E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave December 2005

Vereniging in de kijker: Sentiers.be

Onze Waalse tegenhangers onder de loupe!

Ook in het zuidelijk deel van ons land zijn er trage wegen, en helaas zijn ze er de jongste decennia eveneens in de verdrukking geraakt. We ontmoeten Christophe Danaux in de Naamse gemeente Walcourt. Hij is coördinator van de vzw Sentiers.be, een vereniging die heel wat van de onze weg heeft. "Sentiers.be werd eigenlijk opgericht in 2001 naar aanleiding van een studie over openbare paden," legt Christophe uit. "Onze filosofie loopt gelijk met deze van de vzw Trage Wegen: beschermen van en promotie maken voor trage wegen. We beschouwen het trage-wegennet als een representatief patrimonium van ons collectief geheugen, we moeten ze dus koesteren. Op het Waalse platteland worden de trage wegen vaak gebruikt voor recreatie, maar dat sluit volgens ons hun belang voor de dagdagelijkse 'functionele' verplaatsingen niet uit."

390 km² in kaart gebracht
Christophe licht ons de projectwerking van Sentiers.be toe: "We liggen aan de basis van een intergemeentelijk verbindingsnetwerk, dat uit wegjes en voetpaden bestaat. Voor de realisatie van het project werken we samen met de gemeenten Cerfontaine, Florennes, en Walcourt (allemaal in de provincie Namen) en met Gerpinnes (provincie Henegouwen) en de plaatselijke intercommunale. Met de hulp van heel wat vrijwilligers inventariseerden we tot de kleinste paadjes over een oppervlakte van maar liefst 390 vierkante kilometer! In totaal werden er 1233 km wegels en voetpaden opgetekend, geanalyseerd en gedigitaliseerd. Dat werk moet nu de basis zijn voor het uittekenen van de verbindingswegen tussen alle dorpjes in het gebied."

Zich informeren via internet
Door die terreinervaring stelt Sentiers.be, samen met organisaties als de Sentiers de Grande Randonnée (de Grote Routepaden) of Itinéraires Wallonie vast dat het Waalse trage-wegennet zich in trieste staat bevindt. "We beseffen dat de opkomst van de auto en het aanleggen van autowegen en autostrades de grootste verantwoordelijken zijn voor de aftakeling van de trage wegen, maar het is zeker niet de enige oorzaak," aldus nog Christophe. "Daarbovenop komen nog eens de vele onrechtmatige toe-eigeningen door aangelanden, het omploegen van wegjes door landbouwers en het uiterst zwakke animo van de gemeentebesturen om de Wet op de Buurtwegen te laten respecteren. Om de groeiende mobiliteitsvraag aan te kunnen, hebben we echter juist deze wegjes nodig: zachte mobiliteit en trage wegen zijn twee handen op één buik. Boswegen, veldwegjes, oude spoorlijnen, vroegere wegbeddingen kunnen in veel gevallen prima verbindingswegen zijn van en naar de bushalte, het station of de school. Bovendien lopen ze vaak door een prachtig decor. We willen de mensen dan ook informeren over waar ze mogen gaan, welke rechten ze hebben, wat een erfdienstbaarheid betekent enzovoorts. Op het onderdeel 'Comprendre' van onze website krijgt je een antwoord op al deze vragen. En onder 'Découvrir' kan je onze projecten en onze (soms feestelijke) activiteiten opvolgen. Een webforum laat iedereen toe vrij te discussiëren over trage wegen."

Neem eens een kijkje op de mooie website: www.sentiers.be
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Christophe Danaux, 0495 92 84 11 (christophe.danaux@sentiers.be)


Groenactie Trage Wegen Schelderode

Openbaar groen en openbare wegen hand in hand

De werkgroep Trage Wegen van Schelderode (een deelgemeente van Merelbeke) ging in op een projectoproep van de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap om het openbaar groen in Vlaanderen te stimuleren. De inzet: boomplantmateriaal ter waarde van maximaal 500 euro per ingediend project. De werkgroep vatte dan ook het idee op om de aangelanden van een druk bewandelde voetweg de kans te geven een streekeigen boom of struik aan te planten langsheen de weg. De wegberm wordt er een stuk fraaier door en ook de vele wandelaars zouden zo meer kunnen genieten van het aangeplante groen.

