E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Januari 2009

Speuren / sporen in de sneeuw

Trage-wegen-beeld: Wegen inventariseren géén winterwerk? Zou je denken, want het in kaart brengen van trage wegen gewoon door. Onze vereniging is ermee bezig, vrijwilligers zijn in de weer en heel wat gemeente-ambtenaren werken eraan. Met dit winterweer levert dat mooie foto's op. Wat opvalt zijn de vele sporen in de sneeuw. Wie zei er ook alweer dat die wegjes niet meer worden gebruikt?

Onze Wegspotter plaatste alvast z'n foto's op Vlaanderentraag.be, en nodigt je uit hetzelfde te doen! Tip: gebruik voor de inventaris gerust onze fiche en de bijhorende handleiding.


Bewegen in 2009

Woordje van de voorzitter

?Trage wegen doen bewegen?, dat was het motto van de vereniging in 2008. Samen met lokale groepen, wandelaars en fietsers, het plaatselijke verenigingsleven en gemeentebesturen werkte de vzw heel wat herwaarderingsplannen uit voor onze buurtwegen. Dit om te zorgen voor verkeersveilige verbindingen, wandelwegen voor zachte recreatie en natuurbeleving, ruimte om te joggen of te fietsen, met oog voor belangen van landbouwers, met respect voor ons erfgoed. Kortom, vanuit een multifunctionele invalshoek en ?van onder uit? werken aan een groter draagvlak voor het behoud en de ontwikkeling van buurtwegen. Dat is en blijft de corebusiness van de vzw Trage Wegen.

Wat dat in 2008 allemaal heeft opgeleverd, lees je in de projectbrochure die volgende week wordt voorgesteld in Kampenhout. Maar ook in 2009 laten we trage wegen volop bewegen. En daarbij gaan we niet traag, maar snel. Er werden recent twee nieuwe medewerkers aangeworven, waardoor de vzw nu over een sterke ploeg van vijf enthousiaste krachten beschikt. Die zullen zich dag in, dag uit inzetten om campagnes en projecten voor trage wegen op te zetten, lokale verenigingen te ondersteunen, gemeentebesturen bij te staan.

Onze vereniging is ambitieus. Ook in 2009 barsten we weer van de plannen en goede voornemens. Vanuit onze basisfilosofie ? multifunctioneel gebruik en participatief gedragen ? blijven we aan de kar trekken om zoveel mogelijk beweging te krijgen in de buurtwegen. Want daar blijven we ook in 2009 van overtuigd: onze vaak eeuwenoude buurt- en voetwegen bieden talloze mogelijkheden in deze moderne maatschappij: veilig naar school of naar het dorp, aangenaam wandelen in je eigen omgeving, onthaasten en rust vinden in deze jachtige tijden, verwonderd raken door de verborgen schoonheid in je buurt, een plaats creëren voor ontmoeting,... Daar doen we het voor en daar blijven we ook voor gaan!

Erik Grietens, voorzitter


Vereniging in de kijker: Limburgse Milieukoepel vzw

Voet aan wal in Hasselt

Binnenkort krijgt Trage Wegen vzw de formele goedkeuring een plattelandsproject te starten samen met de provincie Limburg. Projectmedewerkster Clytie Eykens is alvast paraat en kreeg een standplaats in Hasselt. Kwestie van de vinger aan de pols te houden. Ze werd hartelijk onthaald door de Limburgse Milieukoepel, die nog wat kantoorruimte op overschot had. Een korte voorstelling door gastheer August Feyen.

Wat is de Limburgse Milieukoepel?
De Limburgse Milieukoepel overkoepelt de milieubeweging in Limburg. Ze verenigt een 50-tal provinciale, regionale en plaatselijke organisaties en afdelingen. Onze rol bestaat uit ondersteuning en samenwerking. Momenteel behandelen wij dossiers rond delfstoffenwinning, waterbeheer, wegeninfrastructuren, leefmilieu, ruimtelijke structuurplanning, ruilverkavelingen,?

Komen trage wegen soms aan bod in die dossiers?
Ik denk dat het zeer belangrijk kan zijn om de trage wegen te behouden. Ze maken een direct contact van mensen met hun omgeving en de natuur mogelijk. In Zuid-Limburg heb je ook de bekende holle wegen die zowel historisch, landschappelijk als op natuurlijk vlak belangrijk zijn. Ze worden nog steeds bedreigd door verwaarlozing en landbouw. Bij het uitvoeren van de laatste ruilverkavelingen (Jesseren, Grootloon, Kolmont, Vliermaalroot?) wordt wel meer rekening gehouden met het behoud van oude kerkwegen of veldwegen. In andere regio's heb je natuurlijk ook oude paden die door de lokale bewoners gebruikt werden. Er zijn weinig gemeenten die hier aandacht aan schenken. Dit blijkt onder meer uit het gebrek aan onderhoud, het gebrek aan aandacht in het ruimtelijk structuurplan en de systematische verdwijning van veel wegen en verbindingen.

