E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave September 2009

Vereniging in de kijker: Werkgroep Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos

"Een degelijk trage-wegenbeleid in samenwerking met de gemeente"

Vorig jaar begeleidde Trage Wegen vzw de gemeente Kapelle-op-den-Bos bij de opmaak van een herstelplan trage wegen. Eerst kwam het centrum van Kapelle-op-den-Bos en Ramsdonk aan de beurt, een half jaar later volgde het herstelplan voor de deelgemeente Nieuwenrode. Ondertussen zit de Werkgroep Trage Wegen stevig in het zadel en volgen zij het trage-wegendossier nauwgezet op. Een gesprek met voorzitter Ronan Christiaens.

Hoe is de Werkgroep Trage Wegen in Kapelle-op-den-Bos ontstaan?
Ronan Christiaens: "De Werkgroep Trage Wegen is ontstaan nadat de wandelclubs steeds meer hinder ondervonden bij het zoeken naar toegankelijke en degelijk onderhouden parcours. Nadat ieder op zich geprobeerd had hierin verandering te brengen door aan de alarmbel te trekken bij de gemeente en dit zonder gevolg bleef, hebben we de koppen bij elkaar gestoken. We beslisten om in samenwerking met verschillende belangengroepen ? mountainbikers, Natuurpunt, de wandelclubs en de Fietsersbond ? een echte werkgroep op te richten. Tijdens een eerste vergadering werden de fundamenten gelegd van wat later de Werkgroep Trage Wegen zou worden. Toen werd ook beslist om samen te werken met de milieudienst van de gemeente, die nu als aanspreekpunt fungeert tussen de werkgroep en de gemeente."

Wat willen jullie als Werkgroep Trage Wegen bereiken?
Ronan Christiaens: "Onze doelstelling is om op termijn een degelijk trage-wegenbeleid te hebben, in samenwerking met de gemeente. Dit jaar werd er een stappenplan opgesteld, dat voorgesteld werd op een gemeentelijke raadscommissie en dat werd gunstig onthaald. Dit stappenplan loopt over drie jaar, van 2009 tot 2011, en heeft tot doel een aantal wegen terug in ere te herstellen en waar mogelijk ook in te richten voor fietsers.
Met dit stappenplan zal ons werk zeker niet stoppen, want er wachten nog wel een groot aantal wegen waar zich problemen voordoen, maar we zouden al heel blij zijn mochten we ons eerste doel bereiken en ons stappenplan tot een goed einde kunnen brengen. De werkgroep komt iedere maand samen. Tijdens deze vergadering bespreken we welke problemen rond trage wegen we als werkgroep hebben doorgegeven en of hier al gevolg aan gegeven is door de gemeente."

Welke doelstellingen werden ondertussen al bereikt en waar is er nog werk aan de winkel?
Ronan Christiaens: "Ondertussen zijn we er al wel in geslaagd een paar wegen terug vrij te maken, en dit in samenspraak met de betreffende eigenaar of landbouwer. De vrees van deze mensen is altijd het onderhoud achteraf. En terecht. Als werkgroep moeten we er bij de gemeente altijd op hameren een degelijk onderhoudsplan op te stellen. Hier ligt nog een grote doelstelling van de werkgroep: een goed onderhouden trage-wegennetwerk moet mogelijk zijn in de toekomst."

Hoe werkt jullie werkgroep?
Ronan Christiaens: "We trachten samen te werken met de gemeentediensten om op bepaalde plaatsen onderhoud te voorzien. Met een aantal mensen doen we op regelmatige basis controle van de wegen en melden aan de gemeentediensten waar er iets mis loopt of waar een weg een maaibeurt kan gebruiken. Daarnaast nemen sinds vorig jaar deel aan de Dag van de trage weg. Dit jaar zal de werkgroep zelf een stuk weg vrij maken, zodat deze terug toegankelijk wordt."

Welke kansen bieden trage wegen voor Kapelle-op-den-Bos?
Ronan Christiaens: "De trage wegen bieden enorme kansen aan de vele verenigingen die actief zijn in Kapelle-op-den-Bos en die maar al te graag trage wegen gebruiken,zoals de wandelclubs en fietsers. Ook bezitten we in de gemeente een aantal trage wegen die, mits goed onderhoud, ideaal zijn voor schoolgaande jongeren om hun scholen te bereiken. Een aantal trage wegen leent zich tot het verbinden van de dorpskernen van de deelgemeentes Ramsdonk en Nieuwenrode, wat een meerwaarde zou betekenen voor fietsers en wandelaars. Tenslotte zijn trage wegen ook voor een groot deel de oplossing voor het steeds maar groter wordende mobiliteitsprobleem in tal van gemeenten, en Vlaanderen in zijn geheel."

