Vlaanderen opent massaal trage wegen

Uitgave September 2008

Verdwenen wegen terug in gebruik genomen

Dag van de trage weg 2008: een succes

Tijdens het actieweekend "Dag van de trage weg" stonden in heel Vlaanderen trage wegen in de belangstelling. In 45 gemeenten, verspreid over alle provincies, organiseerden buurtbewoners, verenigingen samen met hun gemeentebestuur een activiteit rond trage wegen. Deze acties waren erg verscheiden: een fietstocht langs onverharde wegen, een nieuwe wandellus ontdekken met een gids of een open gestelde weg feestelijk inhuldigen. Naar aanleiding van het actieweekend werden ook heel wat kilometers trage wegen terug toegankelijk. Soms herstelde de technische dienst van de gemeente reeds vooraf het tracé, maar ook gingen in een tiental gemeenten besturen en vrijwilligers aan de slag met snoeischaren, spaden en kruiwagens om een verloren gegaan tracé terug toegankelijk te maken.

Meer acties, meer deelnemers
De verschillende acties kregen ook dit jaar de steun van heel wat sympathisanten. Er waren niet alleen méér acties, maar de acties lokten ook méér volk. Meer mensen én besturen geraken dus overtuigd van het belang van trage wegen. Of het nu ging om een inhuldiging, een openstelling of een wandeling, alle acties wezen op het belang van trage wegen als veilige en korte verbinding voor zachte weggebruikers, voor natuurontwikkeling en recreatie én als cultuurhistorische waarde.

Aardig op weg!
De Dag van de trage weg was dit jaar het sluitstuk van de de Aardig-op-weg-week van Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit). Deze mobiliteitscampagne streeft naar autoluwe en verkeersleefbare woonbuurten. Ook trage wegen spelen een belangrijke rol in onze duurzame mobiliteit én in de kwaliteit van onze leefomgeving van morgen. De Dag van de trage weg kon bijgevolg rekenen op heel wat media-aandacht: zowel de lokale, regionale als nationale pers berichtten over het actieweekend. Bekijk én beluister de reportages over de Dag van de trage weg en snuister door de vele foto's van de acties op onze website: www.tragewegen.be/dagvandetrageweg

Trage Wegen vzw bedankt iedereen (initiatiefnemers, vrijwilligers en communicatiepartners) die van dit campagneweekend mee een succes maakte. Tot volgend jaar!


De snelste trage weg naar het zwembad

Trage-wegenbeeld: jong en oud steken de handen uit de mouwen om de snelste trage weg naar het zwembad te realiseren. Na een grondige snoei- en maaibeurt en het opruimen van zwerfvuil ontstaat een prachtige functionele doorsteek van de woonwijk en de school naar het zwembad.

Bekijk ook de reportage op onze website.

De Dag van de trage weg werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Overheid en het Vlaams Contactforum voor Erfgoedverenigingen.


Gluren bij de buren: rendez-vous sur les sentiers

54 plaatselijke trage-wegenacties over heel Wallonië

Ook Wallonië voert actie voor de trage wegen. Tijdens het weekend van 18 en 19 oktober organiseert onze zustervereniging Sentiers.be "Rendez-vous sur les sentiers". Hetzelfde opzet: zo veel mogelijk kilometers verwaarloosde trage wegen opnieuw in gebruik nemen en aandacht vragen voor de kansen die trage wegen bieden.

Derde, uitgebreide editie
In Wallonië zijn ze niet aan hun proefstuk toe. In 2006 beet Inter-Environnement Wallonie (IEW, het Waalse broertje van Bond Beter Leefmilieu) de spits af met een regionale actie rond trage wegen. Vorig jaar kreeg de actie een nationaal karakter doordat onze verneniging Trage Wegen vzw het initiatief overnam. Dit jaar gaan we nog een stapje verder: een heus "Najaar van de trage wegen", waarbij de trage wegen gedurende twee maand niet meer uit de actualiteit weg te houden zijn.

