Trage Wegen lanceert zijn E-zine!

Uitgave Februari 2004

Traag maar zeker ...

Een vijftal maanden geleden nam Trage Wegen vzw haar eerste professionele medewerker in dienst. Sindsdien werd er achter de schermen koortsachtig gewerkt aan de uitbouw van onze werking (o.a. administratieve taken, fondsenwerving en projectwerk) en traag maar zeker komt de vzw op dreef. Vandaag kunnen we je met enige trots onze eerste digitale nieuwsbrief voorstellen. Deze ?e-zine? is er voor alle leden van Trage Wegen vzw en voor geïnteresseerden die zich via onze website abonneren. Via deze maandelijkse nieuwsbrief kunnen we je op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes binnen onze koepelvereniging en onze lidverenigingen. Daarnaast zullen we geregeld dieper ingaan op actuele thema?s over trage wegen en aanverwante onderwerpen.

Heb je zelf interessante informatie (bv. juridische kennis of technische weetjes) die je met ons wil delen, of zie je je geroepen om als 'freelance journalist' geregeld bepaalde thema's of aspecten rond trage wegen in de kijker te zetten, neem dan gerust contact op met ons via freek.verdonckt@tragewegen.be.

Vergeet ook niet deze nieuwsbrief door te sturen naar mogelijke geïnteresseerden in jouw kennissenkring, waarna ze zich eventueel zelf kunnen abonneren. Om de naambekendheid van onze jonge vereniging op te krikken is per slot van rekening alle hulp welkom!

We wensen je alvast veel leesgenot met de eerste editie!


Even voorstellen : ons team

Sinds september 2003 wordt de dagelijkse werking van de vzw in goede banen geleid door Freek Verdonckt, de coördinator van Trage Wegen. Naast het opvolgen van de reguliere werking, is hij voornamelijk actief rond het DULOMI-project (zie verder) waarin samen met lokale besturen en verenigingen gestreefd wordt om voorbeeldprojecten op poten te zetten rond duurzame herwaardering van trage wegen. Je kan hem bereiken op 02/282.41.17 of via freek.verdonckt@bblv.be.

Sinds begin februari 2004 heeft Veerle Vandelacluze, onze tweede professionele medewerker, onze vereniging vervoegd. Veerle is 31 jaar, gehuwd, heeft twee kinderen en woont in Ruiselede. Van opleiding is ze geograaf, ruimtelijk planner en deskundige in milieuwetenschappen. Enkele maanden geleden is ze als vrijwilliger van start gegaan met een proefproject omtrent trage wegen in haar thuishaven Ruiselede. Vanaf nu werkt ze dus ook als vaste medewerker voor Trage Wegen vzw, waar ze gedurende twaalf maanden, halftijds zal instaan voor de uitvoering van "de ontwikkeling van een instrumentarium met het oog op een duurzame ontsluiting van trage wegen". Je kan haar op maandag en dinsdag bereiken op 02/282.17.41 of via veerle.vandelacluze@bblv.be.

Veerle en Freek staan er niet alleen voor. Een trouw team van vrijwilligers ondersteunt de vzw door dik en dun: Willy Demaeyer (willy@bblv.be) en Erik Vancampenhout (erik.van.campenhout@bblv.be) zijn de ?anciens?. Zij zijn er van het prille begin bij, en helpen nog steeds elke week bij administratieve en inhoudelijke klusjes. Koen Blauwet (koenblauwet@yahoo.com) heeft zich in december 2003 bij het team aangesloten. Deze jonge bio-ingenieur laat twee dagen per week zijn enthousiasme los op allerlei inhoudelijke en technische uitdagingen binnen de verenigingswerking.


Maak kennis met het DULOMI-project van onze vereniging

Als aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en lokale besturen (de opvolger van het zgn. milieuconvenant), richtte de Vlaamse Gemeenschap het DULOMI-projectenfonds (waarin DULOMI staat voor Duurzaam Lokaal Milieubeleid). Hierdoor ontstond voor verenigingen de mogelijkheid om via projecten een duurzaam gemeentebeleid mee vorm te geven. In juni 2003 werden de eerste 10 projecten goedgekeurd, waaronder het onze, getiteld: ?Trage wegen kaderend in een duurzaam lokaal milieubeleid: van theorie naar praktijkgerichte invulling?.

