Langs trage wegen naar de stembus

Uitgave Mei 2004

Naar een natuurvriendelijke verharding ?

Gelezen in het infoblad van de stad Ninove (november 2003) en in de vorige editie van de Streekkrant (06/05/04).

Stad Ninove heeft zich voorgenomen om werk te maken van het onderhoud van de landbouwwegen op haar grondgebied. Op zich niets bijzonders denk je misschien, ware het niet dat het stadsbestuur hiervoor een beroep doet op een gespecialiseerde firma die een speciale en milieuvriendelijke werkwijze hanteert. Op zoek naar alternatieve verhardingen is het stadsbestuur terechtgekomen bij de firma Green Road die onder de vorm van een machine een procédé aanbiedt om veldwegen op een goedkope en natuurlijke manier een onderhoudsbeurt te geven.
Het principe werkt als volgt: een hamerfrees woelt de grond om, recupereert alle daarin aanwezige materialen en nivelleert met behulp van schraapmessen opnieuw de aarde. Dit procédé maakt de aankoop van grondstoffen (en dus de introductie ervan) zo goed als overbodig.

Zou dit procédé werkelijk een goed alternatief bieden voor andere 'halfverhardingen' als dolomiet, steenslag en zelfs tweesporen-beton? Volgens ons alleszins een stap in de juiste richting, want het laat toe onverharde wegen structureel te verbeteren zonder gebruik van vreemde materialen. We zullen deze veelbelovende evolutie op de voet opvolgen en brengen binnenkort - na een terreinbezoek- verslag uit...


Recreatie en overwegen bij onze noorderburen

In Nederland hebben enkele koepelverenigingen van recreanten (o.a. Stichting Wandelplatform-LAW, Stichting Landelijke Fietsplatform en de KNHS) de handen in elkaar geslagen met het project "Recreatie en Overwegen". In de gelijknamige werkgroep trachten deze organisaties aandacht te vestigen op de gevolgen van maatregelen ter verbetering van de veiligheid van overwegen op de recreatieve infrastructuur in Nederland en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Als reactie op het grote aantal ongevallen bij overwegen, heeft de Raad voor de Transportveiligheid een plan opgesteld, met name het "Programma Verbeteren Veiligheid Overwegen" (kortweg PVVO). Dit plan bevat maatregelen om het aantal overwegen te beperken en de resterende zo veilig mogelijk in te richten. Uiteraard steunt de werkgroep "Recreatie en Overwegen" de doelstelling van het PVVO om ongevallen te voorkomen en overwegen verkeersveilig in te richten. Daarnaast tracht ze echter ook de aandacht te vestigen op het feit dat de huidige aanpak enkele nadelige effecten heeft op de recreatieve structuur. Zo worden met het afsluiten van onveilige overwegen tegelijkertijd welbepaalde wegen onbruikbaar gemaakt. Daardoor verliezen recreanten niet alleen wegen; ze worden hierdoor ook naar drukkere overwegen gedwongen, wat hun veiligheid niet ten goede komt.

De wijzigingen die via de PVVO in het wegennet op het platteland worden aangebracht, zouden eigenlijk moeten leiden tot een aanpassing van de overige infrastructuur om deze veranderingen op veilige en aantrekkelijke wijze op te kunnen vangen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van fiets- en wandelpaden gericht op behoud van samenhang en veiligheid in wegen- en padennetwerk van een regio. In de praktijk vinden zulke aanpassingen niet plaats. Het kan leiden tot verschuiving van ongevalrisico?s van spoorwegovergangen naar aansluitende plattelandswegen.
Bij de verbetering van de veiligheid van overwegen is het van belang om er voor te zorgen dat neveneffecten zo min mogelijk optreden. Dat betekent dat men de noodzaak moet inzien om allerlei recreatieve infrastructuren weer te herstellen. Voor concrete voorbeelden, suggesties voor alternatieven, enzovoort, verwijzen we naar http://www.recreatie-overwegen.nl/r&o/default.asp.


Grobbendonk en Wommelgem in zee met Trage Wegen

Sinds enkele weken hebben zowel de gemeente Grobbendonk als Wommelgem officieel toegestemd om met Trage Wegen vzw een proefproject op te zetten in het kader van ons DULOMI-project (zie vorige editie). Ook de Provincie Antwerpen is geboeid door deze initiatieven en zal het project van nabij opvolgen.

