E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Juli 2006

Tervuren inventariseert zijn trage wegen

Tijdens de zomervakantie zijn in de gemeente Tervuren verschillende vrijwilligers druk in de weer met de inventarisatie van trage wegen. De gemeentelijke milieudienst maakte detailplannetjes op en drukte tientallen inventarisatieformulieren af. Vervolgens werd het werk verdeeld via de Milieuraad onder vrijwilligers van lokale afdelingen van ondermeer de Fietsersbond en Vakantiegenoegens, die vervolgens ?gewapend met een digitale camera? ten velde zullen gaan.

De grootschalige inventarisatie maakt het mogelijk voor heel de gemeente alle trage wegen terug in kaart te brengen en nauwkeurig op te meten hoe deze wegjes er momenteel bij liggen. Het is de eerste en noodzakelijke stap naar een herstelplan trage wegen.

Voor de opmaak van het herstelplan doet de gemeente beroep op de trage-wegen-lijn van de vzw Trage Wegen, die reeds verschillende gemeenten begeleidde bij de opmaak van zo'n trage-wegenplan. Concreet wordt er in Tervuren gedacht aan het herstellen en het terug openstellen van enkele waardevolle trage wegen, het plaatsen van naamborden, de opmaak van een trage-wegenkaart, enz...

Op het einde van de zomervakantie zal de milieudienst alle inventarisatieformulieren en het fotomateriaal verwerken. In de herfst van dit jaar zal de gemeente Tervuren vervolgens de lokale bevolking, de verenigingen en de scholen uitnodigen om mee te denken over de toekomst van dit netwerk aan trage wegen. Nadien worden alle opmerkingen en suggesties gebundeld en zal een herstelplan opgemaakt worden.

Er wordt trouwens niet alleen geinventariseerd in Tervuren, ook in Kampenhout en Zutendaal zijn mensen druk in de weer met de opmaak van een 'stand van zaken' van hun lokale trage-wegennetwerk. Wordt vervolgd...

Meer info: www.tervuren.be


Even voorstellen... Bjoke Carron

Ons trage-wegensecretariaat heeft er sinds 3 juli een medewerkster bij. Bjoke Carron, de nieuwe collega van Freek en Steven, neemt vanaf nu de algemene werking en beweging voor haar rekening. Bjoke is licentiaat geschiedenis én landschapsarchitecte. Ze woont in Gent en is voordien werkzaam geweest bij CIBE (centrum voor overheidscommunicatie vzw), Mobiel 21 en Fris in ?t landschap (een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw). Ze heeft door samenwerking met ondermeer besturen, scholen, verenigingen, studiebureaus, diverse sectoren en bewoners ruime ervaring opgedaan inzake coördinatie en organisatie, communicatie, vorming en ondersteuning. De komende maanden zal je haar alvast tegenkomen op onze diverse praktijkdagen en regionale info-avonden!

contact: bjoke.carron@tragewegen.be, tel. 02 204 09 70


Vereniging in de kijker: Econet/Pronatura vzw

"Verloren stukje wei wordt trage weg"

De vzw Econet/Pronatura stond mee aan de wieg van onze vereniging, in juni 2002. De hoogste tijd dus om eens kennis te maken. Nieuwsgierig als we zijn, zoeken we Wim De Roo op (Natuurontwikkelaar bij Econet Vlaams-Brabant) voor enkele prangende vragen.

Wat is de vzw Econet/Pronatura eigenlijk, Wim?

De vereniging Econet/Pronatura ontstond midden de jaren 90 als een antwoord op twee problemen: werkloosheid bij laaggeschoolde mensen en het verdwijnen van onze natuur- en landschapswaarden. Door op te treden als een zogeheten 'invoegbedrijf' sla je twee vliegen in één klap: de vereniging voert arbeidsintensieve natuurbeheerswerken, waarbij ze laaggeschoolden die moeilijk aan werk geraken de kans geeft enige ervaring op te doen. Het resultaat is dat werken waar de gemeentes geen tijd, middelen of kennis voor hebben, toch kunnen gebeuren. De mensen die al dat werk uitvoeren genieten van een eerste werkervaring, die achteraf dikwijls leidt tot een job in de sector van de tuinaanleggers en gespecialiseerde aannemers. Onze vereniging heeft afdelingen in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Jullie zijn mede-oprichter van de vzw Trage Wegen. Vanwaar die interesse?

