E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave April 2006

Namen oude buurtwegen verklaard

trage-wegenbeeld: Professor Taeldeman (Universiteit Gent), notoir dialectoloog, geeft onder ruime publieksbelangstelling meer uitleg bij de namen van enkele trage wegen in Wetteren

Niet minder dan 150 belangstellenden kwamen af op de trage-wegenwandeling afgelopen Paasmaandag. Niet alleen werd de volledige 'buurtwegenlus' zeer gesmaakt, nu weten we bijvoorbeeld ook dat Waalbeekweg wellicht van Wielingenbeekweg komt: een pad langs water met veel woelingen of wervelingen...


Vereniging in de kijker: Regionaal Landschap Lage Kempen

Het groenste Regionaal Landschap!

Dit jaar werd het Regionaal Landschap Lage Kempen vzw, één van de 10 erkende Regionale Landschappen in Vlaanderen, lid van de vzw Trage Wegen. We gingen spreken met coördinator Ilse Ideler, om wat meer over hun werking te weten te komen. "De Lage Kempen is ten opzichte van Vlaanderen de groenste regio," stelt Ilse. "Ze herbergt de grootste aaneengesloten bos- en heidegebieden en neemt een leeuwenaandeel in de Vlaamse biologisch waardevolle gebieden, de natuurreservaten en Europees belangrijke gebieden. Hoewel ons oppervlak maar 6% van Vlaanderen bedraagt, ligt bijvoorbeeld 21% van het vogelrichtlijngebied in de Lage Kempen," geeft Ilse nog mee.

En zijn de Lage kempen zowat voorzien van trage wegen?

Ilse Ideler: "Met uitgestrekte naaldbossen, zanderige vlaktes, vruchtbare beekvalleien en meer dan duizend vijvers bieden de Lage Kempen dan ook een unieke cocktail van waardevolle Limburgse landschappen. De mooiste manier om dit allemaal te ontdekken is uitgenomen langs trage wegen. En die zijn er. We besteden dan ook heel wat zorg aan het opnieuw waarderen van onze voetpaden."

Een Regionaal Landschap is eigenlijk een vereniging die als samenwerkingsverband tussen de gemeenten op haar werkgebied functioneert. Wat is jullie voornaamste doelstelling?

"Als Regionaal Landschap Lage Kempen willen we het mooie en waardevolle landschap van de Lage Kempen zoveel mogelijk behouden en nieuwe kansen geven. Daarbij vergeten we de mens niet: we zorgen ervoor dat mensen weer meer van de Lage Kempen kunnen genieten door het landschap dichter naar haar bewoners én bezoekers te brengen. Zo hopen we de band tussen mens en natuur te versterken en de verbondenheid met het landschap te verstevigen. Om dit te bereiken werken we samen met de verschillende streekbewoners: jagers, boeren, natuurverenigingen, gemeenten en toeristische organisaties, voor iedereen is er een plaats voorzien. We werken steeds rond vier grote pijlers: we dragen bij aan de streekontwikkeling, houden ons bezig met natuur- en landschapszorg, we zorgen voor natuurgerichte recreatie en bieden ook zelf educatie aan," aldus Ilse Ideler.

Wat deed jullie uiteindelijk aansluiten bij de vzw Trage Wegen?

"Lid worden van vzw Trage Wegen was een logische stap voor ons. We werkten al samen met plaatselijke werkgroepen en konden ook al verschillende gemeenten overtuigen om trage wegen weer open te stellen," besluit Ilse.

Je vindt het Regionaal Landschap Lage Kempen in Zonhoven, Gulden Boomkensweg 6, 011/78.52.59 of via www.rllk.be.


Riemst pakt uit met resultaten proefproject

Vorig jaar kon je hier geregeld lezen over de Dulomi-proefprojecten die Trage Wegen vzw begeleidde in zeven Vlaamse gemeenten. Ondertussen is het project afgerond en zit onze taak er op, maar in de gemeenten zelf blijft men hard werken en worden stilaan de eerste resultaten op terrein zichtbaar. Zo ook te Riemst in Zuid-Limburg, waar de dorpsraden van Membruggen en Genoelselderen de handen in mekaar sloegen en samen met de gemeentediensten en Schepen Ivo Thys een mooi trage-wegenplan uitwerkten.

