E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Januari 2006

Een goed jaar voor trage wegen

2005 was een goed jaar voor onze trage wegen: in heel wat gemeenten werden projecten opgestart om voet- en buurtwegen in te zetten voor een veiliger verkeer, ter ondersteuning van het toerisme in eigen streek, om natuurgebieden te verkennen of om aantrekkelijke wandelroutes aan te leggen. Buurtwegen waren niet weg te branden uit de media, in het parlement wordt gewerkt aan een nieuw decreet, provincies werken aan digitale kaarten,... Ook de vzw zelf kan mooie verwezenlijkingen voorleggen: van twee puike publicaties, een druk bijgewoonde studiedag, een veelgelezen e-zine, een roodgloeiende trage-wegen-lijn tot de ondersteuning van verschillende gemeentebesturen op het terrein. Kortom, in 2005 zat er een enorme dynamiek in onze buurtwegen, niet in het minst dankzij de werking van onze vereniging.

We hopen dat 2006 een nog beter jaar wordt. Als vzw willen we dit jaar doorgroeien naar een middelgrote vereniging met minstens 1.000 leden. Er zitten verschillende nieuwe projecten in de pijplijn, onze website wordt verder uitgebouwd en dat is nog maar een begin. In de eerste plaats werken we samen met lokale besturen en verenigingen verder aan een breder draagvlak voor het behoud, de ontwikkeling en het gebruik van trage wegen. Door op lokaal vlak een buurtweg in te schakelen als veilige fietsverbinding naar school of naar het station, wordt de kracht van trage wegen voor iedereen duidelijk.

De aandacht zal echter niet alleen gaan naar laagdrempelige, populaire projecten. Ook moeilijke discussies over het opnieuw openen van buurtwegen die (illegaal) werden afgesloten, zullen niet uit de weg worden gegaan. Veel van deze afgesloten wegen bieden nu en in de toekomst kansen voor verkeersveiligheid, onthaasting, landschapsbeleving of sport en recreatie. We hopen dat ook bij de bespreking van de ontwerpdecreten in het Vlaams parlement deze discussie voluit gevoerd wordt.

En tot slot moet 2006 ook een jaar worden waarin meer mensen trage wegen ontdekken én vooral gebruiken. Immers, wat niet gebruikt wordt, verdwijnt. Om het gebruik van buurtwegen te bevorderen, zal de vzw Trage Wegen gemeentebesturen en het lokale verenigingsleven ook in 2006 blijven aanmoedigen sámen hun schouders te zetten onder het behoud en het gebruik van een fijnmazig netwerk van trage wegen.

Erik Grietens, voorzitter vzw Trage Wegen (erik.grietens@bblv.be)


Trage wegen in de ruimtelijke planning

Vlaams-Brabant wil de buurtwegen op de kaart!

Zelfs al weet u helemaal niks van ruimtelijke planning, dan klinken woorden als Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) u wellicht niet onbekend in de oren. Dergelijke plannen worden vandaag gebruikt om de open ruimte van morgen uit tekenen en in te richten. Van nieuwe industrieterreinen tot natuurverbinding: alles vindt er een plaatsje. Zij die al eens actie voerden rond trage wegen weten dat in een RUP of een BPA niet alle openbare wegen op de uiteindelijke kaart belanden. Buurtwegen (zelfs als ze over privé-grond lopen) maken eveneens deel uit van onze openbare wegenis.

Rooilijnplannen
In de provincie Vlaams-Brabant wil men komaf maken met deze onvolkomendheid. Men hanteert er duidelijke richtlijnen wat er op een BPA en op een RUP dient vermeld te worden. Henri Frans (Hoofddeskundige Mobiliteit en Wegen) legt uit: "Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is eigenlijk eveneens een rooilijnplan. Het legt de exacte ligging van de wegen vast. Een goed rooilijnplan schept dus duidelijkheid bij de verschillende eigenaars, het voorkomt latere betwistingen. In een provinciale omzendbrief wordt expliciet vermeld dat alle openbare wegen, met inbegrip van de voet- en buurtwegen, in het plan dienen opgenomen te worden. Wanneer men Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPs) opmaakt, horen daar eveneens rooilijnplannen bij. We passen dezelfde vormvereisten toe."

