E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave April 2007

Roosdaal slaat de handen in elkaar

Voorstel mondt uit in samenwerking

November 2006: Natuurpunt Roosdaal stelt de inventaris van de trage wegen van Strijtem (deelgemeente van Roosdaal) voor (zie ons e-zine van toen). Tegelijk reiken ze hun gemeente de hand en doen ze hen het voorstel samen een "werkgroep trage wegen" op te richten. Eerste doelstelling is het vervolledigen van de inventaris, en dat voor het grondgebied van heel Roosdaal. Alwin Loeckx van Natuurpunt Roosdaal legt uit: "Zo krijgen we een volledig beeld van hoe het met de Roosdaalse wegen is gesteld. Zelfs enkele wegen die in 1999 nog goed begaanbaar waren, zijn vandaag overwoekerd. Ze maken nochtans deel uit van gemeentelijke wandelroutes."

Speciale werkgroep
De gemeente Roosdaal is intussen op het voorstel ingegaan. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Roosdaal een formeel engagement gegeven om een werkgroep trage wegen op te richten onder de milieu-, cultuur- en sportraad, die binnenkort voor de eerste keer samenkomt. Alwin Loeckx: "De werkgroep trage wegen kan ook nagaan welke wegen prioritair zijn omwille van het praktisch nut, hun natuurwaarde of hun historische waarde. Eens er een goede kaart is met alle trage wegen van alle deelgemeenten, kunnen we samen verder werken aan een beleidsplan voor het onderhouden, vrijmaken, aanduiden en beter laten aansluiten van de trage wegen, zodat ze terug beter gebruikt kunnen worden."

Ontdek zelf de trage wegen in Roosdaal
Natuurpunt Roosdaal organiseert een trage-wegenwandeling in Strijtem op zaterdag 5 mei om 14u aan de kerk. Je wandelt langs bekende en onbekende voetwegen, veldwegen en andere onverharde paden in Strijtem. Een aantal van deze "trage wegen" raakten de voorbije jaren in onbruik of afgesloten, zijn verdwenen of werden ingepalmd door velden of als schijnbare privé wegen. Meewandelen is mee-ijveren voor de herwaardering van deze veilige, natuurlijke én cultuurhistorisch waardevolle verbindingen. De wandeling is 10 kilometer en je draagt best laarzen of stevige schoenen.

Deze wandeling en nog véél meer activiteiten over trage wegen, vind je terug op Vlaanderentraag.be.Indien je zelf activiteiten organiseert die met trage wegen te maken hebben, kan je deze daar eveneens op plaatsen.

De inventaris van de trage wegen van Strijtem vind je terug op www.natuurpunt-roosdaal.be

Meer info: Alwin Loeckx, 054 51 84 78 (alwin@natuurpunt-roosdaal.be)


Verhardingskoorts in Limburg

Asfalt bedreigt Grote Spouwen

Limburg is een fietsprovincie, dat is welbekend. Als eerste in ons land bouwde de provincie een uitgebreid fietsroutenetwerk uit, voorzien van knooppunten, zodat recreanten makkelijk hun weg kunnen banen. Dit netwerk bleek een gigantisch succes. Vanaag wordt het concept lustig gekopieerd en zien we overal bordjes met fietsknooppunten opduiken. De keerzijde van de medaille is dat her en der de druk toeneemt om waardevolle, onverharde stukken veldweg op te nemen in dergelijke netwerken.

De laatste der onverharde veldwegen...
In het huidige fietsroutenetwerk in Limburg zijn nog enkele onverharde stukken opgenomen. Onder meer in Spouwen, een deelgemeente van Bilzen. Bij de uitbouw van het netwerk is er lang en uitvoerig gedebatteerd welke wegen er verhard konden worden. Hierbij was duidelijk overeengekomen tussen alle belangengroepen dat de trajecten in de landschappelijk en ecologisch meest waardevolle zones niet werden verhard. De onverharde weg geeft juist aan dat de recreant hier in een waardevol en uitzonderlijk gebied vertoeft. Vele jaren later duikt de verhardingskoorts weer op: het provinciebestuur zou er bij de stad Bilzen op aandringen om de laatste onverharde stukken eveneens van een laagje asfalt te voorzien. Te beginnen bij één van de laatste veldwegen die nog zonder glad wegdek door het leven gaat, de verbinding tussen de Grammestraat en de Bovenstraat.