Plechtige opening op 30 april

Er werd beslist voor alle trage wegen in beide dorpen op zoek te gaan naar de oude volksnaam en ze nadien op het terrein van het speciale trage-wegennaambordje te voorzien. Hiervoor stelde de gemeente een Module 15 project op, waarmee ondertussen ook een prachtige trage-wegenkaart voor beide dorpen werd opgesteld. Op zondag 30 april worden zowel de naambordjes als de kaart plechtig ingehuldigd tijdens een wandeling in Membruggen en Genoelselderen. Een oude grenspaal tussen de beide dorpen krijgt er zijn plek terug en er zal uitleg gegeven worden over de historische betekenis van dergelijke grenspalen. Ter gelegenheid van deze inhuldiging wordt door GOGRI (Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Riemst) een extra nummer van hun tijdschrift uitgegeven over het thema grenspalen.

Ook Riemst levert bijdrage voor extra kilometers trage wegen

De gemeente Riemst illustreert met het trage-wegenplan dat - naast het opsmukken van bestaande trage wegen ? er ook nieuwe trage wegen kunnen worden aangelegd. Zo voorzag de gemeente bij de verkoop van de pastorijwoning een strook van 1,2 meter die de verbinding maakt naar een achterliggende trage weg en sloot ze zelf een huurcontract af met een eigenaar om een nieuwe en zeer nuttige verbinding aan te leggen naar een aangenaam groen plekje in de vallei. De gemeente inspireerde zich hiervoor op de beheersovereenkomsten, en betaalt de eigenaar hiervoor jaarlijks 0,13 euro per m². De gemeentediensten zorgden voor de afpaling en binnenkort wordt ook het weiland verfraaid met enkele kleine landschapselementen.

Een kaartje voor elk gezin...

Het vertrek van de wandeling op 30 april is voorzien om 14u00 aan het kerkplein te Membruggen in de Zagerijstraat. Naast de plaatselijke bevolking worden ook de leden van de gemeenteraad, de betrokken ambtenaren, de dorpsraden van de andere dorpen, de vzw Trage Wegen en de heemkringen van de regio worden uitgenodigd. Alle inwoners van beide dorpen kregen ? samen met de uitnodiging van de wandeling - een gratis kaart in de brievenbus. Op die manier wil de gemeente de plaatselijke bevolking stimuleren deze trage wegen vaker te gebruiken, zodat ze kunnen rekenen op groter maatschappelijk draagvlak dan tot op heden het geval is. Het trage-wegenproject werkt trouwens aanstekelijk, in drie andere deelgemeenten van Riemst begint men weldra ook aan een trage-wegenplan.

...en ook voor 10 leden van Trage Wegen vzw!

We hebben op het secretariaat 10 trage-wegenkaartjes liggen van Membruggen en Genoelselderen. Ben je steunlid van onze vzw, en wil je graag eens met de kaart in de hand de fraaie resultaten gaan bekijken? Stuur ons dan ons mailtje op
info@tragewegen.be - de eerste 10 krijgen het kaartje met de post opgestuurd.


Van Mechelen laat betonnering Romeinse weg over zich heengaan

Als Vlaams Minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen, toonde Dirk Van Mechelen zich tot nog toe terecht geïnteresseerd in alles wat de trage wegen aanbelangt. Getuige daarvan de toekenning van de VCM-erfgoedprijzen aan twee trage-wegenprojecten (Neerpelt en Hoogstraten) en de scriptieprijs van de VRP aan Véronique Van Acker, die onderzocht hoe trage wegen in Lochristi een rol kunnen spelen bij de vele lokale verplaatsingen. De minister etaleert deze interesse graag op zijn eigen website, iets waar we alleen maar blij mee kunnen zijn.

De vzw Trage Wegen was dan ook verbaasd over Van Mechelens antwoord op de parlementaire vraag die Vlaams Parlementslid Jan Peumans stelde over de verharding van het laatste onverharde tracé Romeinse heirbaan te Borgloon. Deze heirbaan tussen Tongeren en Tienen is als overblijfsel van eeuwenoud verkeer immers een bijzonder stukje erfgoed, niemand twijfelt aan de waarde ervan. In het kader van de Ruilverkaveling Grootloon komen er op de bewuste plaats immers twee stroken beton, gescheiden door een middenberm van kasseien te liggen.