Boomplantactie
Dit jaar nemen in maar liefst 54 gemeenten in Wallonië mensen het initiatief om een lokale actie op poten te zetten. Aan de actie "Rendez-vous sur les sentiers" wordt naast het opnieuw toegankelijk maken van wegjes zelfs nog een vervolg gebreid: scholen en jeugdbewegingen zullen eind november boompjes aanplanten langs de wegjes. Zo worden het echte ecologische verbindingen.

Voor alle informatie: www.sentiers.be


Prijsuitreiking Aardig-op-weg-week

22 oktober, Mechelen
De Aardig-op-weg-week zit erop. Naast de acties van de Dag van de trage weg, gaven meer dan 250 acties over heel Vlaanderen de campagneweek over duurzame mobiliteit kleur gegeven. Geanimeerde autovrije centra, creatieve bushaltes, veroverde parkeerplaatsen, speelse acties voor verkeersleefbare straten, strappende scholieren en... grondige snoeibeurten langs trage wegen.

Feestelijk in de bloemetjes
Op woensdag 22 oktober willen we de deelnemers van de Aardig-op-weg-week in de bloemetjes zetten. We nodigen je dan ook van harte uit op een gezellige bijeenkomst en prijsuitreiking in het Minderbroedercomplex in Mechelen. De deuren gaan open om 15u. Op de tonen van straatorkest ENKK kan je de fototentoonstelling bezoeken en terugblikken op de acties. Wie zijn of haar eigen actie herkent mag de foto nadien mee naar huis nemen. Om 15u30 start de prijsuitreiking. Paul Schrijvers, babbelvirtuoos van beroep, zorgt ervoor dat de winnaars hun prijs overhandigd krijgen. Ook zullen we enkele gemeentes lauweren met een Aardig-op-weg-trofee. Dit luchtige evenement wordt omstreeks 16u30 met een hapje en een tapje afgesloten.

Ter herinnering: de gemeente die het meest aantal kilometer trage wegen herwaardeerde samen met haar inwoners, wint voor 500 ? trage-wegennaamborden. Daarnaast krijgt de groep met de origineelste actie mooie wandelgidsen cadeau.

Laat ons snel weten of je erbij kan zijn en met hoeveel personen.
Dat doe je met een eenvoudig mailtje aan het adres van contact[a]komimo.be of een seintje op 09 242 32 35 tijdens de kantooruren. Graag voor 10 oktober. We hopen jullie massaal te mogen ontmoeten. Ook kinderen zijn uiteraard van harte welkom.

Praktisch

Tijdstip: woensdagnamiddag 22 oktober om 15u30, welkom vanaf 15u
Locatie: cultureel centrum in Mechelen, het koor van het Minderbroedercomplex, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen (link naar het grondplan van de locatie)
Organisatie: Komimo vzw, contact[a]komimo.be of 09 242 32 35 met de gewaarderde steun van de stad Mechelen.


Vereniging in de kijker: Natuurpunt Lanaken

Aandacht voor holle wegen

De lokale afdeling van Natuurpunt in Lanaken heeft een nieuw wapenfeit: een mooie publicatie over holle wegen rolde onlangs van de persen. Die stelden ze op hun mooie actie tijdens de Dag van de trage weg aan het publiek voor. Tijd om eens ons licht op te steken bij Bart Hoelbeek en Arjan van der Star, respectievelijk voorzitter en secretaris van Natuurpunt Lanaken. Een dynamisch trage-wegenverhaal op een steenworp van de Nederlandse stad Maastricht, ergens op het kruispunt tussen Haspenouw, Kempen, Maas- en Mergelland.

