E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Augustus 2008

Hoe zou het nog zijn in Dendermonde?

DULOMI-project krijgt serieus staartje

Het is al enkele maanden geleden dat het project "trage wegen" in Dendermonde werd afgesloten. Toen kregen de inwoners van Grembergen de kans alle trage wegen in hun buurt te evalueren. Tijdens de synthesevergadering zocht Trage Wegen vzw samen met de gemeente en de buurtbewoners naar een aantal prioritaire voorstellen voor het schepencollege. Dat het gemeentebestuur sindsdien niet heeft stilgezeten konden we vaststellen tijdens een interview met Tarcy Verstraeten van de groendienst.

Hoe gaat het momenteel met de "werkgroep trage wegen"?
"Toen we het project in Grembergen startten, bestond de werkgroep uit een aantal ambtenaren van verschillende diensten (groen en natuur, wegen en waterlopen) en een medewerker van vzw Trage Wegen. Daarnaast konden we rekenen op de steun van drie enthousiaste vrijwilligers. Vandaag is deze werkgroep uitgebreid tot tien vrijwilligers die zich voor de trage wegen in Dendermonde willen inzetten. Ook het Regionaal Landschap Schelde-Durme is mee in de werkgroep gestapt en zal de projecten in de andere deelgemeenten coördineren."

Waar is de werkgroep op dit moment actief?
"Na Grembergen hebben we de trage wegen van al de andere deelgemeenten van Dendermonde in kaart gebracht en opgesplitst in verschillende deelgebieden. De vrijwilligers zijn nu op het terrein al deze wegen aan het te inventariseren. Het is onze ambitie om tegen eind 2008 de inventarisatie van de volledige gemeente afgerond te hebben."

En de publieke rondvraag?
"Hiervoor gaan we toch wat meer tijd uittrekken. Voor elke deelgemeente zijn er twee infovergaderingen waarbij de synthesevergadering leidt tot een actieprogramma voor het schepencollege. Dit is toch vrij intensief en tussendoor willen we ook daadwerkelijke veranderingen op het terrein realiseren. Op die manier tonen we ook aan de buurtbewoners dat hun inspanningen ook resulteren in veranderingen op het terrein. In september heeft de eerste infovergadering plaats in Oudegem. Als het proces daar afgerond is, willen we eerst een aantal realisaties op het terrein verwezelijken vooraleer we de inspraakrondes in een volgende deelgemeente starten."

Tot welke terreinrealisaties heeft de publieke rondvraag in Grembergen geleid?
"De Voortweg was vroeger een trage weg die in natuurgebied ligt. De weg werd verhard en werd een route voor sluipverkeer. Het traag karakter van deze weg herstellen was één van de prioriteiten van de synthesevergadering. Nu staan er paaltjes en betonblokken die op termijn vervangen worden door een tractorsluis. De weg is nu terug een rustige weg.
Daarnaast is ons maaibeheer uitgebreid en operationeel. Uit de evaluatiebundels waren er ook nogal wat opmerkingen over de kwaliteit van het wegdek van de trage verbindingsweg tussen Dendermonde en Zele. Binnenkort wordt met de heraanleg begonnen."

Is er naar aanleiding van het project een dynamiek ontstaan rond trage wegen?
"Zeker. Vóór het project was er op beleidsniveau geen echt draagvlak voor trage wegen. Nu zien we een volledige ommekeer en wordt er echt werk van gemaakt. Daarnaast zien we ook dat er in andere deelgemeenten ingespeeld wordt op het project. Zo besloot de feestcommissie in Oudegem een soort wandelzoektocht rond trage wegen organiseren, nog vóór beslist was dat Oudegem de volgende deelgemeente waar de publieke rondvraag georganiseerd wordt, zou zijn."

