E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Maart 2008

MooiMeldert, maar landschap en trage wegen in gevaar

Trage-wegenbeeld: vijfkruis van trage wegen aan de lindekapel van Hoegaarden bedreigd door betonnering en komst varkensstal

Eén van de mooiste plekjes van Hoegaarden dreigt te verdwijnen. In het verlengde van de Overhemstraat te Meldert is er een aanvraag lopende voor een industriële varkensstal voor 1050 mestvarkens en 6 meeltorens. Buurtbewoners en Natuurpunt Velpe-Mene startten een actie op voor het behoud van de leefkwaliteit, de trage wegen en het open landschap van Meldert. Want zeg nu zelf: een lindekapel naast een mega-stal en betonbanen, dat staat als een tang op een varken.

Meer op Vlaanderentraag.be. Steun de actie via MooiMeldert.be.


Trage-wegen-lijn: West-Vlaams geoloket trage wegen

3216 detailkaarten vanuit je luie zetel

Met de lancering van het geoloket trage wegen rondt West-Vlaanderen de laatste fase af van het digitaliseren en actualiseren van de atlas der buurtwegen. Je kan nu de 241 atlasboeken die 334 overzichtskaarten, 3216 detailkaarten en 914 tabellen omvatten én de 3031 wijzigingsdossiers gewoon vanop je PC bekijken. De trage-wegen-lijn voegt dit geoloket toe aan deze van de andere provincies.

Publieke toegang: een must
Vooreerst een dikke pluim voor West-Vlaanderen. Zowel de burger als de private organisaties krijgen via het publieke internet en de provinciale website toegang tot de atlas der buurtwegen en haar wijzingen. De trage-wegen-lijn testte de applicatie en besluit dat ze snel én gebruiksvriendelijk is. Een volwaardig alternatief voor het vaak tijdrovende opzoekwerk in het gemeentehuis of op de provinciale archiefdienst.

Handig voor de gemeenten
De gemeentebesturen en de provinciale diensten krijgen toegang tot de atlas en de wijzigingsdocumenten via het intranet van de provincie. Met hun software, diverse kaartlagen manipuleren en combineren. Dit maakt oriëntatie veel gemakkelijker en maakt het ook mogelijk nieuw (digitaal) kaartmateriaal aan te maken met de atlaskaarten of eventuele kaarten uit het wijzigingsdossier als onderlegger. Via het Geoloket Trage Wegen en specifiek beschikbare modaliteiten zullen de gemeenten en de provincie de beleidsinitiatieven kunnen nemen die voorgesteld worden in de methodiek voor buurtwegen en trage wegen. Met dit geoloket beschikken de gemeenten over een uitgebreid overzicht van potentiële trage wegen (het zogenaamde basisnetwerk), dat als basis dient voor een onderbouwde visie over het trage-wegennet. Bovendien wordt zo de 'buurtwegentoets' (hebben bepaalde maatregelen een invloed op het buurtwegennet?) een stuk makkelijker voor zowel gemeentelijke als provinciale diensten, wanneer ze ruimtelijke plannen opmaken.

Niet alleen buurtwegen
Er staat nog meer lekkers aan te komen: het geoloket zal aangevuld worden met een verzameling van trage wegen die niet opgenomen zijn in de atlas der buurtwegen en die dus ook niet onderworpen zijn aan de wetgeving van 1841. Het gaat om al dan niet verharde paadjes, veld- en boswegels of kerkwegels. Daarnaast zijn er ook jaagpaden langs waterwegen, die meestal aangelegd werden als dienstweg en onder jurisdictie vallen van de instantie die de waterloop beheert. Oude spoorbeddingen die nu gebruikt worden als fiets-of wandelpad vallen onder verantwoordelijkheid van de eigenaar of beheerder (NMBS, provincie of gemeente) en zullen ook bij deze informatie gevoegd worden. Ook de contouren van ruilverkavelingen (die wijzigen de atlas) en plannen van aanleg (wijzigen de atlas niet) zullen in het geoloket worden opgenomen.

Het geoloket vind je via deze link.

Links naar de geoloketten van de andere provincies vind je op de trage-wegen-lijn.