De werkgroep steekt heel wat energie in trage wegen. Krijgen jullie erkenning voor jullie werk?
Ronan Christiaens: "Als ik eerlijk moet zijn, had ik, gezien de energie die de mensen van de werkgroep al aan de dag hebben gelegd, wel op wat meer erkenning gerekend. Een paar maand geleden ben ik als voorzitter van de werkgroep, samen met de wandelclubs, nogal hard aangepakt door één bepaald partij in onze gemeente. We hadden deelgenomen aan een actie rond het open houden van twee spoortunnels waaronder twee trage wegen lopen. Wat ons niet in dank werd afgenomen. Maar langzaamaan groeit ook binnen de gemeente bij een aantal gemeenteraadsleden het besef dat waar de werkgroep mee bezig is, geen lege doos is."

Welke tips heb je voor andere vrijwilligers die in hun gemeente een Werkgroep Trage Wegen willen oprichten?
Ronan Christiaens: "Eerst en vooral dat ze zich goed moeten laten ondersteunen en begeleiden door jullie, de mensen van de vzw Trage Wegen. Wij hebben van jullie geleerd, waarvoor dank.
Een tweede tip is om in eerste instantie te proberen om in dialoog te gaan met eigenaars en landbouwers, en zo tot een verbetering of terug open stellen van een buurtweg te komen. Als dit niet tot een akkoord leidt, is het de gemeente die beslist wat er verder moet gebeuren. Daarom is een samenwerking met de gemeente haast onontbeerlijk en hopelijk steunt zij dan de werkgroep, en niet de overtreders die een weg hebben afgesloten, wat ook wel eens gebeurt. Ten slotte mogen zij zich niet laten ontmoedigen wanneer het al eens tegenvalt. Blijf volharden, want trage wegen zijn het meer dan waard om voor te vechten! Voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Wij mogen hen niet enkel staal en beton nalaten."

Hartelijk bedankt voor dit interview en nog veel succes met de realisatie van het stappenplan!

Meer info: Ronan Christiaens (ronan.christiaens@telenet.be)


28 oktober 2009 - Studiedag Trage wegen, snel getoetst

Woensdag 28 oktober 2009, van 9u00 tot 13u00 ? Brussel

Trage wegen en duurzame mobiliteit is het onderwerp van de studiedag ?Trage wegen, snel getoetst?. Binnen het gelijknamig mobiliteitsproject begeleidde Trage Wegen vzw tien gemeenten bij de opmaak van een trage-wegenbeleidsplan. Verschillende gemeentelijke actoren geven hun ervaringen mee en we gaan dieper in op de rol die trage wegen spelen in verkeersleefbaarheid, lokale mobiliteit en verkeersveiligheid.

Kansen voor duurzame mobiliteit
Het uitwerken van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een van de grote uitdagingen voor gemeentebesturen. Trage wegen bieden hier heel wat kansen: een kwalitatief trage-wegenbeleid en een fijnmazig netwerk van trage wegen draagt er toe bij dat mensen zich op een meer duurzame manier ? te voet of met de fiets ? verplaatsen. Door trage wegen te verankeren binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan, maak je werk van duurzame mobiliteit en kwaliteitsvolle leefomgevingen. Op de studiedag gaan we dieper in op het belang van stedelijke en rurale blauwgroen netwerken zoals trage wegen en we gaan na hoe trage wegen een rol spelen in lokale mobiliteit en verkeersveiligheid.

Ervaringen uit het werkveld
Binnen het mobiliteitsproject ?Trage wegen snel getoetst? begeleidde Trage Wegen vzw tien gemeenten bij de opmaak van een trage-wegenbeleidsplan. Dit gebeurde in het kader van de sneltoets, een methodiek ontwikkeld door de Vlaamse Overheid om gemeentebesturen de kans te geven om hun 'mobiliteitsplan van de eerste generatie' te evalueren en bij te sturen. Bij de uitwerking van een trage-wegenbeleid zijn verschillende actoren betrokken: het lokale bestuur, ambtenaren, vrijwilligers. Soms een studiebureau. Vanuit hun eigen invalshoek geven ze de ervaringen in hun gemeente mee.

De studiedag richt zich vooral tot mobiliteitsambtenaren, maar ook beleidsmakers, ambtenaren van andere diensten, verenigingen en iedereen die begaan is met duurzame mobiliteit en trage wegen is van harte welkom.

Bekijk het volledige programma en schrijf je in via www.tragewegen.be/sneltoets of vul het inschrijvingsformulier op de folder in en bezorg het ons per post of fax.

