E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave Juli 2008

Trage wegen, maak er je werk van

Gebeten door wandelen en trage wegen? Je kan je nu ook professioneel engageren, want het Regionaal Landschap Dijleland vzw is op zoek naar een deeltijdse (50 %) projectmedewerker recreatie voor het plattelandsontwikkelingproject ?Een Wandelnetwerk voor het Dijleland?.

De vacature kan je vinden op Vlaanderentraag.be. Let wel: solliciteren vóór 18 augustus!


Respect langs en door het veld

Trage-wegenbeeld: Intensieve landbouw en trage wegen kunnen samen gaan. Dat bewijst de fotoreportage van Trage Wegen Dilbeek, waaruit hierboven enkele markante beelden. OK, de Engelse en Vlaamse landbouw verschillen, maar ook in intensieve landbouwzones lukt het er om landbouw- en recreatiebelangen met elkaar te verzoenen. Met een beetje wederzijds respect (én de nodige handhaving) van zowel wandelaars als boeren moet dat bij ons toch ook kunnen, toch?

De volledige reportage vindt u op www.tragewegendilbeek.be


Van adviezen tot zichtbare resultaten

Wat na de synthesevergadering? Een stand van zaken uit 3 Antwerpse gemeenten.

Een visie opstellen rond de trage wegen in een bepaalde deelgemeente: dat is de uitdaging voor de gemeenten die wij begeleiden in het kader van het project Trage Wegen Doen Bewegen. Die visie bundelt de prioritaire voorstellen die uit een publiek afwegingsproces naar voren komen. De algemene en specifieke wensen en bekommernissen van verschillende gebruikers en bewoners zijn er in terug te vinden. Deze visievorming is een cruciale stap in de herwaardering van het lokale patrimonium aan trage wegen. Noodzakelijk, maar onvoldoende. Om tot zichtbare resultaten te leiden, dienen de verschillende adviezen uitgewerkt te worden tot concrete acties en terreinrealisaties. Wij kijken hoe dit in zijn werk gaat in Schoten, Meerhout en Zoersel. Drie verhalen uit de praktijk.

Schoten

Met de gemeente Schoten werkten wij samen in de zomerperiode van 2007; de adviesnota voor het gebied Deuzeld-Bloemendaal werd op 16 oktober 2007 goedgekeurd. Een aantal nuttige voorstellen werden ter harte genomen: hier en daar werd een verkeersbord gewijzigd, aangelanden werden aangeschreven om coniferen bij te snoeien, bepaalde trage wegen kregen een maaibeurt ... Ook kreeg de technische dienst de opdracht om de realisatie van een aantal belangrijke verbindingen te onderzoeken. Niet de meest voor de hand liggende realisatie, maar hopelijk zijn ook op dit vlak binnenkort resultaten op het terrein zichtbaar. De gemeente legt de lat alvast hoog: op ruim één jaar tijd werd het ganse grondgebied van Schoten geïnventariseerd én geëvalueerd. Op 30 september van dit jaar vindt de laatste synthesevergadering plaats (over het deelgebied Ter Heide-Geuzenvelden).

Meerhout

In Meerhout werd de publieke evaluatie van de trage wegen voor het gebied Zittaart-Veedijk in december 2007 afgerond. Sindsdien zijn trage wegen er niet meer van de lucht. De verkeersdienst liet haar licht al schijnen over de adviesnota en maakte een aantal kanttekeningen, vnl. vanuit de invalshoek verkeersveiligheid. Maar ook op het terrein zijn de eerste resultaten ondertussen zichtbaar. Natuurpunt heeft een stuk trage weg opnieuw begaanbaar gemaakt en binnenkort wordt een brugje over de Getbeek onder handen genomen. Het brugje bevindt zich nog in erbarmelijke staat, maar vormt een belangrijke schakel in één van de drie routes die op de Dag van de Trage Weg worden afgestapt. In het kader van dit campagneweekend zal de gemeente Meerhout ook de eerste naambordjes van een aantal trage wegen inhuldigen. De lokale heemkundige kring kreeg immers de opdracht om voor alle trage wegen uit het projectgebied Zittaart-Veedijk gepaste (oude) namen op te vissen of uit te denken. En de trage-wegenkoorts beperkt zich niet tot Zittaart-Veedijk: vanuit de werkgroep wordt momenteel de terreininventarisatie van het volgende deelgebied (Scherpenbergen - De Hutten - Verloren Schaap) voorbereid.

