Trage Wegen zoekt projectmedewerker !

Uitgave Juli 2004

Vacature - projectmedewerker

Voor de realisatie van het project ?Helpdesk voet- en buurtwegen? en voor de ondersteuning van de lopende projecten wenst Trage Wegen vzw over te gaan tot de aanwerving van een projectmedewerker (halftijds tot 4/5 bespreekbaar) in Brussel:

Taken:

? U maakt de helpdesk operationeel en maakt het project via een communicatie- en promotiecampagne bekend bij de doelgroepen (website Trage Wegen, nieuwsbrieven, ?);
? U levert adhoc-ondersteuning (juridisch advies, algemene informatie, doorverwijzing naar betrokken diensten, ?) aan derden en besturen via mail en telefoon;
? U verzamelt en synthetiseert informatie m.b.t. veel voorkomende vragen en probleemstellingen in een vragenbaak voor onze website en in artikels voor de verenigingswerking;
? U stelt een expertenpanel (vrijwilligers) samen ter ondersteuning van de helpdesk;
? U rapporteert over de behandelde onderwerpen en koppelt structureel terug met de provinciale mobiliteitsdiensten;
? U adviseert en begeleid trage wegen-projecten op (boven)gemeentelijk niveau;
? U draagt eveneens bij tot de algemene werking van het secretariaat (bv. ledenadministratie, redactie e-zine, website, ?).

Vaardigheden:

? U bent in het bezit van een diploma HOBU of universitair onderwijs van bv. planoloog, geograaf, juridisch assistent, jurist, landschapsarchitect,?
? U beschikt over een zekere juridische en plan-geografische kennis en bent vertrouwd met documenten als wetteksten, kadasterplannen, atlas der buurtwegen,?
? U bent vertrouwd met de hoofdaspecten van de multifunctionele benadering van trage wegen (milieu en natuur, ruimtelijke ordening, zachte recreatie, mobiliteit);
? U bent communicatief sterk, zowel verbaal als op papier;
? U beschikt over een vlotte pen en synthesevermogen;
? U neemt initiatief, kan planmatig en zelfstandig werken en flexibel van aard en kan projectmatig interdisciplinair werken.
? U bent vertrouwd met MS Office, met name Word, Excell en bent leergierig ?of reeds gedreven- in internetapplicaties

Praktisch:
? Aanwervinggesprekken in augustus; onmiddellijke indiensttreding;
? Contract voor 10 maanden (nadien mogelijkheid tot vaste betrekking) aan halftijds tot 4/5 regime (bespreekbaar), functiegerichte verloning volgens aangepast barema met inachtname van relevante anciënniteit;
? Voor meer informatie over de functie: Freek Verdonckt, coördinator vzw trage wegen 02/282.17.41, freek.verdonckt@tragewegen.befreek.verdonckt@tragewegen.be;
? Brief plus CV vóór 5 augustus 2004 naar Trage Wegen vzw, Tweekerkenstraat 47 - 1000 Brussel t.a.v. Freek Verdonckt of naar freek.verdonckt@tragewegen.befreek.verdonckt@tragewegen.be


Projectbeschrijving ?Helpdesk voet- en buurtwegen?

Steeds meer mensen en lokale besturen erkennen de meerwaarden van trage wegen. Verenigingen, lokale besturen en individuele burgers dromen en praten van het terug openstellen van bepaalde verwaarloosde trajecten of van het creëren van nieuwe verbindingen. In de praktijk blijkt echter dat een wezenlijke bescherming en een globale herwaardering van dit patrimonium vrij beperkt blijft, ondanks de relatief grote wettelijke bescherming die buurt- en voetwegen bijvoorbeeld genieten.

Uit navraag bij betrokkenen en op basis van ervaringen uit de dagelijkse werking van de vzw blijkt dat heel wat ideeën en of vragen over trage voet- en buurtwegen onbeantwoord blijven zodat de oplossing voor een probleem of het vertalen van ambities in uitvoeringsgerichte acties uitblijven. Dit gebrek aan kennis en ondersteuning hindert de oprechte motivatie van zowel burgers als besturen die zich hiervoor willen inzetten en vormt m.a.w. een belangrijk knelpunt voor een duurzame herwaardering van dit traag patrimonium. Enkele voorbeelden :
? wandelaars die op afgesloten paden of omgeploegde veldwegen botsen weten niet waar ze dit kunnen melden;
? onduidelijkheid over onderhoudsplicht van erfdienstbaarheden (bv bij sluikstorten of dichtgegroeide wegeltjes)
? mensen die graag stappen willen ondernemen, knappen af op de moeilijke zoektocht naar de rechtstatus van een bepaalde weg (is dit een officiële weg of niet?);
? onduidelijke verkeersreglementering leidt tot (gemotoriseerde) overlast en conflicten tussen gebruikers;
? indianenverhalen gaan de ronde over termen als verjaring van buurtwegen en publiekrechterlijke erfdienstbaarheden zodat burgers ontmoedigd geraken;
? sommige gemeentelijke administraties beheersen de rechten en plichten over deze materie niet zodat voor de hand liggende kansen onbenut blijven;
? bij knelpunten ervaren de gemeenten dat ze onvoldoende inhoudelijke knowhow hebben om constructief te overleggen met de betrokkenen en om hier op een positieve manier over te communiceren naar derden;
? ?