Via jullie boekje "Het Holle-wegencomplex van Briegden" komen we heel wat te weten over een aantal opmerkelijke trage wegen in Lanaken. Vanwaar dit initiatief?
Arjan van der Star: "Een jaar geleden (juli 2007) begon het met een artikel voor het ledenblad van de heemkundekring Wiosello. Als geoloog wilde ik deze holle wegen in kaart brengen en hun ontstaan verklaren. Blijkbaar was er nog nooit iets over de geschiedenis van de holle wegen van Briegden geschreven, evenmin over het veldkapelletje dat daar aan het kruispunt staat. Geleidelijk aan groeide de hoeveelheid informatie en ik besloot om het geplande artikel vanuit Natuurpunt Lanaken te doen uitgroeien tot een aparte publicatie. Zo kon ook de biologische kant belicht worden. Intussen was één van de holle wegen door een landbouwvoertuig vernield en gingen binnen de gemeenteraad stemmen op om de holle wegen te asfalteren. En momenteel stelt de gemeente in haar ruimtelijk structuurplan voor om een lokaal bedrijventerrein aan te leggen in Briegden, vlakbij de holle wegen. Redenen genoeg dus om de lokale bevolking te informeren over de erfgoedwaarden van deze holle wegen, de laatste die ons resten en misschien niet meer voor lang... "

Welke stappen kunnen verder gezet worden om het bestaan en het gebruik van de holle wegen te bewaren?
Arjan van der Star: "Voor de holle wegen is het dringend nodig dat zachte recreatie wordt toegelaten terwijl gemotoriseerd verkeer wordt geweerd. Asfalt en verlichting zijn dan wel uit den boze. De erfgoedcel Lanaken kan een dossier opstellen ter bescherming van het veldkapelletje en Natuurpunt Lanaken wil zich uiteraard inzetten om de holle wegen ecologisch te beheren. In dat verband hopen we op samenwerking met de lokale landbouwers en ondersteuning van de gemeente Lanaken. Het uitbrengen van de publicatie zal ongetwijfeld zorgen voor reacties. Het boekje wordt inmiddels goed verkocht en de lezers ? inclusief de gemeenteraad ? zijn er zeer positief over. We hopen dat het boekje gebruikt kan worden bij een doordacht ruimtelijk beleid."

De gemeente Lanaken is in ieder geval niet aan haar proefstuk toe als het op trage wegen aankomt. Kunnen jullie de initiatieven nog eens op een rijtje zetten?
Bart Hoelbeek: "In 2006 werden we door enkele inwoners van Veldwezelt aangesproken over het project trage wegen dat in onze buurgemeente Riemst opgestart was. We hebben toen de vzw Trage Wegen gecontacteerd en na het oriënterend overleg was de schepen van Leefmilieu reeds overtuigd van de meerwaarde van het project. Zo ging de bal aan het rollen. We opteerden om een deel van het Lanakens grondgebied aan te pakken, nl. het Haspengouws deel (Briegden, Veldwezelt en Kesselt) omwille van de dichte concentratie van trage wegen. Er kwam een samenwerking tussen enkele gemeentediensten, de vzw Trage Wegen en het lokale middenveld en er werd toen ook een werkgroep opgericht. De werkgroep maakte op basis van meerdere terreinstudies een herwaarderingsplan op dat door het gemeentebestuur goedgekeurd werd. Daarna is de gemeente direct met de uitvoering van enkele prioritaire acties begonnen. Eén van de gebieden die onder handen genomen werd, waren de trage wegen op de Kesseltse Kip. Deze wegen hebben hun ontstaan te danken aan de aanleg van het Albertkanaal en zijn niet in de Atlas der buurtwegen opgenomen. Zowel op het noordelijk als zuidelijk talud werd een trappenpad aangelegd zodat de toegankelijkheid van dit prachtig gebied verhoogd werd. Langs het bestaande wandelpad werd ook een streekeigen haag aangeplant. De trage wegen zijn sindsdien in een onderhoudsplan opgenomen, dat door de MiNa-werkers uitgevoerd wordt. Ook in Briegden werden via een kleine verbinding doorheen een weiland twee belangrijke trage wegen terug met elkaar verbonden en werden de waardevolle holle wegen voor gemotoriseerd verkeer afgesloten, met uitzondering voor landbouwvoertuigen."

