E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Augustus 2007

De trage wegen in Lanaken krijgen een naam

Herstelplan van start

De Mettekenszouw, het Kerkhofwèske, de Bamptrap... in de gemeente Lanaken hebben ze er een aantal klinkende wegennamen bij! René Thewissen (zie foto - rechts), buurtbewoner en één van de trekkers van het project vertelt: "Het gaat niet om een uitbreiding van het stratennetwerk, wel om de trage wegen die een naam kregen. Vorig jaar maakten we samen met onze gemeente een volledig herstelplan op voor de trage wegen in Briegden, Veldwezelt en Kesselt. Maatregelen die de trage wegen in de buurt nieuw leven moeten inblazen. We leggen een trappenpad aan en planten hagen. De nieuwe namen zullen naamborden sieren, een eerste tastbaar resultaat van het herstelplan."

Vertelnamiddag
Voor het bedenken van een naam voor de oude en nieuwe voetwegels werd op 4 juli een vertelnamiddag georganiseerd. Vooraf formuleerde het gemeentebestuur samen met de geschied- en heemkundige kring Wiosello een aantal voorstellen. Tijdens de vertelnamiddag werd de betekenis van oude straat- en plaatsnamen toegelicht en werd een naam gekozen voor de verschillende trage wegen. Voor de meeste wegen werd de historische naam uit de Atlas der buurtwegen voorgesteld, maar ook een aantal nieuwe namen met een toepasselijke historische betekenis werden boven de doopfont gehouden.

Naamborden
Met de steun van het Electrabelfonds zullen binnenkort alle trage wegen in Briegden, Veldwezelt en Kesselt voorzien zijn van een trage-wegennaambordje. Op die manier kunnen buurtbewoners de trage wegen die dreigden verloren te gaan, opnieuw ontdekken. Bovendien krijgen in de toekomst alle buurtbewoners ook een trage-wegenkaartje in de bus. En zo kan iedereen kennis maken met de troeven van de vele voetwegen in Lanaken.

Meer info:
Gemeente Lanaken, Bart Hoelbeek, 089 73 07 76 (bart.hoelbeek@lanaken.be)


Vereniging in de kijker: Heemkring "Ter Ham" Steenokkerzeel

Aandacht voor verwaarloosd erfgoed

De Heemkring "Ter Ham" koestert al geruime tijd interesse voor de talrijke veldbaantjes en doorsteekjes in haar gemeente Steenokkerzeel. Twee jaar geleden groeide er een heus trage-wegenproject. Tijd voor een gesprek met projectcoördinator Bavo Van Olmen, die er zijn schouders onderzet.

Bavo, heemkunde en trage wegen, is dat een natuurlijke combinatie?
"Onze Heemkring is geïnteresseerd in alles wat met lokale geschiedenis te maken heeft. Oude voet- en buurtwegen kunnen ons vaak veel vertellen over de levenswijze in de vorige eeuwen. Ze tonen vooral hoe ingrijpend de structuur van het wegennet en het landschap de voorbije 150 jaar veranderd zijn. Toen ik aan het bestuur van de Heemkring voorstelde om de trage wegen te inventariseren, zagen ze dat meteen zitten. Daarom trokken we vorig jaar met onze bestuursleden op pad. Vele trage wegen in Steenokkerzeel en de deelgemeenten Melsbroek en Perk bleken in niet zo'n beste staat te verkeren. Op onze knelpuntenlijst tonen we de baantjes die moeilijk toegankelijk zijn, slecht zichtbaar, en bijna of helemaal verdwenen zijn. In maart gaven we die lijst aan ons gemeentebestuur, mét de vraag om samen de knelpunten op te lossen."

Vindt jullie pleidooi voor het herstellen van de buurtwegen gehoor?
"Dat zeker, we werden niet afgewimpeld. Al vrij snel hadden we een eerste overleg, waarop we onze vragen toelichtten. We willen dat het gemeentebestuur ervoor zorgt dat de trage wegen gevrijwaard blijven, waar nodig heraangelegd en vooral vlot toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars en fietsers. Ook bordjes met de oude straatnaam of het nummer uit de Atlas der Buurtwegen moeten kunnen. We bespraken mogelijke oplossingen om brommers en quads te weren, een groot probleem in onze streek. Uiteindelijk willen we een goed netwerk dat op een trage-wegenkaart aangeduid staat, met daarop alle trage wegen in de gemeente, mogelijke wandellussen en veilige fietsverbindingen. In september overleggen we opnieuw, ook andere verenigingen in onze gemeente zullen er dan hun stem laten horen. Daar horen even goed de plaatselijke wandelclub als de Landelijke Gilde bij. Wij hebben geen monopolie op de trage wegen."

