E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Januari 2008

Nieuw: meldpunt fietspaden

Soms krijgen we op het secretariaat van de vzw Trage Wegen over problemen met fietspaden: een grote put, wel héél vervelende houtblokken die op de weg liggen... We appreciëren het uiteraard dat u ons daarvoor contacteert, maar sinds kort kunt u knelpunten op fietspaden melden via het 'Meldpunt Fietspaden' van de Vlaamse Overheid op www.meldpuntfietspaden.be .

Het meldpunt is vooral bedoeld om een abnormale toestand te signaleren, die een echt gevaar inhoudt voor de fietsers en een dringende tussenkomst van de wegbeheerder vraagt. De melding gebeurt in vier eenvoudige stappen en duurt slechts enkele minuten. Het bericht wordt automatisch naar de bevoegde wegbeheerder doorgemaild. Dat kan het Vlaamse Gewest, het provinciebestuur of het gemeentebestuur zijn.


Aardig op weg met de Dag van de trage weg

Verdien sterren met je gemeente

In 2007 had voor het eerst in Vlaanderen de "Dag van de trage weg" plaats (verslag en foto's op www.tragewegen.be/dagvandetrageweg). Tijdens het actieweekend maakten gemeentebesturen en verenigingen samen afgesloten of verwaarloosde trage wegen terug open. Daarmee reageerden ze enthousiast op onze oproep. Vanwege de vele mogelijkheden die trage wegen bieden op gebied van recreatie, erfgoed, mobiliteit en natuur, vonden er maar liefst minder dat 38 acties plaats, waarbij in totaal niet minder dan 3500 mensen aan deelnamen! Een hart onder de riem voor de trage wegen. Maar er is nog werk aan de winkel. Een tweede editie van het actieweekend kon dan ook niet uitblijven, want dit jaar moet dat nog beter kunnen. Interesse? Noteer dan alvast het weekend van 20 en 21 september in je agenda.

Aardig-op-weg-week
De tweede editie maakt dit jaar deel uit van één grote mobiliteitscampagne: de Aardig-op-weg-week. Samen met de Heen&weer-week is dat één van de twee mobiliteitsweken die georganiseerd worden door Komimo, de Koepel van Milieu- en Mobiliteitsverenigingen. Voor de Aardig-op-weg-week ligt de nadruk op verkeersleefbaarheid, autoluwe woonkernen en zacht weggebruik. Onnodig om uit te leggen dat trage wegen hierin een belangrijke rol spelen.

De Dag van de trage weg is één van de actiemodellen waaraan je als vereniging of gemeente kunt deelnemen gedurende de campagneweek. En met je deelname kun je sterren verdienen. Wie weet wordt jouw gemeente wel de meest bekroonde? Neem dus deel aan de Dag van de trage weg en schrijf met je groep in via www.tragewegen.be/dagvandetrageweg. De inschrijvingen starten vanaf 18 februari.

Meer info:
Hilde Béatse, 02 204 09 72 (hilde.beatse@tragewegen.be)

Alle informatie over de Aardig-op-weg-week zelf vind je vanaf april op de campagnewebsite van Komimo.


Trage-wegen-lijn: studiedag speelweefsel op komst

Trage wegen als speelruimte

Samen met een aantal partners uit de jeugdsector (VVJ, Kind en Samenleving, Vivès vzw, en andere) organiseert Trage Wegen vzw op dinsdag 20 mei een studie- en praktijkdag over 'speelweefsel'. Verwacht een actuele kijk op de mobiliteit en het ruimtegebruik van kinderen en jongeren. Inspirerende praktijkverhalen van lokale initiatieven rond speelweefsel.

Speelweefsel weven
Een speelweefsel is een samenhangend geheel van plekken en verbindingen dat belangrijk is voor kinderen en jongeren. Het gaat in de eerste plaats om plekken, ruimten of voorzieningen waar de jeugd vaak komt (speelterreinen, jeugdlokalen, speelbossen, parken, pleinen, buitenschoolse opvang, enz.). Maar om van een weefsel te kunnen spreken, zijn de verbindingen tussen deze plekken even belangrijk als de plekken zelf. Plekken die van belang zijn voor kinderen dienen goed ontsloten en bereikbaar te zijn. Als kinderen zich op eigen kracht naar de jeugdbeweging, de sportclub, de winkel, hun oma enz. kunnen verplaatsen, verruimt hun autonome mobiliteit.