"De logica achter deze gang van zaken is tweeledig," zo vertelt Patricia Willems (diensthoofd Mobiliteit en Wegen), "enerzijds stellen we vast dat heel wat BPA's helemaal niet als rooilijnplan kunnen gebruikt worden: een verkeerde schaal, te weinig gegevens, enzoverder. Het is juist in de buurtwegenproblematiek dat we achteraf de meeste problemen vaststelden. Door goede BPA's willen we de rechtszekerheid in de hand werken. Anderzijds zijn we als provincie ook de wettelijke beheerder van de atlas der buurtwegen, die we gedigitaliseerd hebben. Die digitale atlas willen we uiteraard accuraat houden, aangezien het belang van voet- en buurtwegen en de inzet ervan in het hedendaagse mobiliteitsvraagstuk erg is toegenomen. We gebruiken dan de gegevens van de rooilijnplannen om de digitale atlas correct en stipt te beheren."

Meer informatie: Henri Frans, 016 26 75 82 (hfrans@vl-brabant.be)


Vereniging in de kijker: Komimo

Komimo staat voor 'Koepel Milieu en Mobiliteit' en is een vereniging zonder winstoogmerk sinds 1996. Zoals de naam al laat vermoeden, is Komimo een samenwerkingsverband tussen een aantal organisaties die in Vlaanderen actief zijn in de mobiliteits- en milieusector. Van bij het begin zijn de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw, de Fietsersbond vzw, Mobiel 21 vzw (het vroegere Langzaam Verkeer) en Taxistop lid van Komimo. In 2000 kwam de Voetgangersbeweging vzw Komimo vervoegen en in 2005 sloten ook Autopia vzw en onze vereniging, Trage Wegen vzw, zich aan bij Komimo. We spraken met coördinator Bart Baeten.

"De verschillende verenigingen binnen Komimo delen één belangrijke doelstelling: meer duurzame mobiliteit. De manier waarop we ons verplaatsen zorgt immers voor heel wat problemen: filevorming, milieuvervuiling, lawaaioverlast, verkeersonveiligheid, verminderde leefbaarheid in de steden, ... de problemen zijn bekend. Een mirakeloplossing bestaat niet, maar het staat vast dat we ons op een andere manier gaan moeten verplaatsen," aldus Baeten.

Een visie die we voluit delen met Komimo. Bart Baeten vervolgt: "Een ander verkeersgedrag begint met een andere verkeersmentaliteit. Daarom organiseert Komimo jaarlijks twee grootschalige sensibilisatiecampagnes: de Week van de Zachte Weggebruiker in mei en de Week van Vervoering in september. Tijdens de weekcampagnes organiseert aan de ene kant een aantal campagnes waaraan steden, gemeenten, scholen, bedrijven maar ook gewoon de man en vrouw in de straat kunnen deelnemen. Bekende voorbeelden hiervan zijn Met Belgerinkel naar de Winkel, Fiets naar Kyoto, de Open Straatdag en Veilig en Milieuvriendelijk naar School". Daarnaast stimuleert Komimo iedereen tijdens de weekcampagnes zelf acties op het getouw te zetten.?

Dat de vzw Trage Wegen toetrad tot Komimo is geen toeval. "In de toekomst wil Komimo naast de campagnewerking immers ook een beleidswerking uitbouwen en de stem van de duurzame mobiliteit in Vlaanderen worden," treedt Baeten bij. "In de eerste plaats door Komimo verder uit te bouwen en zoveel mogelijk organisaties te verenigen die zich achter de doelstellingen van Komimo kunnen scharen. Komimo wil zich daarbij vooral richten op de zogenaamde niet-geadresseerde thema?s, de thema?s die nu vanuit de specialistenbenadering van individuele organisaties niet behandeld worden. Voor heel wat onderwerpen en mobiliteitsvormen is er nu geen of amper aandacht vanuit duurzaam oogpunt. Er is bijvoorbeeld geen integrale visie over infrastructuur: dat is iets dat tot nu wordt bekeken in functie van fietsers, voetgangers of openbaar vervoer. Een integraal beleid (zoals bvb duurzaam veilig in Nederland) wordt niet naar buiten gebracht. Komimo wil al die boodschappen die op dit moment door de verschillende mobiliteits- en milieuorganisaties worden gelanceerd, ondersteunen door een gemeenschappelijke visie," besluit Baeten.