Het project werd met glans aanvaard: het uitgesproken openbaar karakter van de door Bos en Groen opgezette actie komt mooi uit de verf. Bovendien biedt het aanplanten van groen op particuliere grond met een openbare bestemming meer garantie op het onderhoud ervan, aldus nog de afdeling Bos en Groen. Er werd een tuinarchitect aangesproken om landschappelijk waardevol en ecologisch verantwoord plantgoed uit te kiezen en op een mum van tijd waren niet minder dan 12 enthousiaste aangelanden van de voetweg bereid het initiatief te steunen.

Eind november kwam het bestelde plantgoed met de vereiste compost aan te Merelbeke. Het aanplanten moesten we toch nog eventjes uitstellen vanwege de de zware sneeuwval (zie foto), maar intussen is het werk gedaan. Een geslaagd initiatief waarbij een trage weg op een bijzondere wijze werd belicht en in de buurt wat meer bestaansrecht verwierf. De vrijwilligers van de werkgroep Trage Wegen Schelderode wensen bovendien de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap hierbij te bedanken voor de vlotte afhandeling van het dossier.

Meer informatie: Roland De Wilde, rolanddewilde@tiscalinet.be


"Beter lokaal besturen? Geef trage wegen een kans!"

trage-wegen-lijn groot succes bij gemeenten

"Stimuleer de gemeenten een trage-wegenbeleid te voeren", zo luidt één van de aanbevelingen van de vzw Trage Wegen om het verdwijnen van trage wegen in Vlaanderen tegen te gaan. Die aanbevelingen maken deel uit van de projectresultaten van de 'trage-wegen-lijn', de informatie- en hulplijn over voet- en buurtwegen die in december 2004 werd opgestart met de steun van Vlaams Minister voor Mobiliteit Kathleen Van Brempt. Zowel lokale besturen, verenigingen als burgers vonden hun weg naar de trage-wegen-lijn, die niet minder dan 178 dossiers over geheel Vlaanderen verwerkte. "Een bewijs dat trage wegen brandend actueel zijn," aldus Steven Clays van vzw Trage Wegen, "en dat er nog veel werk aan de winkel is."

Vlaanderen telt heel wat voetwegels, kerkpaden en doorsteekjes die geschikt zijn als 'trage wegen': wegjes voor voetgangers, fietsers of ruiters. Door het inpalmen, verwaarlozen of omploegen ervan zijn ze bedreigd. Volgens de vzw Trage Wegen is er een belangrijke kentering te zien. Steven Clays: "Gemeenten zijn bijzonder geïnteresseerd in subsidies voor het herstellen van buurtwegen. Veel wegjes hebben immers een grondige opknapbeurt nodig, en extra middelen zijn dan welkom. Daarnaast is er ook vraag naar het milieuvriendelijk inrichten van landelijke wegen: extra asfalt of beton vermijden is goed voor de natuur en het is goedkoper. Steeds trachtten we met de trage-wegen-lijn het beste advies te geven."

Er is nog een lange weg te gaan, zo beseft ook Steven Clays: "Als bijna een kwart van de behandelde dossiers over onlangs afgesloten wegen gaat, dan is er meer aan de hand. Nog in veel te veel gevallen treedt de gemeente niet op wanneer er een pad wordt afgesloten.Daarom pleiten we in onze aanbeveling ook voor een betere naleving van de wetgeving rond trage wegen. Beter lokaal besturen is werk maken van trage wegen."