In deze zaak steekt Van Mechelen echter de kop in het zand: "Aangezien de nieuwe weg bovenop het huidige maaiveld komt, loopt het eronder aanwezig archeologisch patrimonium geen gevaar", zo valt er te lezen. Het tweestrokenbeton wordt verder omschreven als "een uniek verhardingstype om het karakter van de Romeinse Kassei in Haspengouw te benadrukken" en de keuze voor de verharding op zich voor het zware landbouwverkeer is "de keuze voor functionaliteit wat in feite de voortzetting van het historisch gebruik van de weg betekent."

Oog voor alle functies?
Als vzw Trage Wegen hebben we begrip voor het maken van dergelijke keuzes, maar wat meer omzichtigheid in het ontwikkelen en bewaren van alle functies van de Romeinse Weg was onziens toch nuttig geweest. Het archeologisch patrimonium mag dan wel veilig onder het beton bewaard blijven, de belevingswaarde van de Romeinse Kassei vermindert aanzienlijk door deze ingreep. Bovendien verdwijnen de laatste stukken van onze onverharde wegen nog elke dag onder beton of asfalt. De onverharde baan is zo stilaan zelf "erfgoed" aan het worden. We rekenen dan ook op extra aandacht van de Minister van Momumenten en Landschappen voor deze zwaar bedreigde categorie trage wegen: een beschermingsinstrument voor onherharde wegen, de inventarisatie of investeren in studiewerk wat betreft oorsprong en gebruik ervan.


17 juni: Ontmoetingsdag Trage Wegen te Dilbeek

Leer de trage wegen van Sint-Ulriks-Kapelle kennen

Net zoals vorig jaar, gieten we ook dit jaar onze Algemene Vergadering in de vorm van een heuse. En ook nu zal er gewandeld worden, langs de trage wegen van Dilbeek. Het wandelprogramma wordt verzorgd door begeleiders van de Dilbeekse Milieuraad en de Werkgroep Trage Wegen Dilbeek. Het startpunt van de Ontmoetingsdag is aan het statige kasteel La Motte te Sint-Ulriks-Kapelle (zie foto). Het landelijke Sint-Ulriks-Kapelle verschuilt zich op de rand van het Pajottenland, op een boogscheut van Brussel nabij Groot-Bijgaarden, Ternat en Asse. Met zo?n 1600 inwoners is het echter de minst (dicht-) bevolkte deelgemeente van Dilbeek. Verscheidene kastelen (zoals La Motte), boomgaarden, weiden en weidse velden, en natuurlijk de eindeloze wandelwegen en verloren paadjes, maken St.-Ulriks-Kapelle tot de ideale omgeving voor een kennismaking met de trage wegen.

De deelnemers kunnen kiezen tussen twee wandelingen. Enerzijds wordt er samen van natuur, landschap en cultuurhistorie genoten door het afstappen van de Hoppewandeling en de rijke geschiedenis van de Hoppeteelt in de buurt blootlegt. Uiteraard een traject dat voornamelijk gebruik maakt van trage wegen! In een tweede wandeling wordt er anderzijds dieper ingegaan op het ?hoe en wat? van de trage wegen. Trage wegen herkennen, verloren verbindingen, uitdagingen voor bijkomende paden, dat alles komt aan bod. Bovendien zorgt de Werkgroep Trage Wegen Dilbeek voor een deskundige uitleg.

De deelname is gratis en staat ook open voor mensen die nog geen lid zijn van onze vereniging. Het kasteel La Motte is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: elk uur stopt de bus Brussel-Noord ? Liedekerke op zo?n 200 m van het kasteel. Deze bus heeft haltes aan verschillende NMBS-stations in de buurt.

Het volledige programma valt binnenkort te bekijken op onze website.


"1000 km extra trage wegen?"

vzw Trage Wegen neemt de uitdaging aan!