Meer info:
Evert de Pauw, 050 40 35 32 (evert.de_pauw@west-vlaanderen.be)


Vereniging in de kijker: Trage Wegen Ingelmunster

Momenteel loopt in Ingelmunster een petitie rond het behoud en de ontwikkeling van de lokale trage wegen. Het initiatief komt van een lokale werkgroep trage wegen. We spraken met Dani Nolf, die actief betrokken is bij het initiatief.

Hoe is de werkgroep Trage Wegen Ingelmunster ontstaan?

Het is een zeer lokaal gegeven. Ikzelf ben al lid van Trage Wegen vzw sinds het prille begin. Een aantal jaren terug wou men dan een oude molenweg in Ingelmunster afschaffen. Het gaat om een unieke buurtweg die de bezoeker langs de restanten van de Hulstemolen brengt. Uit protest op de afschaffing werden 300 - 400 handtekeningen verzameld en bezwaarschriften opgesteld. Er was bovendien een private persoon die die weg veelvuldig gebruikte. De procedure werd ingetrokken, maar de onduidelijkheid blijft duren en ondertussen is een groot stuk van de weg al niet meer toegankelijk.

Is er volgens jou in het algemeen te weinig aandacht voor de meerwaarde van trage wegen?

Het gemeentebestuur is wel degelijk gestart met een onderzoek naar de trage wegen. Mede naar aanleiding van dit specifieke afschaffingsdossier, kwam vanuit de provincie het signaal om eens schoon schip te maken en de trage wegen in Ingelmunster in kaart te brengen. De studie werd eerst in handen gegeven van studenten in Gent, maar toen dit niet bleek te werken, werd ze uiteindelijk uitgevoerd door een projectteam rond de stedebouwkundige- en duurzaamheidsambtenaar van de gemeente. Het resultaat is een studie voor het ganse grondgebied van Ingelmunster. Men kan zich afvragen in welke mate deze studie een volledig en toekomstgericht overzicht biedt van het lokale trage-wegenpatrimonium. Bepaalde trage wegen zijn niet terug te vinden en bepaalde wegen die wel zijn opgenomen, worden door auto's gebruikt. De bedoeling van de studie is om de situatie te "regulariseren", wat al snel kan worden gereduceerd tot "afschaffen". De studie wordt nu voorgelegd aan de adviesraden, in de veronderstelling dat ze vlot zal worden onderschreven. Niemand weet immers precies hoe de vork aan de steel zit. Dus besloten wij actie te ondernemen en druk uit te oefenen.

Over welke activiteiten gaat het dan?

Op 19 januari organiseerden we een wandeling, o.a. langs de buurtweg 47. Meer dan honderd mensen waren van de partij en heel wat trage wegen werden opnieuw ingewandeld. We kregen ook steun van de VTT, die voorstander is van onverharde paden om hun Bloso-routes uit te werken. En van de ruiterclub; ook een aantal paarden wandelden mee. Momenteel voeren we een tweede actie met een petitie die vóór de zomer naar het gemeentebestuur moet. De petitie werd ondertussen onderschreven door Vakantiegenoegens, de KWB, Natuurpunt-De Buizerd, de Brigandtrotters en een aantal politieke partijen. De petitie roept op tot een degelijke bescherming en een kwalitatief beheer van de trage wegen. Ook concrete knelpunten worden aangekaart, zoals de dreigende afschaffing van bepaalde spoorwegovergangen van categorie 3 of 4. Door zo'n afschaffing worden trage wegen soms afgesneden. Waarom niet de overgang en dus de trage verbinding behouden, en de veiligheid waarborgen via een gepaste technische inrichting? En een volgende actie zal plaatsvinden tijdens het actieweekend Dag van de Trage Weg (20-21 september).

Zorgen jullie sensibiliserende acties voor een kentering?

