E-zine vzw Trage Wegen

Uitgave Augustus 2005

IPO voor het platteland

Géén nieuwe sportdrug, wél is de Vlaamse overheid een overlegorgaan rijker. Net voor de zomervakantie ging het ?IPO?, het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg, van start. Dat moet beleidsaanbevelingen en adviezen gaan formuleren om zo mee vorm te geven aan het Vlaams plattelandsbeleid. Het voeren van een geïntegreerd plattelandsbeleid en het aanstellen van een Vlaamse Minister voor Plattelandsbeleid (Yves Leterme) zijn belangrijke punten in het huidige Vlaamse regeerakkoord (2004-2009). Uitdagingen genoeg. Bovendien komen de centen voor het platteland voornamelijk van Europa. De Vlaamse overheid zal vooral in 2006 met een stevig ?programmeringsdocument plattelandsontwikkeling? (PDPO) naar buiten moeten komen, wil ze dat geld ook binnenrijven. Het nieuwe overlegorgaan zal daarvoor de inspiratie moeten leveren.

In de eerste plaats bestaat het IPO uit een bestuurlijk overleg waar de uiteindelijke beslissingen genomen worden. Er zetelen politici uit alle beleidsniveaus: van de gemeenten tot de Vlaamse Regering. Daarnaast leveren drie ondersteunende werkgroepen materiaal en discussiestof aan rond de voornaamste rollen van het platteland: het platteland als woon- en leefruimte, het platteland als werkruimte en het platteland als collectieve ruimte. In de werkgroepen heeft het middenveld zijn plaats. Steven Clays volgt voor de vzw Trage Wegen de werkgroep ?het platteland als collectieve ruimte?. Voor de vzw Trage Wegen is het platteland er immers voor iedereen. Trage wegen ontsluiten die collectieve ruimte op een duurzame manier. Ze verbinden dorpen, ze brengen kinderen naar school en ze zijn streekeigen. Langs voetwegen leren bezoekers het platteland kennen en appreciëren. De trage mobiliteit heeft een grote rol te vervullen bij de uitbouw van het platteland van de toekomst. Daarvoor engageert de vzw Trage Wegen zich in het IPO!

Ben je geïnteresseerd in de werkzaamheden van het IPO of heb je zelf suggesties, neem dan contact op met Steven Clays (steven.clays@tragewegen.be), 02 204 09 72


Vakantieplezier verzekerd!

trage wegen-beeld: De sfeer van een zomerse fietstocht gemaakt in de omgeving van Boechout, tussen Vremde en Millegem

't Is weer (bijna) voorbij, die mooie zomer. In elk geval bedankt voor reacties op onze vakantie-oproep in het vorige e-zine. Mooie, landelijke verbindingswegeltjes zoals de Boechoutse Millegemweg van de Wommelgemstraat naar de Eekstraat zijn er gelukkig nog overal in Vlaanderen. Trage wegen-liefhebber André Maes uit Schilde kan ons het plekje ten zeerste aanbevelen.


Vereniging in de kijker: Natuurpunt vzw, een trage wegenpionier

Wellicht hoeft de grootste terreinbeherende natuurvereniging van Vlaanderen geen inleiding meer. Of toch? Dat Natuurpunt vzw mee aan de wieg van de vzw Trage Wegen stond, is minder bekend bij het grote publiek. Bart Slabbinck, de ?Natuur.Kustmanager?, maar eveneens bestuurder van onze vereniging, legt uit: ?Natuurpunt speelt al lang een voortrekkersrol in het voortbestaan van trage wegen. Ze zijn voor ons een perfecte vertaling van ons streven naar meer en betere natuur én van ons motto ?natuur voor iedereen?. Veel trage wegen verbinden de versnipperde Vlaamse natuur, maar ze hebben ook een eigen natuurwaarde. Zoogdieren, insecten, planten en amfibieën zijn allesbehalve eilandbewoners
Ze hebben nood aan natuurlijke punten en lijnen die steeds schaarser worden in het Vlaamse landschap. Voor veel soorten zijn de rustige landelijke wegen met gave bermen of houtkanten één van de laatste toevluchtsoorden. Bovendien kan je er het hectische leven even vergeten en écht genieten van natuur en landschap.?

?In onze natuurgebieden kiezen we bewust voor vrij toegankelijke wegen. Van de Uitkerkse Polders tot in Voeren lopen er talrijke wandelroutes in en rond de reservaten. Nóg een klein voorbeeldje: in het hartje van de Vlaamse Ardennen ijvert onze Werkgroep Everbeekse Bossen al jaren voor de definitieve bescherming van enkele prachtige natuurgebieden. Die inspanningen werden bekroond met een Life-project, Europees geld, zeg maar. We gebruiken dat geld niet alleen om terreinen te kopen. Sedert kort kan je nu langs nieuwe, bewegwijzerde paden de mooiste hoekjes van dat natuurgebied verkennen. Hierbij werden enkele historische voetwegen in ere hersteld en opnieuw toegankelijk gemaakt voor wandelaars en natuurliefhebbers,? vervolgt Bart Slabbinck.