"Trage wegen zijn de rode loper van de zachte weggebruiker", beaamt Vlaams Minister voor Mobiliteit Kathleen Van Brempt. "Ze zijn ontzettend belangrijk voor de verplaatsingen binnen een gemeente. De talrijke reacties op de trage-wegen-lijn bewijzen dat. Trage wegen zetten niet alleen aan tot fietsen en wandelen, ze zijn ook belangrijk om op een veilige manier naar school, de winkel of het werk te gaan,.... De trage-wegen-lijn is een uitstekend instrument om lokale overheden te stimuleren een trage-wegenbeleid te voeren. Daarom heb ik middelen uitgetrokken om de trage-wegen-lijn ook volgend jaar verder te zetten", alsnog de Minister.

Zowel burgers, verenigingen als lokale besturen kunnen gratis contact opnemen met de trage-wegen-lijn op het telefoonnummer 02 204 09 72 of via trage-wegen-lijn@tragewegen.be

De aanbevelingen van de trage-wegen-lijn zijn terug te vinden op onze website: www.tragewegen.be/trage-wegen-lijn.html


Parels voor de zwijnen?

Trage-wegenbeeld: van kasseiwegje tot privé-oprit...


Ondertussen... op het Oud Vliegveld van Waasmunster

Bijkomende openbare onderzoeken in dossier Oud Vliegveld

In het e-zine van september 2005 lieten we de vzw Durme aan het woord in de aanslepende zaak rond de afgesloten buurtweg op het Oud Vliegveld te Waasmunster. Even de draad oppikken: gedurende juli-augustus 2005 liepen er openbare onderzoeken naar het hertekenen van de buurtwegenis op de plaats. De vzw Durme diende tijdens de loop van het openbaar onderzoek diverse bezwaarschriften in.

Bijkomende openbare onderzoeken
Begin december kondigde de gemeente Waasmunster plots bijkomende openbare onderzoeken aan. We vragen aan Patrick Robberecht van vzw Durme wat hierachter zit. "We deelden in ons bezwaarschrift aan de gemeente Waasmunster mee dat voor de verlegging van de buurtweg niet één maar twee beslissingen noodzakelijk zijn, zo leert ons de wetgeving en de rechtspraak van de Raad van State. Nu blijkt dat de raadsman van de gemeente, meester Lindemans, een topadvocaat inzake stedenbouw in Vlaanderen, de procedurebezwaren van de vzw Durme onderschrijft. Nochtans hadden we die al ruim een jaar voor het eerste openbaar onderzoek meegedeeld!", vertelt Robberecht.

Rooilijnprocedure
"Om concreet te zijn: vandaag blijft de toestand van kracht voor het afsluiten van de weg in 1993. Dat werd twee jaar geleden door de Raad van State bevestigd. Meester Lindemans volgt ons bezwaarschrift over de gehele lijn: de gemeente Waasmunster moet zelf eerst de scheidingslijn vaststellen tussen de openbare weg en de aanpalende eigendommen, de zogeheten rooilijn. De gemeente Waasmunster zal dus procedure opnieuw moeten doen", vervolgt Robberecht. "Meester Lindemans neemt ook ons standpunt in wat betreft het huidige ontwerpbesluit in de Waasmunsterse gemeenteraad. Hij benadrukt dat de gemeente niet mag uitgaan van huidige feitelijke onwettige toestand. Men moet kijken naar hoe het Oud Vliegveld er in 1993 uitzag. Anders gezegd, de gemeente Waasmunster moet op een gemotiveerde wijze kunnen aantonen waarom de weg Oud Vliegveld moet verdwijnen."

De toekomst?
Op de vraag hoe het nu verder moet is Patrick Robberecht duidelijk: "De gemeente Waasmunster wrijft ons aan dat we het dossier altijd maar blijven contesteren. We vinden de aanpak van de gemeente Waasmunster in dit dossier een toonbeeld van ongehoord beheer van de publieke wegenis. Erop toezien of de gemeente op een gemotiveerde wijze en volgens de voorziene procedures haar besluit zal nemen om een maximale toegankelijkheid van het vliegveld te bewaren, daar zullen we voor blijven gaan. Een weg voor Jan en alleman!"

