woensdag, 30 April 2008 20:02

Vlaamse ministers bevestigen dat het Fonteinpad toegankelijk moet zijn.

Begin april ontvingen we heel wat belangrijke informatie over het Fonteinpad in Ichtegem. Eerst bereikte ons het bericht dat dhr. Matthieu op een overleg met het college van Ichtegem het voorstel lanceerde om het fonteinpad open te laten van 1 januari tot 15 juli. Het deel van het Fonteinpad langsheen de eendenput (net voorbij het fonteintje) zou verlegd worden naar het ernaastgelegen akkerland. In dit voorstel is er echter geen spoor te bekennen van het deel naar het poortje in de kasteelmuur. In bepaalde kranten werd dit idee voorgesteld als een mooi compromis, een ‘uitgestoken hand’.

Voor ons is dit niet minder dan een koehandel: ofwel is een weg openbaar (zoals het Fonteinpad ontegensprekelijk een openbare weg is), en mag iedereen er altijd gebruik van maken, ofwel is een weg privaat en heeft ‘het publiek’ er niets te zoeken. Wat gaat u doen wanneer uw buurman de openbare weg voor uw huis afsluit? Zou u het ook een geweldig voorstel vinden indien u ruwweg de helft van het jaar de openbare weg voor uw huis zou mogen gebruiken?

Ministeriële brieven

Even later ontvingen wij een brief van minister Van Mechelen (Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening) die ons nogmaals bevestigde dat:
Het Fonteinpad is gelegen in een beschermd landschap. Voor ingrepen in beschermde landschappen, zoals het afschaffen van voetwegen, moet mijn administratie officieel geconsulteerd worden. De toegankelijkheid van het beschermde landschap is een vereiste omdat de Roopijpfontein zich op het domein bevindt. Voor de restauratie van de fontein heb ik een restauratiepremie toegekend en publieke toegankelijkheid is in dat geval een voorwaarde.

Het Fonteinpad moét open!

Enkele dagen later volgde een pakketje post van het agentschap voor Binnenlands Bestuur, met daarin onder meer een afschrift van de brief die namens minister Keulen (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen in Inburgering) naar de gemeente Ichtegem werd verzonden. In deze brief herhaalt de minister niet alleen de argumentatie van zijn collega Van Mechelen (zie hierboven), maar laat hij ook weten dat:
Luidens artikel 13 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en artikel 5 van de provinciale verordening van 24 april 1952 van de wet op de buurtwegen is de gemeente verplicht de buurtwegen te onderhouden.

Uit de twee onwettige politiebesluiten van de burgemeester dd. 30 juli 2007 en 31 augustus 2007 blijkt dat het wegdek zeer moeilijk berijd- en begaanbaar is: struiken en takken verhinderen de doorgang en er is reëel gevaar voor omvallende bomen.

Daarom verzoek ik u mij mee te delen welke maatregelen u neemt om deze weg opnieuw begaanbaar te maken?

Deze brief aan het college van Ichtegem laat weinig aan de verbeelding over en kwam uitgebreid in de pers. We ontvingen al felicitaties van mensen die (helaas onterecht) menen dat alle problemen hiermee van de baan zijn. Terwijl wij enkel vragen dat de wet toegepast wordt, blijven de betrokken partijen de hete aardappel naar elkaar doorschuiven. Meer zelfs: in de gemeenteraad van 10 april antwoordde de bevoegde schepen volmondig ‘ja’ op de vraag of hij ‘wilde bevestigen dat hij de officiële wetgeving negeert’. En in haar officiële antwoord aan de minister liet de gemeente Ichtegem weten dat ‘in afwachting van een akkoord tussen alle partijen er voorlopig geen verdere stappen worden ondernomen’ en dat ‘het tracé tot aan het kasteel niet meer bestaat en dan ook niet wordt opengesteld’.

Vreemd: volgens de Atlas der Buurtwegen is dit gemeentelijk eigendom! Wordt dus vervolgd…


Maandelijkse wandelingen

Zo lang de wet niet gerespecteerd wordt en de afschaffingsplannen niet van de baan zijn, blijven wij wandelen over het fonteinpad. Elke laatste zondag van de maand verzamelen we om 10h00 aan het kapelletje in de Zuster Clarastraat voor een tocht over het volledige parcours en sluiten we af met een aperitiefje. Van harte welkom!

Ondertussen bereikte ons ook het bericht dat het ganse traject, dankzij de noeste arbeid van enkele nobele onbekenden, volledig bramenvrij is en goed begaanbaar. U kan dit prachtige wandelpad dus ook makkelijk zelf verkennen.

 

Tweede Dag van de Trage Weg

Eind september volgt er dan opnieuw een grote actie tijdens de tweede nationale Dag van de Trage Weg die dit jaar georganiseerd wordt in het weekend van 20 en 21 september. Meer info in ‘De Groene Pagina’s’ middenin ons ‘Groene Blad’ en in ‘De Groene Flits’ van september (abonneren op ons maandelijks e-zine kan op www.houtland.com).

Wij blijven er dus voor ijveren dat iedereen deze eeuwenoude buurtweg vrijelijk zou kunnen bewandelen. Misschien kan Westtoer ook hier een erfgoedwandelroute ontwikkelen? Deze onverharde weg met zijn prachtige omgeving en rijke historiek biedt er volop de kans toe!

 

De Raad van Bestuur van de Houtlandse Milieuvereniging vzw

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.