Met de komst van Freek kon het DULOMI-project van Trage Wegen vzw in september 2003 dan echt van start gaan. Het doel is een duidelijke impuls te kunnen geven aan een duurzaam lokaal milieubeleid rond trage wegen, aangezien deze tal van mogelijkheden bieden als basis voor natuurontwikkeling en ?verbinding, landschapsverbetering en ?beleving, veilige verbindingen voor zwakke weggebruikers, duurzaam toerisme, recreatie, enzovoort. Het project is opgehangen aan het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse overheid enerzijds en de gemeenten en provincies anderzijds. Via zo?n samenwerkingsakkoord kunnen gemeenten en provincies subsidies krijgen voor de uitbouw van natuurgebieden, het voorkomen van afval, waterzuivering, en dus ook voor de herwaardering van trage wegen! Daarnaast tracht Trage Wegen vzw als bijkomende doelstelling in dit kader samenwerking te stimuleren tussen gemeentebesturen en verenigingen die actief zijn rond trage wegen: zogeheten publiekprivate samenwerkingen.

Concreet bestaat het DULOMI-project uit drie onderdelen:

A. Inventarisatie

Via een enquête trachten we een inventaris op te maken van operationele maatregelen uit relevante plannen van lokale besturen (gemeentebesturen en provinciebesturen) voor de bescherming, het beheer en de ontwikkeling van trage wegen. Daarbij is het uitdrukkelijk de bedoeling om niet alleen de positieve maatregelen en projecten te inventariseren, maar ook de hiaten, problemen en mislukkingen. Daarnaast willen we ook een oproep doen naar verenigingen toe om hun publicaties, projecten en plannen aan ons kenbaar te maken, zodat we deze mee in onze inventaris kunnen opnemen. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier dieper op in gaan.

B. Terreingerichte aanpak

Binnen elk van de 5 Vlaamse provincies zal Trage Wegen vzw samen met lokale besturen proefprojecten opzetten om trage wegen te herwaarderen, duurzaam te ontwikkelen en te beheren. Onze taak bestaat erin de gemeenten of provincies hierbij te begeleiden. In eerste instantie zal er samengewerkt worden met lokale besturen die de samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben, meer bepaald dié lokale besturen die de clusters 'natuurlijke entiteiten' en/of 'mobiliteit' en/of 'vaste stoffen' en/of 'doelgroepen' ondertekend hebben. Op termijn is het ook de bedoeling dat projecten kunnen opgezet worden door verenigingen, wel steeds met de bedoeling om lokale besturen te stimuleren om een beleid rond trage wegen uit te bouwen. Het is uitdrukkelijk ons doel om de pilootprojecten als voorbeeld te gebruiken voor het beleid van andere besturen inzake trage wegen. In de volgende e-zines zullen we ongetwijfeld meer nieuws kunnen geven over deze proefprojecten.

C. Informeren en stimuleren

De derde fase van project heeft als doelstelling om lokale besturen (gemeentebesturen en provincies) en verenigingen te stimuleren om, al dan niet in een PPS-constructie, acties en projecten op te zetten om trage wegen te herwaarderen, netwerken uit te bouwen, een duurzaam beheer en een multifunctionele ontwikkeling van trage wegen tot stand te brengen. Concreet willen we deze stimulerende functie waarmaken met behulp van een actiehandeling, gebaseerd op de ervaringen met en de behaalde resultaten bij de deelnemende lokale besturen uit het inventariserend luik.

Wij zullen je geregeld op de hoogte houden van de voortgang van dit project in deze nieuwsbrief. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Freek Verdonckt (02/282.41.17 of freek.verdonckt@bblv.be).


Gemeentelijk beleid inzake trage wegen doorgelicht

In het kader van het DULOMI-project van Trage Wegen, stuurden we in november een enquête naar alle Vlaamse gemeentebesturen. Aan de hand van een korte vragenlijst polsten we de gemeenten naar de bestaande operationele maatregelen/plannen en hun beleidsintenties inzake de bescherming en het beheer van de trage wegen. Verder werd er gepeild naar het feitelijk gebruik van dit wegennet en het bestaan van lokale verenigingen die rond deze thematiek bezig zijn.

