveilige, maar soms moeilijk doorgankelijke verbindingswegen kan je volop genieten van het landschap van de Vlaamse Ardennen. Tevens verhogen we door het gebruik de overlevingskansen van bedreigde voetwegen. Na een korte wandeling van ongeveer anderhalf uur, worden er nog met geïnteresseerden bijna vergeten voetwegen verkend.

Er wordt iedere laatste zondagnamiddag van de maand samengekomen.

Afspraak voor de komende maanden:
Zondag 30 januari 2005 om 14 u
Zondag 27 februari 2005 om 14 u
Zondag 27 maart 2005 om 14 u

Afspraakplaats: parking rechtover Molen ten Hotond, Zandstraat 14 te Kluisbergen, vanwaar er eventueel op een andere een andere startplaats kan worden aangesloten.

Voor meer inlichtingen: Magda Vergeynst, magda.vergeynst@skynet.be, 055 20 72 82


Vlaamse Wandel- en Joggingliga heet nu "Aktivia"

De Vlaamse Wandel- en Joggingliga veranderde onlangs haar naam in Aktivia. Aktivia is één van de stichtende leden van Trage Wegen vzw.
De vereniging groepeert meer dan 250 wandelverenigingen in Vlaanderen met meer dan 35.000 aangesloten leden. Aktivia zorgt voor de promotie van de wandelsport, de begeleiding van haar leden-clubs, adviseert en informeert hen. Ze staat jaarlijks met haar aangesloten verenigingen in voor ruim 1.000 organisaties, waaraan ongeveer 900.000 enthousiaste wandelaars deelnemen.

Wie contact wenst op te nemen met Aktivia kan dat via de volgende kanalen:
- telefoon: 09 374 55 50

- fax: 09 374 06 46
- e-mail: info@aktivia.be
- brief: Ambachtenlaan 4, 9880 Aalter
Zie ook: www.aktivia.be


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.