?Ook in de gemeente Holsbeek, waar trage wegen af en toe voor de nodige opschudding zorgen, houden we er eenzelfde filosofie op na. Vorig jaar werd buurtweg 44 op de Dag van de Natuur door vrijwilligers opengemaakt om de natuurpracht van de Hagelandse Vallei opnieuw zichtbaar en beleefbaar te maken voor iedereen. Onze aanpak gebeurt uiteraard steeds met respect voor de aanwezige natuurwaarden. Buurtweg 44 loopt langs zeer kwetsbare natte hooilanden op veenbodem met zeldzame planten zoals kleine valeriaan en brede orchis. Om deze bijzondere natuur en onze inspanningen hiervoor niet verloren te zien gaan, plaatsten we een voetgangersluis. Wandelaars kunnen volop genieten van de natuurpracht in de Hagelandse Vallei, en van verstoring door harde recreatie zoals motors is geen sprake,? besluit de enthousiaste Natuur.Kustmanager.

Op de website van Natuurpunt vzw (www.natuurpunt.be) vind je meer informatie over al deze wandelgebieden.


De jeugdbeweging laat van zich horen: VerdraaiDe wereld!

"?t Is een verdraaide wereld?", zo klonk het deze week bij de officiële start van het werkjaar 2005-2006 van de Vlaamse jeugdbeweging. Maar liefst 250 000 kinderen en jongeren gaan aan de slag met hetzelfde jaarthema ?VerdraaiDe Wereld?. Ze pakken een jaar lang (deelaspecten van) Duurzame Ontwikkeling aan in hun dagelijkse werking, maar zullen ook een paar keer samen naar buiten treden met acties, spel en feest. De jeugdbewegingen vinden logische partners daarvoor in de organisaties van de noord-zuidbeweging en de milieusector.

VerdraaiDe buurt
Ook de vzw Trage Wegen tracht mee de wereld te verdraaien. Onze vereniging en de jeugdsector hebben meer gemeen dan je op het eerste zicht zou denken. Trage wegen, dat is ook verkeersveiligheid. Of speelruimte voor kinderen. Ontdekkingstochten, droppings, een bosspel, ? Niet te verwonderen dat de VVKSM (Scouting) of de JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) eveneens lid zijn van de vzw Trage Wegen. Met hen is alvast de aanzet gegeven voor activiteiten rond trage wegen om deze verdraaide wereld wat aangenamer te maken. Te beginnen in de eigen buurt.

Engagement vinden we volop terug bij de ?jeugd van vandaag?. De JNM zal zich dit najaar reeds grondig informeren over trage wegen in hun ?soirées? die openstaan voor alle leden. Het is niet ondenkbaar dat daar dan ludieke acties uit volgen? De samenwerking met VVKSM moet in het voorjaar van 2006 leiden tot tochten, spelen en zelfs acties over trage wegen bij scouts en gidsen over heel Vlaanderen. Zich oriënteren, bijna vergeten wegen opzoeken, een dorpsspel ter verdediging van die kleine wegeltjes, het moet allemaal kunnen. Met luide stem bij de gemeente ijveren voor het belang van de trage wegen eveneens, zijn er in 2006 geen gemeenteraadsverkiezingen? Verdraaid!

Meer informatie?
- Kijk eens op de website: www.verdraaidewereld.be
- JNM: www.jnm.be, 09 223 47 81(info@jnm.be)
- VVKSM: www.vvksm.be, 03 231 16 20 (info@vvksm.be)


Voorintekenen op de wegwijzer trage wegen nog tot 10 september

Praktisch handboek nadert druk

In september gaat de 'wegwijzer trage wegen' naar de drukker, maar ondertussen kan je nog steeds voorintekenen. We verlengen deze periode tot 10 september, daarna is het resoluut te laat. Leden van vzw Trage Wegen kunnen de wegwijzer gratis aanvragen bij wegwijzer@tragewegen.be. Je ontvangt de wegwijzer na druk bij betaling van de verzendingskosten (? 2,50) op: 001-3773475-57 van VZW Trage Wegen, Vooruitgangstraat 323 bus 10, 1030 Schaarbeek met vermelding van uw naam en 'wegwijzer' Niet-leden kunnen voorintekenen voor 8 ? (+ 2,5 ? verzendingskosten).


