E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Oktober 2007

Op 27 en 28 oktober viert heel het land de "Dag van de trage weg"

Afspraak op de trage wegen

Het is zo ver: dit weekend worden in heel België trage wegen in een feestelijk kleedje gestopt! Op maar liefst 100 plaatsen, verspreid over Vlaanderen en Wallonië, organiseren verenigingen en vrijwilligers samen met hun gemeente een actie rond trage wegen. "De massale deelname overtreft onze verwachtingen", vertelt Hilde Béatse van vzw Trage Wegen. "Een weekend lang kunnen mensen kennis maken met trage wegen én ook zelf de handen uit de mouwen steken."

De verschillende activiteiten zijn even veelzijdig als er initiatiefnemers zijn: wegen maaien, sluikstorten opruimen en naambordjes plaatsen. Al deze acties hebben eenzelfde doel: de aandacht vestigen op de waarde en kansen die trage wegen bieden. Want ondanks de toenemende interesse zijn er heel wat niet toegankelijk. Daarom vragen de initiatiefnemers zowel de natuur- en erfgoedwaarde van deze wegen, als de functionele rol die ze hebben voor de zachte weggebruiker en recreant, te beschermen.

Ondersteun de "Dag van de trage weg" en neem deel aan één van de vele acties! Surf naar onze site en lees in de actiebrochure welke acties er in jouw buurt te doen zijn!

Meer info: Hilde Béatse, 02 204 09 72 (hilde.beatse@tragewegen.be) (voor acties in Wallonië www.iewonline.be)


De GR IJzer uitgevlooid

Trage-wegenbeeld: stukje groot routepad langs de IJzer nabij Roesbrugge.
Vorige maand werd met veel tromgeroffel de GR-IJzer geopend. 104 km van IJzerbron tot -monding. Onze Wegspotter kreeg de bijbehorende topogids te pakken en ging meteen op pad. Lees het verslag op Vlaanderentraag.be

Zelf ook een verhaal doen over trage wegen? Maak een account aan en deel naar hartelust foto's en teksten met vele andere trage-wegenfans.


Vereniging in de kijker: de West-Vlaamse Milieufederatie vzw

"Het moet gezegd, er beweegt wel iets in West-Vlaanderen"

De naam spreekt al boekdelen: deze maand maken wij kennis met de West-Vlaamse koepel van milieuverenigingen. Dat trage wegen ook een bekommernis zijn in onze kustprovincie blijkt uit een gesprek met Katty De Wilde, coördinator van de West-Vlaamse Milieufederatie vzw, kortweg de WMF.

Hoe is de WMF ontstaan?
De West-Vlaamse Milieufederatie vzw is de onafhankelijke koepelvereniging van 65 lokale, regionale en provinciaal actieve en gewestelijke natuur- en milieuverenigingen. De West-Vlaamse Milieufederatie vzw wil de leefmilieukwaliteit in de Provincie West-Vlaanderen beschermen en verbeteren door het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties. De WMF ontstond 21 jaar geleden uit het spontane West-Vlaams overleg tussen een aantal lokale & regionale natuur- en milieuverenigingen. We bestaan dit jaar 11 jaar als vzw.

Wat betekent lid zijn van vzw Trage Wegen voor jullie?
Wij zijn een koepelorganisatie, die voornamelijk omtrent provinciaal en regionaal beleid werkt in West-Vlaanderen. Zorgen dat er een degelijk trage-wegenbeleid wordt gevoerd in onze provincie hoort daar zeker bij. Bij vzw Trage Wegen kunnen we steeds terecht voor bijkomende ondersteuning en de actueelste informatie.

Hebben jullie concrete toekomstplannen met trage wegen?
We blijven gewoon bij elk overleg met administraties, gedeputeerden en politieke fracties hameren op het belang van het behoud en herwaardering van het trage-wegennetwerk. Veel van de bij ons aangesloten natuur- en milieuverenigingen inventariseren trage wegen of voeren acties om trage wegen open te krijgen. Wij maken hun bezorgdheden over specifieke trage wegen, die dreigen te verdwijnen, zoals momenteel de Fonteynewegel in Ichtegem (zie foto), over aan de beleidsverantwoordelijken.

Hoe is het gesteld met trage wegen in West-Vlaanderen?
In West-Vlaanderen hebben wij de laatste 5 jaar het belang van het behoud van trage wegen een snelle opmars zien maken in het beleid van onze provincie. Die profileert zich daar ook graag mee: voor trage wegen is er immers een groot draagvlak. Het moet gezegd, ze doen heel wat inspanningen voor de opwaardering van het trage-wegen-netwerk in Provincie West-Vlaanderen. Zo legt men momenteel de laatste hand aan de digitale versie van de atlas der buurtwegen. Dit zijn zaken die ook op veel bijval kunnen rekenen bij de natuur- en milieuverenigingen. Maar er is ook een keerzijde: er worden daarnaast in West-Vlaanderen ook nog steeds trage wegen afgeschaft of afgesloten. En het gaat daarbij zeker niet altijd over waardeloze stukken. Beslissingen over afschaffingen en afsluitingen worden op voor ons afgesloten fora genomen en er wordt ook verder geen open communicatie over gevoerd. Dat moet verbeteren.