Vorige week stelde Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt tijdens een werkbezoek aan de gemeente Putte duidelijk "1000 km extra trage wegen de komende jaren moet kunnen." (Op de foto samen met de Putse schepen voor Mobiliteit Chris Bosmans). Uiteraard is de vzw Trage Wegen is blij met deze uitspraak, maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren mogen rusten. Integendeel, het werk begint nu pas. Het zijn immers de Vlaamse steden en gemeenten die de instrumenten in handen hebben om deze uitbreiding te realiseren. Van Brempt slaat nagels met koppen door dat te benadrukken, en uiteraard rekenen we op de steun van de Vlaamse Overheid aan de lokale besturen willen gaan voor meer trage wegen.

De vzw Trage Wegen neemt eveneens de uitdaging aan, en dat met initiatieven die de Vlaamse steden en gemeenten moeten helpen de teloorgang van trage wegen tegen te gaan. Zo stelde Van Brempt in Putte de uitbreiding van de trage-wegen-lijn voor, die vanaf dit jaar ook op het terrein gaat en actieve ondersteuning biedt aan lokale besturen. Een gemeente als Putte verdient volgens ons een pluim, omdat ze niet alleen wil opsmukken wat er bestaat, maar ook verbindingen wenst open te stellen. Elke bijkomende meter 'trage weg' telt! Maar daarnaast starten we vanaf mei met 'praktijkdagen' trage wegen, en wel in elke Vlaamse provincie. In mei steken we van wal in Vlaams-Brabant. We tonen teams van gemeente-ambtenaren de talloze mogelijkheden waarover ze beschikken om hun trage-wegennet te versterken. Een aanpak die volgens de vzw Trage Wegen ook extra kilomters kan opleveren! Wanneer er in oktober overal nieuwe gemeentebesturen aan de slag gaan, kunnen zij zich ook formeel engageren elk een aantal van de broodnodige kilometers voor zich te nemen.

Al die goede intenties ten spijt, is het triest te moeten vaststellen dat er nog steeds paden en wegeltjes verdwijnen. Van Brempt haalde in Putte terecht aan dat de beoogde uitbreiding van het trage-wegennet een decretaal steuntje verdient. Want het verhaal van een Vlaams decreet 'trage wegen' is allesbehalve afgelopen. De vzw Trage Wegen eist garanties dat het decreet op zijn minst uitgaat van die (bescheiden) toename die 1000 km extra trage wegen betekent, zonder aan het beschermend karakter van de huidige wetgeving te raken. Alleen zo stellen we de infrastructuur veilig, die de 'trage mobiliteit' in de toekomst zal moeten dragen. Aan de slag!

Erik Grietens,
voorzitter vzw Trage Wegen

lees het persbericht over het werkbezoek van Van Brempt aan Putte.


Wallonië pakt quadgeweld hard aan

Waals Minister van Landbouw, Platteland en Leefmilieu Benoît Lutgen (cdH) pakt met een omzendbrief en via de intentie het Waalse equivalent van het bosdecreet te herzien de overlast van quads en motoren hard aan. Dat viel deze week te lezen in Le Soir.

De aanleiding hiervoor is een ietwat uit de hand gelopen uithoudingsrace voor quads en motoren in de bossen van Bertix. De organisatoren van de activiteit hadden een vergunning gekregen voor een éénmalige doorgang van hoogstens 500 (!) voertuigen. Dat werden er het afgelopen weekende te Bertix bijna dubbel zoveel, die bovendien verscheidene keren door de bossen gingen racen. Niet alleen heeft het Waalse Gewest klacht ingediend tegen de organisatoren, die een boete van 25.000 euro boven het hoofd hangt, bovendien verzekerde Lutgen als voogdijminister dat dergelijke evenementen voortaan verleden tijd zullen zijn. Gedaan met quads in de Waalse bossen dus.

Benoît Lutgen steekt hiermee zijn nek uit, want dergelijke buitensporten kunnen in Wallonië (en ook in Vlaanderen overigens) op heel wat belangstelling rekenen. Hij goot de nieuwe aanbevelingen in een omzendbrief en denkt concreet aan het herschrijven van de toegangscode voor de Waalse bossen. Hopelijk kan het initiatief op Vlaamse navolging rekenen, zodat de laatste plekjes Vlaams platteland wat gevrijwaard blijven van quadgeweld.

Lees het artikel in "Le Soir" - (c) Foto Le Soir


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.