E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave December 2007

Prettige feesten...

Trage-wegenbeeld: voetwegje in de kou aan de Hamputten in Waasmunster

We laten een goed gevuld 2007 achter en om jullie een idee te geven, hebben we het gewoon op een jaarbrief samengevat. Klik hier om 'm van onze site te halen. En voorts geen protserige kerstkaarten, maar in alle eerlijkheid een beeld van een charmant wegje. En daar blijven we ons ook in 2008 voor inzetten. Prettige feesten en een gelukkig nieuwjaar vanwege het trage-wegenteam: Hilde, Steven en Andy.


Vereniging in de kijker: Milieufront Omer Wattez vzw

Achter de schermen van de wandelknooppunten

In de nieuwsbrief van juli 2007 stelden wij de nieuwe wandelknooppuntenkaart van de Vlaamse Ardennen al voor. De cartografen van dienst waren vrijwilligers van het Milieufront Omer Wattez vzw (MOW). Een meer dan valabel argument om deze vereniging eens in de kijker te zetten. Wij spraken met Dirk Van Den Berghe, actief bij MOW afdeling Maarkedal.

Hoe is het Milieufront Omer Wattez vzw ontstaan? Wat is jullie voornaamste doelstelling?
MOW is ontstaan als actiegroep naar aanleiding van de plannen om een snelweg (de A9) aan te leggen dwars door de Vlaamse Ardennen. Deze nutteloze snelweg is ondertussen van de gewestplannen verdwenen. Milieufront Omer Wattez vzw werd opgericht op 8 maart 1975 en wil de menselijke leefomgeving, de natuurlijke en cultuurhistorische waarden beschermen. Waar mogelijk, willen we die omgeving ook herstellen. Om dat doel te bereiken, kunnen we volgens onze statuten naar de rechtbank stappen wanneer er inbreuken gepleegd worden tegen de ruimtelijke ordening, het natuurbehoud, tegen landschappen en monumenten. Schrijven naar administraties kan ook, of wij wijzen de gemeentebesturen op hun verantwoordelijkheid.

Hoe lang is het Milieufront Omer Wattez vzw al bezig met trage wegen en hoe is dat gekomen?
MOW is al in het begin bekommerd om het behoud van ons cultureel patrimonium aan trage wegen. Concreet is het vooral de werkgroep van MOW-Maarkedal die al van begin jaren '90 actief is rond het behoud en de openstelling van trage wegen. Mensen van het eerste uur waren Rémi Cansse, André Somers of Jan Papignies. De directe aanleiding was ook hier de afsluiting van een voetweg door een privé persoon. Het was de tijd dat een provinciebestuur dat nog liet betijen. Omdat we al snel begrepen dat je niet bij elke weg die dreigt te verdwijnen een rechtzaak kan starten, hebben we het toen over een andere boeg gegooid. Een steeds terugkerend argument was dat die 'wegskes' toch niet meer gebruikt worden. We moesten deze vicieuze cirkel dus doorbreken. Eerst begonnen we afdrukken van stafkaarten aan elkaar te nieten en er lusvormige wandelingen op aan te duiden. Later werden het heuse wandelboekjes en nu is er dus een eerste wandelknooppuntenkaart op waterwerend papier. Iedereen gaat het landschap ontdekken met een boekje of kaart in de hand. De vraag naar deze producten is nauwelijks bij te houden.

Hoe is het eigenlijk gesteld met de trage wegen in de Vlaamse Ardennen?
Het netwerk aan voetpaden is nog redelijk groot. Dit is gedeeltelijk te verklaren doordat ruilverkavelingen in deze streek een kleinere impact hadden dan elders. Ze onderhouden is een ander paar mouwen, op dat vlak kan nog veel verbeterd worden. Maar dan heb je wel de hulp van het gemeentebestuur nodig om dit op te volgen, wat in sommige gemeenten nu al gebeurt.

Hoe verloopt de samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen?
Je kan niet echt spreken van een samenwerking, omdat de statuten van RLVA dit niet toelaten. Indien wij bijvoorbeeld beroep willen doen op de arbeidersploeg om een weg te maaien, dient deze aanvraag steeds via de gemeente te verlopen. Het Regionaal Landschap neemt wel altijd onze activiteiten op in hun infobrochure en ze verkopen ook onze wandelknooppuntenkaart via hun site.

