E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Januari 2007

Van oud naar nieuw

Nieuwjaarswensen van de voorzitter

Zoals dat een voorzitter past, wil ik alle leden en sympathisanten van trage wegen het beste wensen voor 2007. Zoals we zelf allemaal van oud naar nieuw gevierd hebben, hoop ik dat ook onze buurtwegen van oud naar nieuw kunnen vieren in 2007. Aan de lezers van dit e-zine hoef ik niet uit te leggen welke nieuwe mogelijkheden de aloude buurt- en voetwegen bieden voor onze moderne samenleving. In onze jachtige maatschappij wordt meer en meer belang gehecht aan "zachte" waarden zoals levenskwaliteit, onthaasting, natuur- en landschapsbeleving,... Trage wegen kunnen, als wandelweg naar het dorp, fietsroute naar school of wandelpad door de natuur veel van die nieuwe behoeften invullen. Daarom wens ik alle verenigingen en alle burgers die zich vrijwillig inzetten voor het behoud en het gebruik van trage wegen veel nieuwe ideeën, nieuwe kansen en nieuwe successen in 2007.

De wijzigende leef-, woon- en mobiliteitspatronen van de voorbije decennia hebben echter ook het verdwijnen van een groot deel van het trage-wegenpatrimonium met zich meegebracht. Dat enkelingen nog steeds proberen om het eigen belang te laten voorgaan op het algemeen belang van trage wegen, werd in 2006 nog eens duidelijk in Waasmunster. Velen tekenden een oproep tegen deze gang van zaken, dat is hoopgevend. Ik wens alle comités en kritische burgers die opkomen tegen het ondoordacht afschaffen of onwettelijk inpalmen van buurtwegen, dan ook veel nieuwe energie in 2007. Ze kunnen daarbij rekenen op de steun van de vereniging.

Voor de vzw Trage Wegen hoop ik natuurlijk ook het beste in 2007. Vooreerst hoop ik dat enkele van onze nieuwe projectvoorstellen goedgekeurd zullen worden, zodat we een bijkomend personeelslid kunnen aanwerven. Dan kunnen we de banden met de deelnemende verenigingen en lokale groepen beter aanhalen, harder werken aan de bekendheid van trage wegen in Vlaanderen en beter wegen op het gevoerde beleid. Uiteraard hoop ik ook dat we in 2007 meer leden kunnen werven, de hernieuwing van de lidmaatschappen loopt al als een trein. Ook op die manier kunnen we verder werken aan een lokaal draagvlak voor een fijnmazig netwerk aan trage wegen. En dat is wat ik uiteindelijk echt hoop voor de toekomst: een uitgebreid netwerk van trage wegen door Vlaanderen.

Erik Grietens,
Voorzitter Trage Wegen vzw


Vereniging in de kijker: Grote Routepaden

Rood-wit in de verf

Wie kent ze niet? De liggende rood-witte streepjes die zowel bij ons als in het buitenland garant staan voor mooie en onverkapte wandelingen. Grote Routepaden Vlaanderen stond mee aan de wieg van de jonge vereniging vzw Trage Wegen, maar viert dit jaar ondertussen zelf haar 30-jarig jubileum. Tijd voor een interview dus met voorzitter Gie Bernaert (foto).

Jullie 'kenteken' zien we overal in het landschap, maar wie zit daar juist achter, met hoeveel zijn jullie en wat zijn juist de doelstellingen van Grote Routepaden?

Gie Beirnaert: "Ondanks onze feitelijke bekendheid, weten maar weinigen dat er een hele vereniging achter zit. Grote Routepaden werd in 1977 opgericht, onder de vleugels van de Vlaamse Jeugdherbergen. Van bij het begin was ons doel een netwerk van lange afstandswandelwegen doorheen heel ons land, te ontwikkelen en met de gekende wit-rode streepjes voor de wandelaar open te stellen. Steeds kozen we bij het uitstippelen voor het aanhouden van een bepaalde wandelrichting, zodat routes ontstonden van punt tot punt. De tracés zijn zoveel mogelijk onverhard en lopen door aantrekkelijke landschappen. In de buurt kan je eten en drinken én je moet er kunnen geraken met het openbaar vervoer. Bovendien sluiten de routes aan over de grenzen met onze buurlanden heen. Dat netwerk van in totaal 3.700 km wandelpaden beschouwen we vandaag als voltooid. Dit alles wordt door zo'n 180 vrijwilligers beheerd, verspreid tussen De Panne en Maaseik. Er zijn mensen die markeren, onderhouden en routebeschrijvingen maken. We hebben ook een promotieteam, er is de redactie van ons blad Op Weg, er zijn werkgroepen rond onze website. We volgen ook de ontwikkelingen van GPS-toepassingen. Provinciale verantwoordelijken en een centrale Raad van Bestuur, ook vrijwilligers, coördineren dat alles. Ondertussen hebben we al een goed jaar een voltijdse coördinator in onze rangen. Dat is een hele verademing betekent voor veel vrijwilligers. Mider bekend is onze activiteit voor lange afstandsfietsroutes. Met hetzelfde principe, maar met de kleurcombinatie geel-blauw, worden fietsroutes uitgewerkt."

