E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Juni 2006

Door het veld

Trage-wegenbeeld: tijdens de Ontmoetingsdag van de vzw Trage Wegen maakten we gebruik van een officiële buurtweg, waarvan het tracé diagonaal doorheen een akker loopt.

Ook op recente luchtfoto's zoals deze in het Google Earth-systeem is de bewuste voetweg haarscherp te zien. Op een zonovergoten zaterdagnamiddag bestendigden we het eeuwenoude tracé voor nog een jaartje...


Vereniging in de kijker: Natuurpunt Roosdaal

Ten velde spreken we af met Alwin Loeckx van Natuurpunt Roosdaal, een lokale kern van de afdeling Natuurpunt Pajottenland. Onlangs zetten ze een heus trage-wegenproject op poten. Alwin Loeckx vertelt: "In het verleden als Leefmilieu Roosdal hebben we al gewerkt rond wandelwegen. Vandaag bouwen we hier voor een stuk op voort. Trage wegen zijn bovendien een goede manier om onze werking te verbreden: het onderwerp interesseert heel wat mensen die anders minder met ons in contact komen. Trage wegen vertellen ons veel over de geschiedenis van een dorp en maken de natuur toegankelijker. Ideaal voor een Natuurpunt-kern!"

Welke concrete actie willen jullie ondernemen om de trage wegen in de buurt van Roosdaal te behouden?

Alwin Loeckx: "Natuurpunt Roosdaal stuurde aan alle inwoners van de deelgemeente Strijtem een brief om hulp te vragen bij het in kaart brengen van trage wegen. Op die manier proberen we de mensen te betrekken bij het project en verzamelen we concrete informatie. Natuurpunt Roosdaal draait op een kleine groep vrijwilligers, we kunnen niet dadelijk heel Roosdaal in kaart brengen. We willen een eerste aanzet doen in Strijtem en nadien ook de trage wegen in de andere deelgemeenten in kaart brengen samen met de gemeente, wandelclubs, jeugdverenigingen... Eens we een goede kaart hebben met alle trage wegen, kunnen we samen werken aan een beleidsplan voor het onderhouden, vrijmaken, aanduiden en beter laten aansluiten van de trage wegen, zodat ze terug gebruikt kunnen worden."

Hoe willen jullie die nieuwe trage-wegenkaart maken?

Alwin Loeckx: "We leggen de reacties die we van inwoners krijgen samen met de Atlas der Buurtwegen, stafkaarten en wandelkaarten. Voor elke weg wordt nadien een korte fiche opgemaakt met een foto, een korte beschrijving van de buurt, een score van onderhoud en een score van geschiktheid voor voetgangers, fietsers, kinderwagens en rolstoelen. Zo krijgen we een gedetailleerde inventaris, die moet leiden tot een nieuwe kaart van de trage wegen."

Wat is het uiteindelijke doel van de inventarisatie?

Alwin Loeckx: "We willen bewijzen dat heel wat mensen hechten aan de trage wegen en het onderwerp op de gemeentepolitieke agenda plaatsen. In het najaar leggen we dan onze nieuwe trage-wegenkaart, samen met het praktijkboek voor lokale besturen en een voorstel voor beleidsplan, voor aan de kandidaten voor de gemeenteraad. We willen vooral een constructief verhaal brengen en samen met andere organisaties, betrokkenen en de gemeente buiten het soms engere perspectief van een natuurvereniging werken. We vinden niet dat alle antwoorden van de gemeente zelf moeten komen en zien een verantwoordelijkheid van het "gemeentelijk middenveld" om onderwerpen als trage wegen aan te brengen. Door zelf het eerste initiatief te nemen worden we hopelijk een geloofwaardige en onmisbare en partner."

Veel succes ermee, we kijken uit naar het resultaat!

Indien je zelf van Strijtem of Roosdaal bent en wenst mee te werken aan de inventarisatie, neem dan contact op met Alwin Loeckx van Natuurpunt Roosdaal: alwin@natuurpunt-roosdaal.be of 054/51 84 78.


Praktijkdagen 'trage wegen' voor verenigingen

zaterdag 2 september 2006 - Schaarbeek
en
zaterdag 7 oktober 2006 - Halle / zaterdag 21 oktober 2006 - Wetteren


De vzw Trage Wegen organiseert met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2 praktijkdagen trage wegen. De rode draad in dit vormingspakket is het aanleren van allerlei nuttige vaardigheden over trage wegen. Zowel op juridisch-administratie als op actie- en terreingericht vlak. Met deze praktijkdagen wil de vzw Trage Wegen tegemoet te komen aan de groeiende vraag van het verenigingsleven naar informatie en ondersteuning over trage wegen.