Wat brengt de toekomst voor het project?
"Zoals ik al zei, zitten we nog altijd in de overlegfase. Momenteel is er nog geen verandering op het terrein en dat is wat uiteindelijk telt. Pas dan zal ons project geslaagd zijn.
Als het gemeentebestuur dit najaar de nodige budgetten vastlegt om de trage wegen aan te pakken, dan zijn we vertrokken. We doen in elk geval mee aan de Dag van de Trage Weg, waarop we een aantal moeilijk toegankelijke tracés zullen bewandelen. Het zou mooi zijn, mochten we in 2008 op diezelfde dag samen met de gemeente opnieuw wegen kunnen openstellen. Met ons project tonen we aan de mensen in Steenokkerzeel dat de trage wegen bijzonder nuttige stukjes erfgoed zijn. Heemkunde met toekomst."

Bedankt voor dit gesprek, Bavo en veel succes!

Meer info: Bavo Van Olmen, 02 751 71 41 (bavovanolmen@skynet.be)
www.heemkringsteenokkerzeel.be


trage-wegen-lijn: "Kunnen buurtwegen verjaren?"

Rechtsleer

Regelmatig krijgen we bij de trage-wegen-lijn de vraag of "dat wegje niet verjaard zou kunnen zijn". Vaak gaat het om wegen die al een tijdje deel uitmaken van een weiland of een akker, maar niet altijd. Onzichtbaar, maar niet afgeschaft (zie foto). Soms zijn de wegen gewoon ingepalmd, en dat al gedurende vele jaren.

Verdeelde rechtspraak en rechtsleer
Vonnissen in het verleden zijn niet eenduidig. Het feit of buurtwegen al dan niet kunnen verjaren ten behoeve van de aangelanden zou eigenlijk duidelijk moeten zijn: ze maken deel uit van het openbaar domein, en dat is niet door verjaring verkrijgbaar is (net zoals een stadspark, bijvoorbeeld).

De wet op de buurtwegen - 10 april 1841
Het is de interpretatie van artikel 12 van de Wet op de Buurtwegen die voor verwarring zorgt. Letterlijk staat er: "Buurtwegen kunnen door geen verjaring verkregen worden zolang zij dienen tot het openbaar gebruik". Kwatongen lezen al snel het omgekeerde: "Buurtwegen kunnen door verjaring verkregen kunnen worden, indien zij NIET meer dienen tot het openbaar gebruik." De rechtsleer loopt uiteen. Toch hebben zowel rechtsleer en rechtspraak dit principe meermaals bevestigd en zelfs oogluikend en gedoogde grondinnemingen of de beweringen van de aangelanden inzake eigendomsrecht, zelfs na een termijn van 30 jaar algemeen verworpen. Een arrest van het hof van Cassatie heeft dit op 18 maart 1971 nogmaals bevestigd. Bovendien kunnen we veronderstellen dat men in 1841 artikel 12 in de wet heeft ingeschreven om juist achterpoortjes te sluiten, niet om ze te openen.

Verjaring op basis van een overtreding?
Laat ons aannemen dat er toch verjaring zou kunnen optreden, wanneer zou de termijn voor verjaring dan wel beginnen lopen - en hoe lang duurt deze? Alweer moeten we ons behelpen met interpretatie. Vaak wordt aangenomen dat de verjaring pas ingaat 'na 30 jaar' en een termijn van 30 jaar moet duren. In de praktijk dus 60 jaar. We kunnen ons ook afvragen op welke grond een verjaring die op onbruik is gebaseerd wel geldig is, als het afsluiten, omploegen of inpalmen van de weg aan de basis ligt van dit niet meer gebruiken. Een beloning voor de overtreder, eigenlijk. Hierover bestaat geen Cassatierechtspraak!

Conclusie
De vzw Trage Wegen weet dat er in bepaalde zaken reeds met succes 'verjaring' van buurtwegen is ingeroepen. Toch is de algemene opvatting over de 'verjaring' van buurtwegen eigenlijk een indianenverhaal, het is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Een buurtweg is juridisch pas verdwenen als hij is afgeschaft, is volgens ons de stelregel.