Wat doen jullie op de Dag van de trage weg?
"Naar aanleiding van het herstelplan hebben we alle trage wegen een naam gegeven. Voor één weg hebben we gekozen voor een naam uit de volksmond, maar de meeste namen komen uit de Atlas der buurtwegen. Heel wat mensen blijken deze naam zelfs nog te kennen. Op onze actie voor de Dag van de trage weg (die in Dendermonde een weekend vroeger gepland is), gaan we deze naambordjes officieel inhuldigen. Daarnaast is er ook een wandeling en fietstocht met een historische en natuurkundige gids."

Succes ermee en bedankt voor dit interview!

Meer info: Tarcy Verstraeten, Groendienst Dendermonde, 052/25 11 26, (tarcy.verstraeten@dendermonde.be)


Vereniging in de kijker: Natuurpunt Oost-Brabant vzw

Op de bres voor natuurlijke trage wegen

Natuurpunt Oost-Brabant is geassocieerd met haar gewestelijke naamgenoot, maar heeft in de eerste plaats een streekgerichte werking, bezet een eigen secretariaat in Kessel-Lo en geeft ook een regionaal blad uit ("Natuur en Landschap"). We wisselen van gedachten met Luc Vervoort, medewerker van de vereniging en duidelijk begaan met de trage-wegenproblematiek.

Hoe is het gesteld met de trage wegen in Oost-Brabant?
"Het uitzicht van de regio varieert uiteraard sterk, maar de trage wegen hebben het eigenlijk nergens voor de wind. In gebieden onder verstedelijkingsdruk, zoals rond Brussel en Leuven, raakt het landschap grondig versteend. De overblijvende trage wegen worden herverkaveld en komen in een volledig andere landschappelijke setting terecht. In de meer 'groene' buitengebieden worden trage wegen enorm gebruikt voor verschillende vormen van recreatie, waaronder de laatste tijd opnieuw meer gemotoriseerd gebruik zoals quads. In landbouwgebieden zoals de Leemstreek speelt in de eerste plaats de schaalvergroting en op dat vlak waren de ruilverkavelingen in een nog niet zo ver verleden nogal berucht voor het op grote schaal opruimen of betonneren van veldwegen en paden."

In 2003 publiceerde Natuurpunt Velpe-Mene het memorandum van Willebringen. Heeft deze aandacht voor het behoud van trage wegen in het kader van ruilverkavelingen gezorgd voor een nieuwe dynamiek in de streek?
"De verandering was eigenlijk al ingezet met de ruilverkaveling Hoegaarden. De acties rond dit gebied hebben het denken over het landschappelijk patrimonium en over de cultuurhistorische elementen ervan veranderd. Terwijl we in de jaren ?70 en ?80 nog hopeloos actie voerden voor het behoud van prachtige holle wegen in de regio tussen Landen en Tienen, verdween in Hoegaarden geen enkele holle weg in het kader van de ruilverkaveling. Er werd bovendien gezocht naar alternatieve verhardingswijzen en ook enkele kasseiwegen bleven bewaard. Vandaag promoot Hoegaarden haar holle wegen zelfs als toeristische attractie."

Heb je de indruk dat de aandacht voor trage wegen in het algemeen is toegenomen?
"Er zijn inderdaad waardevolle initiatieven. Een voortrekker was de gemeente Herent, die zelfs het been stijf hield toen buurtbewoners de trage wegen langs hun tuinen als 'hinderlijk' afsloten. Dit is eerder uitzonderlijk. Het promoten van bestaande trage wegen voor recreërende inwoners is meestal geen probleem. Het herstel van verdwenen wegen ligt daarentegen al veel moeilijker en bij kwesties van handhaving geven veel gemeenten niet thuis. Bestuurders zien er tegen op om inwoners te wijzen op hun 'asociaal' gedrag bij afsluiting of omploeging van trage wegen. Enkel een breed protest of een volgehouden juridische strijd kan deze spiraal doorbreken. Denken we maar aan de inzet van Marc Van Damme in Holsbeek, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de bewustwording rond het trage-wegenpatrimonium. Als puntje bij paaltje komt, zijn trage wegen vooral populair omwille van hun toeristisch-recreatieve meerwaarde. Het functionele belang voor (milieuvriendelijke) verplaatsingen te voet of per fiets komt ook aan bod, maar daar is duidelijk minder oren naar bij de gemeenten."