Zoersel

In de gemeente Zoersel vormde de adviesnota over het projectgebied Halle (opgesteld na de synthesevergadering van 13 december 2007) evenmin een eindpunt. Na de visievorming komt inderdaad de pragmatiek. Zoersel gaat daarbij alvast niet over een nacht ijs. Aan de hand van overlegmomenten en terreinbezoeken ging een ambtelijke werkgroep na op welke manier de verschillende voorstellen en bekommernissen uit de publieke evaluatie gerealiseerd kunnen worden. Een aantal concrete stappen werden vervolgens voorgelegd aan het schepencollege (juni 2008). Het gaat om verschillende initiatieven: contact met eigenaars of aangelanden, overleg met de buurgemeente Ranst i.v.m. een aantal gemeentegrens-overschrijdende verbindingen, aanvraag bij de Provincie voor de aanleg van een voetgangersbrug over een waterloop, afstemming met het toegankelijkheidsreglement voor de Halse Bossen (dat eind 2008 op tafel zou moeten liggen), enz. Dus ook in Zoersel is de bal aan het rollen, zoveel is duidelijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Kijk op tragewegen.be/dulomi naar onze gemeentelijke ondersteuning in het kader van Trage Wegen Doen Bewegen.

Meer info:
Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 ( andy.vandevyvere@tragewegen.be)

Het project Trage Wegen Doen Bewegen komt tot stand dankzij het Milieu-projectenfonds van de Vlaamse Overheid en de gewaardeerde bijdrage van Green Road NV.


Trage-wegen-lijn: al 6 gemeenten van start met mobiliteitsproject

Begeleiding op maat

Eind mei lanceerden we een oproep voor de Vlaamse gemeenten: werk via trage wegen aan mobiliteitsoplossingen, dankzij het mobiiliteitsproject "Trage Wegen Snel Getoetst". Intussen hebben al 6 gemeenten ingeschreven voor de begeleiding van de vzw Trage Wegen. Er zijn nog 4 plaatsen vrij, maar snel zijn is de boodschap!

Overeenkomsten

De vzw Trage Wegen sloot op dit moment reeds overeenkomsten af met de gemeenten Heist-op-den-Berg, Ham, Staden, Hechtel-Eksel, Boechout en Hasselt. De begeleiding van deze gemeenten is intussen al opgestart of wordt binnenkort opgestart. Eénmaal alle gemeenten bekend zijn, zal u op onze projectpagina de verschillende projecten kunnen volgen. We houden u op de hoogte.

Zelf meedoen met uw gemeente?
Neem contact op met Steven Clays (steven.clays@tragewegen.be - 02 204 09 73) of Hilde Béatse (hilde.beatse@tragewegen.be - 02 204 09 72) en wij bekijken hoe we uw gemeente kunnen helpen.

Meer info: www.tragewegen.be/sneltoets


Quid quad?

Beteugeling van vierwielige overlast

Met de toenemende populariteit van de quadrecreatie, groeit ook de lijst van besturen aan die iets aan al dat gemotoriseerd geweld wensen te doen. Maar hoe gaat dat nu in de praktijk? Het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen zocht het uit en wij lezen aandachtig mee.

Hinder

Deze hinder die door quads wordt veroorzaakt uit zich voornamelijk op 3 verschillende manieren. Ten eerste is er de snelheid en vooral het geproduceerde geluid van deze voertuigen. Door het (vaak onverantwoord) gebruik komt ook de openbare veiligheid in het gedrang en in het bijzonder deze van wandelaars, fietsers en ruiters. Tot slot is er de schade aan de verharde en vooral de onverharde openbare wegen van de gemeente.