De studiedag maakt deel uit van het project ?Trage wegen snel getoetst?, dat wordt gerealiseerd met de steun van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.


Aardig-op-weg-week voorbijgevlogen

G-routes gespot

De 14de editie van de Aardig-op-weg-week zit er weer op! Dankzij het enthousiasme van gemeentebesturen, verenigingen, scholen en buurtgroepen is het een spetterende editie geworden. Daarvoor danken we iedereen van harte. We hopen dat de inspanningen ook mogen lonen in nieuwe mobiliteitsmaatregelen die duurzame en milieuvriendelijke verplaatsingen bevorderen. Met zijn allen hebben we alvast een sterk signaal uitgezonden.

Met 450 autoluwe acties in 121 gemeenten verspreid over heel Vlaanderen was er tijdens de Aardig-op-weg-week zelf alvast wat meer ruimte om te fietsen, te wandelen en te ademen:
- Twintig gemeentes voerden een Verlucht de stad-promotiecampagne voor autodelen en carpoolen;
- Op zondag 20 september kwamen 42 steden, gemeenten en buurten echt op adem op de Autovrije zondag;
- G-route in de kijker zette Groene routes van en naar het centrum en hun aangename verkeersveilige karakter in de verf Turnhout is alvast gewonnen voor het concept en wijdde als eerste haar G-route officieel in;
- Op 22 september vond de tweede editie van de Strapdag in ruim 350 basisscholen plaats.
- Tot slot namen enkele bedenkers van originele, zuurstofrijke acties deel aan Creatief met zuurstof.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de Aardig-op-weg-week vindt plaats op woensdagnamiddag 28 oktober. Naast de prijzen voor de verschillende acties, krijgen enkele gemeentebesturen een Aardig-op-weg-trofee voor hun uitzonderlijke bijdrage aan de campagneweek.

Gun je buur een zuurstofkuur
Verplaatsingen met de wagen zijn een belangrijke factor als het over luchtkwaliteit gaat. Het aandeel van verkeersemissies in de luchtverontreiniging is maar liefst 20%. Het stijgende aantal voertuigen in ons verkeer zorgt ervoor dat dat aandeel niet zakt, ondanks het feit dat ons wagenpark milieuvriendelijker wordt.
Vlaams Minister van Mobiliteit Hilde Crevits gaf in Gent het startschot voor de week: "Door korte afstanden vaker af te leggen met de fiets of te voet, zorgen we allen samen voor een aangenamer leefmilieu. Want minder autoverkeer betekent minder uitstoot, gezondere lucht en meer ademruimte. En daar heeft iedereen baat bij."

De week startte met een ludiek schouwspel woensdagmorgen 16 september voor de ogen van de automobilisten aan de drukke Heuvelpoort in Gent. Het campagneteam van de Aardig-op-weg-week verbeeldde er met uitvergrote figuren van bustickets, treinabonnementen en zuurstofrijke bomen de voordelen van duurzame mobiliteit. Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, en schepen van mobiliteit Karin Temmerman waren present. Het campagneteam was overigens die nacht ook al in de weer in Mechelen en Gent om er een tiental plaatsen standbeelden en drukke kruispunten aan te kleden met spandoeken, mondmaskers en ballonnen. De avonturen zijn ingeblikt in een flitsend filmpje, dat u onder andere kunt bekijken op de campagnewebsite.

De sfeer van de lokale acties kan je nog opsnuiven via www.aardig-op-weg-week.be/afbeeldingen.
De reportages over de G-routes in Turnhout en Kortrijk kan je herbekijken op onze website.


11 oktober - Beringen Wegwijs in de trage wegen

Limburgs Plattelandsproject in de kijker

Vorig jaar begeleidden we in Paal (stad Beringen) de opmaak van een herstelplan trage wegen met alle doelgroepen en gebruikers. Dankzij het plattelandsproject "Wegwijs in de trage wegen" in samenwerking met de provincie Limburg kunnen we de stad nu ook begeleiden bij het uitvoeren van het herstelplan.

Wandelhappening in de holle wegen in Paal
Zondag 11 oktober 13 tot 18 uur - Sint-Jansgilde, St-Janstraat 55, Paal/Beringen.

Ontdek de essentie van het herstelplan op een uniek wandeltraject met demonstraties, infostanden (van onder andere Hartenboer, vzw De Posthoorn, de compostmeesters, Trage Wegen vzw, Kiosk, Regionaal Landschap Lage Kempen), met historische en autochtone bomen en tal van verhalen. Bekijk meteen het resultaat van een opruimactie en van de werken aan een trage weg.