Jullie belangrijkste troef is het authentiek karakter van de GR-tracés: smalle onverharde wegels, dwars door weiland of achter de lintbebouwing heen met dikwijls prachtige en ongekende perspectieven voor de wandelaar. Helaas zijn dit soort wegels in Vlaanderen net het meest bedreigd. Is dat de link met de vzw Trage Wegen?

Gie Bernaert: "Juist. Het Vlaamse landschap is zo fijnmazig en zo dicht bebouwd en bewoond, dat onze padenmakers oneindig meer moeite hebben om een aantrekkelijk tracé te vinden, dan dat dat in Wallonië en in onze buurlanden het geval is. De slordigheid, ja zelfs lichtzinnigheid waarmee in Vlaanderen met die oude voetverbindingswegen werd en nog steeds wordt omgesprongen, stemt ons droef. Dat verklaart het enthoesiasme waarmee wij de vzw Trage Wegen mee in de wieg hebben gelegd."

Jullie hebben recent een professioneel secretariaat opgestart. Wat heeft Grote Routepaden de komende jaren in petto?

Gui Bernaert: "Ik verwees al naar onze voltijdse coördinator. Zij bouwt de contacten uit met gelijkgestemde organisaties. Hierdoor krijgen we steeds meer bekendheid en treden we uit de schaduw. Bovendien dient zij ook de technologische en maatschappelijke evolutie waarin het wandelen en fietsen zich bevindt, 'op de voet' te volgen. Haar opdracht is ook ons 'product' bij meer toepassingen te betrekken. Denk maar aan de inmiddels bekende Dagstapperreeks waarin we pasklare dagtochten aanbieden, die dus geen voorbereiding vragen. Die lopen in lusvorm over verschillende GR-Paden. Zo hebben we nog meer ideeën in petto."

Meer info: Barbara Dessein, Coördinator Grote Routepaden vzw, Boomgaardstraat 22, bus 48, 2600 Antwerpen-Berchem, 03 286 58 19
(barbara.dessein@groteroutepaden.be) - www.groteroutepaden.be


Tractorsluis aan Scheldebroek in Zele-Berlare

bestaande weg wordt 'traag'

In het kader van het Sigmaplan voor de Schelde wordt de ringdijk langsheen de Dijkstraat in het Oost-Vlaamse Zele-Berlare verbreed en ook verhoogd. Deze werken zijn bezig. Daarvoor wordt ook het gedeelte van de Dijkstraat tegen het gecontroleerd overstromingsgebied ?het Scheldebroek? opnieuw aangelegd. Dankzij de vzw Durme-actie (met steun van het buurtcomité van Zele-Dijk en lokale landbouwers) werd in de bouwvergunning de aanleg van een tractorsluis opgenomen. Daardoor zal de nieuwe Dijkstraat het karakter krijgen van een landbouwweg waar gewoon autoverkeer niet langer mogelijk is.

Rust gegarandeerd
Voor de lokale bewoners betekent dit een garantie op rust. De nieuwe landelijke weg wordt uitermate geschikt om te wandelen en te fietsen. Goed voor de landbouw, de natuur (het aanpalend 'Scheldebroek' is op Europees niveau erkend als 'habitatrichtlijngebied') en de toeristische waarde van de omgeving. En natuurlijk ook een forse verbetering van de verkeersveiligheid. Omdat de straat nu opengebroken ligt, is het er zeldzaam rustig: je kunt er zelfs schilderen (zie foto). En dankzij de beloofde tractorsluis blijft dat zo.

Meer informatie: vzw Durme, Jan Maertens, 052 45 31 41 (jan.maertens@vzwdurme.be)


Inventaris trage wegen Beigem afgerond

Vrijwilligers en gemeente werken samen aan proefproject trage wegen

Beigem, een deelgemeente van Grimbergen, werkt samen met de vzw Trage Wegen en de lokale milieuraad aan de herwaardering van lokale veld-, voet- en kerkwegels. Trage wegen bepalen mee het uitzicht en de beleving van het Grimbergse landschap. Belangrijk genoeg dus om eens na te gaan hoe de trage wegen op een duurzame manier kunnen worden hersteld en ingericht voor wandelaars en fietsers. De gemeente spoort haar inwoners aan om deze oude wegen opnieuw te gebruiken als milieuvriendelijk én verkeersveilig alternatief voor de wagen bij korte verplaatsingen.

Inventaris van Beigem
Sinds september 2006 zijn de milieudienst en 3 milieuraadsleden bezig met de voorbereidingen van dit herstelplan. Zo werden voor Beigem alle trage wegen terug in kaart gebracht en nauwkeurig opgemeten hoe deze wegjes er momenteel bij liggen. Dat werk is nu af, met als resultaat een kaart met alle knelpunten en mogelijkheden.