En als kers op de taart krijgen de trage wegen binnenkort naambordjes?
Bart Hoelbeek: "Dat klopt. De oorspronkelijke benamingen van paadjes en wegen verwijzen dikwijls naar historische anekdotes, weetjes, plaatselijke (familie)namen, het reliëf, het voorkomen van natuurelementen, agrarische gebruiken, de vorm van de weg, ?. Er was veel informatie voorhanden, maar het was niet neergeschreven. Bij de naamgeving zijn we dan ook te rade gegaan bij de inwoners van Briegden, Veldwezelt en Kesselt en Wiosello. Dit gebeurde aan de hand van een vertelnamiddag in het Ontmoetingscentrum Berenhof. Vervolgens werden plaatsnamen en kadastrale benamingen geraadpleegd. De uiteindelijke naamgeving werd via de gemeentelijke erfgoedcel en de cultuurraad beslist. De naamgeving werd ten slotte door de gemeenteraad eind september ?08 goedgekeurd. Door een uniforme naamgeving is het voor iedereen duidelijk dat het om openbare wegen gaat en dat ze dus gerust gebruikt kunnen worden."

Succes hiermee en hartelijk bedankt voor dit gesprek.

Meer info:
Natuurpunt Lanaken vzw - Bart Hoelbeek of Arjan van der Star (natuurpuntlanaken@hotmail.com)


DULOMI op de Dag van de trage weg

200 wandelaars bewandelen het trage-wegenplan

Kapelle-op-den-Bos is een van de twintig gemeenten die Trage Wegen vzw begeleidt bij de opmaak van een trage-wegenplan. Trage Wegen leert de gemeente en de vrijwilligers de kneepjes van het vak door samen de verschillende stappen te doorlopen voor de deelgemeente Ramsdonk en Kapelle-centrum. Parallel loopt ook het stappenplan voor de deelgemeente Nieuwenrode. Drijvende krachten zijn de milieuadviesraad en heel wat vrijwilligers.

Eind oktober vinden beide publieke synthesevergaderingen plaats. De adviezen voor het schepencollege die hieruit voortkomen, vormen de basis van het trage-wegenbeleid dat de gemeente in de toekomst zal voeren. Op basis daarvan worden knelpunten aangepakt, nieuwe verbindingen gerealiseerd en verdwenen wegen terug opengesteld. De vrijwilligers wilden de Dag van de trage weg echter niet ongezien voorbij laten gaan en namen zelf het initiatief om een actie te organiseren tijdens het actieweekend. We spraken met Ronan Christiaens, parcoursmeester van wandelclub Ochtendgluren.

Jullie wilden dat Kapelle-op-den-Bos deelnam aan de Dag van de trage weg?
Ronan: "Deze kans konden we niet laten liggen. Er beweegt heel wat rond trage wegen in onze gemeente: al de trage wegen werden in kaart gebracht en wij hebben deze met een aantal vrijwilligers ook allemaal verkend op het terrein. Nu krijgen de inwoners van Kapelle-op-den-Bos de tijd om al deze wegen te evalueren, maar ondertussen gebeurt er niets op het terrein. Voor de Dag van de trage weg wilden we toch al naar buiten komen met een aantal eerste realisaties."

Welke actie organiseerden jullie?
Ronan: "Wij wilden een interessante en functionele verbinding in de kijker plaatsen. Daarom dachten we aan het herstel van de verbinding tussen de kerk van Ramsdonk en die van Nieuwenrode. Een deel van deze verbinding werd nog gebruikt maar ongeveer de helft ervan was verdwenen. We hebben ons als doel gesteld deze verbinding van 8 kilometer weer volledig toegankelijk te maken en deze in te wandelen op de Dag van de trage weg."