De wandelhappening is GRATIS, maar voor de begeleide wandelingen met gids is inschrijven verplicht!
Dat kan telefonisch op 011 43 02 59 of per mail naar milieu@beringen.beGeef aan op welk uur je wenst te vertrekken: 13 u, 14.30 u of 16 u.
Als je met de fiets komt, maak je bovendien kans op een leuke prijs!

Een samenwerking van de gemeente Beringen, de vzw Trage Wegen en het Regionaal Landschap Lage Kempen en uiteraard dankzij de steun van "Wegwijs in de trage wegen"


Dag van de trage weg 2009

Doe mee en help de trage wegen in jouw buurt bewegen

Op 24 en 25 oktober is het weer feest voor de trage wegen! Op meer dan 100 plaatsen in België gaan burgers en besturen aan de slag om trage wegen open te maken of gaan op stap om het belang van trage wegen onder de aandacht te brengen. Surf naar www.tragewegen.be/dagvandetrageweg voor een overzicht van alle acties in Vlaanderen en sluit je aan bij een actie in je buurt.

Maskesmachine in Gent
Dit jaar brengt stad Gent de trage wegen op een bijzonder manier onder de aandacht. Met het muzikale project ?De weg? combineert Maskesmachine de landschappelijke, natuur- en erfgoedwaarde van trage wegen met muziek en visuele acts. Een multifunctioneel verhaal dus!

Voor dit project verzamelt Maskesmachine een heus audioarchief gebaseerd op landwegen. Het geografische en historische profiel van de wegen wordt gelezen, geïnterpreteerd en omgezet in geluid. Tijdens een 20 minuten durende wandeling neemt Maskesmachine u mee langs trage wegen, waarbij u met behulp van individuele radio 's met oortjes kennis maakt met een vooraf verzameld audioarchief en met de muziek en het ritme, speciaal gecomponeerd voor het wandeltraject. Een erg originele en bijzondere manier om trage wegen te verkennen!

Interessse? Sluit je aan bij één van de wandelingen op zaterdag 24 of zondag 25 oktober. De wandelingen zijn gratis, maar vooraf reserveren is verplicht en gebeurt via Gentinfo (09/210 10 10).

Meer info vind je op www.tragewegen.be/dagvandetrageweg > lokale acties 2009 > Gent.


Dranouter: buurtweg 14 gered

Trage-wegenbeeld: West-Vlaamse Deputatie behoudt buurtweg 14 in Dranouter

De foto maakt het duidelijk: al jaren beroert dit omgeploegd strookje gemeente-eigendom (!) van enkele honderden meter de gemoederen. Toenmalig Vlaams Minister Van Mechelen vernietigde een eerder afschaffingsbesluit, maar de gemeente hield voet bij stuk en stelde opnieuw de afschaffing voor aan de West-Vlaamse Deputatie. Ze bijt nu in de Heuvellandse klei. De provinciale dienst wegen stelde vast dat vooral heel wat ruiters nog van het pad gebruik maken en Westtoer wil de buurtweg ook integreren in het uitgebreide wandelnetwerk Heuvelland. Dankzij de goede oude buurtwegenwet alweer een sprookje met een goede afloop!

Meer op "Gered! dankzij de buurtwegenwet"


West-Vlaamse Groene assen worden aangepakt

Naar een weldoordachte vernieuwing van de oude spoorwegbeddingen

De Provincie West-Vlaanderen beheert negen voormalige spoorwegbeddingen die samen een lengte beslaan van meer dan 109 km. De "Groene 62" tussen Torhout en Oostende en de Vloethemveldzate (Zedelgem) zijn al enige tijd in provinciaal bezit. Er zijn onderhandelingen aan de gang met Infrabel (erfgenaam van de NMBS wat de infrastructuur betreft) om zo mogelijk ook de overige te verwerven. De oude spoorwegbeddingen worden fel gewaardeerd en gebruikt als recreatieve assen. Vorig jaar deed het plan van de provincie West-Vlaanderen om deze spoorwegbeddingen te verharden heel wat stof opwaaien: alles zou onder een laag asfalt belanden, omdat het onderhoud van deze geasfalteerde stroken een stuk makkelijker zou zijn. Gelukkig heeft de provincie deze plannen aangepast, mede dankzij de argumenten die de vzw Trage Wegen en de West-Vlaamse Milieufederatie inbrachten tegen de grootschalige verhardingsoperatie. Het resultaat is een afgewogen, multifunctionele visie waarbij terdege rekening wordt gehouden met ecologische waarden. Ze moeten meer comfort bieden, maar ook
hun functie van groene linten in soms zeer intensief
geëxploiteerd landschap kunnen waarmaken. De "Groene 62" zal dienst doen als proefkonijn.

Lees er alles over in het jongste nummer van Natuur- en Milieuinfo (oktober 2009)


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.