Onderneemt het provinciebestuur stappen om de trage wegen afdoende te beschermen of ze opnieuw in de belangstelling te plaatsen?
Na een jarenlang systematisch afschaffen valt nu toch een kentering op te merken. Men gaat voetpaden een nieuw leven geven via aangeduidde wandelroutes. Deze wandelroutes gaan wel de echte knelpunten uit de weg. Die laten ze blijkbaar liggen voor ons...

Jullie rol is dus nog niet uitgespeeld. Bedankt voor dit gesprek en nog veel trage-wegenplezier!

Meer info:
vzw Milieufront Omer Wattez - Dirk Van Den Berghe, 055/309666 (dirkvandenberghe.z@skynet.be)


Trage-wegen-lijn: de toegankelijkheid van bossen en natuurgebieden

Nieuwigheidje: paalkamperen

Onlangs keurde de Vlaamse regering een besluit over de toegankelijkheid van bossen en natuurgebieden principieel goed. Totnogtoe werd alles wat betreft deze materie geregeld via het Bosdecreet en het Decreet op het Natuurbehoud. Het besluit kwam er op initiatief van Vlaams Minister voor Leefmilieu Hilde Crevits. Het moet zorgen voor eenvormigheid van de toegankelijkheidsregels in natuurreservaten en bossen.

Geen aardverschuiving
Dat is dan meteen ook de voornaamste verdienste van het besluit. Want fundamenteel verandert er weinig: voetgangers zullen nog altijd overal toegang hebben, tenzij er een verbodsbord staat. Voor alle andere categorieën van weggebruikers (ruiters, fietsers, mountainbikers, ...) geldt het omgekeerde principe: je hebt pas toegang als er een bord staat dat aangeeft dat je er door mag. Zowel de gebods- als verbodsborden kan je plaatsen in het kader van een toegankelijkheidsreglement. Gemotoriseerd vervoer blijft verboden, tenzij voor de terreinbeheerder.

Paalkamperen
Er worden ook enkele nieuwigheden ingevoerd, zoals paalkamperen. Dat is een moderne term voor bivakkeren: in speciaal aangeduide zones mag het in een straal van tien meter rondom een daartoe bestemde paal. Met maximum twee tenten, met maximum tien personen en voor maximum 48 uur. Daarnaast voert het besluit ook een aantal nieuwe borden in.

Op de webbibliotheek van de trage-wegen-lijn kan je de nota van Natuurpunt bekijken waarin het ontwerpbesluit onder de loep genomen wordt.

Voor al uw vragen over trage wegen is er dé trage-wegen-lijn www.trage-wegen-lijn.be of via 02 204 09 72


Tijd voor professionele vorming

Aanbod op maat

Binnen het project Trage Wegen Doen Bewegen begeleidt Trage Wegen vzw heel wat gemeenten bij de verschillende stappen die leiden tot een herstelplan voor de trage wegen in de gemeente. De betrokkenheid en inbreng van buurtbewoners en verenigingen vormt hierbij een essentiële factor. Gemeenten kunnen trouwens ook op een andere manier op ons beroep doen. Via ons praktijkgericht vormingsaanbod, bijvoorbeeld. Dat alles komt tot stand dankzij het Milieuprojectenfonds van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

De trage-wegencyclus
In de vorming "opmaak van een trage-wegenplan" krijg je een duidelijk zicht op de verschillende stappen in de proces dat leidt naar een herstelplan voor trage wegen. Van inventarisatie over publieke infovergaderingen tot de opmaak van een schepennota: de volledige cyclus in een notendop. Nuttige tips zoals het betrekken van het middenveld, opmaak van kaarten en mogelijke realisaties zorgen voor de nodige inspiratie om met een herstelplan voor trage wegen van start te gaan.

Gedegen inventariseren
De eerste en misschien wel meest essentiële stap in het herwaarderingsplan: een inventaris van alle wegen maken. Als basis maak je een werkkaart op, waarop alle trage wegen met recht op doorgang worden aangebracht. We helpen je graag op weg met de keuze van de onderlegger en het bronnenonderzoek. De volgende fase is de terreininventarisatie. Hoe je dit op een systematisch aanpakt om achteraf de juiste informatie op een gemakkelijke manier terug te vinden, verneem je allemaal in deze vorming.

Trage-wegenrecht
Dikwijls durft men niet aan een herstelplan voor trage wegen beginnen omwille van het juridisch aspect. Toch zijn wij ervan overtuigd dat deze wetgeving juist het kader schept. Of het nu over erfdienstbaarheden, onderhoudsplicht of bezitsdaden gaat: we doorgronden de finesses ervan aan de hand van concrete situaties.

