E-zine Trage Wegen vzw

Uitgave November 2005

Naar een nieuw decretaal kader rond trage wegen?

U las er reeds over in ons e-zine van juli 2005: de Vlaamse meerderheidspartijen (sp.a-Spirit/CD&V-N-VA/VLD-Vivant) zitten rond de tafel om vanuit 3 ingediende decreetsvoorstellen (af te halen van onze website) te werken aan een nieuw decretaal kader voor de trage wegen. Dat betekent dat de huidige Wet op de Buurtwegen zou worden opgeheven door en/of geïntegreerd in een nieuw, Vlaams decreet. Voor alle duidelijkheid: de vzw Trage Wegen is geen vragende partij voor een geheel nieuw decreet trage wegen. We vinden dat de beschermingsprincipes van de huidige Wet op de Buurtwegen een goed juridisch kader bieden om tot een dicht netwerk van trage mobiliteit in Vlaanderen te komen. Bovendien stelt de vzw Trage Wegen vast dat er niet zozeer iets scheelt met de fundamenten van de wet op zich, dan wel met de toepassing en handhaving van de Wet op de Buurtwegen. Of nog, een nieuw decreet trage wegen zonder een gedegen handhaving zal hoedanook een maat voor niks zijn, en daar wringt vaak het schoentje.

Toch kunnen we ons als vereniging niet veroorloven toe te kijken langs de zijlijn. Onlangs werden we betrokken op een vergadering van experten onze mening en onze opmerkingen bekend te maken voor zo?n decreet. Die kans grepen we dan ook aan om er de puntjes op de i te zetten.

Onze eisen
1. Geen decreet zonder doel. In het decreet moet de doelstelling ?trage basismobiliteit? worden ingeschreven.
2. Geen decreet zonder duidelijkheid. Veranker de term ?trage weg? in de regelgeving.
3. Geen decreet zonder bijkomende bescherming van het netwerk. De bescherming van de huidige wet moet op zijn minst worden overgenomen. Erken naast de buurtwegen eveneens de ?feitelijke buurtwegen? (zie e-zine september 2005). De gemeenten beheren het netwerk, de provincies behouden het laatste woord bij het wijzigen ervan.
4. Geen decreet zonder moderne procedures. Streef naar eenvormigheid bij aanleg, erkennen, wijzigen of afschaffen van trage wegen.
5. Geen decreet zonder visie, expertise of handhaving. Inbreuken moeten snel worden aangepakt.
6. Geen decreet zonder middelen. Een fonds voor de trage wegen verzekert de toekomst van het netwerk.
7. Als er een nieuw decreet komt, moet dit een toekomstgerichte, multifunctionele ontwikkeling van trage wegen mogelijk maken. Een decreet moet het kader scheppen om met trage wegen in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving: vergrijzing, toenemende verkeersonveiligheid, onthaasting, meer vrije tijd, ...

De inzet - het huidige, dichte net aan paden, wegels, baantjes die als ?trage wegen? kunnen gebruikt worden - is immers te belangrijk. Daarom vraagt de vzw Trage Wegen bij de behandeling in het Vlaams parlement een hoorzitting te organiseren, waarbij diverse belangengroepen hun mening kunnen geven.

Schaarbeek, november 2005,
Erik Grietens, voorzitter vzw Trage Wegen, 02 282 17 34 (erik.grietens@bblv.be)

Een uitgebreide standpuntennota over dit onderwerp kan je vinden op onze website, er is eveneens een forumonderwerp aan gewijd.


Studiedag: Trage wegen, een praktijkverhaal voor en door gemeenten

24 november 2005 ? provinciehuis Vlaams-Brabant

Op deze studiedag getuigen verscheidene Vlaamse gemeenten over hoe zij een duurzaam trage-wegenbeleid in de praktijk omzetten. Aan de hand van korte lezingen en een panelgesprek wordt duidelijk hoe een gemeentelijk herwaarderingsplan voor trage wegen tot stand komt en hoe de samenwerkingsovereenkomst en andere subsidie-instrumenten gebruikt kunnen worden bij concrete acties. Ook de betrokkenheid van het lokale middenveld en het sensibiliseren van de bevolking krijgt de nodige aandacht.