Doelgroep
Vrijwilligers actief in het lokale verenigingsleven, bestuursleden van (afdelingen van) verenigingen en organisaties, raadsleden van lokale adviesraden (milieu / landbouw / sport / cultuur / mobiliteit / ...) enzoverder. Ook particulieren die actief bezig zijn met het thema zijn welkom!

Inschrijving
De deelname is gratis. Als u zich inschrijft, verwachten wij u zowel op de studienamiddag in Schaarbeek op zaterdag 2 september, als op één van de twee terreinbezoeken. Inschrijven met behulp van de inschrijvingsstrook is evenwel noodzakelijk en dient op uiterlijk 16 augustus 2006 te gebeuren.

U vindt het volledige programma en de inschrijvingsstrook door hier te klikken, of door het op te vragen op het telefoonnummer 02 204 09 72.


Rolstoelwandelnetwerk Westouter

Met zicht op de bergen

Een gloednieuwe wandelkaart, speciaal voor minder mobiele recreanten. In samenwerking met het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels zorgt de Stichting Marguerite Yourcenar voor deze Vlaamse primeur. Het wandelgebied strekt zich hoofdzakelijk uit ten noorden van de dorpskom van Westouter, in de richting van Poperinge. Piet Hardeman, één van de bezielers van dit initiatief vertelt ons wat de aanleiding was. "Vorig jaar is hier in het Heuvelland onder ruime belangstelling een wandelnetwerk aan de hand van knooppunten ingehuldigd. Dat trok uiteraard veel publiek aan. Toen kwam er de vraag van enkele instellingen en de MS-liga uit de regio om ook voor minder mobiele gebruikers iets te voorzien. Daarom nu deze kaart, die de ondertitel 'Met zicht op de bergen' meekreeg, vanwege het heuvelachtige karakter van deze streek."

Westouter toegankelijk
"Met behulp van een topografische kaart zijn we gekomen tot ongeveer 23 km wandelwegen in Westouter waar ook rolstoelen doorkunnen. De kaart werkt eveneens met knooppunten, zodat de recreant de route naar eigen believen kan uitbreiden of inkorten. De kaart geeft steeds een aanbevolen richting aan, vanwege de hoogteverschillen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Er is uitdrukkelijk gekozen enkele onverharde paden in het netwerk op te nemen. Overhard betekent immers niet 'ontoegankelijk'. Integendeel, dergelijke baantjes zijn ook voor rolstoelgebruikers extra aangenaam. De wandelkaart geeft naast wat uitleg over het landschap, de geschiedenis van Westouter en de beschrijving van enkele bezienswaardigheden ook nog mee welke horeca-zaken speciale voorzieningen hebben voor rolstoelgebruikers," aldus nog Piet Hardeman van de Stichting Marguerite Yourcenar.

De kaart kan worden besteld bij de Stichting Marguerite Yourcenar, via 057-44 56 57 of piet.hardeman@skynet.be
Voor leden van de vzw Trage Wegen, hebben we 10 gratis kaarten ter beschikking. Geef ons een seintje op 02 204 09 72 of via info@tragewegen.be.


Ook VCM pleit in memorandum voor behoud trage wegen

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er het aanstaande najaar gemeente- en provincieraadsverkiezingen worden gehouden in ons landje. De aanleiding voor heel wat organisaties om een 'verlanglijstje' te presenteren, een verkiezingsmemorandum. De milieubeweging (Velt, BBL, Natuurpunt, CVN, Dialoog, VBV, Vibe, WWF en het Steunpunt LA21 van VODO) kwam al enkele maanden geleden met een memorandum op de proppen, dat bekend staat onder de noemer 'kies voor een duurzame gemeente'. In het hoofdstuk 'mobiliteit' kregen de trage wegen een hoofdrol toebedeeld. Het is immers belangrijk dat gemeenten de komende jaren werk maken van het fijnmazige netwerk dat de leefbaarheid en de mobiliteit van dorpen gevoelig kan verbeteren. Je kan het memorandum nog steeds bekijken op de website van de Bond Beter Leefmilieu.

Erfgoed als inzet van verkiezingen
Deze maand publiceerde ook VCM, het contactforum voor erfgoedverenigingen zijn memorandum. Dit netwerk is met 230 aangesloten verenigingen als het ware de spreekbuis van de erfgoedsector. De vzw Trage Wegen ijvert al een tijd voor het cultuurhistorisch belang van trage wegen en staat daarom ook ten volle achter de passage "cultuur, natuur en erfgoed: verbinding als integrale component". We laten u even meelezen: "Het zoeken en vinden van een verbindend element tussen cultuur, natuur en erfgoed, zodat samenwerking wordt aangemoedigd en mogelijk gemaakt, is een uitdaging voor lokale besturen. Trage wegen zijn zo'n verbindend element. Juist omdat de buurtwegen een belangrijk onderdeel zijn van dit netwerk van trage wegen, kan de stad of gemeente hierin een voortrekkersrol spelen. De verantwoordelijkheid voor de buurtwegen kan doorgetrokken worden naar de andere trage wegen op zo'n manier dat er ook aandacht wordt besteed aan de ontsluiting van het erfgoed, het landschap en de natuur die er zich langs bevindt. (...) Waarom dan ook geen initiatieven om de bedevaartwegen, smokkelroutes, grensroutes en gelijkaardige in ere te herstellen, in stand te houden en te ontsluiten?"

