Meer dan 4000 mensen in 58 gemeenten ontdekken trage wegen

Uitgave Oktober 2009

Groene wegen, kans voor mens en ecologie

Plattelandsproject afgerond

In 2008 en 2009 werkte de vzw Trage Wegen samen met het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën vzw (RLZZZ) aan trage wegen in het Pajottenland. Dit project 'Groene wegen, kans voor mens en ecologie' werd gesubsidieerd via het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO 2007-2013). Concreet gingen we aan de slag in en samen met de gemeenten Halle, Roosdaal, Beersel en Galmaarden. Enerzijds werden deze gemeenten begeleid om een onderbouwd beleid voor trage wegen te kunnen uitwerken. De bevolking werd hierbij actief betrokken. Anderzijds werden pilootprojecten opgestart waar concrete realisaties op het terrein uit voortvloeiden. Op de Dag van de trage weg werden deze van Halle en Roosdaal aan het grote publiek voorgesteld.

Leidraad trage-wegenbeleid en subsidies
Als afronding van het project zijn de ervaringen verwerkt tot een leidraad voor het gemeentelijk trage-wegenbeleid. Met 10 doelstellingen voor ogen zet de leidraad de krachtlijnen hiertoe overzichtelijk uiteen. Ook voor de uitvoering op terrein geeft hij allerhande tips en trucs mee. U kan de leidraad rechtstreeks gebruiken om zélf in uw gemeente aan de slag te gaan met inventariseren en evalueren, maar ook bij het uittekenen van een trage-wegenbeleid gericht op het behoud, het herstel en de multifunctionele ontwikkeling van het trage-wegennet in uw buurt. De leidraad vormt één geheel met andere praktijkgerichte publicaties, waarnaar we uiteraard verwijzen. Op die manier vormt deze leidraad het ideale instrument om het trage-wegenbeleid op gemeentelijk vlak te ondersteunen, te stroomlijnen en te inspireren. Ook door het overzicht ter beschikking te stellen van de mogelijke subsidies, algemeen en provinciaal toegespitst op Vlaams-Brabant, ondersteunen we de andere gemeenten.

Meer info:
Sofie Deberdt, 02 204 09 76 (sofie.deberdt@tragewegen.be)
Inge Dooremont, 02 452 60 45 (inge.dooremont@rlzzz.be)

De leidraad en het subsidie-overzicht vind je op onze website:
www.trage-wegen-lijn.be > documentatie > gemeentelijk beleid


Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013: gemeenten sleutelen aan projecten trage wegen

Aanvragen worden binnenkort ingediend

Een lokaal project rond trage wegen: elke gemeente heeft er baat bij. Dankzij de Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid kan de gemeente tot 50% van de gemaakte kosten terugwinnen. Nog tot eind dit jaar kan elke Vlaamse gemeente een projectvoorstel rond lokaal milieu- en natuurbeleid indienen bij het Departement LNE van de Vlaamse overheid. Meer informatie: surf naar de website van de Samenwerkingsovereenkomst of contacteer caplo@lne.vlaanderen.be

Wij roepen de gemeenten op verschillende trage-wegenacties in één project te integreren. Dit past meestal best binnen het thema 'mobiliteit' (tenzij de nadruk bv ligt op de ecologische meerwaarde). Voor inspiratie, projectideeën en aandachtspunten verwijzen wij naar onze brochure Trage wegen als onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013.

Trage Wegen vzw als partner in het project
Trage Wegen vzw biedt gemeenten ondersteuning bij lokale initiatieven. Binnen een project van de SO 2008-2013 kan deze advisering en ondersteuning eveneens ter subsidiëring aangevraagd worden als 'externe prestatie'. Ons begeleidingsaanbod bestaat uit drie modules die garant staan voor een kwaliteitsvol traject. Je leest alles na in de brochure Aanbod 2010 voor lokale besturen. Ook maatwerk in functie van specifieke lokale initiatieven behoort tot de mogelijkheden.

Meer info: Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 (andy.vandevyvere@tragewegen.be)


Vereniging in de kijker: Vlaamse Wandelfederatie

Wandelen, de gezonde verslaving!