Ontharding, aub
Zuid-Oost Limburg heeft in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw een stevige golf ruilverkavelingen te verwerken gekregen. Als resultaat werd 95 % van de landwegen zonder enig historisch besef, gewoon opgedoekt, herlegd of vervangen door betonwegen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat wandelaars in deze streek lange tijd moesten zoeken om te kunnen wandelen op niet hard aandoende landweg. Lambert Schoenmaekers van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vertelt: "Zo was het bij de aanleg van de landschapswandelingen Geitenpad en Kalverpad in Spouwen een enorm moeilijke opdracht om wandelaars nog een stukje wandeling aan te bieden waarbij eindelijk het beton kon worden verlaten. Eigenlijk zou in deze streek voor iedere meter nieuwe verharding in dezelfde omgeving 10 meter moeten worden onthard. Wat nu ter tafel ligt druist daar lijnrecht tegenin."

Een fietsparadijs voor iedereen
Ook de vzw Trage Wegen kan dit dwangmatig verharden van de laatste schakels in een zeer uitgebreid en kwalitatief hoogstaand comfortnetwerk moeilijk plaatsen. Die laatste tracés zijn juist een extra troef voor het fietsroutenetwerk. Naast de vele voordelen voor de natuur, bieden onverharde wegen ook gewone fietsers en wandelaars een enorme belevingswaarde. Gebieden met authentieke niet verharde landwegen geven een groter rustgevoel en bieden doorgaans ook daadwerkelijk meer rust. Het zijn wegen waar de wandelaar en gewone fietser ?normaal? kan bewegen en ontstressen. Daarom hopen we dat de provincie andermaal een voortrekkersrol op zich neemt en voortaan de onverharde paden binnen het netwerk als een kwaliteit uitspeelt. Talloze fietsers zullen onverharde stroken gaan begrijpen en velen zullen ze zelfs waarderen als ze worden geinformeerd (dat kan via de fietskaarten) over de achterliggende redenen van deze beperkte onverharde trajecten. Zo blijft Limburg een fietsparadijs voor iedereen.

Meer informatie:
Jan Gabriëls, 089 41 34 09 (gabrielsjan@telenet.be)
Lambert Schoenmaekers, 089 32 28 10 (lambert@rlkm.be)

Discussieer mee over verharding op Vlaanderentraag.be.


Welke gemeente wint de Ronserbank?

Kandidaturen gevraagd!

De Ronsers is een Vlaamse trekkersgroep van mensen die graag wandelen en fietsen in een groene omgeving. Met een stafkaart in de hand gaan ze op tocht. Maar al te vaak merken ze dat de wegen die op de kaart aangegeven zijn, vaak niet meer bestaan of dat de braamstruiken hen inmiddels tot de oksels reiken. Vlaanderen telt duizenden kilometer trage wegen, helaas is slechts een te beperkt deel ervan bewandelbaar. Dat de weg er een beetje modderig bij ligt, kan hen niet deren, ze poetsen graag schoenen. ?s Middags picknicken ze in het gras, maar als het even kan, zitten ze ook graag iets comfortabeler...

Trekkersgroep de Ronsers neemt zelf het initiatief en doet een zitbank cadeau aan de gemeente waar het aangenaam wandelen en fietsen is doordat men er aandacht heeft voor de trage wegen.
De bank gaat naar een gemeente die de bank "verdient",
- als aanzet tot een trage-wegenbeleid;
- als bekroning voor een gevoerd beleid of
- omwille van de eerste stappen die een trendbreuk moet teweeg brengen.

De winnende gemeente krijgt naast een mooie zitbank ook de nodige aandacht op www.ronsers.be en www.vlaanderentraag.be. De winnaar wordt bekend gemaakt op de Dag van de trage weg 2007 (27 oktober 2007).

Deelnemen?
Kijk hiervoor op Vlaanderentraag.be
of download onmiddellijk het inschrijvingsformulier.

Meer info
Jurn Verschraegen (ronsers@telenet.be), www.ronsers.be


Lennik in de knoop

Trage-wegenbeeld: stedenbouwkundig ambtenaar Mark Van Laer presenteert trots het gloednieuwe wandelknooppuntennetwerk in Lennik

Knooppunten kennen we intussen bij fietsroutes, maar her en der duiken ze nu ook op voor wandelaars. Het is de bedoeling dat in het hele Pajottenland wandelknooppunten komen en de gemeente Lennik bijt de spits af. Het leeuwendeel van de tracés in het netwerk zijn trage wegen. De flexibiliteit van de wandelaar staat centraal: gedaan met de verplichte wandellussen, je stippelt je eigen route uit (langs de knooppunten) aan de hand van een kaart. Die kan je bestellen via de website van Pajottenland+.


