E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Maart 2007

Inventarisatie trage wegen in de Voorkempen

Het landschapspark de Voorkempen werkt samen met de gemeenten uit de Voorkempen aan het herstel van trage wegen.
Om een duidelijk beeld te hebben van de toestand van de trage wegen in de gemeenten is er nood aan een inventarisatie. Deze inventarisatie moet niet alleen trage wegen oplijsten die vandaag nog gebruikt worden, maar ook die wegen die niet meer of slecht toegankelijk zijn. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen de gemeenten in het landschapspark een plan opmaken om de trage wegen terug in ere te herstellen.

Omdat een inventarisatie een uitgebreid werk is, doet het landschapspark een beroep doen op de kennis van vrijwilligers/verenigingen uit de Voorkempen. Vrijwilligers die willen deelnemen, krijgen de nodige informatie om in de zomer op stap te gaan en op die manier de trage wegen in kaart te brengen. Om iedereen op weg te helpen, organiseert het landschapspark we op 5 mei in de Halse Bossen een startdag. Vertrek om 14u aan de kerk in Halle-Zoersel, Halle-Dorp 34.

Indien u graag wil meehelpen aan deze inventarisatie, neem dan contact opnemen met Maarten Pluym, 03 240 63 77 (maarten.pluym@tpa.be),
adres: Coördinatieteam landschapspark de Voorkempen, t.a.v. Maarten Pluym, Koningin Elisabethlei 16, 2018 Antwerpen.

Meer informatie over het landschapspark de Voorkempen vindt u op: www.landschapsparkdevoorkempen.be.


Geboren in 1470

Trage-wegenbeeld: ruilverkavelingen kunnen nog altijd meedogenloos uit de hoek komen. Het actiecomité "Kerselaarveldweg blijft" wil alsnog verhinderen dat de op til zijnde ruilverkaveling "Vissenaken" schoon schip maakt met enkele prachtige en nuttige veldwegen. De schitterende holle weg ?Groendaalstraat? in Sint-Martens-Vissenaken en de Zijpstraat en Kerselaarveldweg in Kumtich staan volledig op de zwarte lijst.

Meer info: Jan Van Ormelingen, Oude Baan 98, 3370 Roosbeek, 016 72 01 87 (janvanormelingen@yahoo.com)

Zelf ook met een actie bezig? Doe je verhaal op Vlaanderentraag.be en plaats een dossier op johanna.be.


Een trage weg in een zacht kleedje

Studiedag te Lennik, dinsdag 24 april 2007

Bij de inrichting en herwaardering van trage wegen wordt nog vaak gekozen voor het verharden van deze wegen. Dit brengt niet alleen hoge kosten met zich mee, maar gaat bovendien meestal ten koste van de landschappelijke en ecologische troeven die deze wegen rijk zijn. Samen met het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën geven we een overzicht gegeven van de verschillende manieren en vormen die bestaan om trage wegen beter aan te kleden en in te richten zonder daarom voor verharding te moeten kiezen. Naast een theoretisch overzicht worden verschillende mogelijkheden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. In de namiddag worden een aantal realisaties bekeken op terrein tijdens een wandeling langsheen het knooppuntennetwerk van Lennik.

Doelgroep
De studiedag richt zich niet alleen op de gemeentebesturen in het Pajottenland, maar ook op gemeentelijke voetwegencommissies, lokale werkgroepen rond trage wegen, natuurverenigingen, landbouwers, wandelclubs en alle andere mensen die onze trage wegen een warm hart toedragen.

Praktisch
In de voormiddag is er een theoretisch gedeelte met verschillende sprekers, gevolgd door een broodjeslunch. Dit gedeelte gaat door in het gemeenschapslokaal van Gaasbeek, Donkerstraat 33, 1750 Lennik.

In de namiddag is er een wandeling voorzien langsheen het knooppuntennetwerk van de gemeente Lennik. Wij raden u aan om aangepast schoeisel te voorzien!

Na deze wandeling bieden wij u de gelegenheid om gezellig na te praten bij een hapje en een drankje op de zolder van de Oude Pastorie van Gaasbeek, Donkerstraat 21.

Deelname studiedag: ?12 (lunch inbegrepen)
Inschrijven is verplicht en kan vóór 14 april 2007 via 02 452 60 45 of
info@rlzzz.be

Meer informatie
Klik op de activiteitenkalender van Vlaanderentraag.be. Indien u zelf activiteiten organiseert die met trage wegen te maken hebben, kan u deze daar eveneens op plaatsen.


Vereniging in de Kijker: Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën

Een dagtaak aan trage wegen

Heel wat Vlaamse Regionale Landschappen zijn lid van de vzw Trage Wegen. We lieten er in de vorige edities van dit e-zine al enkele aan het woord, en nu is het tijd voor het Pajottenland. Het RL Zenne Zuun en Zoniën heeft met Inge Dooremont zelfs een heuse projectmedewerktster 'trage wegen' in zijn middens. We zochten Inge op voor een interview.

