E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave April 2008

Onze onbekende hoofdstad

Trage-wegenbeeld: langs de oever van de Woluwe (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) loopt zowaar een schilderachtige onverharde weg.

De talrijke aanwezigen op onze Ontmoetingsdag konden zélf zien hoe rijk Brussel wel is op het vlak van trage wegen. Toch nog een troost voor de afwezigen: je kan niet alleen op Vlaanderentraag.be een fotoverslag vinden, maar ook het tracé van de wandeling. Zo kan je zelf op ontdekkingstocht.

Met dank aan Geert van Waeg van johanna.be voor de prachtige en interessante wandeling.


Trage-wegen-lijn: de praktijk van speelweefsel

20 mei, Gent: studie- en praktijkdag Speelweefsel

"Een speelweefsel is een samenhangend geheel van plekken en verbindingen die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren"

De term raakt bekend in Vlaanderen, schoorvoetend volgt de praktijk. Met deze dag krijgt de praktijk een duwtje in de rug. Geen grote theorieën, maar praktijkvoorbeelden van steden en gemeenten die eraan beginnen of al een hele weg hebben afgelegd.

Niet enkel op papier en presentatie, maar ook met enkele kijk- en doe-wandelingen om zelf plekken en routes te beoordelen of er perspectieven van in te zien. Met trage wegen als verbindende elementen, de speelplekken in het weefsel en de ruimtelijke planning.

Bestemd voor
Al wie op lokaal vlak begaan en bezig is met speelweefsel: burgemeesters en schepenen, diensten ruimtelijke planning, mobiliteit, jeugd, studiebureaus, planologen en tuin- en landschapsarchitecten, onderzoekers, docenten en studenten.

Praktisch
Het volledige programma, samen met de praktische informatie, wegbeschrijving... vind je terug in de folder die je hier kan downloaden. Inschrijven geblazen, liefst voor 9 mei!

Meer info?
Bel naar het secretariaat van de praktijkdag: 02 269 78 72 of mail naar: info@k-s.be. Of op www.speelweefsel.be, natuurlijk.

Deze activiteit staat ook op onze activiteitenkalender van Vlaanderentraag.be. Je kan op deze kalender ook zelf ook jouw trage-wegenactiviteiten bekendmaken!


Vereniging in de kijker: ABLLO vzw

Wase denktank laat zich in met trage wegen

Het netwerk van onze vereniging groeit: recent sloot ook ABLLO vzw zich bij ons aan. Deze Waaslandse milieugroep heeft niet alleen een geschiedenis met enkele mooie successen, ze gaat volop voor de toekomst. Een toekomst met trage wegen, zo blijkt uit ons gesprek met Jenny De Laet van ABLLO. Trage-wegenfans kunnen bovendien duimen en vingers aflikken, want een uitgebreide versie van dit interview staat op Vlaanderentraag.be.

Hoe is ABLLO vzw ontstaan? Wat is jullie voornaamste doelstelling?
ABLLO vzw is ontstaan onder impuls van enkele enthousiaste mensen in het Waasland waaronder Miet Smet en Hubert David die natuur en milieu in het Waasland wilden vrijwaren voor de volgende generaties. Van begin af aan is er gekozen om te protesteren maar tegelijk ook altijd een haalbaar alternatief naar voren te schuiven. De klassering van De Grote Geul in Kieldrecht, het vrijwaren van het Stropersbos in Stekene en Sint-Gillis-Waas voor verkaveling voor weekendverblijven waren onze eerste dossiers.En van bij het begin zijn duurzame mobiliteit en aandacht voor de zwakke weggebruiker voor ons belangrijke thema?s. Over heel de periode werden heel wat openbaar vervoerdossiers en fietsdossiers gemaakt, die je samen met nog veel meer op onze website kan vinden. (www.ABLLOvzw.be)

Op welke manier zijn jullie met het trage-wegenpatrimonium begaan?