Waakzaamheid en actie blijft dus geboden! Succes alvast en bedankt voor dit gesprek!

Meer info: West-Vlaamse Milieufederatie vzw - Katty De Wilde, 051 40 46 96 (katty.de.wilde@wmfkoepel.be)


Gluren bij de buren: de omzendbrief - Lutgen onder de loupe

Gemotoriseerde recreatie door bossen geregeld

We schreven er al over in ons e-zine van april 2006. Waals minister van Leefmilieu Benoît Lutgen nam het initiatief om de groeiende overlast van gemotoriseerde recreatie in te perken. Die omzendbrief is er nu, met de bedoeling motorsport in de bossen te beperken en duidelijk te omkaderen. Claude Bougard, woordvoerder van het Netwerk Bossen in Wallonië verduidelijkt voor ons de krachtlijnen van die omzendbrief.

Het probleem
In twee of drie jaar tijd heeft de gemechaniseerde vrijetijdsbesteding zich enorm snel ontwikkeld. Het werd zelfs een bedreiging voor de laatste overblijvende natuurlijke ruimtes in Wallonië. Nagenoeg elk weekend werden er raids georganiseerd die tot 1500 voertuigen uit heel Europa verzamelden. Deze waren een regelrechte aanval op onze bossen en een grote bron van ergernis voor de lokale bewoners en alle andere liefhebbers van rust en boswandelingen. De regels opgelegd door onze administratie "Natuur en Bossen", overbelast door de uitbreiding en de omvang van het fenomeen, worden maar al te zelden geëerbiedigd. Zelfs de organisatoren van deze manifestaties, die behoorlijke winsten binnenrijven, zijn meestal niet in staat dergelijke massas volk te beheersen en te begeleiden. Voor bromfietsers en quad gebruikers was dit het buitenkansje. Eens het bos binnen, ontmoetten zij geen enkele belemmering meer. Totale vrijheid, verdovende snelheid. Des te erger voor fauna en flora, de andere gebruikers, de vernietigde wegen, de vervuilde waterlopen, en dat alles bij een oorverdovend lawaai!

Daags voor de goedkeuring van de omzendbrief, waren sommige van onze bossen praktisch wetteloze zones geworden, waar men niet zelden niet-geregistreerde voertuigen kon ontmoeten, die soms per aanhangwagen of zelfs per oplegger uit het buitenland kwamen.

De milieuverenigingen, de groeperingen van de "zachte" gebruikers van het bos en van de verantwoordelijken van toerisme in het platteland zijn niet met gekruiste armen blijven staren. Verenigd binnen het platform ?Netwerk Bossen?, hebben zij bewustmakingsacties gevoerd bij gemeenten, bij de minister en bij het groot publiek, met de eis een drastische beperking op te leggen voor motorrijtuigen in het bos, begeleid door voorstellen en alternatieve suggesties.

De omzendbrief van minister Lutgen
Laat ons eerst duidelijk maken dat de ministeriële omzendbrief de praktijk van de motorsport in bos niet verbiedt. Het doel ervan is de sport beter te omkaderen de hinder te beperken en dit binnen het kader van het besluit van februari 1996. Het enige werkelijke verbod betreft de zones gelegen in Natura 2000-gebied. De grote lijnen: de omzendbrief is slechts van toepassing in het beboste gebied, met uitsluiting van de landbouwwegen.

De verenigingen die deel uit maken van ons platform "Netwerk Bossen" zijn er niet op uit bepaalde categorieën van personen uit te sluiten of toe te laten, maar vragen een bepaald soort gebruik van het bos met eerbied voor de intrinsieke kwaliteiten ervan. Op verschillende plaatsen in Wallonië, zouden ecologisch minder waardevolle plaatsen (industrieel braakland of verlaten stukken ex-snelweg) als alternatieven kunnen beschouwd worden voor de gemechaniseerde vrije tijdsbesteding.

Met de tijd moet de actie eveneens zijn weerslag hebben op de toekomstige "verkeersregels voor het platteland" en de rol van landelijke paden en wegen buiten de bossen. Is dit verenigbaar met de doorrit van gemotoriseerde voertuigen voor vrijetijdsbesteding? Moet de herstelling van de plaatselijke paden en wegen dienen voor zulke gemechaniseerde activiteiten, terwijl het wegen- en autowegennet in Wallonië een van het meest uitgebreide van Europa is?