3 mogelijke oplossingen

Een aanvullend verkeersreglement ligt dat gemotoriseerde recreatie op welbepaalde wegen aan banden legt is een eerste oplossing. Toch zijn er twee problemen. Ten eerste staan heel wat quads ingeschreven als landbouwvoertuig (ook door niet-landbouwers) en net voor landbouwers (als hoofdgebruiker van het buitengebied) zijn uitzonderingen op dergelijke reglementen erg nuttig. Een tweede probleem is de verplichting om overal officiële verkeersborden te gaan plaatsen, wat erg duur kan uitvallen en de nodige verrommeling van het landschap met zich meebrengt. Daarom kiezen sommige besturen voor een tweede oplossing. Voor het geheel aan land- of buurtwegen vaardigt de gemeente een algemeen verbod uit, met mogelijkheid tot afwijking door de burgemeester. Ten slotte kunnen sommige problemen ook worden geregeld via de milieureglementering (geluidshinder, bijvoorbeeld).

Voorbeelddocumenten

Het agentschap Binnenlands Bestuur legt dit allemaal netjes uit, met voorbeelddocumenten in een speciale themanieuwsbrief, die je terugvindt in onze Webbibliotheek. Doorklikken maar!


Vereniging in de kijker: Boris-Trekkers vzw

Avontuurlijk wandelen in binnen- en buitenland

Verhard of onverhard, opvallend of discreet, breed of smal, stedelijk of landelijk ... trage wegen vormen een bont allegaartje. Voor Boris-Trekkers is de keuze duidelijk: zij richten hun pijlen op de meest natuurlijke onder de trage wegen. We spraken met Betsie Peeters (zie foto), algemeen coördinator van Boris-Trekkers vzw.

Hoe is Boris-Trekkers vzw ontstaan?

Mijn vader nam zijn kinderen van kleins af mee op tocht. We moesten de weg terugvinden naar huis, leren met een kompas werken en de omgeving waarnemen. Dat heeft zijn uitwerking niet gemist en als jonge twintiger organiseerde ik zelf wandelingen voor een Jeugdcentrum , samen met Carlo Van Wolputte, een collega van toen. We zochten toen al de smalste paadjes en de minst geschonden natuur op. We hebben ook een tijdje tochten georganiseerd met scholen, voor zowel de kinderen als de ouders. Uiteindelijk hebben we onze eigen wandelorganisatie opgericht en die bestaat in november 20 jaar! We wilden van in het begin een natuurlijk alternatief vormen voor de traditionele wandelclubs, die veelal met grote groepen over asfalt en langs drukkere passages wandelen.

Jullie noemen zichzelf de "groene wandelaars". Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?

Onze voornaamste doelstelling is mensen samenbrengen in een natuurlijk kader. Respect voor elkaar en voor de natuur zijn daarbij cruciaal. We werken met kleine groepen: maximaal 25 personen voor dagtochten en 15 voor meerdaagse trektochten. Als Boris-Trekkers kiezen we resoluut voor de kleine, smalle paadjes met de hoogste natuurwaarde; rustige stukken, avontuurlijke trajecten, modderige passages, enz. Wij mijden zoveel mogelijk asfalt en beton, toeristische trekpleisters, hoogspanningskabels, enz. Wij komen dan ook op heel mooie en rustige plekjes. Onze tochten worden daarom ook door ons gidsenteam vooraf grondig voorbereidt. Afval achter laten of planten uittrekken is uiteraard uit den boze. We respecteren mens en dier; wij blijven op de paadjes en gaan niet over akkers in het voorjaar. De wandelgroep blijft ook een ganse dag buiten, zelfs bij regenweer. Tijdens ons 20-jarig bestaan hebben we slechts twee tochten moeten annuleren omwille van het barslecht weer. En onze leden kunnen profiteren van ons goed uitgewerkt carpool-systeem, onder het motto: samen rijden is goedkoper, milieuvriendelijker en het bevordert de sociale contacten.