Met deze studiedag deelt de vzw Trage Wegen samen met zeven Vlaamse gemeenten de kennis en ervaring die ze verworven hebben in twee jaar DULOMI-projectwerking (Duurzaam Lokaal Milieubeleid). Ook de gloednieuwe ?Wegwijzer trage wegen? en het bijhorende ?Praktijkboek voor gemeenten? wordt er voorgesteld en verdeeld. De studiedag is praktijkgericht en de deelnemers krijgen ruim de tijd voor vragen en opmerkingen. Het volledige programma van de studiedag is beschikbaar op de website van de vzw Trage Wegen.

Naast gemeentelijke mandatarissen en ambtenaren, vertegenwoordigers uit adviesraden en ambtenaren uit provinciale en Vlaamse instituten, zijn ook alle geïnteresseerden welkom.

De dag kost 12 ?/deelnemer en inschrijven kan door de pdf-inschrijvingsstrook af te drukken, in te vullen en terug te sturen / door te faxen naar het secretariaat van vzw Trage Wegen en door het gepaste deelnamegeld te storten op rek.nr. 001-3773475-57 van vzw Trage Wegen.


Vers van de pers: Wegwijzer trage wegen

Handboek vol praktische tips, voorbeelden en informatie

We keken er naar uit, ongetwijfeld samen met velen onder u, maar met enige trots mogen we u onze allereerste publicatie aankondigen: de Wegwijzer trage wegen. Je leert met de wegwijzer onder andere een inventaris op te maken van de trage wegen in je buurt. Die inventaris kan aanleiding geven tot een herwaarderingsplan of tot een heropening van nieuwe wegjes die je netwerk aan trage wegen verstevigen. Naast juridische achtergronden krijg je ook nog informatie mee over de verschillende gebruikers van trage wegen en de mogelijke functies die trage wegen vervullen. In een hoofdstuk actie reiken we ideeën aan om je buurt of je gemeente te betrekken bij de problematiek van trage wegen.

Bestellen?
Leden van vzw Trage Wegen kunnen de wegwijzer gratis aanvragen via wegwijzer@tragewegen.be, en betalen slechts de verzendingskosten (? 2,50). Niet-leden betalen het uiterst democratische bedrag van 12,5 ? (inclusief 2,5 ? verzendingskosten). Daarmee is de Wegwijzer niet alleen een prachtig naslagwerk in 4-kleurendruk over alles wat de trage wegen aanbelangt, het is ook nog eens een tof eindejaarscadeau! Mensen die het boek willen bestellen, storten het juiste bedrag op rekeningnummer 001-3773475-57 van wzw Trage Wegen, Vooruitgangstraat 323 bus 10, 1030 Schaarbeek met vermelding van uw naam en 'wegwijzer'.


Steun vzw Trage Wegen en word lid!

Doe jezelf de 'Wegwijzer trage wegen' cadeau

Bij vzw Trage Wegen delen we nu reeds cadeautjes uit. Iedereen die voor het 31 december 2005 lid wordt, krijgt van ons een gratis exemplaar van de 'Wegwijzer trage wegen'. Bijna 90 bladzijden leesvoer over trage wegen, ruimschoots voorzien van kleurenfoto's en allerhande tips en achtergrondinformatie: niet te versmaden.

Als lid steun je niet alleen onze jonge vereniging, maar ook:
- word je op de hoogte gehouden van onze activiteiten;
- ontvang je de maandelijkse nieuwsbrief;
- krijg je korting op onze publicaties;
- kan je uiteraard gebruik maken van onze trage-wegen-lijn als je met vragen rond trage wegen zit!

Stort ? 10 op het rekeningnummer 001-3773475-57 van Trage Wegen vzw met duidelijke vermelding van uw naam. Wij sturen je nadien je lidkaart samen met een invulfiche om je beter te leren kennen. Het lidmaatschap blijft geldig tot 1 januari 2007.