Vanuit onze aandacht voor de zwakke weggebruiker en het behoud van ons erfgoed, zijn we uiteraard ook begaan met de trage wegen in het Waasland. Heel wat trage wegen bieden een kans aan kleine landschapselementen en dragen op die manier bij aan het biodiversiteitherstel.

Vinden jullie het een taak mensen enthousiast te maken voor trage wegen?

Aan de hand van de studie van het Wase trage-wegennet en wandelingen langs trage wegen in samenwerking met andere verenigingen zoals bvb. de Gezinsbond, willen we ook in het Waasland instanties enthousiasmeren voor het optimaal behoud van trage wegen. Recent werd het Regionaal Landschap Schelde-Durme opgericht. Ook zij willen zich op een zachte manier inzetten voor het behoud van trage wegen. ABLLO vzw werkt nauw samen met het RLSD.

Wat betekent lid zijn van Trage Wegen vzw voor ABLLO vzw?

Met ons lidmaatschap bij Trage Wegen vzw hopen we bij onze pogingen om trage wegen in het Waasland optimaal te beschermen, een ruggesteun te vinden. Sommige gemeenten in het Waasland boycotten op een directe manier het trage-wegennetwerk. Naast het open stellen - open houden, van trage wegen, is het ook belangrijk dat trage wegen ecologisch beheerd worden. In die zin vertegenwoordigen ze ook een sensibiliserende maatschappelijke functie. Met de hulp van ons lidmaatschap bij zowel Trage Wegen vzw als RLSD hopen we het tij te kunnen keren.

Hoe is het gesteld met de trage wegen in het Waasland? Welke kansen en bedreigingen ontwikkelen zich in jouw streek?

Recent interviewde ABLLO vzw schepen Raf Van Roeyen met betrekking tot de inspanningen van de gemeente Beveren voor het trage-wegennetwerk. Ook de activiteiten van ?Ons Streven? rond trage wegen in de gemeente Temse verschenen in ons tijdschrift. Daarnaast ergeren we ons mateloos aan enkele Wase gemeenten die de trage wegen problematiek doelbewust negeren. In de toekomst willen we hiertegen optreden. Aangezien ABLLO vzw geen straatactiegroep maar een studiegroep en denktank is, willen we reeds in 2008 optimaal investeren in het Wase trage-wegennetwerk.

Dank u voor dit interview en veel succes met de Wase trage wegen!

Meer info over de werking van ABLLO?
Lees het uitgebreide interview op Vlaanderentraag.be of via www.ABLLOvzw.be


Praktijkdag ?Dag van de trage weg? in Buggenhout

Schrijf nu in voor onze praktijkdag en laat je inspireren voor het organiseren van een trage-wegenactie in jouw buurt

In het kader van de Dag van de trage weg, op 20 en 21 september 2008, organiseert vzw Trage Wegen een praktijkdag op zaterdag 31 mei in Buggenhout. Op deze praktijkdag geven we je tal van interessante tips mee voor het organiseren van een lokale actie tijdens de Dag van de trage weg. In de voormiddag overlopen we de verschillende stappen die je moet zetten om een succesvolle actie op poten te zetten, hoe je je actie best kan communiceren aan de pers en stellen we het actiemateriaal voor.

Na de middag is er een trage-wegenwandeling met verschillende praktijkvoorbeelden op het terrein. Je krijgt er uiteenlopende voorbeelden van verschillende situaties op het terrein en welke actie je aan een dergelijke situatie kan koppelen. Ondertussen genieten we natuurlijk ook van de mooie en landelijke wegen in de omgeving van Buggenhout. Iedereen is welkom. Zelfs al heb je nog geen actie of je bent nog niet ingeschreven voor de Dag van de trage weg. Ideeën opdoen is de boodschap!

