Trage Wegen E-zine - Maart 2004

Uitgave Maart 2004

Duurzame ontsluiting van trage wegen : op weg naar een handleiding

Vandaag zijn in Vlaanderen al heel wat actievoerders, verenigingen of lokale besturen bezig met acties of projecten rond herwaardering van trage wegen. Hun werkwijzen en doelstellingen zijn hierbij nogal divers : een afgewogen selectie van trage wegen voor de ontwikkeling of inrichting van een recreatief wandelnetwerk, een actie tot openstelling van éen specifieke buurtweg, een inventarisatie gevolgd door een actieplan voor de herwaardering van het integrale trage wegenpatrimonium, het opstellen van richtlijnen voor lokale besturen, het afdwingen van gerbuikersbeperkingen op bepaalde wegen,... In sommige gevallen leiden deze inspanningen tot concrete terreinrealisaties (van allerlei aard), andere initiatieven komen dan weer niet van de grond omdat er bv. te veel tegenstand is, omdat het opzet té ambitieus is, enz.

Vanuit de filosofie van duurzame herwaardering en een multifunctionele benadering van trage wegen rijzen hierbij dan ook enkele belangrijke vragen:
? Welke acties rond trage wegen zijn mogelijk en wenselijk, en in welke mate worden ze (politiek) gedragen ?
? Moet men vertrekken vanuit een specifieke selectie van wegen of een welbepaalde gebruikersgroep ? Is bewegwijzering overal nodig ?
? Welke communicatie naar het grote publiek dient men op te zetten bij herwaarderingsacties ?
? Hoe kan gestreefd worden naar een ecologisch en cultuur-historisch verantwoorde omkadering van trage wegen?
? Hoe kan hun herstel en onderhoud best verzekerd worden?
? Dient overgegaan te worden tot algehele verharding, of zijn er alternatieven voor ?
? Dienen afgesloten wegen terug opengemaakt te worden of vertrek je van de bestaande situatie ?
? ...
Dergelijke vragen wijzen erop dat er nood is aan een document met praktische richtlijnen dat kan dienen als algemeen referentiekader voor lokale herwaarderingsprojecten.

Momenteel werken we bij Trage Wegen vzw aan een dergelijk referentiedocument onder de vorm van een praktische handleiding. We trachten -vanuit de ervaring op het terrein- de bestaande netwerken en ontwikkelingsconcepten van trage wegen, en de inrichtingscriteria die daarbij gehanteerd worden, grondig door te lichten. Vanuit deze achtergrond zullen we vervolgens een referentiekader opstellen dat lokale besturen, verenigingen en andere intitiatiefnemers kan helpen bij hun trage wegen project. Zo willen we praktische tips geven over hoe je de inventarisatie van trage wegen best aanpakt, hoe je van een inventaris tot een realistisch en duurzaam actieplan kan komen, hoe je lokale besturen warm kan maken voor je voorstellen, hoe je herwaarderingsacties juridisch kan omkaderen,enz...


25 april 2004: natuur- en milieuhappening Dag van de AardeDe Vlaamse natuur- en milieubeweging organiseert op zondag 25 april 2004 in het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker in Mechelen voor het eerst een groot gezamelijk natuur- en milieufestival: Dag van de Aarde. Je kan er met een biobiertje en -hapje in de hand kennis maken met de 5 milieutenten (rond Water, Natuur, Klimaat, Landbouw en Lucht) of genieten van een openlucht milieudebat met de politieke kopstukken. Jaune Toujours en de Olievanten brengen muzikaal leven in de brouwerij en nodigen je uit om zelf mee tamtam te maken voor een beter milieu op een trommel of djembé.
In het aangrenzende domein Mechels Broek gaat Econcerto door: via een cultuur-en natuurwandeling met verrassende optredens en acts leer je ook dit schitterende natuurdomein beter kennen. Kinderen kunnen zich uitleven met JNM, spandoeken schilderen in de kindertent of de oerbevelevingstunnel ontdekken...
De hele dag staat in het teken van een groen, kleurrijk Vlaanderen. Surf naar www.dagvandeaarde.be en onderteken er de petitie voor een kleurrijk Vlaanderen!