Het verband met trage wegen ligt voor de hand. Kinderen spelen en verkennen altijd en overal, ook wanneer ze zich verplaatsen. Trage wegen zorgen niet alleen voor kindvriendelijke en verkeersveilige verbindingen, maar zijn op zich ook aangename plekken waar iets te beleven valt en waar er heel wat spelprikkels en spelaanleidingen aanwezig zijn. Een kwaliteitsvol en uitgebreid netwerk aan trage wegen vormt een omgeving met heel wat verrassingen, met open en verborgen plekken; kinderen worden er gestimuleerd tot afwisselend actie en rust, spelen en verkennen, zich tonen en verstoppen, ontmoeting en oriëntering. Trage wegen laten op die manier toe om plekken aaneen te rijgen, het speelweefsel effectief te 'weven'. En met de trage-wegen-lijn zijn we erop gebrand de kennis over speelweefsel te laten inwerken op iedereen die er vroeg of laat mee in aanraking komt.

Een bloemlezing uit de praktijk
Het uitwerken van een speelweefsel op lokaal niveau is een creatieve opdracht voor ontwerpers, speelruimtebeheerders en lokale besturen. Her en der duiken initiatieven en maatregelen op die kunnen bijdragen aan een leefbare en speelse woon- en leefomgeving: de zone30-gebieden, verkeersremmers, bredere voetpaden, meer groen, veilige oversteekpunten, autovrije plekken, 'bespeelbare' kunstwerken op pleinen, enz. Een samenhangend speelweefselbeleid lijkt in de praktijk echter niet altijd vanzelfsprekend. De studiedag van 20 mei wil de praktijk een duwtje in de rug geven. Niet door grote theorieën op te hangen, maar door voorbeelden te tonen van gemeenten en steden die eraan beginnen of begonnen. Hoe ging dit in zijn werk, wie was de trekker, hoe verliep dit proces, wat zijn de kansen en knelpunten en hoeveel heeft dat gekost? Deze en andere vragen worden in een aantal presentaties, diepte-interviews en interactieve workshops behandeld.

Bedoeling is dat de deelnemers op basis van praktijkervaringen en -inzichten ook in hun eigen gemeente aan de slag kunnen rond speelweefsel. De studiedag richt zich dan ook op iedereen die op lokaal vlak begaan is met speelweefsel. Het gaat in de eerste plaats om lokale besturen en gemeentelijke diensten (ruimtelijke planning, mobiliteit, jeugd, enz.), maar ook ontwerpbureau?s, inspraakbegeleiders of tuin- en landschapsarchitecten kunnen hier heel wat inspiratie op doen. En tegelijk richten we ons op de onderzoekswereld: laat al deze voorbeelden inspirerend werken voor méér onderzoek op het vlak van speelweefsel.

Speel het spel mee!
Ook geïnteresseerd in de brede thematiek van deze studiedag? Nieuwsgierig naar de vele manieren waarop het idee van speelweefsel kan worden ingekleurd? Neem de nodige speelruimte in je agenda en houd 20 mei vrij! Indien je wil meedenken aan de organisatie van de studiedag of zelf weet hebt van interessante praktijkvoorbeelden, neem dan zeker contact op met ons secretariaat!

Meer info:
Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 (andy.vandevyvere@tragewegen.be)


Hage Wegen vzw

Trage-wegenbeeld: plant eens een paplaurier op een buurtweg

Onze Wegspotter is terug in gang geschoten! Anno 2008 getuigt onder andere dit beeld van de staat waarin nog vele van onze trage wegen. Klik door naar Vlaanderentraag.be voor een volledig overzicht!


Vereniging in de kijker: Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw

Mag het iets meer zijn? Bossen en trage wegen in Vlaanderen.

Om te genieten van de bekoorlijke bosgebieden die in Vlaanderen overblijven, maken wij graag gebruik van bospaden, -dreven en andere trage boswegen. Dit is meteen ook het werkterrein van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw. Dat er heel wat raakvlakken zijn tussen de trage wegen- en bosproblematiek, bleek uit een lang interview met Bert De Somviele, directeur van het VBV. De volledige versie vindt u op Vlaanderentraag.be; hieronder alvast een voorsmaakje.

Hoe is de Vereniging Voor Bos in Vlaanderen vzw ontstaan? Wat is jullie voornaamste doelstelling?
De Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw (VBV) is ontstaan in de schoot van het Laboratorium voor Bosbouw van de Universiteit Gent. De toenmalige professor Van Miegroet, zijn medewerkers en een aantal gelijkgestemden voelden de nood aan een Vlaamse organisatie die de maatschappelijke rol en de noodzaak van bossen onder de aandacht zou brengen bij het brede publiek. Het VBV werkt ondertussen al 35 jaar aan drie grote doelstellingen: Bosbehoud, Bosuitbreiding en Multifunctioneel Bosbeheer, in Vlaanderen en de wereld. Als constructieve en betrouwbare partner wil het VBV positieve, gefundeerde ideeën aanbrengen in de vele beleidsprocessen die onze bossen aanbelangen.