Aan het einde van onze bevragingsronde hebben we de antwoorden van niet minder dan 153 gemeenten in ons bezit. Aangezien er momenteel nog maar weinig geweten is over het innoverend beleidsdomein 'trage wegen', mogen we zeer blij zijn met deze respons. We zijn eveneens verheugd vast te stellen dat 94% van de besturen die onze enquete beantwoordden een duidelijke meerwaarde ziet in haar trage wegen en dat 77% er in haar beleid ook effectief rekening mee houdt. In hoeverre dit om concrete beleidsrichtlijnen en/of -plannen gaat, zullen we de komende maanden verder onderzoeken. We houden u op de hoogte!

In onze volgende nieuwsbrief willen we aan jou vragen op welke manier je met trage wegen bezig bent, welke acties je hebt ondernomen of nog wil ondernemen, welke plannen je reeds hebt opgesteld, hoe jouw vereniging zich verdienstelijk maakt voor het behoud van trage wegen, enz.


Webmaster gezocht !!!

Voor de verdere uitbouw van onze jonge vereniging zijn we dringend op zoek naar een dynamische ?freelance' vrijwilliger die onze website verder wil ontwikkelen en beheren. Het takenpakket bestaat uit het verder ontwikkelen van de website (met o.m. forumfunctie, digitale bibliotheek, e.d.) en het verzorgen van updates.

We zoeken naar een creatieveling, met interesse voor het thema (inhoudelijke kennis is niet noodzakelijk) en uiteraard met enige ervaring in website-ontwikkeling. We zoeken naar iemand die dit op ?freelance? basis kan doen, al dan niet thuis of hier op kantoor. Ook schoolverlaters zijn zeker welkom.

Wij bieden professionele begeleiding en ervaring in de ngo-wereld, ruimte voor eigen initiatieven en eventuele verplaatsingsvergoeding woon-werk verkeer.

Bel gerust voor meer informatie of kom gewoon eens langs bij Freek Verdonckt (freek.verdonckt@bblv.be) ? 02/282.17.41. Samen kunnen we bespreken op welke wijze jouw inzet en onze vraag op mekaar afgestemd kunnen worden.


Allen daarheen : Klavertje-4-wandeling te Kluisbergen op zaterdag 6 maart

De hernieuwde belangstelling voor buurtwegen en andere landelijke paden heeft ook in de Vlaamse Ardennen gezorgd voor heel wat initiatieven. Zo is er plaatselijk, naar het concept van Trage Wegen vzw, de 'Trage Wegen Vlaamse Ardennen' ontstaan dat in samenwerking met Natuurpunt, de Stichting Omer Wattez en diverse wandel- en erfgoedverenigingen, ijvert voor het behoud en herstel van trage wegen in deze regio.

Op 6 maart richten ze vier wandelingen in langs weliswaar officiële, maar soms moeilijk doorgankelijke voetwegen. Deze wandelroutes verlopen in 4 lussen (ong. 5 km), vandaar de naam ?Klavertje-4-wandeling?. Het is hun bedoeling dat deze later bestendigd worden door een bijbehorende documentatiefolder. Thema?s zoals geologie, streekeigen fauna en flora, landschap, natuurbeheer en cultuur-historisch erfgoed zullen daarin aan bod komen. Trage Wegen Vlaamse Ardennen wil dit ook koppelen aan sensibiliseringsacties om zwerfvuil en sluikstorten langs trage wegen te voorkomen. Dit komt dan ook ten goede van het wandelpubliek in deze regio (gemeente Kluisbergen en omstreken).

Om nadien deze specifieke trage wegen duurzaam te bestendigen en een aantal knelpunten weg te werken, is echter nog heel wat overleg nodig met het lokaal bestuur. Door een massale opkomst op de Klavertje-4-wandeling wil Trage Wegen Vlaamse Ardennen dan ook een krachtig signaal geven aan het College van Burgemeester en schepenen om samen met alle actoren rond de tafel te zitten.

Praktisch:

Samenkomst om 14u00 aan lokaal ?Krdju?, Ter Boekerstraat 15 te Kwaremont.
Keuze uit 4 begeleide trajecten met diverse thema?s (geologie, planten, landschap en natuurbeheer). Wandelingen duren ongeveer 3 uur. Nadien wordt een drankje aangeboden door de Stichting Omer Wattez en is er gelegenheid tot nakaarten met taart en boerenboterhammen.
Aanbevolen: verrekijker, laarzen, draagzak voor kinderen i.p.v. een buggy (info bij Stichting Omer Wattez: 055/30.96.66).Alle E-zines

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.