Men kan zich eveneens vragen stellen over de verantwoordelijkheid van de producenten. Zouden zij niet wat meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor de eerbied van het milieu, de strijd tegen de geluidshinder van bepaalde modellen die verkocht worden? Waarom bijvoorbeeld, werd een landbouwvoertuig (quad) omgetoverd in een toestel voor vrijetijdsbesteding, zodat het meteen een nieuw voorwerp geworden is voor de consumptiemaatschappij, waarbij tegelijkertijd een nieuwe bron van milieuhinder ontstond?

Al deze vragen moeten snel beantwoord worden. Het betreft onze dagelijkse rust en een meer gebruikersvriendelijke maatschappij met eerbied voor het milieu.

Meer info: Claude Bougard, woordvoerder van het Netwerk Bossen

Zelf een uitgesproken mening? Voed de discussie op ons forum en bekijk de reacties op dit artikel.


Gemeenten doen hun trage wegen bewegen - schrijf in voor 15 november!

"Uit je kot" voor trage wegen

Het project Trage Wegen Doen Bewegen zit op koers. Terwijl de reacties op de in september wereldkundig gemaakte projectoproep binnensijpelen, komen ook de trage-wegenprojecten die momenteel in verschillende gemeenten lopen in een stroomversnelling. In Meise, Zoersel, Meerhout en Dendermonde (zie foto) vond de afgelopen weken een publieke info-avond over de herwaardering van trage wegen plaats. En wat blijkt? Trage wegen brengen heel wat volk op de been! Een verslag.

Lokaal verankerde kennis
In het kader van het project Trage Wegen Doen Bewegen ondersteunt Trage Wegen vzw lokale besturen bij de opmaak van een trage-wegenplan. De gemeente werkt zo'n beleidsplan best niet op eigen houtje uit en de vzw Trage Wegen breekt een lans om daarbij systematisch beroep te doen op de ervaringsdeskundigheid van het lokale middenveld. Want wie kan beter de kansen en knelpunten van het lokale trage-wegennet inschatten dan de lokale bewoners en gebruikers zelf?

Op een publieke info-avond maken deze lokale actoren kennis met het initiatief in hun gemeente om de trage wegen opnieuw in de belangstelling te plaatsen. Zij krijgen er inspiratie rond alle mogelijke functies van die trage wegen (verkeersveiligheid, natuurontwikkeling, ontsluiting van erfgoed, dicht-bij-huis-recreatie, ...). En vooral: er wordt hen gevraagd om zélf de mogelijkheden van het lokale trage-wegenpatrimonium te evalueren en op die manier hun gebruik van die trage wegen te laten wegen op het uiteindelijke trage-wegenplan. Zij krijgen hiervoor enkele maanden de tijd, ruimschoots voldoende om eens ter plaatse polshoogte te nemen. Meer concreet krijgen alle aanwezigen op de info-avond een evaluatiekaart (met alle trage wegen in het projectgebied) en een vragenbundel mee. In de vragenbundel is ruimte voorzien om weg per weg voorstellen of suggesties te formuleren. Na enkele maanden volgt dan een synthesevergadering, waarop alle voorstellen worden afgewogen en naar een creatieve consensus wordt gestreefd.

Van inspraak naar initiatief
De groep van lokale gebruikers moet ruim worden opgevat; het gaat om wandelclubs, jeugdverenigingen, scholen of oudercomités, natuurverenigingen, landelijke gilden, seniorencomités, wijkcomités, toeristische diensten, enzovoorts. Iedereen die een steentje kan bijdragen bij het vormgeven van een gemeentelijk trage-wegenbeleid wordt uitgenodigd om adviezen over de trage wegen naar voor te schuiven. Een beleidsthema als trage wegen, dat zowel concreet, tastbaar als breed is, sluit aan bij wat mensen bezighoudt en biedt heel wat mogelijkheden om de betrokkenheid van mensen bij een lokaal duurzaam beleid te verdiepen en te versterken. Ontmoeting, constructieve dialoog en uitwisseling staan daarbij centraal. De participatie van deze lokale gebruikers beperkt zich niet noodzakelijk tot het invullen van een vragenbundel, maar wordt doorheen het ganse proces op prijs gesteld (analyse kaartmateriaal, terreinbezoeken, organisatie vertelavonden, peter- en metersysteem, ...). Burgers en lokale verenigingen kunnen ook spontaan het initiatief nemen om de trage wegen in hun gemeente opnieuw in de belangstelling te plaatsen. Misschien kunnen zij het gemeentebestuur wel stimuleren om dit thema op de agenda te plaatsen? Misschien kan een partnerschap, een werkgroep op touw worden gezet om het trage-wegenproces gestalte te geven en te sturen? Deze aandacht voor betrokkenheid van verschillende doelgroepen mondt steevast uit in een beter, efficiënter en breder gedragen lokaal beleid.