Wat betekent lid zijn van vzw Trage Wegen voor jullie?
We zijn ervan overtuigd dat Trage Wegen vzw door haar werking enkele echt waardevolle doelstellingen nastreeft en realiseert: herstel en behoud van ons landschappelijk en cultureel erfgoed, ontwikkeling van ecologische corridors, ontsluiting van het buitengebied? Jullie werking brengt ook heel vaak een bewustwordingsproces met zich mee: mensen leren dat verborgen moois kennen, vaak dichtbij hun leefomgeving; nadat ze er soms jaren langsraasden, zonder het echt te zien.

Bospaden en -dreven maken deel uit van de trage-wegenfamilie. Op welke manier zijn jullie met dit trage-wegenpatrimonium begaan?
Onze boswetgeving is glashelder: de Vlaamse bossen zijn voor voetgangers in de regel overal toegankelijk, zolang je maar op de bospaden blijft. De boswegen zijn bovendien per definitie ?traag?, omdat de wetgever heeft bepaald dat gemotoriseerd verkeer er niet toegelaten is (tenzij door de beheerder in het kader van zijn beheerwerken). De kaarten liggen natuurlijk niet altijd zó eenvoudig. Door de grote schaarste aan bosgebied in Vlaanderen worden de toegankelijke bossen vaak zeer druk bezocht. Met zijn allen zijn we goed voor vijftien miljoen bezoeken aan onze Vlaamse bossen per jaar. Bovendien maken heel wat verschillende zachte-recreatievormen (fietsers, mountainbikers, ruiters, ?) ? terecht - aanspraak op onze bossen. Deze verschillende recreanten stellen vaak specifieke eisen aan de trage wegen en het is voor onze bosbeheerder niet steeds even makkelijk om dit alles, letterlijk, in goede banen te leiden. Bovendien heeft de bosbeheerder ook een verantwoordelijkheid in het bewaken van de andere bosfuncties zoals natuurwaardes of economische opbrengsten. Private boseigenaars schrikken al eens terug voor deze complexiteit en de mogelijke problemen die openstelling met zich meebrengt en besluiten dan om de toegang tot hun bos te ontzeggen. Zij hebben dit recht, maar zo belanden wij in een vicieuze cirkel: té weinig bos leidt tot gebruiksdruk, wat de uitbreiding van het aanbod weer verder afremt.

Kunnen trage wegen een rol spelen bij bosuitbreiding?
Het herstel van trage wegen kan zeker een belangrijke rol spelen hierbij: in de eerste plaats door het ontstaan van die lokale dynamiek en het draagvlak dat zo nodig is voor bosontwikkeling. Ten tweede gaat herstel van trage wegen ook vaak gepaard met een heropwaardering van de natuur langs de wegen: herstel van houtkanten, ecologische bermbeheer, ? Op die manier worden vaak ecologische corridors hersteld tussen bestaande bosgebieden.

Vinden jullie het een taak mensen enthousiast te maken voor trage wegen?
Zeker en vast. Vanzelfsprekend richt onze werking zich vooral op de bossen, maar we zijn ons er ook zeer van bewust dat je de mensen niet warm kan maken voor bos en natuur als ze dat bos en die natuur niet op een aangename manier kunnen leren kennen. Onbekend is echt wel onbemind, en door werk te maken van netwerken van trage wegen, zoals julie doen, worden bossen écht ontsloten, wat het broodnodige draagvlak voor meer bos en een betere natuur zeker versterkt. Onze werkgroep Recreatie is zelf ook bijzonder actief rond de trage wegen in bosgebied (organisatie van wandelingen met gids, inbreng in het toegankelijkheidsdebat, aandacht voor een kwaliteitsvol aanbod voor personen met een beperkte mobiliteit, enz.).

Mooi werk! Veel succes nog met jullie activiteiten en bedankt voor deze babbel!

Meer info
Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw - Bert De Somviele, 09 264 90 49 (bert.desomviele@vbv.be)


Ledenaanbod: Wandelen en fietsen in de Zennevallei

Van Soignies via Brussel naar Mechelen

Bent u lid van de vzw Trage Wegen? Profiteer dan nu van ons ledenaanbod. De jongste Dichtbij-huis-gids van uitgeverij Lannoo "Wandelen en fietsen in de Zennevallei" krijgt u aan een verminderde prijs (14,95 ? ipv. 16,95 ?).

Herontdek de Zenne
Een rivier die vloeit door 3 gewesten, 4 provincies en 15 gemeentes, dat kan enkel de Zenne zijn. Vanaf haar brongebied in Soignies ten zuidwesten van Brussel tot haar monding in de Dijle ten noorden van Mechelen, legt de Zenne 103 kilometer af. Op haar traject stroomt ze door heel diverse gebieden, van schilderachtige, groene valleien tot industriële landschappen. Al deze aspecten maken van haar een bijzondere rivier.