Er is dus nog werk aan de winkel. Misschien kan de verder uitbouw van netwerken een stimulans vormen?
Op een aantal plaatsen kunnen trage wegen inderdaad ingeschakeld worden in wandellussen. Maar dit dient met de nodige omzichtigheid te gebeuren. In waardevolle natuurgebieden kunnen bijvoorbeeld conflicten ontstaan. Trage wegen kunnen groengebieden verbinden, maar ze kunnen ook een extra bedreiging of barrière vormen. Het is zeker niet nodig om elke trage weg op te nemen in een netwerk of uit te bouwen tot een fietsweg. Ook op plaatsen waar waar deze wegen door landbouwvoertuigen gebruikt worden (zoals Zuid-Limburg) is de druk om te verharden en te verbreden groot. Het resultaat is vaak gemotoriseerd sluikverkeer. Ten slotte vormt ook onderhoud een aandachtspunt. Het is in ieder geval noodzakelijk om gemeentebesturen te betrekken bij de uitbouw van wandelwegen.

Trage Wegen vzw heeft zijn intrek genomen in jullie kantoren. Hoe zie je die samenwerking?
Ik verwacht dat we vlot kunnen samenwerken. Nogmaals, wij ondersteunen en promoten initiatieven die kwetsbare gebieden ontlasten van een te grote recreatiedruk. De trage wegen bieden rustige wandelperspectieven in de directe woon- en leefomgeving van mensen. Op dat vlak kan nog heel wat gebeuren.

Wij maken er een erezaak van. Bedankt voor dit gesprek en voor het hartelijke onthaal in Hasselt!

Meer info:
Limburgse Milieukoepel vzw - August Feyen, 011/22.50.73 (info@limburgsemilieukoepel.be)


Even voorstellen... Sofie en Clytie

Sofie Deberdt is project- en campagnemedewerker. Sofie woont in Gent waar zij architectuur en ruimtelijke planning studeerde. Ruimtelijke analyse en visievorming zijn haar niet vreemd. Ze werkte eerst voor viWTA het onderzoek 'Platteland met toekomst' uit aan de Universiteit van Gent (Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning). Vervolgens stak ze bij het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent haar handen uit de mouwen voor het reconversieproject Oude Dokken. In 2007 werkte ze in het studiebureau Arcadis aan gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen. Bij Trage Wegen zorgt zij mee voor de gemeentelijke ondersteuning en het uitwerken van campagnes.

Contact: sofie.deberdt@tragewegen.be

Clytie is projectmedewerker in Limburg Clytie woont in Genk. Zij studeerde af als master in de biowetenschappen voedingsindustrie natuur en milieu. Daarnaast is ze natuurgids, natuurbeheerder en milieucoördinator A. Het milieu en de natuur in het bijzonder boeien haar: in 2007 en 2008 deed ze onderzoek naar het gedrag van de zadelsprinkhaan in Limburg. Tevens heeft ze mee gewerkt aan de uitwerking van een educatief spel 'De wereld rond', waarin jongeren ondergedompeld werden in de Noord-Zuid problemathiek. In haar vrije tijd gaat ze als vakantieverantwoordelijke mee met Kazou en geeft ze er de avonturencursus. Bij Trage Wegen vzw zet zij de schouders onder het project ?Wegwijs in de Trage Wegen: van planning tot uitvoering? in de provincie Limburg. Verder zorgt zij voor de ondersteuning van de Limburgse gemeenten. Haar ervaring als milieu- en duurzaamheidsambtenaar van de gemeente Wellen zal zeker van pas komen.

Contact: clytie.eykens@tragewegen.be


Cadeautje!

Trage Wegen Dilbeek doet het weer!

Aangename verrassing voor elke Dilbekenaar... als nieuwjaarsgeschenk belandde het klassieke stratenplan van de gemeente in elke Dilbeekse brievenbus. Niets speciaals, zou u denken. Ware het niet dat het plan deze keer grondig aangepakt werd. Dankzij de samenwerking tussen Horemans nv, uitgever van deze stratenplannen en Trage Wegen Dilbeek krijgen nu ook de trage wegen de aandacht die ze verdienen.

