nieuwsbrief juni

Uitgave Juni 2004

Gezocht voor Natuurrapport: inventarisaties verdwenen trage wegen
In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen is natuur vaak een kwestie van vierkante meters. Zeker in die gebieden waar het gewestplan andere functies oplegt, zoals landbouw. Precies daar kan iedere vierkante meter die niet wordt gemaaid of geploegd een meerwaarde betekenen voor natuur. Uitgerekend in het landbouwgebied zijn onverharde trage wegen en bijhorende bermen en begroeiingen van kapitaal belang voor flora en fauna.

Iedereen kent uit zijn of haar directe omgeving wel zo'n trage weg die alleen nog in het geheugen van de vroegere gebruikers bestaat. Maar om hoeveel wegen gaat het precies? Hoe breed en hoe lang waren ze? Waar lagen ze? En ging het om openbaar domein, of om erfdienstbaarheden op privé-terrein?

Inventarisaties die een antwoord geven op deze vragen zijn schaars, maar ze moeten er zeker zijn. Daarom is de Cel Natuurrapport van het Instituut voor Natuurbehoud op zoek naar openbare besturen, organisaties, of verenigingen die gericht opzoekings- en veldwerk hebben gedaan in hun regio, gemeente of dorp, en die de resultaten van dit studiewerk hebben vastgelegd in een rapport of verslag.

Alle info is welkom bij jos.gorssen@instnat.be, tel O2/558.18.77.
Helpdesk voet- en buurtwegen in aantocht !

Deze week werd bekend dat Gilbert Bossuyt (SP.A), Vlaams minister van Mobiliteit, de vzw Trage Wegen een subsidie van 21.625 euro heeft toegekend voor het opzetten van een helpdesk over voet- en buurtwegen.


Uit navraag bij betrokkenen en op basis van ervaringen uit de dagelijkse werking van de vzw blijkt dat heel wat ideeën en of vragen over trage voet- en buurtwegen onbeantwoord blijven zodat de oplossing voor een probleem of het vertalen van ambities in uitvoeringsgerichte acties uitblijven. Dit gebrek aan kennis en ondersteuning hindert de oprechte motivatie van zowel burgers als besturen die zich hiervoor willen inzetten en vormt m.a.w. een belangrijk knelpunt voor een duurzame herwaardering van dit traag patrimonium. Enkele voorbeelden:

• wandelaars die op afgesloten paden of omgeploegde veldwegen botsen weten niet waar ze dit kunnen melden;
• mensen die graag stappen willen ondernemen, knappen af op de moeilijke zoektocht naar de rechtstatus van een bepaalde weg (is dit een officiële weg of niet?);
• indianenverhalen gaan de ronde over termen als verjaring van buurtwegen en publiekrechterlijke erfdienstbaarheden zodat burgers ontmoedigd geraken;
• bij gebrek aan juridische zekerheid binnen gemeentelijke administraties is de drempelvrees zeer groot, waardoor de situatie liever gedoogd dan uitgeklaard wordt;
• sommige knelpunten zijn kleiner dan ze in werkelijkheid lijken, maar zijn toch in staat een situatie te blokkeren. Een kleine technische ingreep of een aanpassing in het politiereglement kan dikwijls al snel een oplossing bieden;
• …

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat er echt nood was aan een meld- en informatiepunt waar mensen terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen i.v.m. dit soort trage wegen. De vzw Trage Wegen voelde zich vanuit haar basismissie geroepen om deze taak op zich nemen. Daarom stelde zij voor om op projectbasis een helpdesk voet- en buurtwegen in haar werking te ontwikkelen.

Met het meld- en informatiepunt of kortweg ‘helpdesk’ wil de Trage Wegen vzw een antwoord bieden op acute vragen en opmerkingen van burgers, verenigingen en lokale besturen over instandhouding, bescherming en herwaardering van trage voet- en buurtwegen. Daarnaast zal de helpdesk een luisterend oor zijn en voor bepaalde knelpunten een oplossing bieden. Tenslotte kan het doorverwijzen naar en/of het samenbrengen van verschillende actoren een start zijn voor een constructief overleg. Uit de verschillende oproepen die de helpdesk gedurende de projectperiode zal ontvangen, zal een inschatting gemaakt worden over de meest courante knelpunten. Door een structurele terugkoppeling met de provinciale mobiliteitsdiensten wil het project bovendien een bruikbare bijdrage leveren aan de trage wegen-werking van deze diensten.

Vanaf oktober 2004 zal de helpdesk operationeel zijn.


Hoe staat het met de handleiding trage wegen ?

Begin 2004 ging het project ‘De ontwikkeling van een instrumentarium met het oog op de duurzame ontsluiting van trage wegen‘ van start. Ondertussen zijn we enkele maanden verder en hebben we als resultaat van een goede samenwerking met mensen van de cel natuurtechnische milieubouw (NTMB) van de Vlaamse Gemeenschap en van het Kabinet Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking van Jef Tavernier (Groen!) reeds een goed zicht gekregen op de structuur en de inhoud van de handleiding ‘Trage Wegen’.
De handleiding zal opgebouwd worden rond 4 hoofdthema’s : ‘inventariseren’, ‘evalueren’, ‘netwerken’ en ‘(her)gebruiken en inrichten’. Deels vanuit literatuurstudie, deels vanuit concrete ervaringen van lokale groepen en besturen, actief rond herwaardering van trage wegen, willen we de handleiding inhoud geven en illustreren.
De officiële voorstelling van de handleiding wordt voorzien voor begin volgend jaar. Zo zal de VZW Trage Wegen van dan af beschikken over een overzichtelijk document dat een daadwerkelijke ondersteuning kan bieden bij tal van herwaarderingsprojecten en een leidraad kan vormen voor éénieder die zich wil inzetten voor het behoud van trage wegen.

Voor het illustreren van de handleiding zijn we nog op zoek naar sprekend fotomateriaal vanuit alle provincies. Daarom zouden we hierbij graag een oproep willen doen om ons foto’s (bij voorkeur digitale) door te sturen van trage wegen in hun diverse verschijningsvormen (landweg, kerkwegel, holle weg, aarden pad, oude tram- of spoorwegbedding, …). Om het geheel kracht bij te zetten zijn we eveneens op zoek naar foto’s waarop de nood aan herwaardering duidelijk zichtbaar is (vb. slecht onderhouden paden, afgesloten, versperde of volgestorte trage wegen, …) ook foto’s van sensibiliserende terreinacties zijn zeker welkom !

Alle fotomateriaal is welkom op ons adres : Tweekerkenstraat 47 te 1000 Brussel t.a.v. Veerle Vandelacluze of veerle.vandelacluze@tragewegen.be


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.