Greet Deruyter stelt proefschrift trage wegen voor

"De Atlas der Buurtwegen als archiefbron en basis voor de uitbouw van een netwerk van trage wegen in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest", dat is de titel van de doctoraatsthesis van Greet Deruyter, die werd voorgesteld op 4 juli. Ze behaalt hiermee de titel "Doctor in de Wetenschappen: Geografie" aan de Universiteit Gent. De wet op de buurtwegen van 10 april 1841 lag aan immers aan de basis van één van de grootste cartografische ondernemingen van de 19e eeuw: een inventaris van alle buurtwegen, gebundeld in een Atlas der Buurtwegen voor elke Belgische gemeente. Ze worden nog dagelijks gebruikt op gemeentelijke administraties. Door het bijna uitsluitend administratief gebruik was de waarde als informatiebron voor wetenschappelijk onderzoek ofwel niet gekend, ofwel onderschat. Het doctoraatsonderzoek richtte zich vooral op de inhoud van de atlasdocumenten. Het gebruik en de toestand van de atlasdocumenten en de juridische context werd nader bekeken.

Actuele definities
In het proefschrift worden de gevolgen van de juridische onzekerheid met betrekking tot kleine wegen werd in kaart gebracht, gebiedsdekkend voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De auteur combineert deze vastgestelde problemen (verdwenen wegen die opgenomen zijn in de atlas, inpalmingen, openbare wegen die niet in de atlas zijn opgenomen) met de huidige beleidsvisie op mobiliteit en ruimtelijke planning. Dit leidde tot een reeks definities over alle trage wegen, zowel deze die opge-nomen werden in de Atlas der Buurtwegen, als deze die geschikt voor alternatieve mobiliteit. Er wordt een duidelijke aflijning van de bestaande begrippen gegeven, evenals een nieuwe definitie voor "trage weg" en het statuut van trage wegen.

Voorstellen
Greet Deruyter werkte een voorstel ter bescherming van de documenten, hun inhoud en de wegen zelf. Ze streeft een garantie op compatibiliteit met bestaande GIS initiatieven op Vlaams niveau na. Een tweede reeks voorstellen betreft de omvorming van de Atlas der Buurtwegen tot een digitale Atlas voor Trage Mobiliteit in Vlaanderen. Daarvoor houdt ze rekening met reeds genomen beleidsopties, zoals duurzame mobiliteit, ruimtelijke uitvoeringsplannen voor trage mobiliteit, geïntegreerde ruimtelijke planning en het principe van subsidiariteit. Het huidige wetgevend (een nieuw Vlaams decreet tot omvorming van de wet op de buurtwegen, zie daarvoor ons vorige e-zine) zal zeker door dit onderzoek verrijkt kunnen worden.
Voor meer informatie kan je terecht bij Greet Deruyter, 09/227 06 70 (greet.deruyter@hogent.be)


Op vakantie langs trage wegen

Als uitsmijter van deze augustuseditie dit rasechte trage-wegenverhaal. Laat het u smaken en tot de volgende keer.

Het vakantiegevoel van Jan Vilain
Met een baby van vijf maanden rijd je geen honderden kilometers naar het zuiden. Ook luchthavenstress hoefde dit jaar niet voor ons. Een weekje Westhoek was genoeg om er even helemaal tussenuit te zijn. En wat bleek? Onze vakantie werd doorkruist door trage wegen. Wat heb je meer nodig om tot rust te komen?

Het bordje met opschrift ?Graag Traag? langs de grindweg naar onze vakantieboerderij zette meteen de juiste toon. Haast en stress zitten niet in de bagage van de mensen die hier verblijven.
Onze gastheer heeft een hoofd vol ideeën en handen vol werk om zijn Open Huis verder uit te bouwen. Tussen de akkers en schapenweiden heeft hij een wandelweg aangelegd, omzoomd door streekeigen hagen. Ook de vlinders weten dit wel te appreciëren en houden ons gezelschap tot aan de oude spoorwegberm verderop. Enkele roestige schroeven in het zand vertellen nog dat hier ooit bielzen en rails lagen. De gemeente Staden heeft plannen om de spoorweg in te richten als volwaardige trage verbinding naar Langemark.

Tijdens onze daguitstappen ontdekken we nog meer trage verrassingen die de Westhoek te bieden heeft. In het poëziedorp Watou kleuren de gedichten van Eddy Van Vliet en Willy Spillebeen het idyllische landschap rond de Kerkwegel. De vesting van Ieper ligt als een groen wandelpark rond de stad en heeft talloze doorsteken naar het achterliggende historische stadscentrum met zijn autovrije steegjes. Rond en op de Kemmelberg is een mooie wandeling uitgestippeld over veldwegen, graspaden en kinderkopjes, terwijl het natuurreservaat De Blankaart in Diksmuide toegankelijk gemaakt is met vlonderpaden (zie foto's).

Zoveel variatie in dit hoekje van Vlaanderen! Een vakantie langs trage wegen: wat houdt je nog tegen?

Jan Vilain, enthousiast trage-wegenlid, 03 448 22 72 (jan.vilain@studiegroepomgeving.be)


Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.