Infoavond voor het publiek
Op donderdag 8 maart, om 20 uur zal een vergadering gehouden worden in de raadzaal van het gemeentehuis met uitleg over het project. Iedereen krijgt de mogelijkheid om aan de hand van een evaluatie van de Beigemse trage wegen voorstellen te formuleren.

Meer info: Wouter Van Winckel, 02 260 13 33 (wouter.vanwinckel@grimbergen.be)


Gluren bij de buren: Wallonië breidt aanbod trage wegen uit

Investeringen in trage wegen bereiken recordhoogtes

Het Waalse ministerie van verkeer en infrastructuur heeft in 2006 bijna zeven miljoen euro geïnvesteerd in aanpassingen aan het Ravel-netwerk (Réseau Autonome des Voies Lentes). Voor 2007 is nog eens 7 miljoen euro voorzien. Een duidelijke afspiegeling van het Waalse beleid om de trage wegen te promoten. Maar tegelijk een teken aan de wand dat in Wallonië een verhaal van zware infrastructuurwerken en asfalteringen dreigt te worden, een indruk die we reeds hadden na het colloquium 'PICVerts' in september (zie e-zine september).

Ravel, gewestelijk trage-wegennet
Ravel is een Waals programma om paden voor langzaam verkeer ter beschikking te stellen. Het gaat om zogenaamde trage wegen, bestemd voor onder meer fietsers, wandelaars, skaters en ruiters. Met regelmaat werden jaagpaden, voormalige spoorlijnen en verbindingswegen in het netwerk opgenomen.

Enkele nieuwe verbindingen
De komende jaren zullen twee Ravel-routes aangelegd worden in het Luikse. "Als de twee projecten voltooid zijn, normaal gezien tegen 2010, zal het mogelijk zijn om via Ravel-routes van de ene kant van Luik naar de andere te gaan zonder onderbreking", verduidelijkt Stéphane Guisse, kabinetsmedewerker van Waals minister van Verkeer en Infrastructuur Michel Daerden. Daarnaast zal ook de vallei van de Maas van Luik naar Namen kunnen gevolgd worden via uitsluitend recreatieve wegen. In 2007 zal voorts werk gemaakt worden van de Ravel-route tussen Landen (in Vlaams-Brabant) en Wanze (nabij Hoei, in de provincie Luik). Het ander deel van de route, tussen Hoei en Ciney, zal in 2008 voltooid worden.

Een verhaal van (te) zware kwaliteitseisen
Net zoals onze voet- en buurtwegen, liggen de Ravel-routes volledig in eigen bedding. Het volledige Ravel-netwerk is verlicht en wordt regelmatig onderhouden. Overwoekerende beplanting wordt verwijderd. "Dat vermindert de kans op geweld want er zijn geen onveilige plekken of slecht verlichte hoekjes", aldus Stéphane Guisse. Wij stellen ons echter de vraag of net door dit hoge comfort wandelaars en fietsers de andere veldwegen stelselmatig als "vuil" en "onveilig" zal bestempelen...

Meer info: ravel.wallonie.be


Hooglede-Gits: WK trage wegen 2007

Trage-wegenbeeld: gloednieuwe trage-wegenkaart Hooglede-Gits.

Het WK veldrijden is alweer achter de rug, maar de trage wegen waarover het parcours werd gereden blijven. De gemeente leverde de afgelopen jaren veel inspanningen om deze wegjes terug open te krijgen. De inwoners van Hooglede-Gits krijgen binnenkort zo'n kaart in de bus en u kan deze van de website www.hooglede.be afhalen.


ELTIS, een Europees portaal voor lokaal verkeer

trage-wegenplan van Rotselaar als Europees voorbeeld

Wandelen en fietsen vormen de hoekstenen van korte verplaatsingen. Op Europese schaal wordt er in ons land trouwens veel gewandeld en gefietst, we mogen er gerust trots op zijn. Meer en meer gemeenten bieden hun inwoners het bestaande trage-wegenpatrimonium aan voorkorte verplaatsingen te voet of met de fiets. Baanbrekend werk, niet alleen voor onze streken. En daarom gaat de tendens van het opwaarderen van de wegen niet onopgemerkt voorbij: de website www.eltis.org zet uitdrukkelijk het trage-wegenproject van de gemeente Rotselaar in de kijker als voorbeeld voor Europa.

Europees portaal
ELTIS staat voor "European Local Transport Information Service" Deze website bevat een schat aan informatie over lokaal verkeer en vervoer. Met als doel de kennis erover te bevorderen en ervaringen uitwisselen over regionaal en stedelijk verkeer en vervoer in geheel Europa. Goede voorbeelden (zoals het trage-wegenbeleid in Rotselaar) zetten anderen aan om gelijkaardige maatregelen te treffen. Een kijkje op de site is vast en zeker de moeite.

Nieuwsbrief
De ELTIS Newsletter verschijnt tweemaandelijks met berichten over initiatieven in Europa, projectoproepen en nieuwe praktijkvoorbeelden. Inschijven of uitschijven op de ELTIS nieuwsbrief kan via www.eltis.org/subscribe.phtml?subs=1


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.