In Wommelgem, nabij Antwerpen, blijken een aantal trage wegen een interessant alternatief voor verkeersveilige en trage verbindingen voor de schoolgaande jeugd en de jeugdverenigingen. In het kader van het proefproject zal worden nagegaan hoe deze verbindingen op een duurzame manier kunnen worden hersteld en ingericht zodat ze terug kunnen gebruikt worden door (schoolgaande) fietsers en wandelaars. Er zal eveneens aandacht besteed worden aan het sensibiliseren van de lokale bevolking voor deze wegen (terug) te gebruiken en het overtuigen van de buurgemeenten om mee te werken aan een grensoverschrijdend netwerk.

In Grobbendonk is er in afwachting van een globaal herwaarderingsbeleid rond trage wegen al heel wat voorbereidend werk verricht : de lokale natuurverenigingen (Natuurpunt en de Bouwelse milieuvereniging) hebben ondermeer een inventaris gemaakt van alle trage wegen, waarbij de status (gebruik/onbruik) zorgvuldig is opgenomen. Een belangrijke stap naar effectieve herwaardering is nu om op basis van deze inventarisatie een uitvoeringsgericht actieplan op te stellen. Het is belangrijk dat men in dit plan naar een multifunctioneel gebruik van trage wegen streeft en daarbij terreinacties voldoende toetst aan de principes van een duurzame ontwikkeling. De Gemeente Grobbendonk wil de vzw Trage Wegen bij dit proces betrekken als externe expert en bemiddelaar.

Deze zomer nog worden in beide gemeenten een werkgroep opgericht die samen met Trage Wegen vzw een duurzaam herstel- en actieplan van trage wegen zal uittekenen.


Trage weg zoekt plaatsje in regeerakkoord

Verhofstad zoekt werk voor een volgende legislatuur, wij zoeken een plaatsje voor trage wegen in het regeerakkoord.

Sinds enkele jaren ondervinden we dat sommige politici (zowel lokaal als regionaal) steeds meer waardering opbrengen voor onze trage wegen. Lokaal zijn er hier en daar een aantal leuke initiatieven tot stand gekomen, trage wegen duiken op in beleidsnota's, maar in de praktijk blijkt het onderwerp nog steeds in de marge te belanden, of worden ze eenzijdig gekaderd in bv recreatieve initiatieven. Nochtans liggen er in het patrimonium aan voet- en buurtwegen veel meer kansen die helaas vandaag nog te veel onbenut blijven. Ondertussen blijven trage wegen bedreigd en verdwijnen er jaarlijks achter een afsluiting, onder een illegale puinhoop of onder een laag beton ten koste van 'snelle weggebruikers'...

Toch is er verandering in zicht. De recente indiening van twee(verschillende) voorstellen voor een nieuw decreet op trage wegen van Jos Bex van Spirit en Jacky Maes van SP.A bracht de kwestie van de moeizame toepassing van de wet op de buurtwegen op gang. We zijn verheugd dat deze inspanningen geleverd worden, ze geven ongetwijfeld een impuls aan het debat dat de komende jaren moet gevoerd worden over een écht beleid rond trage wegen. Maar onze vereniging wil niet overhaast komaf maken met de huidige wet op de buurtwegen. We willen dan ook eerst de positieve elementen uit beide decreetvoorstellen samenbrengen en meenemen in een overleg met alle actoren, waarin een voorstel tot stand kan komen dat voldoende afgestemd is op de ware noden en vragen, zonder te moeten inboeten aan effectieve bescherming van onze trage wegen.

Om onze bijdrage aan het toekomstig vlaams beleid rond trage wegen hard te maken, besliste onze raad van bestuur onlangs om een juridische werkgroep op te starten die - op onafhankelijke basis- de knelpunten en meerwaarden van de huidige wet op de buurtwegen zal onderzoeken. Vanuit deze kennis zal de werkgroep een objectief advies kunnen verlenen over wijzigingsvoorstellen en zal ze een belangrijke input geven aan de beleidsondersteunde werking van de vzw. Gesterkt door deze werkgroep, zullen we dan ook vanaf deze zomer de regering proberen duidelijk te maken dat trage wegen hun plaats verdienen in het Vlaams regeringsakkoord.


Trage Wegen bedankt Koen

Koen Blauwet, onze jongste vrijwilliger, heeft sinds kort het huis verlaten. Als pas afgestudeerde bio-ingenieur combineerde hij sinds december 2003 zijn zoektocht naar werk met een vrijwilligersengagement bij Trage Wegen vzw. Koen ondersteunde onze werking onder meer door het ontwerpen van een databank voor de DULOMI-enquêtes, de organisatie van de ledenadminstratie, het uitpluizen van allerlei inhoudelijke onderwerpen en de redactie van artikeltjes voor deze nieuwsbrief.

We willen bij deze Koen bedanken voor zijn bijdrage en wensen hem natuurlijk veel succes in zijn carrière !


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.