Wie worden de gemeenten van morgen?
Gemeenten die de module "Coaching en procesbegeleiding" uit het projectaanbod afsluiten, streven dus naar een trage-wegenplan dat zo veel mogelijk is afgestemd op de noden en behoeften van de plaatselijke gebruikers. Nog tot 15 november kunnen alle Vlaamse gemeenten inschrijven om beroep te doen op trajectbegeleiding door Trage Wegen vzw bij de opmaak van hun trage-wegenplan. Vergeet ook niet dat het projectaanbod verder nog vormingssessies voorziet rond deelaspecten van de trage-wegenproblematiek. Voor elk wat wils dus!

Lees op tragewegen.be/dulomi nog eens het projectaanbod van Trage Wegen Doen Bewegen door!
Voor meer info kan u terecht bij de Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 (andy.vandevyvere@tragewegen.be)

De stad Dendermonde maakte een filmpje over het project. Bekijk het on-line.

Het DULOMI-project 'Trage Wegen Doen Bewegen' komt tot stand met de gewaardeerde steun van de Vlaamse Overheid en Green Road NV.


Trage-wegen-lijn: de provinciale reglementen der buurtwegen

Voor u netjes on-line gezet

Het secretariaat van de vzw Trage Wegen krijgt dikwijls vragen over afsluitingen en gebouwtjes langs trage wegen. Neem nu dit concreet geval: een verharde voetweg, 1 m breed. Aan beide zijden grenzend aan tuintjes. Ideaal voor een doorsteekje per fiets. Op een dag zet een buurman z'n afsluiting tot aan de rand van het wegje. Niet lang daarna doet de eigenaar van het perceel aan de overkant dit ook. En zo komt er een wel erg nauwe verbinding tot stand.

En toch...
Het lijkt op het wettelijk recht dat iedereen heeft om zijn of haar eigendom af te palen. Toch zijn er beperkingen. Bouwen, afsluitingen plaatsen, planten in de wegberm, ... dat soort zaken wordt langs buurtwegen geregeld in de provinciale reglementen der buurtwegen. Die hebben als voortvloeisel van de wet op de buurtwegen allemaal de kracht van wet. Antwoord op het geval van onze ijverige plaatsers van afsluitingen (we verklappen dat het ergens in Vlaams-Brabant is): art. 14 van het bewuste reglement verbiedt elke afsluiting op minder dan 25 cm van de rand van de weg. En zo krijgen een doorgang van minstens een comfortabele anderhalve meter.

Deze provinciale reglementen vind je terug in onze Webbibliotheek.
Meer vragen? Surf naar www.trage-wegen-lijn.be of bel tijdens de kantooruren naar 02 204 09 72.


Gemeenteraad Dilbeek ploetert verder

Voetwegensoap

Herinnert u zich het trage-wegenbeeld van vorige maand? Het voltallige Dilbeekse schepencollege bracht toen (met onaangepast schoeisel) een bezoekje aan voetwegen 99 en 102. Op de gemeenteraad van 16 oktober 2007 was het dossier het gevoeligste punt. Hoewel verschillende stadsdiensten het verzoek tot afschaffing/verlegging van de wegen negatief adviseerden, werd met de argumentatie dat "vallende takken" (waar hebben we dat nog gehoord?) en "gevaarlijke putten" (die zelfs met een vergrootglas onvindbaar zijn!)(zie foto!) een alternatief tracé vereisen dit verzoek ingewilligd. Wellicht vertrekt er eerstdaags een dossiertje naar de Deputatie van Vlaams-Brabant, zodat ze over deze wegen een besluit kunnen nemen.

Tegen de haren van de bevolking in
Dat dossier zal wellicht bolstaan van de vergetelheden en foutjes (geen rooilijnplan, de eigenaar zal de verlegging zelf uitvoeren, ...). Dat alles vormt geen beletsel. De kans dat de wegen dus effectief verlegd worden of verdwijnen is vrijwel nihil. Alleen jammer dat hier zo de kaart van het privé-belang wordt getrokken. Want de Dilbekenaren zijn nochtans érg trots op hun trage wegen. Tweemaandelijks kan je er de meest verrassende wandelingen gratis meemaken. Zo ook de wandeling in de Pedevallei op zondag 25 november 2007, klik op de activiteitenkalender van Vlaanderentraag.be voor meer informatie, of lees alles op www.tragewegendilbeek.be.

Zelf ook een wandeling of een boeiende activiteit over trage wegen? Registreer jezelf en kondig ze aan op Vlaanderentraag.be


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.