Meer over de verjaringskwestie kan je uiteraard lezen op de website van de trage-wegen-lijn: wwww.trage-wegen-lijn.be


"De snelste weg naar mijn vriendjes is de trage weg"

Aardig-op-weg-week langs trage wegen

Van 15 tot en met 23 september organiseert Komimo vzw, de Vlaamse koepel van milieu- en mobiliteitsorganisaties de Aardig-op-weg-week. Duurzame mobiliteit staat centraal, dus onze vereniging werkt mee aan de week. De klemtoon ligt bovendien op lokale mobiliteit én hoe bewoners samen met hun gemeente het mobiliteitsbeleid kunnen bepalen. En net dàt doen de inwoners van Schoten op 19 september.

van Deuzeld tot Bloemendaal
U kon het in ons vorige e-zine al lezen: in Schoten loopt het project ?trage wegen van Deuzeld tot Bloemendaal?. Het orgelpunt van het project valt middenin de Aardig-op-weg-week: de buurt die mee sleutelt aan een visie over al die wegjes. Het thema leeft, zo blijkt uit een enquête die de gemeentehield in de wijk Bloemendaal. Een woonwijk die gekenmerkt wordt door de vele brandweggetjes (zie foto). Vooral de kinderen uit de buurt maken er veel en dankbaar gebruik van. Aardig op weg, wat ons betreft!
Bo (8 jaar): "Ik ga altijd door het brandgangetje naar mijn
vriendjes in de speelstraat."
Joke (6 jaar): "Ik mag met mijn fiets alleen al blokje rond rijden
door de kleine weggetjes."
Ine (5 jaar): "Als ik naar de speeltuin ga, dan wil ik langs de
brandweggetjes."

Doe ook mee aan de Aardig-op-weg-week bij jou in de buurt en surf naar de campagnewebsite: www.varieerinhetverkeer.be

Geïnteresseerd in de toekomst van de Schotense trage wegen? Kom er alles over te weten op 19 september om 20u00 in het gemeentelijk ontmoetingscentrum. Meer op www.schoten.be.


Pajotse Parel

Trage-wegenbeeld: veldweg ter hoogte van de Wijngaardbosstraat in de gemeente Gooik, hartje Pajottenland. "Heerlijk flaneren op de grens Gooik met Roosdaal, gebruik makend van de trage wegen en genietend van panoramische landschappen en gezegend van spijs en drank op 200 m afstand in café De Haas," aldus fotograaf Luc Bohez. Meer foto's van Luc: www.lucbohez.be

Foto's van trage wegen en het Pajottenland: www.pajotseparels.be
Fotografie en veldwegen gaan zeer goed samen, dus plaats gerust ook jouw foto's op Vlaanderentraag.be, hét internetportaal voor alles wat trage wegen aangaat.


Grote routepaden in beweging

Nieuwe uitgaven zetten een traditie van 30 jaar kwaliteit verder

De vzw Grote Routepaden stelden we al eerder in ons e-zine voor. Deze zomer vierde de vereniging, bekend van de rood-witte verfstrepen die de mooiste trajecten van ons land begeleiden, haar 30ste verjaardag. En dat ze met minstens evenveel enthousiasme de komende dertig jaar tegemoet gaan, bewijzen ze met twee nieuwe uitgaven.

GR IJzer van bron tot monding, een internationale trage weg

De gloednieuwe GR IJzer loopt over 104 km van de bron in Buysscheure in Frans-Vlaanderen tot de monding in Nieuwpoort aan de Noordzee. De IJzer groeit van een piepklein beekje tot een bevaarbare rivier. Je maakt kennis met een bijzonder rustig platteland aan weerskanten van de Schreve. Historische stadjes als Ekelbeke, Wormhout, Diksmuide en Nieuwpoort wisselen af met vredige dorpjes als Bollezeele, Herzeele, Roesbrugge en Sint-Jacobskapelle. Maar ook de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog zijn overal nog levendig. Een unieke ervaring ... de rivier volgen van bron tot monding. De topogids die de route beschrijft wordt in de tweede helft van september verwacht, maar nu al volstaat het gewoon de gekende verfsporen te volgen.

GR-IJzer wordt ingehuldigd op zaterdag 15 september 2007. Afspraak om 11u in café d'Heybeke langs de Heydebeekstraat in Haringe (Poperinge). Het Franse Conseil Géneral du Nord organiseert die dag eveneens een wandeling. Afspraak om 9u15 op het dorpsplein van Houtkerque (Frankrijk). Mèt receptie bij aankomst.

Gloednieuw overzicht Belgische Grote Routepaden
Samen met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en het Waalse Sentiers de Grande Randonnée (SGR) brengt Grote Routepaden een nieuwe, volledig herwerkte uitgave van de GR-overzichtskaart (schaal 1/250.000) uit. Op de kaart staan alle GR-paden die België doorkruisen. Goed voor zo?n 40 GR-paden of 8 000 km wandeltrajecten door schoonheid en rust. De kaart bevat eveneens een overzicht van alle bijhorende topogidsen. Ook alle jeugdherbergen en natuurvriendenhuizen vind je erop terug.