Dag van de trage weg 2007

Help uw gemeente en bied uw werkkracht aan

Trage wegen vormen een bedreigd patrimonium. Het dichte netwerk aan veldwegen, kerkpaden en voetpaadjes brokkelt nog altijd af door verwaarlozing en onrechtmatige inname (omploegen, afsluiten). En dat terwijl het draagvlak om deze wegen te gebruiken voor duurzame mobiliteit, recreatie, natuurbehoud of erfgoedversterking nog nooit zo groot geweest is. Daarom slaan op Dag van de trage weg burgers, verenigingen en lokale besturen de handen in elkaar om trage wegen open te stellen. Ook u kan helpen. Zo komt het belang van deze wegen over heel ons land des te duidelijker uit de verf.

Doe mee aan de Dag van de trage weg
Houdt u van wandelen of erop uit trekken? Bent u een buitenmens met een hart voor de natuur? Gebruikt u wel eens een doorsteekje bij u in de buurt? Als u meehelpt, is het mogelijk onze trage wegen te redden. Daarvoor is een flink stuk sensibilisatie van burgers én besturen nodig. Maar minstens even belangrijk is actie op het terrein. Op de Dag van de trage weg zorgen we voor beide. Tijdens het actieweekend op 27 & 28 oktober 2007 pakken inwoners, lokale verenigingen en besturen over heel België verwaarloosde of verdwenen trage wegen aan. We trekken uiteraard met die acties naar de pers.

Praktisch
Wanneer? Op 27 of 28 oktober 2007
Waar? Overal, ook in uw buurt, waar dichtgegroeide, afgesloten of verdwenen trage wegen wat hulp kunnen gebruiken.
Met wie? Met u. En met de mensen van bij u in de buurt, in uw vereniging, in uw kennissenkring of samen met andere verenigingen bij u in de buurt. En bij voorkeur samen met uw gemeente. We stuurden alle Vlaamse gemeenten een brief om hen op de hoogte te brengen.
Hoe? Schrijf u in om een lokale actie op poten te zetten. Dat kan vanaf begin april.
* voor 30 juni om met uw groep deel te nemen aan het actieweekend in oktober én ondersteuning op maat van de vzw Trage Wegen te krijgen;
* de uiterste inschrijfdatum is 17 september.

vzw Trage Wegen helpt u
Wij geven elke groep of gemeente die meedoet:
- een draaiboek "sleutel op de deur" om u te begeleiden bij de verschillende stappen van het project (bv. de keuze van het open te stellen tracé, contact leggen met de gemeente of het middenveld, de actie zelf organiseren en reclame ervoor). Bij dit draaiboek horen voorbeeldjes van persberichten, brieven naar de gemeente en aankondigingen die u door de verschillende projectstappen heen helpen;
- logistieke steun (affiches en uitnodigingspamfletten voor de actie en een actielint om het nieuwe tracé in de kijker te stellen,...);
- begeleiding op maat gedurende het hele project. Indien het voorstel van uw lokale actie ons vóór 30 juni bereikt, dan kunnen we u tijdens de zomervakantie op weg helpen.

We organiseren ook een vormingsdag op zaterdag 29 september 2007 waarop alle deelnemende groepen elkaar kunnen ontmoeten, ideeën en inspiratie uitwisselen en de laatste voorbereidingen voor het actieweekend zelf kunnen treffen.

Inschrijven
kan door:
- eenvoudig en snel het on-line inschrijvingsformulier in te vullen
- het inschrijvingsformulier (PDF, 504 KB) af te drukken en op te sturen / door te faxen
- het inschrijvingsformulier (DOC, 561 KB) op te slaan op uw computer, in te vullen en ons terug te mailen naar info@tragewegen.be

Meer informatie: Hilde Béatse, 02 204 09 72 (hilde.beatse@tragewegen.be) of op www.tragewegen.be


Gluren bij de buren: Conférences sentiers

Trage mobiliteit is de toekomst

Ook in het zuiden van ons land staan trage wegen volop in de kijker. De Waalse Grote Routepaden en Inter-Environnement Wallonie (de Waalse Bond Beter Leefmilieu) organiseren over heel Wallonië info-avonden over trage wegen. De wetgeving is nog steeds dezelfde, de problematiek rond trage wegen vertoont opvallend veel met de Vlaamse situatie. Net daarom zijn deze avonden eveneens voor de Vlaamse trage-wegenliefhebber interessant. Op het programma staan algemene onderwerpen over het belang van trage wegen tot hoe de trage wegen in de eigen buurt te beschermen.