De bevolking staat er wel achter. Als je van trage wegen spreekt, weten mensen niet waarover het gaat. Maar als je het over kerkewegels hebt, zie je hun gezicht veranderen: "ah ja, ... kerkewegels". Die kennen ze wel. Het is bovendien pover gesteld met de natuur in de omgeving. Trage wegen zijn bijna het enige wat ons rest. Mensen erkennen ook het belang van trage verbindingen naar andere gemeenten. Neem nu die buurtweg 47. Indien deze weg volledig toegankelijk zou zijn, kun je vanuit het centrum van Ingelmunster tot in Meulebeke langs trage wegen. Jammer genoeg zijn er belangrijke stukken die al jaren niet meer bestaan.

Bedankt voor dit gesprek en veel succes alvast met jullie lopende activiteiten.

Meer info:
Werkgroep Trage Wegen Ingelmunster, Dani Nolf, 051 30 84 21 (dani.nolf@telenet.be)


Anciaux heeft 500.000 euro veil voor verharding Schapenweg

Dossier Ritterklub gaat uit de bocht

Vlaams minister voor Brussel Bert Anciaux wil de verharding van de Schapenweg te betalen. Deze nu nog onverharde trage weg (die bovendien onder de Brusselse ring door de verbinding naar Asse maakt) in Jette moet de toegang worden tot het voetbalcomplex dat de VUB vlak bij het Laarbeekbos wil bouwen en dat in hoofdzaak bedoeld is voor de Jetse voetbalvereniging Ritterklub. We berichtten al eerder in ons e-zine als tip bij uitstek voor duurzame mobiliteit in de praktijk (lees erover op trage-wegen-lijn.be). Zoals het er nu uitziet, komen dat echter in het gedrang en zal de druk op het nabijgelegen Laarbeekbos alleen maar toenemen. Bovendien worden de volkstuintjes voor jaren onbruikbaar - weg sociale cohesie.

Vlaams geld voor Brusselse gemeenteweg
De heraanleg en verharding van de Schapenweg zijn nodig opdat de gemeente een bouwvergunning voor het project kan afleveren. Er mag immers pas gebouwd worden als er een aangelegde weg bestaat. Het probleem tot dusver was dat noch de VUB zelf, noch de gemeente de aanleg wilde betalen. Nu trekt Anciaux dus 500.000 euro uit voor de verharding, bovenop de drie miljoen euro die hij vrijmaakt voor de aanleg van de voetbalterreinen en het cafetaria. De tegenstanders van het project, verenigd in het platform LaarbeekbOOs, verzetten zich tegen elke verharding van de Schapenweg, die een overblijfsel is van een Romeinse heirbaan. Het is bovendien onuitgegeven dat de Vlaamse overheid de inrichting van een gemeenteweg betaalt. Benieuwd wat het Inspectie van Financiën en het Rekenhof hiervan zullen vinden!

Alternatief
Het comité LaarbeekbOOs (op de foto tijdens een opruimactie aan de Schapenweg) ontwikkelde intussen een alternatief ecologisch-pedagogisch project voor de site, maar optornen tegen al dat subsidiegeweld is niet eenvoudig. De meest realistische oplossing voor het probleem is het vinden van een alternatieve ruimte, waar de voetbalinfrastructuur kan worden uitgevoerd zodat de Schapenbaan kan worden ingericht op een ecologisch verantwoorde manier en het ecologisch project ook kan doorgaan. Zo kunnen de voetballers naar hartenwens shotten zonder dat iemand daar hoeft onder te lijden. Met 500.000 euro is zoiets haalbaar, want trage wegen en voetbal, dat moet hand in hand kunnen gaan.

Voor meer info kan je terecht op de website van LaarbeekbOOs of bij Maarten Roels (mroels@vub.ac.be).

Steun de actie en teken de petitie


De bevolking helpt mee

Vormingsavond als startschot voor het trage-wegenproject van Sint-Lievens-Houtem

Binnen het project Trage Wegen Doen Bewegen begeleidt Trage Wegen vzw heel wat gemeenten bij de verschillende stappen die leiden tot een herstelplan voor de trage wegen in de gemeente. Je kan het verloop daarvan op de voet volgen via de daarvoor speciaal opgezette webpagina's (www.tragewegen.be/dulomi). Klik op de gemeente naar keuze en kom alles te weten over de aanbevelingen die de bevolking maakt voor een toekomst voor de trage wegen van hun buurt. Maar met het project helpen we ook gemeenten die het proces op hun eigen houtje dragen. Met vorming, zoals in Sint-Lievens-Houtem. Dat alles komt tot stand dankzij het Milieuprojectenfonds van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