Inge, hoe lang is het RLZZZ reeds bezig met trage wegen en hoe is dat gekomen?
"Algemeen streeft het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën naar de uitbouw van een wandelwegennetwerk in samenwerking en overleg met alle betrokken actoren, waarbij gestreefd wordt naar een herwaardering en kwaliteitsverbetering van buurt- en voetwegen. In 2001 is het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën dan ook begonnen met het inventariseren van buurt- en voetwegen in de rand rond Brussel, meer bepaald in de gemeenten Beersel en Halle. De bedoeling was om er een wandelnetwerk te ontwikkelen, waarbij de klemtoon vooral lag op de beleving van landschap en natuur. Deze inventarisatie heeft dan uiteindelijk in 2004 geleid tot de opmaak van de wandelkaart ?Wandelen over trage wegen van Halle & Beersel? en een jaar later tot een gelijkaardige wandelkaart voor de gemeenten Lennik, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw.
In 2004 zijn we dan gestart met het project ?Trage Wegen? in het kader van Pajottenland+, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. De bedoeling van dit project is het uitbouwen van een intergemeentelijk netwerk rond trage wegen in de zes gemeenten van Pajottenland+ (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) en dit in samenwerking en overleg met alle betrokken actoren. Het Regionaal Landschap speelt hierbij een belangrijke coördinerende en ondersteunende rol."

Hoe ziet jouw job eruit? Lopen we veel kans jou tegen te komen op de trage wegen in het Pajottenland?
"Ik heb al gezegd dat wij het heel belangrijk vinden om alle actoren van het open landschap te betrekken bij de ontwikkeling van het wandelnetwerk. Dit vergt uiteraard veel overleg: met gemeentebesturen, met landbouwers, met lokale verenigingen, met provinciale diensten, met aangelanden, enz. Maar natuurlijk is terreinkennis even belangrijk! Bovendien ben ik nog maar sinds een vijftal maanden werkzaam bij het Regionaal Landschap, zodat ik nog heel veel trage wegen moet leren kennen. Gelukkig kan ik daarbij rekenen op het enthousiasme en de kennis van een aantal trage-wegen-experts in de streek. Daarnaast willen wij de mensen natuurlijk ook warm maken voor trage wegen door het organiseren van wandelevenementen en infodagen, zoals onze studiedag ?Een trage weg in een zacht kleedje? (zie verder in dit e-zine), die we samen met jullie organiseren."

Welke successen inzake trage wegen kan het RLZZZ op zijn naam schrijven en wat brengt de toekomst?
In de zomer van 2006 werd voor elke Pajottenland+-gemeente een eerste wandelkaart gerealiseerd waarop het huidige wandelgebied langs trage wegen wordt weergegeven. Voor de gemeente Lennik kon zelfs al een volwaardig knooppuntennetwerk worden aangeboden, dankzij de enthousiaste en efficiënte werking van de gemeentelijke voetwegencommissie. De zes kaarten worden in een regenbestendig hoesje verpakt en als ?wandelbox? aangeboden. Momenteel zijn al bijna 2.000 wandelkaarten verkocht (waarvan 307 wandelboxen), wat nogmaals bewijst dat wandelen langs trage wegen echt wel ?in? is.
In de loop van 2007 en 2008 zal ook het wandelgebied in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne en Pepingen verfijnd worden tot een knooppuntennetwerk en gaan we op zoek naar alternatieven voor de wandelingen langs verharde wegen. Eenmaal de trajecten van de wandelnetwerken vast liggen, volgt de bewegwijzering op basis van het knooppuntensysteem, dat zal gesubsidieerd worden door Toerisme Vlaanderen. Daarnaast zijn we ook bezig met een project rond het onderhoud van de trage wegen binnen het wandelnetwerk. In samenspraak met het Regionaal Landschap geven de gemeenten aan welke wegen van onderhoud moeten voorzien worden. De onderhoudswerken worden vervolgens uitgevoerd door het Clean Team en Agro/Aanneming. Op die manier willen wij onze wandelaars een verzorgd wandelgebied aanbieden!

Nog veel succes, Inge en bedankt voor dit interview

Meer info: Inge Dooremont, 02 452 60 45 (inge.dooremont@rlzzz.be)


Modern openbaar onderzoek

Meise wil degelijke voorstellen bij afschaffings- en verleggingsdossiers

Een vaak gehoorde kritiek is dat het openbaar onderzoek bij afschaffings- en verleggingsdossiers van buurtwegen veel te kort duurt. Kwatongen schieten dan meteen op de Wet op de Buurtwegen. Fout: het openbaar onderzoek in kwestie vloeit voort uit een ministeriële circulaire van 11 juni 1863. Die rondzendbrief bepaalt ook dat de aankondiging niet aan de weg zelf moet, maar 'ad valvas' aan het gemeentehuis. Dat zorgt voor openbare onderzoeken die in alle discretie voorbij gaan, en voor brokken achteraf wanneer omwonenden zich belazerd voelen.