U kan het volledige memorandum nalezen op de website van VCM.

De lezers van ons e-zine die niet over internet beschikken, geven ons best een seintje op 02 204 09 72.


Verslag Ontmoetingsdag 2006 te Sint-Ulriks-Kapelle

Trage wegen volle kracht vooruit!

Afgelopen zaterdag 17 juni 2006 gaven de lidorganisaties van onze vereniging te kennen dat we de komende jaren samen voluit zullen gaan voor minstens 1000 km extra trage wegen in Vlaanderen. Dat -en nog vele andere zaken- viel te horen op de jaarlijkse Ontmoetingsdag van Trage Wegen vzw. De Ontmoetingsdag vond dit jaar onder een stralende zon plaats in Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek).

Algemene vergadering
De Ontmoetingsdag werd ingezet met het officiële gedeelte, de Statutaire Algemene Vergadering. Vertegenwoordigers van de lidorganisaties stemden er in het plechtige kasteel 'La Motte' over het jaarverslag van 2005 en over het werkingsprogramma en de begroting voor 2006. De gestage groei en de erkenning als mobiliteitsvereniging kwamen als belangrijke punten naar voor uit het jaarverslag van 2005 en in navolging daarvan werd er dan ook in werkingsprogramma én begroting gekozen voor een "vlucht vooruit"-scenario van onze vereniging. Het belangrijkste gevolg is dat vanaf juli Bjoke Carron op het Trage Wegen-secretariaat zal meedraaien. Ze zal zich over de algemene werking en de beweging ontfermen, en uiteraard stellen we haar in het volgende e-zine voor.

Najaar 2006 en ronde tafel
Steven Clays gaf een blik op het goed gevulde najaarsprogramma, en deed een warme oproep deel te nemen aan de praktijkdagen trage wegen voor verenigingen, waarover je elders in deze nieuwsbrief kan lezen. We zochten de buitenlucht op voor de "ronde tafel", die ook dit jaar werd gemodereerd door Geert van Waeg. We vroegen ons voornamelijk af hoe we nu met onze lidorganisaties en hun afdelingen (samen toch bijna 400.000 mensen) kunnen gaan wegen op het lokale beleid om de toekomst van de trage wegen veilig te stellen. Het actief ondersteunen van lokale werkgroepen zal hiervoor essentieel zijn. Samen zullen we in elk geval de druk op de ketel hoog genoeg moeten houden om tijdens de komende gemeentelijke legislatuur ook de realisatie van die extra trage wegen hard te maken.

Dilbeek, trage-wegenland
De deelnemers aan de wandelingen 's namiddags stonden werkelijk perplex van de Dilbeekse rijkdom aan trage wegen. Hugo Marissens en Renate Devreese van de Werkgroep Trage Wegen Dilbeek leidden ons over kilometers graspaden, doorsteekjes en voetpaden die er zelfs diagonaal over akkers lopen (zie "trage-wegenbeeld"). Een hele belevenis. Achteraf konden we dan ook allen tevreden nakaarten bij een échte frisse Dilbeekse kriek. In elk geval onze hartelijke dank voor de mensen van de Dilbeekse milieuraad en de Werkgroep Trage Wegen Dilbeek voor de voortreffelijke organisatie en de hartelijke ontvangst. We kunnen er weer een jaartje tegen!


trage-wegen-lijn in het nieuw

De nieuwe website van de trage-wegen-lijn staat sinds kort on-line! Een verfrissende, maar tegelijk eenvoudige plek op het internet waar lokale besturen, verenigingen én particulieren terecht kunnen met al hun vragen over trage wegen. Je kan er allerhande nuttige documenten over trage wegen downloaden, zelf een vraag stellen aan de trage-wegen-lijn of de veelgestelde vragen en hun antwoorden doorsnuisteren. Regelmatig geven we nieuws "heet van de naald" over de jongste ontwikkelingen op het terrein. Eén adres: www.trage-wegen-lijn.be

De weg kwijt?
De lancering van de nieuwe site loopt samen met de affichecampagne "De weg kwijt?" die de trage-wegen-lijn bij het grote publiek bekend maakt. Je zal ze de komende weken zien opduiken in bibliotheken en gemeentehuizen. Vind je dat de affiche ook een plaats verdient in jullie vergaderzaal, sporthal of clubhuis? Vraag dan gerust een exemplaar aan via info@tragewegen.be of 02 204 09 72.


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.