Hoe is het gesteld met de natuurlijke trage wegen in Vlaanderen?

Eigenlijk zijn er véél te weinig trage wegen! We moeten uitwijken naar de Ardennen , de Oostkantons of de Duitse Noordeifel om nog een volledige dag in de natuur te kunnen doorbrengen. Liever zouden we dichter bij huis wandelen, maar de avontuurlijke, natuurlijke trage wegen worden niet behouden. We moeten soms met lede ogen toezien hoe een gemeente overgaat tot verbreden en asfalteren, zogenaamd om het de wandelaars makkelijker te maken. Dat kan misschien wel, maar de natuur lijdt er onder en de meer avontuurlijke wandelaar blijft op zijn honger zitten. Modder is toch best plezant om door te wandelen? En waarom geen stukken waar je wat moeite moet doen; over een omgevallen boom moet klauteren of onder een prikkeldraad moet glippen? De bedreigingen zijn het sterkst voelbaar bij nieuwe woonkernen en verkavelingen. Er zijn natuurlijk ook positieve evoluties. Wanneer Natuurpunt bijv. een stuk natuur opkoopt, kan je de natuur in die gebieden en hun onmiddellijke omgeving opnieuw optimaal beleven.

Hartelijk bedankt voor dit gesprek en nog veel wandelgenot!

Meer info:
Boris - Trekkers vzw - www.boristrekkers.be, 03 481 65 55 (info@boristrekkers.be)


Nieuwe trage-wegenwandeling in Kluisbergen geopend

eerbetoon aan het landschap van Ulrich Libberecht

Op 5 juli 2008 werd te Zulzeke een nieuwe wandeling ingehuldigd. Ze draagt de naam ?Libbrechtwandeling?. Deze wandeling is een eerbetoon aan de inmiddels 80-jarige prof. dr. Ulrich Libbrecht uit dankbaarheid voor zijn inzet voor de bescherming van het landschap van de Vlaamse Ardennen. Ze leidt u langs zijn geliefde wandelpaden, vanuit het stille dorp doorheen het inspirerende landschap. Het is een initiatief van het Libbrechtcomité i.s.m. de gemeente Kluisbergen en Maarkedal.

Wegwijzers en wandelfolder

Deze bewegwijzerde wandeling (5 of 8 km) start aan de kerk van Zulzeke. Een infobord over de wandeling is aan deze kerk geplaatst. Het Elenebos en prachtige vergezichten langs mooie rustige trage wegen vormen de rode draad van deze unieke wandeling. Verspreid over het traject vindt u drie tekstborden met fragmenten uit Libbrechts werk. Op het korte traject ligt het Pad van de Oosterse Wijsheid dat speciaal aan hem werd opgedragen. Van deze wandeling is een wandelfolder beschikbaar in enkele horecazaken (o.a. rechtover de kerk in café ?Oud Gemeentehuis?) en in de Dienst voor Toerisme, Parklaan 16, Kluisbergen (open elke werkdag van 8 tot 12 uur en op woensdag ook van 14 tot 19 uur). Deze brochure is eveneens verkrijgbaar bij de Dienst voor Toerisme van Ronse, Oudenaarde en Maarkedal. Deze folder kunt u ook afhalen van onze site door hier te klikken (PDF - 1 MB).

Wandel mee

Op zondag 21 september 2008, niet toevallig de Dag van de trage weg, laten gidsen van vzw Trage Wegen jullie kennismaken met deze boeiende trage-wegenwandeling. Afspraak om 14u aan de kerk van Zulzeke. Met dank aan Eurabo Ronse en vzw de Ast voor de sponsoring van de bewegwijzering, aan Rotaryclub Oudenaarde voor de sponsoring van de infoborden en tenslotte aan drukhuis ?De Grote Arend? en de gemeente Kluisbergen voor de wandelfolder.

Meer info: www.tragewegen.be/dagvandetrageweg


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.