Het concept van wandeltochten kan overal in Vlaanderen op heel wat bijval rekenen. Een lokale wandelclub stippelt een lusvormig parcours uit, brengt pijlen en splitsaanduidingen aan en nodigt clubs vanuit het ganse land uit om mee te wandelen. Deelnemers schrijven zich in en laten hun 'controlekaart' afstempelen. Onderweg kunnen wandelaars uitrusten bij een drankje, een broodje, een stuk taart ? De Vlaamse Wandelfederatie groepeert zo'n 80 clubs, goed voor bijna 17.000 wandelaars. We spreken met Bernadette Didden, administratief coördinator van de Vlaamse Wandelfederatie (VWF).

Hoe is de Vlaamse Wandelfederatie ontstaan en wat is jullie missie?
Bernadette Didden: "De Vlaamse Wandelfederatie vzw is een officiële sportfederatie en werd opgericht in Zonhoven in 1968. De oorspronkelijke naam 'Limburgse wandelbond' herinnert aan de periode dat enkel clubs uit die provincie waren aangesloten. De uitbreiding over heel Vlaanderen, vooral dan in Vlaams-Brabant en Antwerpen, zorgde voor nog een paar naamsveranderingen tot uiteindelijk de huidige benaming werd behouden. Het is altijd onze doelstelling geweest om de wandelsport in zijn totaliteit te promoten. De Vlaamse Wandelfederatie vzw wil de fitheid, de gezondheid, de sociale integratie en de zelfontplooiing van de wandelaars in Vlaanderen vergroten. Concreet organiseren wij recreatieve wandeltochten, tegen een democratische prijs, op regelmatige basis én in optimale en kwaliteitsvolle omstandigheden. We richten ons naar iedere doelgroep, ongeacht de capaciteiten of aard van de wandelaars."

In welke mate hechten de wandelclubs belang aan de weginrichting of de omgevingskwaliteit bij het uitstippelen van wandelingen? Is er een uitgesproken voorkeur voor trage wegen?
Bernadette Didden: "We zien duidelijk dat onze wandelclubs drukke verkeerswegen zo veel mogelijk vermijden en trage wegen gaan opzoeken. Soms drukken de wandelclubs tijdens een Algemene Vergadering hun spijt uit over de ontoegankelijkheid van bepaalde wegen. Zij weten meestal niet tot wie zij zich moeten wenden om dit op te lossen. Onze federatie vindt het belangrijk om haar wandelclubs en al haar aangesloten leden op de hoogte te stellen van het bestaan van trage wegen en van de gelijknamige belangenvereniging. Door ze te gebruiken, ontdekken onze wandelaars telkens opnieuw een verrassend stukje natuurschoon. Voor sommmige mensen betekent het herontdekken van deze charmante baantjes en wegeltjes ook een flinke brok nostalgie."

Een opvallend onderdeel van jullie werking is het aanbod voor jongeren. Loopt ook de jeugd warm voor de wandelsport?
Bernadette Didden: "Ondanks alle inspanningen moeten wij vaststellen dat de jeugd weinig of geen uitdagingen ziet in onze sport. Zij associëren de wandelsport meestal met ouderen. Toch proberen wij onze wandeltochten zo aantrekkelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een rebuswandeling uit te stippelen voor jongeren. Zo'n wandeling houdt in dat stukken van een rebus verdeeld staan op een kleine route die ze moeten bewandelen. Op het einde van de wandeling hebben de jongeren de rebus opgelost en krijgen ze hiervoor een geschenkje. Wij geven ook vorm aan een jeugdactie waarbij kinderen en jongeren stempels sparen die ze daarna inruilen voor allerhande mooie prijzen."

Hoe verloopt het contact met de andere wandelfederaties in Vlaanderen?
Bernadette Didden: "Er is een goed samenwerkingsverband tussen de verschillende wandelfederaties. Ze komen jaarlijks meermaals bij elkaar om concrete afspraken te maken. Ook geven zij samen een wandelkalender uit waarin alle georganiseerde wandeltochten vermeld zijn van Vlaanderen."