Meer info: www.dagvandeaarde.be.
Campagnesecretariaat: Bond Beter Leefmilieu, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel.
E-mail: dagvandeaarde@bblv.be.
Tel: 02/282.17.46


Trage wegen zoekt nog steeds hulp voor de website

Ter ondersteuning van onze jonge vereniging zijn we nog steeds op zoek naar een ?freelance' vrijwilliger die onze website verder wil ontwikkelen en beheren. Op dit moment is vooral de opstart van een forum en een vragenbaak over alle mogelijke onderwerpen rond trage wegen een prioriteit. Hiervoor zoeken we iemand die voldoende technische bagage heeft om zoiets samen met ons te bespreken en op te starten. Het modereren van het forum en het aanvullen van de vragenbaak nemen wij voor onze rekening.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website (www.tragewegen.be) of neem meteen contact op met Freek Verdonckt (freek.verdonckt@tragewegen.be of 02/282.17.41).


Deel jouw kennis en ervaring met Trage Wegen !

Omdat wij bovenstaande handleiding graag willen onderbouwen met concrete ervaringen van actievoerders, verenigingen (VVV?s, wandelclubs, heemkundige kringen, natuurverenigingen ?), lokale besturen en hun adviesraden, doen we hierbij een warme oproep om je kennis en ervaring met ons te delen! Wij willen immers weten hoe jij in jouw regio te werk gaat, welke knelpunten je bent tegengekomen, met welk soort vragen je blijft zitten, hoe je een gemeente overtuigd hebt om acties te ondernemen, hoe je de lokale bevolking erbij betrokken hebt, enzovoort.

Op lokaal niveau gebeurt er al heel wat rond trage wegen. Zo zijn er bv. werkgroepen actief in Neerpelt, Herzele, Ronse en Merelbeke - om er maar enkele te noemen. In elk van deze gemeenten of hun ruimere regio werkt men aan inventarisaties en worden overlegvergaderingen georganiseerd om te komen tot een duurzaam herwaarderingsplan. We willen je vragen om jouw expertise onder de vorm van inventarisatie(formulieren), bezwaarschriften, visieteksten, op punt gestelde werkmethoden, rapporten, ideeën e.d. met ons te delen en ervaringen uit te wisselen. Misschien help je met jouw informatie een andere werkgroep trage wegen vooruit!

Voel je je geroepen om dit project mee vorm te geven, of wil je over jouw project of initiatief een artikel schrijven voor dit e-zine, aarzel dan niet om contact op te nemen met Veerle Vandelacluze (maandag en dinsdag op 02/282.17.41 of via veerle.vandelacluze@tragewegen.be).


Gelezen in Kreo: "Rode loper voor Jan Publiek"

In het maartnummer van het maandblad KREO, uitgegeven door vzw Vakantiegenoegens, lazen we het volgende:

"Meer dan tien jaar geleden werd in Waasmunster buurtweg 14 (een veelgebruikte weg omheen het Oud Vliegveld) door NV Schoonhoudt afgesloten. Met de zegen van de gemeenteraad, de bestendige deputatie en toenmalig minister Kelchtermans, kon tapijtenfabrikant Jan De Clerck zo in alle rust op zijn 50 ha groot domein wonen. Meer dan tien jaar liep over buurtweg 14 een procedure bij de Raad van State. Die oordeelde in december dat de weg heropend moet worden en vernietigde eerder afgeleverde vergunningen. Daarmee gaf de rechter de milieuorganisatie vzw Durme en andere verzoekers over de ganse lijn gelijk."

Dit bijzonder gemediatiseerd verhaal klinkt je ondertussen vast al bekend in de oren. En hoewel deze zaak rond buurtweg 14 allesbehalve alledaags kan genoemd worden, vormt het verdict van de Raad van State een belangrijk precedent. Enerzijds is het een schot voor de boeg voor die particulieren die het niet zo nauw nemen met het openbaar karakter van buurtwegen. Anderzijds is het sneer naar gemeentebesturen in heel het land. Nog in hetzelfde artikel in KREO lezen we over het scherpe oordeel van de rechter t.a.v. gemeente Waasmunster die klaarblijkelijk "het algemeen belang om van het landschappelijk schoon te kunnen blijven genieten minimaliseerde". Een niet te onderschatten signaal, ook naar de andere Belgische gemeentebesturen. Vandaar dat Trage Wegen vzw deze zaak ook even extra in de schijnwerpers plaatst.

Bovendien willen we Vakantiegenoegens bijtreden in haar compliment voor vzw Durme: "een vorm van sociaal engagement die alle lof verdient".


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.