Als natuurvereniging hebben jullie ongetwijfeld ook oog voor de ecologische meerwaarde van trage wegen?
"Trage wegen zijn zeker belangrijk voor natuurgebieden en landschappen: mensen komen er mee in contact en zo groeit het draagvlak voor het behoud en het beheer van deze gebieden. Op zich vormen onverharde veldwegen en paden ook een biotoop met soms een rijke verscheidenheid. Het is daarbij wel van belang dat de authentieke grondsoort bewaard wordt. Zo hebben we in onze streek heidestroken langsheen zandige paadjes. Op de Hagelandse heuvels zijn ook wegjes met brokken ijzerzandsteen waar warmteminnende insecten en reptielen goed gedijen. En in de leemstreek groeien zelfs zeldzame kalkminnende planten op de grazige midden- en zijbermen. Een sterk achteruitgaande soort zoals de Argusvlinder blijkt bijvoorbeeld gebonden aan de afwisseling van grazig begroeide en open stukjes snel opwarmende grond op veldwegen. Door de intensivering en vermesting van het omliggende landschap houden heel wat rode lijstsoorten zich momenteel alleen nog op langs bepaalde trage wegen. Uiteraard verdwijnt dit alles bij een verharding, maar ook halfverhardingen zoals dolomiet zijn in dit geval nefast. Ze wijzigen sterk de chemische aard van de bodem waardoor de typische planten en daarmee de hele natuurlijke levensgemeenschap verdwijnt. Ook sommige verhardingen in hakselhout verergeren alleen maar het oprukken van grote brandnetel en distels in het landschap. Ook de belevingswaarde van zo?n (half)verharde wegen gaat er ons inziens sterk op achteruit. De erkenning van trage wegen is op zich misschien verbeterd, de erkenning van de ecologische waarde ervan staat dus nog altijd in zijn kinderschoenen."

Een duidelijk signaal dat wij zeker ter harte nemen. Bedankt voor dit gesprek en succes nog!

Meer info:
Natuurpunt Oost-Brabant vzw - Luc Vervoort, 016/25.25.93 (luc.vervoort@natuurpunt.be)

Lees het volledige, uitgebreide interview op Vlaanderentraag.be


Trage-wegenencyclopedie gelanceerd

Jargon uitgelegd

Het trage-wegenvocabularium is een complex gegeven. Daarom breidt de trage-wegen-lijn haar dienstverlening uit met een webencyclopedie. Hierin worden moeilijke begrippen aan de hand van een verklarende woordenlijst toch voor iedereen duidelijk. De encyclopedie gaat in onze teksten naar deze woorden. Door erop te klikken krijg je de verklaring te zien! Het systeem wordt de komende maanden stelselmatig uitgebreid met bijkomende begrippen en achtergronddocumenten.

Je kan ook rechtstreeks naar de webencyclopedie surfen: www.tragewegen.be/encyclopedie


16-22 september: Aardig-op-weg-week

Vul je straat zelf in

Op 16 september schiet de Aardig-op-weg-week uit de startblokken. Tijdens deze week nemen verenigingen, buurtcomités, scholen en gemeentebesturen deel aan één of meerdere wervelende acties van de Aardig-op-weg-week. Deelnemen aan de Aardig-op-weg-week is kiezen voor verkeersleefbare woonbuurten en kernen.

Ontdek meer ruimte
Onze straten en buurten zijn dikwijls ingericht in functie van de auto. Komimo, de Koepel Milieu en Mobiliteit (waar ook onze vereniging deel van uit maakt!) stelt zich samen met u de vraag of het niet kan met minder auto. Want minder auto betekent meer ruimte. Ruimte die je kan gebruiken voor meer groen en rust in je straat, om kinderen te laten spelen, om te fietsen en voor een babbeltje met je buurvrouw. Tijdens de Aardig-op-weg-week trekken heel wat mensen de kaart van de buurt en vullen hun straat zelf autoluw in.