De Vlaamse Wandelfederatie diende een aanvraag in om lid te worden van Trage Wegen vzw. Wat verwachten jullie van deze samenwerking?
Bernadette Didden: "We vinden het uitermate belangrijk dat de huidige wegen toegankelijk blijven en dat in de toekomst de afgesloten of ontoegankelijke trage wegen worden heropend of hersteld. Voor onze wandelclubs zal dit zeker de kwaliteit van de wandeltochten verhogen. Door een uitbreiding van het aantal rustige wegen, krijgen meer mensen vaker de kans om te proeven van de natuur. Ze zorgen ook voor sociale ontmoeting en integratie: mensen spreken met elkaar af op een wandeltocht en het wandelen in groep laat toe om boeiende contacten te onderhouden."

Meer info:
Vlaamse Wandelfederatie vzw ? Bernadette Didden, 011 87 08 21 (bernadette@vwf.be) - www.vwf.be


Maskes op weg

Trage-wegenbeeld: met het artistieke project "De Weg" van Maskesmachine kon je tijdens de Dag van de Trage Weg in Gent op een erg originele manier kennis maken met trage wegen. Op het ritme van speciaal voor de weg gecomponeerde muziek, nam Maskesmachine je mee langs de Asselsekerkweg.

Meer foto's op Vlaanderentraag.be


Meer dan 4000 mensen ontdekken trage wegen

Dag van de trage weg blijft groeien!

De Dag van de trage weg is niet meer aan haar proefstuk toe en de derde editie is de succesvolste totnogtoe. Doelstellingen van het actieweekend blijven: in onbruik geraakte wegen terug toegankelijk maken en in gebruik nemen én het grote publiek kennis laten maken met trage wegen. Met in maar liefst 58 gemeenten waar er trage-wegenacties waren, is deze opzet alvast geslaagd. Tel je daar de acties in Wallonië bij, dan organiseerden vrijwilligers, verenigingen en gemeenten op meer dan 110 plaatsen in België een trage-wegenactiviteit. Een kort verslagje van de jaarlijkse trage-wegenhoogmis.

Nieuwe groepen, vaste waarden
Campagneverantwoordelijke Hilde Béatse: "Elk jaar doen er weer nieuwe groepen mee. En zij die een keer hebben meegedaan, blijven dat doen. Dat toont aan dat burgers en besturen vragende partij zijn voor een fijnmazig netwerk van trage wegen én dat ze daarvoor bereid zijn de handen uit de mouwen steken." Deze acties zijn zeer verscheiden: een nieuw aangelegd tracé inwandelen, een grondige snoei- of maaibeurt of een officiële inhuldiging. En waarom geen artistiek project langs trage wegen zoals in Gent? Alle manieren zijn goed om trage wegen in de kijker te zetten.

Mooie opkomst, veel interesse
Ook de lokale initiatiefnemers zijn tevreden: "de grote opkomst bewijst dat er wel degelijk een draagvlak is om trage wegen te herstellen. Hopelijk doet dit hier bij ons ook iets bewegen op bestuurlijk niveau." Een andere vrijwilliger stelt: "er was een mooie opkomst en veel interesse voor onze trage wegen. Mensen leerden een paar verborgen pareltjes kennen én er werden een aantal wegen terug open gesteld, die definitief dreigden te verdwijnen."

Enkele feiten
- Asse doet al voor de derde keer mee, en maakte ook nu weer 3 trage wegen open, goed voor 1,5 kilometer extra trage weg;
- In Lokeren werd eindelijk de Lange Kantwegel (1,2 kilometer) terug voor het publiek toegankelijk;
- Trage-wegenbordjes sieren nu de trage wegen van Halle, Menen, Dendermonde, Maarkedal en Wuustwezel

Trage Wegen vzw bedankt alle initiatiefnemers, vrijwilligers en communicatiepartners die mee werkten het campagneweekend en het tot een succes maakten! Een overzicht van alle acties vind je op www.tragewegen.be/dagvandetrageweg

Noteer alvast de volgende editie van de Dag van de trage weg op 23 en 24 oktober 2010.