Oost-Vlaamse Atlas der Buurtwegen gaat on-line

Eerste kaartbladen beschikbaar via GIS-Oost

De Atlas der Buurtwegen is een onmisbaar instrument voor iedereen die met trage wegen bezig is. Gezien de respectabele leeftijd ervan (de boeken dateren uit 1843-1845), wil de Provincie Oost-Vlaanderen de verdere aantasting en aftakeling van dit bestuursdocument tegengaan en worden de 297 Oost-Vlaamse atlasboeken gedigitaliseerd en veilig opgeborgen. In de toekomst zal de atlas enkel nog digitaal kunnen worden geraadpleegd, dit in de kantoren van de provincie of via het internet. Begin 2006 zijn alle overzichtskaarten en detailkaarten in digitale versie beschikbaar.

Opgelet! De oorspronkelijke atlassen hebben wijzigingen ondergaan: burutwegen werden aangelegd, gewijzigd of afgeschaft. Voorlopig staan enkel de oorspronkelijke atlaskaarten op het internet en niet de wijzigingen. Deze worden later aangeboden.

Zelf raadplegen
Op de provinciale GIS-webpagina, GIS-Oost, kan je vanaf nu reeds de eerste kaartbladen raadplegen. Dat gaat heel eenvoudig.
1° Ga naar het internetadres www.gisoost.be/atlasbw/
2° Duid een gebied aan (één gemeente, maar je kan meteen de hele provincie aanduiden)
3° Klik op de blauwe kader die het gewenste kaartblad aanduidt
4° Je krijgt nu een melding om het programma te installeren waarmee je de kaartbladen kan bekijken. Installeer het programma.
5° Vervolgens komt het bestand van het gewenste kaartblad op jouw harde schijf terecht.

De kaartbladen zijn op een zeer hoge resolutie ingescand en vertonen heel veel details. Met deze toepassing is de provincie Oost-Vlaanderen een pionier in het aanbieden van dergelijke informatie via het internet. Proficiat!


Vereniging in de kijker: Werkgroep De Trage Weg ? Neerpelt

"Wij gaan resoluut voor de dialoog, maar de vrederechter is geen schande"

Vorige maand nog in de prijzen (zie e-zine van oktober 2005), nu in onze nieuwsbrief: Werkgroep De Trage Weg. We spreken met Jan Daniëls, de bezielers van de actievelingen die ondertussen een indrukwekkend voetwegennet opnieuw open of begaanbaar kreeg. "In juni 1999 schreef ik een brief naar het Gemeentebestuur met de vraag of ze iets konden doen aan het afsluiten van veldwegen in mijn buurt. Ik had namelijk vastgesteld dat op enkele jaren tijd 30 % van de veldwegen afgesloten of gewoon verdwenen was. Op mijn brief is nooit reactie gekomen, en dat was het begin van de werkgroep De Trage Weg", getuigt Jan Daniëls. "De werkgroep is een samenwerking tussen natuurverenigingen, een wandelclub, 2 heemkundige kringen en Vakantiegenoegens. Het allereerste werk was een inventarisatie van alle onverharde veldwegen in de gemeente.
We trokken het veld in met een stafkaart van 1991, maakten aantekeningen over de toestand van de weg en trokken tientallen foto?s. Van alle veldwegen op kaart bleken er 20 niet meer toegankelijk: omgeploegd, in de wei opgenomen, carport erop gezet, prikkeldraad, noem maar op. Op andere plekken waren de veldwegen volledig dichtgegroeid. Bovendien waren een heel wat veldwegen door landbouwers tot een minimale breedte gereduceerd. Jammer, want zo is er geen plaats meer voor een houtkant," besluit Daniëls.

Overleg werkt
Jan Daniëls houdt positieve ervaringen over aan de samenwerking met de gemeente: "We toonden de resultaten van de inventarisatie aan het schepencollege en legden er onze bedoelingen uit. Het moet gezegd: vanaf het eerste moment was de reactie positief. De steun van het gemeentebestuur was erg bemoedigend. Zeker, we hadden het grote geluk beroep te kunnen doen op een ploeg van alternatief gestraften die in het natuurreservaat het Hageven hier in Neerpelt werken. Met kettingzaag en bijl werden 5 dichtgegroeide veldwegen opengemaakt, nu onze mooiste voetwegen (zie foto's). Maar er kwam eveneens een brochure, en om het gebruik van de veldwegen te stimuleren bekostigde de gemeente zowel de bewegwijzering van wandelroutes als het drukken van wandelfolders. We organiseerden zelf een aantal wandelingen en zorgden voor wat media-belangstelling."