Praktisch
Deelname aan de praktijkdag is gratis. Tijdens de middag worden broodjes voorzien. We beginnen eraan om 10u en eindigen om 16u. Buggenhout is gemakkelijk met de trein te bereiken vanuit Gent, Antwerpen en Brussel.

Schrijf vooraf in als je wil deelnemen door een mail te sturen naar hilde.beatse@tragewegen.be of te telefoneren naar het secretariaat van Trage Wegen (02/204 09 72). Na het inschrijven ontvangt u alle concrete informatie.
Meer informatie over de Dag van de trage weg vindt u op www.tragewegen.be/dagvandetrageweg

Deze activiteit staat ook op onze activiteitenkalender van Vlaanderentraag.be. Je kan op deze kalender ook zelf ook jouw trage-wegenactiviteiten bekendmaken!


Trage wegen gerapporteerd én gepland

Gemeentelijke milieujaarprogramma's doorsnuisterd

De afgelopen maanden kon u al ruimschoots kennismaken met ons project Trage Wegen Doen Bewegen: de procesbegeleiding in 20 gemeenten en de vormingen op maat. En er is meer, want met dit project zetten we ook gemeenten aan trage wegen op te nemen in hun gemeentelijke milieuplanning.

Gloednieuwe samenwerkingsovereenkomst
2007 werd bezegeld met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SO), waarop de gemeenten kunnen intekenen. Er zijn nu nog slechts 2 ambitieniveaus: het basisniveau en het onderscheidingsniveau. Daarnaast ligt de nadruk ook op projectwerking. De voormalige ?clusters? zijn nu thema's geworden die in deze gemeentelijke projecten aan bod kunnen komen. Voor trage wegen is dit positief, aangezien met een lokaal trage-wegenproject nu eenmaal meerdere thema's van het gemeentelijk milieubeleid kunnen aangepakt worden. Mobilititeit, vanzelfsprekend. Maar ook op het vlak van vaste stoffen (zwerfvuil), natuurlijke entiteiten (natuurverbinding) vallen er punten te behalen. En dat is lang niet alles.

Rapportage
In de beginmaanden van 2008 zette Trage Wegen vzw gemeenten waarmee in 2007 werd samengewerkt aan om over de uitgevoerde trage-wegenacties te rapporteren in het jaarlijkse gemeentelijk milieujaarrapport (MJP). Op die manier wordt de toepassing van de principes van gemeentelijke samenwerking en participatief doelgroepenbeleid in de milieujaarprogramma's gestimuleerd. En, niet onbelangrijk, het thema trage wegen krijgt vaste voet aan grond in het gemeentelijk milieubeleid.

Planning

Nog belangrijker is plannen: we suggereerden de gemeenten waarmee we samenwerken om trage-wegenactiviteiten in te plannen in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst. Bepaalde gemeenten tekenen in op projectniveau en nemen de opmaak van een herstelplan trage wegen op in hun planning. Voor andere gemeenten lijken de acties die zich in de nasleep van de opmaak van een trage-wegenplan situeren, zoals het concretiseren en het uitvoeren van de verzamelde adviezen, meer geschikt om in het kader van de SO te worden opgenomen. Het gaat dan om initiatieven die een meerwaarde kunnen leveren binnen de verschillende thema's op projectniveau en ook beter in aanmerking komen voor een subsidie. In elk geval hebben heel wat gemeenten zin gekregen in ?meer?. De vzw Trage Wegen zal de ervaringen van Trage Wegen Doen Bewegen aangrijpen om te onderzoeken welke trage-wegenacties gemeenten op projectniveau binnen de SO kunnen voorstellen. En er ook geld voor krijgen, natuurlijk.

Kijk op tragewegen.be/dulomi naar onze gemeentelijke ondersteuning in het kader van Trage Wegen Doen Bewegen.
Klik hier voor alle DULOMI-berichtgeving op tragewegen.be. Onderaan het artikel vind je dan een overzicht.