Gemeenten geven trage wegen een plaats in hun mobiliteitsplan

Verslag studiedag 'Trage wegen, snel getoetst' op 28 oktober 2009

Het uitwerken van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een van de grote uitdagingen voor gemeentebesturen. Trage wegen bieden hier heel wat kansen: een kwalitatief trage-wegenbeleid en een fijnmazig netwerk van trage wegen draagt er toe bij dat mensen zich op een meer duurzame manier ? te voet of met de fiets ? verplaatsen. Door trage wegen te verankeren binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan, maak je werk van duurzame mobiliteit en kwaliteitsvolle leefomgevingen. Dat was het uitgangspunt voor de studiedag 'Trage wegen, snel getoetst' die deze week plaatsvond in Brussel.

De studiedag is het sluitstuk van het mobiliteitsproject 'Trage wegen snel getoetst', waarin Trage Wegen vzw tien gemeenten begeleidde bij de opmaak van een trage-wegenbeleidsplan. Dit gebeurde in het kader van de sneltoets, een methodiek ontwikkeld door de Vlaamse Overheid om gemeentebesturen de kans te geven om hun 'mobiliteitsplan van de eerste generatie' te evalueren en bij te sturen.

Trage wegen, sleutel tot duurzame mobiliteit
De toon van de studiedag werd meteen gezet: Eric Rombaut, docent ruimtelijke planning, ging we dieper in op het belang van stedelijke en rurale blauwgroen netwerken en toonde aan dat trage wegen daarin een cruciale rol spelen. Aan de hand van heel wat voorbeelden uit binnen- en (helaas vooral) buitenland, schetste hij dat trage wegen vaak de ruggengraat vormen van groene stadslobben, ecologische verkavelingen en de zogeheten dunne grens tussen de publieke en semi-publieke ruimte.

Marjolein de Jong, onderzoeker aan de Universiteit Hasselt (Instituut voor Mobiliteit) toonde glashelder aan dat dankzij het bestaande netwerk aan trage wegen er plots overal doorsteekjes ontstaan die verplaatsingen te voet of te fiets mogelijk maken. Voor haar is de ontwikkeling van het netwerk van trage wegen in combinatie met een gerichte bewustmaking bij de bevolking dé te grijpen kans voor duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid in Vlaanderen. Met een mooi praktijkvoorbeeld uit Ham wist ze haar stelling perfect te illustreren.

De dynamiek van de gemeenten die in hun mobiliteitsplan trage wegen integreren, werd duidelijk tijdens de "speed dating". In korte, 10 minuten durende sessies, kon het publiek kennismaken met de gemeentelijke ervaringen. De vele vragen die tijdens de sessies gesteld werden, duidden op grote interesse.

Werkdoos trage wegen
We besloten de studiedag met de voorstelling van de werkdoos trage wegen, een bundeling van alle praktische publicaties voor gemeenten om rond trage wegen aan de slag te gaan. De deelnemers kregen een werkdoos mee en alle gemeentelijke mobiliteitsdiensten vinden de komende dagen zo'n werkdoos in de bus.

Een overzicht van alle gemeenten die in het project werden begeleid, evenals alle presentaties van de studiedag vind je op onze website: www.tragewegen.be/sneltoets


G-routes Kortrijk en Meerbeke (Ninove) vallen in de prijzen

de sterren van de Aardig-op-weg-week
Gemeentebesturen, scholen, verenigingen en buurtbewoners werden opgeroepen om deel te nemen aan de Aardig-op-weg-week en konden daarvoor kiezen uit een waaier van 5 acties. Tijdens de Autovrije zondag maakten buurtbewoners, steden en gemeenten hun straten autovrije voor tal van aantrekkelijke activiteiten. Met de G-route in de kijker kregen aangename, verkeersveilige routes een speelse inkleding. Steden en gemeenten konden meer bewoners over de streep trekken om te carpoolen en te autodelen met een creatieve promotiecampagne ?Verlucht de stad?. Op 22 september konden basisscholen deelnemen aan de Strapdag, een autoluwe schooldag. En voor een originele zuurstofactie werd ingeschreven voor Creatief met zuurstof.

Op 28 oktober reikten Komimo en de lidorganisaties in het Gentse stadhuis een prijs uit aan verschillende deelnemers. De Groene Routes van Kortrijk en Meerbeek in Ninove kaapten een mooie prijs weg!

Meer info: Sofie Deberdt, 02 204 09 76 (sofie.deberdt@tragewegen.be)


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.