Meer info: www.komimo.be of Bert Baeten, 09 242 32 25, contact@komimo.be


Bouw mee aan onze fotodatabank

vzw Trage Wegen zoekt vrijwilligers

Onze vereniging heeft een aantal openstaande vacatures voor actieve vrijwilligers: we zoeken fotografen én een fotodatabankbeheerder.

fotografen (m/v)
De vzw Trage Wegen wil een groep van vrijwillige trage-wegenfotografen bij elkaar krijgen om zo haar fotodatabank actueel te houden en uit te breiden. Iedereen met een hart en vooral een oog voor trage wegen kan fotograaf voor vzw Trage Wegen worden. Digitale kiekjes van de trage wegen bij jou in de buurt of van tochten her en der in Vlaanderen, het kan allemaal. Ook 'vroeger en nu'-situaties zijn interessant, evenals bijzondere inrichtingen, grappige borden, maar ook afgesloten paden of verdwenen verbindingen.

fotodatabankbeheerder (m/v)
We zoeken iemand die op vrijwillige basis het huidige en toekomstige fotomateriaal van vzw Trage Wegen ordent in een fotodatabank. De nodige programma's en de opslagcapaciteit is voorhanden op het secretariaat te Brussel, een bureautje met stoel en desktop staat helemaal ter beschikking! Heb je een klein beetje kaas gegeten van computerwerk, woon je in de buurt van Brussel en heb je wat vrije tijd waarmee je graag onze vereniging wil versterken, dan ben je misschien wel de geknipte persoon!

Voor beide vacatures kan je contact opnemen met Steven Clays, 02 204 09 72 (steven.clays@tragewegen.be)


Op naar de 1000 leden!

Werken aan een breed netwerk van contacten en sympathisanten

Onze voorzitter haalde het reeds aan in dit e-zine: de vzw Trage Wegen kende forse groei het afgelopen jaar. We sloten 2005 af met meer dan 400 leden. Daaronder zitten niet alleen onze effectieve leden, namelijk de aangesloten organisaties (een overzichtje valt te vinden op onze website), maar ook ondertussen bijna 400 steunleden. Het moet echter mogelijk zijn 2006 af te sluiten met 1000 leden, gezien de enorme interesse voor de trage wegen in Vlaanderen.

Hierbij doen we dus een warme oproep om steunlid te worden van de vzw Trage Wegen. Dat kost jou slechts 10 euro per jaar én het geeft ons naast een financieel steuntje ook de kans een breed netwerk aan contacten en sympathisanten uit te bouwen. Was je reeds lid in 2005, hernieuw dan vandaag nog je lidmaatschap! Ken je mensen met een gezonde interesse in trage wegen, leer hen dan onze vereniging kennen!

Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer 001-3773475-57 met vermelding van nieuw lid + jouw naam. Nieuwe leden krijgen maandelijks het e-zine en bovendien een fikse korting op onze publicaties. Niet twijfelen is de boodschap.


Trage-wegen-lijn krijgt een nieuw jasje

Ook in 2006 gaat de trage-wegen-lijn door. Met de steun van Vlaams minister voor Mobiliteit Kathleen Van Brempt en in opdracht van de Mobiliteitscel (zie www.mobielvlaanderen.be) blijven we iedereen ondersteuning bieden die zowel praktische, juridische als technische vragen heeft over trage wegen. Maar er is meer: we steken de trage-wegen-lijn de komende maanden in een nieuw jasje. Zo stellen we onder andere een heuse website in het vooruitzicht.

Ondertussen blijft de trage-wegen-lijn via de gekende kanalen beschikbaar: particulieren, verenigingen of lokale besturen kunnen de hele week tijdens de kantooruren gratis terecht op 02 204 09 72 of per mail: trage-wegen-lijn@tragewegen.be


Ruim baan voor traag verkeer: de tractorsluis

trage-wegenbeeld: aangebrachte 'karterblokken' in het kader van de ruilverkaveling te Mettekoven (gemeente Heers, Limburg). (foto: VLM-Limburg)

De blokken fungeren als tractorsluis: landbouwverkeer kan er gemakkelijk over, maar het wegje voor sluikverkeer gebruiken is onmogelijk geworden. Fietsers en wandelaars genieten er het volwaardige recreatief medegebruik van dit landbouwgebied.

(technische tekeningen van dit soort tractorsluizen kan je terugvinden in onze webbibliotheek)


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.