Waar? Wanneer?
- 8 mei 2007 om 20u in Ellezelles (Henegouwen), la maison du Parc Naturel du Pays des collines, 1 ruelle des Ecoles. Focus op holle wegen.
- 9 mei 2007 om 19u in Vierves-sur-Viroin (Namen), gîte pour l?environnement (oud station), 2 rue de la Chapelle. Focus op bewegwijzering.
- 15 mei 2007 om 20u in Louvain-la-Neuve (Waals-Brabant),
« 300 km de chemins balisé à Viroinval » ADEPS, Centre sportif le Blocry, 3 Place des Sports. Focus op lokaal actievoeren.
- 16 mei 2007 om 20h in Neufchâteau (Neufchâteau), Moulin Klepper, 12 rue du Moulin. Focus op thematische wandelingen.

De deelname is gratis, reserveren hoeft niet.

Meer info: Sylviane Gilmont, 081 25 52 80 (s.gilmont@iewonline.be) of op de website van Inter-Environnement Wallonie.


Vereniging in de kijker: de Sterrestappers

Al 20 jaar over trage wegen

De rotonde "De Sterre" is het bekendste en drukste verkeersknooppunt ten zuidwesten van de stad Gent. Wandelclub de Sterrestappers dankt er haar naam aan, maar ze associëren zich al even graag met trage wegen. Vorig jaar sloten ze zich dan ook aan bij onze vereniging. We spreken met Martin Meirlaen, voorzitter van de Sterrestappers.

Heel wat wandelclubs koesteren de trage wegen. In welk opzicht onderscheiden de Sterrestappers zich van andere clubs?
Martin Meirlaen: "Wij zijn bij uitstek een kleinschalige club en we houden dat zeer bewust ook zo. Wandelen met vrije start of in alle uithoeken van het land ligt niet in de lijn van onze activiteiten. Elke tocht is tot in de puntjes voorbereid en de start ligt altijd in een straal van 90 km rond Gent. Toch kan je daarbinnen al een grote verscheidenheid aan landschappen aantreffen. Onze wandelingen zijn wellicht fysiek ook iets zwaarder dan wat normaal gezien gangbaar is, dagtochten van gemiddeld 20 km. En wat modder schrikt ons evenmin af. Maar wees gerust: de gezelligheid primeert en onze leden appreciëren dat."

Wat betekent lid zijn van vzw Trage Wegen voor jullie?
Martin Meirlaen (heel overtuigd): "vzw Trage Wegen steunen is voor ons heel vanzelfsprekend. Onze tochten gaan bij voorkeur over onverharde voetwegen. Die verdwijnen nog altijd. Niet omdat ze niet meer gebruikt worden, maar omdat de ploeg al eens een metertje te ver gaat of omdat er plots een hek staat. De betrokken gemeente laat al te dikwijls betijen. Kleine paadjes worden in België trouwens zeer slecht aangegeven op onze nieuwe topografische kaarten van 1:20.000: je ziet er het onderscheid niet meer op tussen verhard, halfverhard of een zandpad."

Wat zijn jullie toekomstplannen? Iets met trage wegen?
Martin Meirlaen: "In september bestaan we 20 jaar. We lopen dus al een tijdje rond in de streek. In al die tijd hebben we mooie en hechte groep opgebouwd. We merken wel dat jonge mensen op heel andere manier met wandelen omgaan: ze vinden niet zo snel aansluiting bij clubs zoals de Sterrestappers. Naar aanleiding van onze verjaardag heeft onze koepel, de Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie, ons gevraagd de Nationale Wandeldag op 14 oktober te organiseren. Dat kruipt veel tijd en werk in. Maar dat hij over trage wegen zal uitgestippeld worden, dat staat vast."

Met dank voor dit gesprek, Martin

Meer informatie: Martin Meirlaen, 09 222 31 68 (martin@sterrestappers.be)


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.