Met deze gids kun je de verrassende vallei van de Zenne herontdekken. 20 wandelingen en één lange fietsroute (opgedeeld in 3 etappes) brengen je langs het kasteel van Beersel, de site van Tour & Taxis, een van de belangrijkste steengroeven van Europa in Quenast, het natuurreservaat De Grote Zenne ... Alles haarscherp in kaart gebracht op gedetailleerde topografische kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut.

Genieten van dit ledenaanbod is eenvoudig
Stort 14,95 ? + 2,50 ? verzendingskosten op het rekeningnummer 001-3773475-57 van VZW Trage Wegen, Vooruitgangstraat 323 bus 10, 1030 Schaarbeek met vermelding van uw naam en 'zenne'. U kan bovendien de verzendingskosten uitsparen door het boek tijdens de kantooruren op het secretariaat af te halen.

Nog geen lid?
Stort 10 ? extra en vermeld 'lidmaatschap'. We maken het u immers graag makkelijk.


2008: Trage-wegenprojecten over heel Vlaanderen

Trage Wegen Doen Bewegen op kruissnelheid!

Het project Trage Wegen Doen Bewegen loopt al een tijdje en gaat nog door tot begin 2009. In die periode ondersteunt Trage Wegen vzw tientallen gemeenten bij het opmaken van een trage-wegenplan. Van Langemark-Poelkapelle tot Beringen: over heel Vlaanderen wordt werk gemaakt van een duurzaam, integraal en participatief vormgegeven trage-wegenbeleid. Kijk in het lijstje op de projectpagina tragewegen.be/dulomi naar een trage-wegenproject in uw buurt!

Een project van A tot Z
Hoe komt zo'n project tot stand? Telkens gaat het om een lokaal initiatief: de Milieuadviesraad zet het thema op de agenda, een lokale actiegroep wijst op de grote meerwaarde van dit patrimonium, het gemeentebestuur besteedt aandacht aan trage wegen in haar beleidsplan, ... Elke situatie is verschillend, maar eenmaal de interesse is gewekt, gaat de bal snel aan het rollen. Op vraag van het lokale bestuur initieert Trage Wegen vzw het traject dat moet leiden tot een lokaal trage-wegenplan.

In eerste instantie wordt een werkgroep samengesteld. Het samenbrengen van verschillende gemeentelijke diensten en invalshoeken maakt een integrale benadering mogelijk en biedt de beste garantie op het afstemmen van het trage-wegenplan met de verschillende beleidsdoelstellingen. Daarna is het zaak om het projectgebied af te bakenen. Met andere woorden: welke deelgemeente bijt de spits af? Om voldoende aandacht te besteden aan de discrete, zeer lokale ? meest bedreigde ? verbindingswegen en kleine paadjes, is het belangrijk het proces heel lokaal op gang te trekken.

Voor het gekozen deelgebied van de gemeente worden alle bestaande en potentiële trage wegen systematisch in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een grondige kaartenanalyse, maar ook door een bezoek op het terrein. In een volgende fase van het proces doen wij dan beroep op de visie van het lokale middenveld, de lokale gebruikers en bewoners. Wij vragen hen zélf op het terrein de mogelijkheden, kansen en knelpunten van het lokale trage-wegenpatrimonium te evalueren. Het zijn hun opmerkingen en voorstellen die de basis zullen vormen voor het gemeentelijk trage-wegenbeleid.

Doe mee!
De opmaak van een trage-wegenplan staat of valt met de inbreng van lokale gebruikers. Bent u begaan met de trage wegen in Hasselt, Essen, Evergem, Kortrijk, Beringen, Kapelle-op-den-bos, Opwijk, Geraardsbergen, Wellen, Tremelo, Langemark-Poelkapelle of Grimbergen? Neem dan een kijkje op de webpagina tragewegen.be/dulomi. U vindt er per gemeente een handige projectfiche (zie afbeelding) met de agenda van alle lokale projecten die in 2008 plaatsvinden. Neem contact op met de lokale werkgroep die het initiatief in goede banen leidt. De participatie van lokale gebruikers is immers meer dan een publieksmoment bijwonen of een vragenlijst invullen!

Ook in gemeenten waar geen concreet project is voorzien, verdienen de trage wegen een steuntje in de rug. Stimuleer uw gemeentebestuur om dit thema op de agenda te plaatsen! Trage Wegen vzw geeft biedt bovendien vormingssessies over verschillende deelaspecten van de problematiek aan.

Meer info:
Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 (andy.vandevyvere@tragewegen.be)

Het project Trage Wegen Doen Bewegen komt tot stand dankzij het Milieu-projectenfonds van de Vlaamse Overheid en de gewaardeerde bijdrage van Green Road NV.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.