Meer informatie: Patrick Robberecht (patrick.robberecht@skynet.be)


Studiedag te Leuven sluit DULOMI-project af

Druk bijgewoonde studiedag op 24 november

In 2003 ging de vzw Trage Wegen van start met een project Duurzaam Lokaal Milieubeleid (DULOMI) met de steun van de Vlaamse Gemeenschap over de herwaardering van trage wegen. In onze nieuwsbrief kon u reeds volgen dat we sindsdien 7 gemeenten ondersteunden: Grobbendonk, Wommelgem, Rotselaar, Riemst, Bilzen, Merelbeke en De Haan. Op 24 november werd voor een publiek van 120 mensen het project afgesloten. Diverse ambtenaren en beleidsmakers van de 7 gemeenten getuigden over de ervaringen en uitdagingen van de projecten. Projectbegeleider Freek Verdonckt van vzw Trage Wegen vertelt: "In elke gemeente werd samen met het middenveld een proefproject opgezet. Als het over trage wegen gaat blijken de milieuraad, dorpsraden, jeugdverenigingen, landbouwers en natuurverenigingen goede partners. Samen inventariseerden ze al die trage wegen, werden ze aan een evaluatie onderworpen en ontstond er telkens een herwaarderingsplan voor de trage wegen dat aan het gemeentebestuur werd voorgelegd. Het terug openmaken van nuttige verbindingen, het heraanleggen van onderkomen wegjes of het bewegwijzeren van de paden waren bijvoorbeeld slechts enkele van de vele aanbevelingen."

De meerwaarden van de trage wegen voor gemeenten kwamen er ruimschoots aan bod. Freek Verdonckt benadrukt: ?Trage wegen herinrichten of terug openstellen gebeurt het best in overleg met de lokale gemeenschap. De vraag naar een degelijk trage wegennet bleek in alle projecten groot en dat terwijl er trage wegen bleven verdwijnen. Wanneer de gemeente en het middenveld gezamenlijk een project uitwerken kan die trend omgebogen worden. Het zijn net die aspecten van samenwerking, die op de studiedag aan bod komen. De balans van 2 jaar samenwerking was immers positief, we wilden onze verwezenlijkingen aan iedereen kenbaar maken. Daarnaast kwamen ook de mogelijkheden voor projectsubsidies 'trage wegen' in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid en de Mobiliteitsconvenant aan bod. Ten slotte werden de 'Wegwijzer trage wegen? en het bijhorend praktijkboek aan het aanwezige publiek voorgesteld. We hopen hiermee andere gemeenten te inspireren om dezelfde weg in te slaan." We blikken alvast terug op een meer dan geslaagde studiedag.

Meer informatie: Freek Verdonckt, 02 204 09 70 (freek.verdonckt@tragewegen.be)


vzw Trage Wegen erkend als mobiliteitsvereniging!

We sluiten 2005 af met zeer goed nieuws: vzw Trage Wegen werd onlangs erkend als mobiliteitsvereniging. Heel concreet wil dat zeggen dat we vanaf 2006 kunnen investeren in de verdere uitbouw onze vereniging, zoals bijvoorbeeld de vrijwilligerswerking en de administratie. vzw Trage Wegen sloot zich bovendien aan bij de mobiliteitskoepel Komimo, die we in één van de komende e-zines zullen belichten.

Deze erkenning was nooit mogelijk geweest, we kunnen het niet genoeg benadrukken, zonder de steun van de leden en de sympathisanten van onze beweging. Wens je zelf ook je schouders te zetten onder het uitbouwen van vzw Trage Wegen, aarzel dan niet en word vandaag nog steunlid. (Klik hier om lid te worden!)(Doe je dat nog voor 31 december 2005, dan krijg je er een gratis 'Wegwijzer trage wegen' bovenop. Onze beste wensen en tot in 2006!


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.