Afgesloten veldwegen
Afgesloten veldwegen terug open krijgen is vaak het moeilijkste hoofdstuk van een trage-wegenverhaal. Ook Jan Daniëls kan daarvan meespreken. "Het is nooit de bedoeling geweest dat we zelf eigenaars zouden aanspreken, we wilden dit aan de gemeente overlaten. Dit is niet gelukt, zodat we hen zelf moesten opzoeken. Logisch dat je nooit met open armen en vriendelijke blik ontvangen wordt. Onze diplomatie heeft resultaat opgeleverd want uiteindelijk hebben we samen met het gemeentebestuur 7 afgesloten wegen kunnen heropenen, een winst van 3000 meter voetweg. Na vele gesprekken, brieven en aangetekende verzoeken zijn we slechts in één geval naar de vrederechter moeten stappen. De weg is nu open."

Realisaties en toekomstplannen
De werkgroep kan buigen op een mooi palmares, geeft Jan Daniëls ons mee: "In 2003 konden we in samenwerking met het VCM-contactforum voor erfgoedverenigingen en met subsidies van de provincie Limburg een studiedag over Buurtwegen organiseren, die een 100-tal belangstellenden trok. Het Regionaal Landschap der Lage Kempen heeft dankzij het werk van de Trage Weg de gemeente Neerpelt als eerste gekozen voor het aanleggen van bewegwijzerde wandellussen. Zo was de Neerpelt ook pilootgemeente voor het project Agrarisch Landschapsbeheer waarbij de landbouwers mits een vergoeding de houtkanten langs veldwegen onderhouden. Dit jaar werden honderden meters houtkant aangeplant." Volgens Daniëls is het werk hiermee echter nog niet afgelopen: "We hebben nog 4 afgesloten buurtwegen in het vizier. Helaas eindigt niet elk overleg positief en men kan nu eenmaal niet eindeloos blijven praten. Bij een halsstarrige weigering kan de vrederechter uitkomst bieden. Ik vind dat je deze stap zeker niet mag uitsluiten het is geen schande. De rechtbank is er om 'recht te halen' en om te vermijden dat 'de grootste stijfkop' altijd zijn gelijk haalt."

Meer informatie kan je krijgen bij Jan Daniëls, 011 64 41 03 (jan.daniels-alders@skynet.be)

De brochure 'Veldwegen in Neerpelt' is te koop bij het Natuureducatief centrum De Wulp (011 80 26 77 - dewulp@skynet.be) voor 5 ?.


Zomergem, land van kerkwegels

Trage-wegenbeeld: de Bredenwegel pronkt net als 21 andere kerkwegels in Zomergem opnieuw met zijn volksnaam.

"Er bestond reeds lang een voorstel van de milieuraad de Zomergemse kerkwegels aan te pakken", zo vertelt Michaël Tack die het project mee vorm gaf. "Omdat de nieuwe jeugdlokalen van onze gemeente aan een oude kerkwegel liggen, pleitten ook dit jaar de jeugdbewegingen in onze jeugdraad voor deze prachtige trage wegen. Zo is het ervan gekomen: alle kerkwegels werden op een kaart gezet en 22 kerkwegels in Zomergem kregen een naambordje. Nu belichten we in ons gemeentelijke infokrant die tweewekelijks verschijnt telkens één kerkwegel, en dat werkt: onze inwoners leren die wegels opnieuw kennen. Bovendien hebben we plannen om via een ring van kerkwegels alle Zomergemse scholen te verbinden, zodat de kinderen veilig van en naar de klas kunnen", besluit Tack.

Kijk zelf naar de Zomergemse kerkwegels: www.zomergem.be
of voor meer inlichtingen: Michaël Tack, 09 218 95 50 (michael.tack@zomergem.be)


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.