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat er nood is aan een meld- en informatiepunt waar mensen terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen i.v.m. dit soort trage wegen. De vzw Trage Wegen voelt zich vanuit haar basismissie geroepen om deze taak op zich nemen. Daarom stelt zij voor om op projectbasis een helpdesk voet- en buurtwegen in haar werking op te starten. De doelstellingen zijn de volgende :

1. Juiste informatie leveren aan burgers, verenigingen en lokale besturen: een antwoord bieden op vragen en opmerkingen ivm specifieke situaties m.b.t. trage voet- en buurtwegen (status, inpalming, juridische vragen, technische vragen,?) (informatiefunctie)
2. Ombudsfunctie : de helpdesk is een luisterend oor en kan voor bepaalde knelpunten door een positieve argumentatie een oplossing bieden. Daarnaast kan het doorverwijzen naar en/of het samenbrengen van verschillende actoren een start zijn voor een constructief overleg. Het is echter niet de bedoeling om als bemiddelaar bij conflicten op te treden.
3. Barometerfunctie : uit de verschillende oproepen die de helpdesk gedurende de projectperiode zal ontvangen, zal een inschatting kunnen gemaakt worden over de feitelijke kennis van deze problematiek en de meest courante knelpunten die zich voordoen. Door een structurele terugkoppeling met de provinciale mobiliteitsdiensten wil het project bovendien een bruikbare bijdrage leveren aan de trage wegen-werking van deze diensten (meldpuntfunctie)

De doelgroepen zijn :

? Burgers - hebben vaak vragen of opmerkingen over een specifieke situatie vanuit een zeer lokaal belevingskader (pad dat achter hun huis loopt, het binnenwegje waarlangs de kinderen naar de bushalte gaan, een voetweg waar men sinds jaren met de hond gaat wandelen,?).
? Verenigingen ? soortgelijke vragen als burgers, bovendien is deze doelgroep (vanuit welke invalshoek ook) steeds meer gemotiveerd om een bepaald gebied te ?analyseren? op kansen die voet- en buurtwegen bieden, en stellen bijgevolg vragen over ?alle soorten? voet- en buurtwegen.
? Lokale besturen ? gemeentelijke ambtenaren (mobiliteits-, milieu- en duurzaamheidsambtenaar) hebben voornamelijk vragen over hoe ze de wet op de buurtwegen kunnen toepassen, welke mogelijkheden dit biedt, en welke de juridische gevolgen kunnen zijn van gemeentelijke herwaarderingsacties

Complementariteit ten opzichte van andere meld- en steunpunten

De helpdesk voet- en buurtwegen onderscheidt zich van bestaande meldpunten door zowel onderwerp als doelstellingen. Het project wil namelijk in eerste instantie een antwoord bieden op die vragen en opmerkingen die gaan over bedreiging, openstelling en herwaardering van trage voet- en buurtwegen. Vragen over verkeersonveilige situaties voor voetgangers op de ?gewone? wegen (voetpaden, oversteekplaatsen,?) of opmerkingen over fietsaccomodaties (fietspaden,?) worden doorverwezen naar de bestaande meldpunten. Op die manier zullen de diverse meldpunten complementair met mekaar werken en mekaar ook versterken.


Dit najaar start Trage Wegen vzw met een nieuw project waarin we juiste informatie over voet- en buurtwegen voor iedereen toegankelijk willen maken. We zijn op dit moment nog op zoek naar een nieuwe medewerker die deze taak op zich kan nemen, en die onze verenigingswerking mee kan ondersteunen. Daarom doen we hierbij een oproep aan onze abonnees om onderstaande vacature breed te verspreiden naar geïnteresseerden.

We wensen jullie alvast een prettige vakantie toe en ontmoeten jullie graag opnieuw in onze nieuwsbrief van augustus!


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.