De trage-wegencyclus
In Sint-Lievens-Houtem lopen trage wegen hand in hand met een ruilverkaveling die na een lange winterslaap van 8 jaar weer tot leven is gekomen. De gemeente koos ervoor haar inwoners nauw te betrekken bij een visie over trage wegen, zodat ze deze ook kan rijmen met de op til zijnde ruilverkaveling. Daar is nog tijd voor, aangezien het fameuze "artikel 70" (dat binnen de ruilverkaveling erfdienstbaarheden opheft, handhaaft en creëert) nog niet is toegepast. Een vormingsavond over de aspecten van lokaal trage-wegenbeleid en de projectcyclus lokte begin maart niet minder dan 60 belangstellenden op een doordeweekse woensdagavond naar het Houtemse gemeentehuis. Trage wegen doen bewegen, zoveel is zeker.

Vrijwilligers, infowandelingen, vergaderingen
In de raadzaal lagen de atlassen der buurtwegen netjes te pronken, de avond werd voorgezeten door de burgemeester en er werd actief geronseld naar vrijwilligers om Sint-Lievens-Houtem en al haar deelgemeenten te inventariseren. In mei volgen er dan een aantal wandelingen, georganiseerd door de gemeente, om de vrijwilligers op te leiden. De inventaris wordt in het najaar afgetoetst met het middenveld en alle doelgroepen op vergaderingen per deelgemeente in september.

Interactie met het publiek
De sfeer zat alvast goed en dat de interactie met het publiek gegarandeerd is, bewees ook Eric Van Den Driessche, die op eigen houtje een volledige inventaris maakte van de trage wegen in Vlierzele. Foto's, oude namen, plannetjes: het staat er allemaal in. We konden het niet laten en zetten voor u het inspirerend werk bij wijze van voorbeeld op onze webbibliotheek. Ook voor ons is het erg fijn om te zien dat trage wegen springlevend zijn en dat ook wij nog elke dag bijleren. De hele vormingsavond was in elk geval een (start)schot in de roos.

Meer info of zelf meehelpen?
Leen Backaert, 053 60 72 27 (natuurenmilieu@sint-lievens-houtem.be)

Het project Trage Wegen Doen Bewegen komt tot stand dankzij het Milieu-projectenfonds van de Vlaamse Overheid en de gewaardeerde bijdrage van Green Road NV.


Nog even de agenda bovenhalen

Niet vergeten: Ontmoetingsdag en Dag van de trage weg

We kunnen het er maar niet genoeg in hameren: als je jezelf wilt inzetten voor trage wegen zijn er activiteiten te over. Neem die agenda en geef zeker déze activiteiten een plaatsje.

Ontmoetingsdag vzw Trage Wegen

Trage Wegen Wandeling in Woluwe - Op 12 april houdt de vzw Trage Wegen haar jaarlijkse ontmoetingsdag. Ze is hiervoor te gast bij één van haar leden, de vzw johanna.be, die vanuit Sint-Lambrechts-Woluwe werkt, en hiervoor een tragewegenwandeling uitgestippeld heeft. Iedereen is welkom op deze wandeling. Deelname is gratis. Alle informatie op Vlaanderentraag.be

Dag van de trage weg 2008

Groot actieweekend op 20 en 21 september om trage wegen terug op de kaart te krijgen. Doe mee:
- Als gemeente: kies zoveel mogelijk trage wegen uit en roep de verenigingen in de buurt op om te helpen ze open te maken
- Als vereniging: kies één of meerdere wegen uit en vraag de hulp van uw gemeente om ze open te maken
- Jijzelf: hou 20 en 21 september vrij en zoek een actie in jouw buurt op om mee te helpen. Nog beter: neem zélf het initiatief.
Hoe? In een volledig uitgewerkt draaiboek helpen we je stap voor stap de actie op poten te zetten. Schrijf vandaag nog in!