Met Econet/Pronatura werken we vaak op de zogeheten trage wegen. Dat gaat van het inzetten van onze ploegen voor ecologisch bermbeheer tot het heraanleggen van overwoekerde stukken veldweg. Door al dat werk geraak je verbonden met de thematiek. En hoewel we heel veel in contact komen met trage wegen, hebben we vrij weinig vat op de beschermen van die wegjes. Ze verdwijnen ook vandaag nog. We merken dat de meeste gemeenten zelfs geen inventaris hebben van hun trage-wegenpatrimonium. Onze steun bij het oprichten van de vzw Trage Wegen lag dus voor de hand, temeer omdat wijzelf ook steeds op zoek zijn naar zoveel mogelijk partners.

Kan je een voorbeeld aanhalen van zo'n trage-wegenproject in opdracht van een gemeente?

Uiteraard. In Lennik hebben we onlangs een stukje weide heringericht. Het kleine lapje grond was zodanig hellend dat er geen bebouwing mogelijk was. Het lag vaak ook te nat. We legden er een voetweg aan, evenals een poel met een brugje en een wilgenhut voor kinderen. Dat brugje is trouwens een 'levende' brug, want het wilgenhout dat we ervoor gebruikten is ondertussen uitgelopen. Op die manier voorkom je dat de palen gaan rotten, en hoef je dus geen duur en chemisch behandeld hout te gebruiken. Een speciale afsluiting zorgt ervoor dat er over de voetweg geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is, kinderwagens kunnen wel. Het stukje van amper 50 meter sluit aan op een bestaande voetweg en verbindt deze met de St.-Elooiswijk, waar toch heel wat mensen wonen. Een aanzienlijke meerwaarde voor die wijk, terwijl het project amper 1800 euro heeft gekost.

Wat brengt de toekomst, Wim?

Wij willen met Econet/Pronatura absoluut op dat élan doorgaan. Er is immers nog heel wat werk aan de winkel. Momenteel werken onze teams met de middelen van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeentes en de Vlaamse overheid. Dat is zo succesvol gebleken, dat we deze formule wensen te behouden.

We wensen jullie in elk geval veel succes daarmee!

Meer info: Wim De Roo, Econet Vlaams-Brabant vzw, F. Roggemanskaai 8, 1501 Halle, 02/3565656 (wim.deroo@pronatura.be)


Helemaal bij de les

Trage-wegenbeeld: Vlaams-Brabantse gemeentelijke ambtenaren scholen zich bij over trage wegen in de gutsende regen

Met de warme zomer zouden we het een beetje vergeten, maar op een regenachtige juninamiddag trotseerden een 50-tal Vlaams-Brabantse gemeenteambtenaren een wandeling in het kader van de praktijkdagen trage wegen. Deze cursus die we samen met de provincie Vlaams-Brabant organiseerden, werd onlangs door de deelnemers als zeer positief geëvalueerd. De aandacht verzwakte tijdens de hevige regenbuien geen moment, een pluim voor alle aanwezigen!

Ook voor verenigingen en particulieren organiseren we praktijkdagen. Er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar. Meer informatie over inhoud en inschrijven, vind je in deze folder.


Eindrapport Herzeelse trage wegen beschikbaar

Toen in april 1998 de vzw 't Uilekot de eerste keer de toestand van de trage wegen van Woubrechtegem, een deelgemeente van Herzele, inventariseerde, was de conclusie duidelijk: de trage wegen waren 'weg'. Omdat een echt trage-wegenplan voor Herzele ontbrak, bleef sindsdien elk trage- wegendossier voor heel wat discussie zowel in gemeenteraad, milieuraad als bij de buurtbewoners.

de bewoners als deskundigen
Na een aantal jaar van relatieve stilte rond trage wegen nam de vzw ?t Uilekot in 2002 dit thema terug op. Vertrekkend van het gegeven dat de buurtbewoners de beste deskundigen zijn als het over de trage verbindingen van de buurt gaat, zouden een aantal buurtvergaderingen in de gemeente tot een kaart moeten leiden waarop de prioritaire trage wegen aangeduid staan. Aan de gemeente zou dan gevraagd worden om voor deze trage wegen een plan te maken rond onderhoud, eventueel heraanleg en opwaardering.