"Dat kan beter..."
Zo dachten ze bij de gemeente Meise. Terecht, begin maart nam het college van Burgemeester en Schepenen een eigen procedure aan voor het openbaar onderzoek. De termijn wordt verlengd tot 30 dagen, de aanplakking zal ook ter hoogte van de buurtweg gebeuren én standaard wordt de milieuadviesraad op de hoogte gebracht. Die kan binnen de dertig dagen zelf ook over het dossier adviseren.

Een kleine moeite
Zo eenvoudig kan het dus zijn. Een trage-wegenbeleid valt of staat niet met dergelijke maatregelen, maar het bewijst wel dat gemeenten heel wat in hun mars hebben om een modern beleid te voeren. Bevoegde Schepen Marie-Jeanne Thaelemans verwoordt het als volgt: "De voorbije jaren zijn er hier in Meise een aantal verleggingsdossiers geweest die heel veel stof deden opwaaien. We merkten dat 2 weken tijd veel te weinig was om een degelijk openbaar onderzoek te voeren. En de milieuraad komt ook niet elke week bijeen, dus met het nieuwe reglement kunnen ook zij zich over dergelijke dossiers uitspreken met kennis van zaken. Voor ons was de aanpassing het een kleine moeite."


Meer informatie: Marc Bogaert, 02 272 00 69


Digitale buurtwegenatlas Antwerpen on-line

Het geoloket Buurtwegen

Na de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen zit nu ook de provincie Antwerpen in de club die beschikt over een digitale atlas der buurtwegen. De provincie stelt aan iedereen twee mogelijkheden ter beschikking om de atlas te doorsnuisteren.

uitgebreid geoloket
Het geoloket biedt de mogelijkheid op een eenvoudige manier te zoeken naar een specifieke buurtweg en de daarbijhorende detailplannen en wijzigingen te visualiseren. Afdrukken, meten van afstanden, combineren met het stratenplan en andere kaartlagen,... zijn slechts enkele mogelijkheden van het geoloket. Ook extra informatie over de wijzigingen zoals de datum van goedkeuring, de nummer van de buurtweg, de aard van de wijziging,... is beschikbaar. Om een zo juist mogelijke raadpleging te doen, werden ook de contouren van de ruilverkavelingen en de rooilijnplannen toegevoegd aan het geoloket Buurtwegen. Daarnaast kunnen ook de tabellen van de atlas worden opgevraagd vanuit het geoloket.

eenvoudige viewer
Het loket bevat een uitgebreid gamma aan functionaliteiten. Een eenvoudige viewer waarin enkel de plannen van de Atlas zelf te bekijken zijn (detailplannen en overzichtsplannen) staat eveneens on-line.

voorstelling geoloket en trage-wegenbeleid provincie Antwerpen
De provincie Antwerpen stelt op maandag 2 april het geoloket voor aan het grote publiek op een persconferentie in Retie. Meer informatie op Vlaanderentraag.be.


Het wandelnetwerk "Wetteren langs trage wegen? wacht op jou

Herdruk trage-wegenkaart gaat gepaard met inwandeling

Het wordt stilaan traditie in Wetteren. Op paasmaandag hebben we steevast wat te vieren waarbij we de wandelschoenen aantrekken.

Ook dit voorjaar is dat zo. De herdruk van de trage wegenkaart liet even op zich wachten, maar nu is de kaart echt klaar. Het accent van de kaart ligt vooral op het gloednieuw wandelnetwerk. Daarmee stippel je aan de hand van de handige knooppunten de kilometers uit die je wil stappen. Met dit netwerk bepaal je thuis met gemak of je een lang traject gaat stappen of eerder een kort ommetje wil maken.

Op de kaarten staan nog een aantal nieuwigheden zoals een ruiterroute op Wetteren-noord en 2 themawandelingen op Wetteren-zuid. Deze tochten brengen je gegarandeerd langs de mooiste en stille plekjes van Wetteren. De kaarten zijn te koop aan 2.50 ? per set.

Om dit allemaal te vieren verrassen we je op paasmaandag met een gevarieerd en leuk wandelprogramma. Het parcours loopt voornamelijk langs onverharde trage wegen.

Afspraak op maandag 9 april aan het Buurthuis ten Ede, Heusdensteenweg 6 (Wetteren). Start wandelingen en opdeling in groepen: 14.00, 14.15, 14.30 uur

Meer informatie: Wetteren - dienst Leefmilieu, 09 369 34 18 (milieudienst@wetteren.be) of op Vlaanderentraag.be


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.