Meer info:
Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 (andy.vandevyvere@tragewegen.be)

Het project Trage Wegen Doen Bewegen komt tot stand dankzij het Milieu-projectenfonds van de Vlaamse Overheid en de gewaardeerde bijdrage van Green Road NV.


Trage wegen in uw mobiliteitsplan?

Trage wegen snel getoetst

Trage wegen en mobiliteit: beide begrippen zijn niet meer van elkaar los te koppelen. Trage wegen vormen een verkeersveilig en duurzaam alternatief voor onze korte verplaatsingen. Of voor verplaatsingen van en naar het station. Door het creëren van een dicht netwerk van trage wegen stimuleer je mensen om de auto opzij te laten staan en te voet of met de fiets te gaan. Op die manier spelen trage wegen een belangrijke rol in het uitbouwen van een verkeersveilige en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Met ons proefproject ?trage wegen snel getoetst? ondersteunen we gemeenten die werk willen maken van een kwalitatief en duurzaam mobiliteitsbeleid. We wijzen hen op de kansen die trage wegen hierin bieden en begeleiden hen bij het integreren van trage wegen in het gemeentelijk mobiliteitsplan. Wij richten ons hierbij op gemeenten die onlangs een sneltoets van het mobiliteitsplan doorvoerden of die dit binnenkort zullen doen. Neemt uw gemeente trage wegen op in haar plan van aanpak (spoor 1, 2 of 3), dan kan uw gemeente rekenen op onze steun.

In het kader van dit project bieden wij zowel vormingen als procesbegeleiding op maat van de gemeente. Voorbeelden van vormingen zijn het toelichten van hoe trage wegen een rol kunnen spelen in het mobiliteitsbeleid of hoe je een inventaris opmaakt van alle trage wegen in je gemeente, gekoppeld aan de drukke verkeersaders. Bij de procesbegeleiding gaan we samen met de gemeente concreet op zoek naar hoe trage wegen een oplossing kunnen bieden voor bepaalde mobiliteitsproblemen en welke trage-wegenacties aan bod kunnen komen.

Voor deze procesbegeleiding zijn we momenteel op zoek naar 10 steden of gemeenten die samen met ons mobiliteitsingrepen waarmaken met trage wegen.

Interesse?
Alle info op: www.tragewegen.be/sneltoets
Neem contact op met Steven Clays (steven.clays@tragewegen.be - 02 204 09 73) of Hilde Béatse (hilde.beatse@tragewegen.be - 02 204 09 72) en wij bekijken hoe we uw gemeente kunnen helpen.


Uitsmijter: Boerennatuur op scherp

Fotografeer trage wegen en win!

Op veel landbouwbedrijven valt zowel voor landbouwer als natuurliefhebber heel wat natuur te ontdekken. Elk bekijkt natuur vanuit zijn interesses zodat heel wat van elkaar te leren valt. Proclam vzw wil het wederzijds begrip en de kennismaking van elkaars werelden stimuleren. Mensen samenbrengen, elkaars natuurbeleving tonen en denkbeelden over natuur uitwisselen. En daarom organiseert ze een fotowedstrijd die zal leiden tot een prachtige brochure en een fototentoonstelling over boerennatuur. Zowel landbouwer, natuurliefhebber als iedere geïnteresseerde kan aan de wedstrijd deelnemen. Iedere deelnemer mag één foto insturen en dient naast de uitverkoren foto een korte motivatiefiche in te vullen. De foto moet in 2008 in het agrarisch gebied van de provincie West-Vlaanderen genomen zijn. Een mooie foto is belangrijk én ook je kijk op boerennatuur en je motivatie tellen. We hebben het in ons e-zine al meermaals bewezen dat trage wegen prachtige foto's van boerennatuur opleveren. Maar jullie kunnen ongetwijfeld nóg beter. Succes met de wedstrijd.

Naast info over het project is zowel het deelnemersformulier als de in te vullen motivatiefiche terug te vinden op www.proclam.be


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.