Herzeels Platform Trage Wegen
De milieuraad kon zich vinden in deze aanpak en besloot om zelf dit proces te trekken. Een eerste stap was een trage-wegenvergadering begin maart 2003 waarop het initiatief voorgesteld werd. Voor de vergadering werden alle Herzeelse verenigingen, adviesraden, scholen en oudercomités en politici uitgenodigd. Deze vergadering was de eigenlijke start van het 'Herzeels Platform Trage Wegen'; een los samenwerkingsverband met vertegenwoordigers uit adviesraden (milieuraad, landbouwraad, sportraad, jeugdraad, heemkundige kring,...), verenigingen, scholen en oudercomités en geïnteresseerde inwoners. Het platform organiseerde het verdere proces en de buurtvergaderingen.

Eindrapport
Nu meer dan twee jaar later is het eindrapport klaar. Het bestaat uit een verslag van de werkzaamheden, een oplijsting en indeling van de belangrijkste trage wegen en kaartmateriaal. Er worden ook voorstellen en suggesties gedaan om de prioritaire trage wegen van Herzele op het terrein effectief te gaan realiseren.

In totaal werden tijdens de buurtvergaderingen door de bevolking ongeveer 120 kilometer prioritaire trage weg opgelijst. Hiervan zou 46 kilometer in de komende 5 jaar te herwaarderen of te heraanleggen zijn! Herzele kan dus tijdens de volgende legislatuur de een serieus aandeel van de broodnodige 1000 kilometer trage wegen voor haar rekening nemen. Volgens het platform trage wegen is dat voor de gemeente Herzele zowel organisatorisch als budgettair haalbaar. In het eindrapport wordt een stappenplan voorgesteld en er worden ook suggesties gegeven om dit trage wegennetwerk verder continu te onderhouden. Bij deze een warme oproep aan de gemeente het eindrapport aandachtig te lezen, de verdere uitvoering ervan goed te keuren en deze zo snel mogelijk aan te vatten. Je kan het hier downloaden: eindrapport.

Meer info op de website van 't Uilekot: uilekot.upcase.be


Gemeentelijke groene-wegenplannen, le colloque

"Colloque sur les itinéraires communaux verts", 15 septembe r 2006 te Doornik

Even gluren bij de buren is steeds toegestaan, en daarom deze aankondiging voor het trage-wegensymposium dat de Waalse overheid organiseert. De achtergrond: in maart 2005 lanceert de Waalse minister voor binnenlandse aangelegenheden en het openbaar ambt voor 13 proefgemeenten het zogeheten "gemeentelijke groene-wegenplan" (le 'PICVerts', Plan d?Itinéraires Communaux Verts). Buurtwegen, veldwegen, kerkpaden, alles wordt erin opgenomen met één doel: een alternatief fijnmazig netwerk ontwikkelen voor zachte weggebruikers. Kortom, een trage-wegenplan!

De ervaringen die werden opgedaan in deze proefprojecten komen aan bod op dit ongetwijfeld boeiende symposium. De vzw Trage Wegen gaat er alvast met een ploeg heen.

Ook u kan inschrijven:
Programma (4Mb) - Inschrijvingsformulier (1,3 Mb)

Meer informatie: 081/22.42.16


Doe uw trage-wegenverhaal!

De hete zomer van de trage wegen...

Ook dit jaar doen we weer een oproep: vertel ons uw trage-wegenavonturen. Stof vreten over de Vlaamse kerkpaden naar Santiago? Een schat gevonden ter hoogte van de kruising van GR Kempen en GR Nete?? Foto's van buurtweg 21 in Smeerebbe-Vloerzegem waar iedereen jaloers van wordt??? Stuur maar door. Eind augustus prijkt dan misschien wel ùw bijdrage in ons volgende e-zine!

Foto's, tekeningen, teksten, filmpjes, ... graag naar steven.clays@tragewegen.be


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.