Geïnteresseerd? Tijd voor een professionele vorming in uw gemeente! Lees er alles over op tragewegen.be/dulomi. Al overtuigd? Vul dan meteen de bestelbon in.

Voor dit project kunnen we ook rekenen op de gewaardeerde steun van Green Road NV - www.greenroad.be


De baan hééft een naam!

Een blik op de realisaties

Met de steun van het electrabelfonds kreeg Trage Wegen vzw dit jaar de kans drie gemeenten te begeleiden met het project "Geef de baan een naam". Het idee om trage wegen een historische naam of volksnaam te geven groeide uit het Driesbeekvalleiproject, een project dat enige jaren terug onstond vanuit de Merelbeekse milieuvereniging (AMM) en de Werkgroep Trage Wegen van de Merelbeekse milieuraad.

lokale geschiedenis komt tot leven
Gesterkt door een aantal vrijwilligers doken de gemeentebesturen van Kampenhout, Temse en Lanaken in de archieven. Ze doorsnuisterden de historische documenten, op zoek naar een passende naam voor elke voetweg. In Kampenhout zijn al deze wegen al voorzien op het terrein van een naambordje met trage-wegenlogo. Op een speciaal hiervoor ontworpen kaartje vind je deze wegen met hun 'nieuwe' historische naam terug. Op de achterkant krijg je dan de nodige uitleg en achtergronden. Temse en Lanaken kunnen in het voorjaar genieten van gelijkaardige realisaties. Op die manier worden voetwegen beter herkend en erkend, en komt bovendien een stukje lokale geschiedenis terug tot leven.

Aanstekelijk
De interesse om het voorbeeld van Kampenhout, Temse en Lanaken te volgen is trouwens groot. De gemeenten Meerhout en Bonheiden, die onze procesbegeleiding onlangs afrondden, staan alvast klaar om met de plaatselijke heemkundige kring of andere vrijwilligers een naam te zoeken voor hun trage wegen.

Meer info:
Hilde Béatse, 02 204 09 72 (hilde.beatse@tragewegen.be)


Dag van de trage weg 2008

20 en 21 september

De eerste editie van de Dag van de trage weg was een succes! Tal van acties werden georganiseerd en konden rekenen op massale belangstelling. Een tweede editie staat dan ook al klaar in de startblokken. Om de kansen die trage wegen bieden in een nog ruimer kader te plaatsen vindt de Dag van de trage weg 2008 plaats binnen de Aardig-op-weg-week. Deze mobiliteitsweek is dé najaarscampagne van KOMIMO (Koepel van Milieu- en Mobiliteitsverenigingen). En hoe kunnen we mensen erop wijzen dat het gemakkelijk is je duurzaam te verplaatsen? Via trage wegen natuurlijk. Met een actie op de Dag van de Trage Weg 2008.

Noteer alvast de nieuwe datum in jullie agenda en verover het weekend van 20 en 21 september opnieuw de trage wegen! In januari starten de inschrijvingen...


Word lid van trage wegen

Gewicht in de schaal voor trage wegen

Trage Wegen vzw heeft een boontje voor haar steunleden. Het gaat om een groeiende groep van mensen die voetwegen, kerkwegels of veldwegen niet alleen gebruiken, maar ook opkomen voor het behoud ervan. Zij beseffen dat de trage wegen nog altijd onder vuur liggen. Dat trage wegen ook vandaag stilletjes verdwijnen. Dankzij hun lidmaatschap kan de vzw Trage Wegen ons trage-wegennet beschermen.

U bent onze trage wegen genegen en daarom steunt u ons! Velen van de abonnees op onze nieuwsbrief zijn ook steunlid van onze vereniging. Vergeet niet uw lidgeld voor 2008 in orde te brengen. Want ook in 2008 willen we u erbij!

U bent trage-wegenliefhebber en ziet de kans om ook lid te worden! Nieuwe steunleden worden met open armen ontvangen. U trekt samen met ons en de vele andere steunleden aan de kar en dat appreciëren we. Voor slechts 10 euro wordt u lid tot eind 2008. Bovendien krijgt u gratis onze "Wegwijzer Trage Wegen" opgestuurd. U stort het bedrag op het rekeningnummer 001-3773475-57 van Trage Wegen vzw met duidelijke vermelding van "nieuw lid" én uw naam. Help mee, want uw stem is broodnodig. Met uw steun krijgt ons trage-wegenpatrimonium in 2008 de kans op een toekomst.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.