Ook voor de avontuurlijke wandelaar
Maar liefst 300 trage wegen, die inmiddels door Trage Wegen Dilbeek geinventariseerd zijn, kregen een kleur in overeenstemming met hun ondergrond: blauw voor halfverharde of verharde, groen voor onverharde en oranje voor avontuurlijke, niet-onderhouden paden, paadjes, veld- en boswegen, kerkwegels, ... én een bruin streepje ernaast voor de 5 bewegwijzerde wandelpaden van de gemeente. Een ideaal hebbeding de kortste en aangenaamste weg om te voet of met de fiets bij vrienden, naar de bakker, naar de school of de sportclub te ontdekken. Maar óók een kaart om naast je wandelschoenen te leggen en mee op stap te gaan - van welke stratenplannen kunnen we dát zeggen?

Niet van Dilbeek en toch geïnteresseerd?
Bekijk de inventeris on-line op www.tragewegendilbeek.be

Opmerkingen, aanvullingen, correcties, suggesties...
mogen altijd gemeld worden aan hugo.marissens@tragewegendilbeek.be


28 april 2009 - Trage Wegen in 't Groen

ecologie, landschap en trage mobiliteit

Natuurpunt, vzw Trage Wegen, INBO en Regionaal Landschap Voorkempen organiseren - met heel wat andere partners - op 28 april 2009 Trage Wegen in 't Groen. Een themadag waar studie en debat centraal staan, met workshops en excursies. De rode draad is het verbinden en verweven van mobiliteit, landschap en ecologie in de breedste zin van het woord.

Programma
In de voormiddag situeren we de ecologie op en langs trage wegen. We debatteren met alle actoren over trage wegen als dé kans voor fijnmazige natuurverbinding. Als plek voor het verweven van functies ook. Posters tijdens de middagpauze tonen wat er nu al gebeurt en vooral: door wie het gebeurt. Ons doelpubliek: vrijwilligers, ambtenaren, studiebureau?s, ? iedereen die met inrichting en beheer van trage wegen in aanraking komt.

In de namiddag trekken we het thema open. Op excursies leer je te velde de natuurwaarde én de verbindende waarde van trage wegen kennen. Workshops leggen de vinger op de pols inzake thema's als inrichting, beheer en stilte. Je leert uit goede voorbeelden, en wij leren dankzij jouw bijdrage.

Praktisch
De studiedag vindt plaats in Zoersel op 28 april 2009.
Alle details binnenkort op onze website!


Vers van de pers: Trage Wegen Doen Bewegen

Resultaten op de voorgrond

Op 5 februari pakken we in Kampenhout uit met een nieuwe publicatie. Een heuse projectbrochure waarmee een punt wordt gezet achter het Dulomi-project Trage Wegen Doen Bewegen. Het kleurrijke boekje brengt het verhaal van 20 pilootgemeenten die in de periode 2007-2008 hun trage wegen opnieuw op de kaart zetten. De nadruk ligt onmiskenbaar op de praktijk: specifieke lokale ervaringen komen tot leven dankzij getuigenissen van ambtenaren, beleidsmakers uit lokale besturen en vrijwilligers. Na de Wegwijzer en het Praktijkboek Trage Wegen vormt deze publicatie als het ware het sluitstuk van een drieluik over gemeentelijke visievorming en planning inzake het trage-wegenpatrimonium. De methodiek voorgesteld in de Wegwijzer vormt de rode draad doorheen de verschillende hoofdstukken. De praktijkvoorbeelden bieden inspiratie om ook in andere Vlaamse gemeenten op zoek te gaan naar het trage-wegennetwerk van de toekomst.

Voorbeelddossiers op de website

De projectbrochure kan na de studiedag worden downgeload via www.tragewegen.be/dulomi. Deze projectpagina geeft ook een uitvoerige toelichting van de trajecten in de 20 pilootgemeenten. Je vindt er de adviesnota's die door het college van burgemeester en schepenen werden goedgekeurd. Daarnaast worden ook allerhande voorbeelddossiers en werkdocumenten voorgesteld: evaluatiekaarten, persberichten, uitnodigingen, enz. Gebruiksklaar voor andere Vlaamse gemeenten die hun patrimonium aan trage wegen naar waarde weten te schatten.

De projectbrochure werd gerealiseerd met financiële steun van het projectensubsidiebesluit van het Departement LNE van de Vlaamse overheid en met de gewaardeerde bijdrage van NV Green Road, www.greenroad.be


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.