De GR-ovezichtskaart kost 7,5 euro en kan je bestellen via e-mail (info@groteroutepaden.be) of online via www.groteroutepaden.be.


In de vuilbak!

Zwerfvuil terugdringen op trage wegen, ook van tel in de DULOMI-projecten

Wat hebben een trage weg, een oprit van de autostrade of een speelplaats van een lagere school met elkaar gemaan? Bitter weinig, zou u denken. Het antwoord: ze vallen allemaal vroeg of laat ten prooi aan ongeveer een zelfde hoeveelheid zwerfvuil. Blikjes en chipszakken vind je dus niet alleen op trage wegen, maar onze vereniging schaart zich resoluut achter de jongste OVAM-campagne: indevuilbak.be.

Peuken tellen
Het vuil overspoelt ons land. De OVAM heeft in 2006 de hoeveelheid en de samenstelling van het zwerfvuil in Vlaanderen geanalyseerd. Men trof niet minder dan 37 miljoen sigarettenpeuken aan: 1 op 2 stuks zwerfvuil is een peuk. De cijfers zijn hallucinant: de bijna 30 miljoen (!) andere stuks zijn blikjes, flessen en verpakkingen. Vlaanderen is een echte zwijnenstal dus. En dat afval verdwijnt niet zomaar, een glazen flessen of scherven blijven nog minstens 1 miljoen jaar liggen vooraleer ze volledig tot zand zijn afgebroken.

En trage wegen?
Trage wegen trekken een "gemiddelde" hoeveelheid zwerfvuil aan, niet meer dan een gewone speeltuin. En toch kunnen kleine blikjes en plastic zakjes grote gevolgen hebben, los van het feit dat ze gewoon in de vuilnisbak thuis horen. Ze komen in landbouwmachines terecht, of ze verstoppen afvoerputjes. Helaas bestaan er geen kant-en-klare oplossingen. Tijdens de publieke bevraging in de DULOMI-projecten komt zwerfvuil vaak aan bod: vaak als een vrees voor het openen van nieuwe tracés. Om voor een vorm van sociale controle te zorgen, wordt dikwijls geopteerd voor een peter-meter-systeem. Eén of meerdere wegen worden "geadopteerd" door een vrijwilliger uit de buurt, die het tracé regelmatig afwandelt. Hij of zij heeft vaak een vuilniszak bij, waar blikjes en andere rotzooi in terecht kunnen. Bovendien spreekt deze persoon mensen aan die afval op de openbare weg gooien.

Een veelheid aan maatregelen
Het Vlaamse afvalstoffendecreet bevat verschillende artikels die betrekking hebben op de aanpak van de zwerfvuilproblematiek. De meeste gemeenten werken momenteel met aangepaste belastingsreglementen om het zwerfvuilgedrag ("administratieve boetes") bij te sturen. Daarnaast bestaan de meest uiteenlopende initiatieven. Om deze inspanningen van de gemeenten elkaar te laten versterken, hebben het Vlaamse Gewest en FOST Plus namens het bedrijfsleven het project indevuilbak.be gelanceerd. Een onderdeel van de campagne bestaat uit het inventariseren én innoveren van projecten tegen zwerfvuil.

Steun voor gemeenten
De vzw Trage Wegen zal er tijdens haar DULOMI-project in elk geval consequent op wijzen dat gemeenten die initiatieven nemen tegen zwerfvuil kunnen rekenen op extra ondersteuning. Een
* logistieke ondersteuning: voor lokale opruimacties kan degemeente vuilniszakken en fluo-vestjes aanvragen
* financiële ondersteuning: voor lokale initiatieven die verder reiken dan het louter opruimen van zwerfvuil kunnen de gemeenten een financiële ondersteuning aanvragen
* subsidiëring: voor de aankoop van infrastructuur in het kader van de strijd tegen het zwerfvuil kunnen de gemeenten bij de Vlaamse overheid een subsidie aanvragen

Geïnteresseerd? Lees er alles over op www.indevuilbak.be

DULOMI-nieuwtjes
Voor meer info kan u terecht bij de Andy Vandevyvere, 02 204 09 70 (andy.vandevyvere@tragewegen.be)

Het DULOMI-project 'trage wegen doen bewegen' komt tot stand met de gewaardeerde steun van de Vlaamse Overheid en Green Road NV.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.