Hoe hebben jullie het aangepakt?
Ronan: "We hebben een vergadering georganiseerd met enkele landbouwers en schepen Jos Thomas (schepen van o.a. land- en tuinbouw, milieu en mobiliteit) om eens samen na te denken hoe we de vebinding tussen beide kerken konden herstellen. Daarbij hebben we een aantal overeenkomsten kunnen afsluiten om stukken van de weg te verleggen. De gemeente heeft er zich toen ook toe verbonden om de weg een stevige onderhoudsbeurt te geven. Zo werd het deel van de verbinding dat onbruikbaar geworden was door een gebrek aan onderhoud ook terug toegankelijk."

Met een succesvolle actie tot gevolg?
Ronan: "Zeker. Er waren maar liefst 200 wandelaars op onze actie. Iedereen kon kennis maken met deze prachtige verbinding en ook met het belang van trage wegen in het algemeen. De grote uitdaging is nu om deze verbinding ook in de toekomst te beschermen."

Plannen jullie nog andere realisaties?
Ronan: "Er zullen zeker nog heel wat suggesties naar voor komen uit de evaluatieronde en synthesevergadering. Daarnaast stellen wij ook enkele openstellingen in het gebied 'Hoogveld' voorop. Het zou mooi zijn om deze nieuwe realisaties in te wandelen tijdens onze jaarlijkse wandeling met Aktivia in maart volgend jaar."

Succes alvast, en bedankt voor dit interview!

Meer info: Erwin Huysmans, voorzitter Milieuadviesraad Kapelle-op-den-Bos (erwinhuysmans@telenet.be)
Bekijk het project op onze website: www.tragewegen.be/dulomi

Het project Trage Wegen Doen Bewegen komt tot stand dankzij het Milieu-projectenfonds van de Vlaamse Overheid en de gewaardeerde bijdrage van Green Road NV.


Trage-wegen-lijn: de kilometers van de Dag

De Dag van de trage weg 2008 leverde natuurlijk ook kilometers op. We kozen er enkele voor u uit. Of: zó makkelijk kan het zijn.

Buggenhout - 200 m, 40 deelnemers
Een oude, dichtgegroeide voetweg kreeg een grondige maaibeurt. Het wegje was dé ontbrekende schakel voor de trage weggebruikers tussen het westen van Buggenhout en de uitgebreide jeugd- en sportinfrastructuur van de gemeente.

Asse ? 1360 m trage weg open, 60 deelnemers
Verschillende trage wegen werden aangepakt. De voorbereidende werken zoals verwijderen van takken, maaien, enz. werden vooraf uitgevoerd door de werklieden van de Technische Dienst. Op de actiedag zelf was er een wandeling van 12 kilometer langs de verschillende conflictpunten. De deelnemers aan de wandeling plaatsten infobordjes over de opengestelde trage wegen.

Menen ? 680 m, 40 deelnemers
Een oude smokkelroute werd hersteld:
* deel 1 weg de weg: blootleggen van de tegels in hardsteen door onkruid en gras te verwijderen;
* deel 2: weg was talud geworden. Vrijwilligers groeven de talud af en herstelden de oorspronkelijke breedte van de weg;
* deel 3: waar de weg was ingeploegd en ingepalmd bij een maïsveld, werd de weg opnieuw open gemaakt en aangelegd met houtsnippers.

Na de Dag van de trage weg werkte te gemeente samen met een aantal vrijwilligers de werken af. Ze plaatsten ook al valdeurtjes.

Destelbergen ? 500m, 30 deelnemers
Een pad dat de verbinding maakt tussen de wijk Eenbeekeinde in Destelbergen en Rozenbroek kreeg een stevige opknapbeurt. De technische dienst maaide het onkruid met bosmaaiers. Ondertussen hielpen vrijwilligers putten in het pad te herstellen. Kinderen ruimden het zwerfvuil langs de weg op. Een naambordje wijst voortaan de kortste weg naar het zwembad in Rozenbroek.

Bekijk ze op de trage-wegenteller! Heeft u in uw eigen gemeente ook geherwaardeerde trage wegen? Bent u bezig met een inventaris? Contacteer ons en plaats ze eveneens op de teller.

Meer info: Steven Clays, 02 204 09 73 (steven.clays@tragewegen.be)


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.