Merelbeke rondt laatste vertelavonden af

Geef de baan een naam

Op 8 februari 2008 vond in de gemeenteraadszaal van Merelbeke de zevende en tevens laatste historische vertelavond plaats van het project ?Geef de baan een naam?. Een veertigtal aanwezigen bogen zich over de trage wegen van het centrum en de Flora. Hiermee werd een tournee langs alle Merelbeekse deelgemeenten afgerond en zijn zo goed als alle oude en nieuwe trage wegen van een naam(voorstel) voorzien. De activiteit vloeit voort uit een samenwerkingsproject tussen de gemeente Merelbeke, de Werkgroep Trage Wegen van de Milieuraad en het Actiecomité Milieubescherming Merelbeke.

Een naam is het begin van alles
Doel van het project is alle trage wegen van Merelbeke een officiële naam te geven. Op die wijze kan een stuk cultuurhistorisch erfgoed worden geherwaardeerd en wordt ook tegemoet gekomen aan de groeiende behoefte aan trage en kwaliteitsvolle mobiliteit. Hiervoor wordt een welbepaalde methodiek gevolgd. Essentieel is de inspraak van de bevolking die zelf richting geeft aan de mogelijks definitieve naamgeving. De bevolking van het centrum en de Flora werd uitgenodigd via een bericht in het gemeentelijk infoblad, een persoonlijke uitnodiging via de post en berichten in de lokale pers. Vanuit de partners werden voorstellen gedaan tijdens de vertelavond. Die voorstellen (afkomstig uit de Atlas der buurtwegen -11 mei 1845- en uit historisch onderzoek) werden aangevuld met belevenissen en authentieke namen van de lokale bevolking. Na de activiteit worden de naamvoorstellen voorgelegd aan het schepencollege en de gemeenteraad. Vervolgens gaan de voorlopig vastgelegde benamingen ter advies naar de Cultuurraad. Uiteindelijk legt het schepencollege het definitieve voorstel voor aan de gemeenteraad. Na goedkeuring aldaar wordt aan het begin en het einde van elke trage weg een wegelnaambord geplaatst.

Samenwerking voorop
Het Actiecomité Milieubescherming Merelbeke is trekker van het project. In opdracht van AMM verrichtte Frank Monsecour (Werkgroep Trage Wegen van de Milieuraad) het historisch onderzoek en produceerde hij ook de presentatie waarmee de vertelavond didactisch werd onderbouwd. De dienst Mobiliteit van de gemeente Merelbeke leverde administratieve en onderzoeksmatige ondersteuning door de actuele situatie van de trage wegen in kaart te brengen (welke bestaan nog, welke zijn afgeschaft en welke zijn van traject veranderd). Ook werden kopieën aangereikt uit de Atlas der buurtwegen. De politieke opvolging via de gemeenteraad en de realisatie van de wegelnaamborden gebeurt evenzeer door de gemeentelijke diensten.

Situatie in Merelbeke centrum en de Flora
Ondanks de hogere bevolkingsdichtheid in deze meest verstedelijkte gebieden van Merelbeke, zijn slechts enkele trage wegen formeel afgeschaft in de loop der jaren. Het betreft enkele Voetwegen die dwars door verkavelingen liepen of die inmiddels zijn vervangen door gewone straten. Toch blijven voldoende trage wegen over om uitstekende wandelmogelijkheden te bieden voor de bewoners. Meer dan tijdens andere bijeenkomsten werden de voorgestelde namen met unanimiteit aanvaard. En zo krijgt een stukje geschiedenis van Merelbeke en Flora de kans om te herleven dankzij de voorgestelde trage wegelnamen.

En nu?
Dit project heeft ervoor gezorgd dat er in Merelbeke een enorm draagvlak voor trage wegen is ontstaan. Nu is het tijd om de vele kansen te verzilveren via realisaties en acties door het gemeentebestuur. De vzw Trage Wegen kijkt daar alvast naar uit!

Meer info:
Frank Monsecour (frank.monsecour@skynet.be)

Een overzicht van het project in Merelbeke vind je op onze website.

foto - (c) Frank Monsecour


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.