De acties van de Aardig-op-weg-week bieden je alternatieven aan om je op een meer duurzame manier te verplaatsen. Naast de Dag van de trage weg is er het Autoluw weekend, Verover de ruimte, Strapdag, Onze straat autoluw en De leukste halte. Alle info over deze acties en over welke activiteiten waar georganiseerd worden, vind je op www.varieerinhetverkeer.be.

Dag van de trage weg
Tijdens het weekend van 20 en 21 september staan trage wegen in de kijker. Zij spelen een belangrijke rol als het gaat over verkeersleefbaarheid. Trage wegen stimuleren verplaatsingen met de fiets of te voet en zorgen voor verademing in je buurt.

Niet minder dan 45 gemeenten zijn alvast overtuigd van de meerwaarde van trage wegen en nemen deel aan de Dag van de trage weg. Tijdens het actieweekend krijgen een aantal verwaarloosde trage wegen een stevige onderhoudsbeurt of worden wegen die verloren gegaan waren hersteld en feestelijk in gebruik genomen. Waar nog geen wegen geherwaardeerd werden, vragen creatieve wandelingen aandacht voor de trage wegen in de buurt.
Een overzicht van alle acties vind je op www.tragewegen.be/dagvandetrageweg.


Vul je trage weg zelf in.

Trage-wegenbeeld: al deze wegen worden aangepakt op de Dag van de trage weg. Op deze landelijke dag krijgen de trage wegen de aandacht die ze verdienen: een snoei- of maaibeurt kan het verschil betekenen voor een vlotte en veilige doorgang. Doe mee en surf naar tragewegen.be/dagvandetrageweg voor een activiteit in jouw buurt.

De Dag van de trage weg vindt plaats tijdens de Aardig-op-weg-week van 16 tot 22 september. In heel Vlaanderen vullen wijken en buurten hun straten en wegen zélf in. Kijk op Varieerinhetverkeer.be voor de vele leuke acties en activiteiten.


Beeldbank Onroerend Erfgoed on-line

Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) zet zijn gloednieuwe beeldbank online. De collectie bevat duizenden hoogwaardige foto?s van bouwkundig en landschappelijk erfgoed in Vlaanderen. De onlinecollectie is onder meer bedoeld voor onderzoekers, studenten, architecten, journalisten en uitgevers.

Op de nieuwe website beeldbank.vioe.be vindt u naast gedigitaliseerd archiefmateriaal en iconografisch materiaal, recente digitale foto?s van tal van beschermde monumenten en landschappen en ook reproducties van tekeningen, plannen en schilderijen. Momenteel zitten er meer dan 18.000 beelden in de beeldbank, en in de nabije toekomst zal deze nog verder aangevuld worden.

Wie op zoek wil gaan naar trage wegen, geeft gewoon de zoekterm 'weg' in!


Zomerrally in het Pajottenland

Doe mee, fiets en win een ballonvaart!

Maak van die laatste zomermaand toch nog iets en fiets van kerk tot kerk door het Pajottenland. Je ontdekt de verborgen hoekjes, de vele trage wegen en adembenemende vergezichten in het landschap aan de hand van een vragenzoektocht. Onze partner, het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën heeft de tofste trajecten uitgezocht. Los de vragen op en wie weet zweef je enkele weken later wel over al dat moois heen.

Zomerrally
De rally doorkruist de gemeenten Lennik, Pepingen, Roosdaal en Gooik over een afstand van ongeveer 40 km. Uiteraard hoef je het traject niet in één maal uit te rijden. Je fietst op eigen tempo de lus af tot eind september 2008. Ten laatste op 6 oktober 2008 dien je het ingevulde formulier in en maak je kans op de rijkelijk gevulde prijzenpot: een ballonvaart over het Pajottenland ter waarde van 250?, tickets voor een Kanaaltocht, boeken, wandelkaarten en andere 'natura'-prijzen.

De volledige zomerrally met fietsroute en vragen, tips en reglement kan je downloaden op www.rlzzz.be


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.