maandag, 14 December 2015 18:52

Vraag van de maand: wat is een "verplaatsing" van een buurtweg?

Met het Groot dictee der Nederlandse taal in ons achterhoofd, kregen we de voorbije dagen een taalkundige vraag binnen op het secretariaat. D. uit Z. vroeg ons het volgende: "Als een buurtweg 'verplaatst' wordt naar de bedding van een andere buurtweg (of straat) is dit dan een 'verplaatsing' of een 'afschaffing'?". Het antwoord bevindt zich op de dunne grens tussen de semantiek en het administratief recht.

De term "verplaatsing" komt op zich niet voor in de wetgeving. In de artikel 28bis[1] van de Buurtwegenwet stond volgende bepaling: “Een buurtweg mag slechts na de goedkeuring door de Koning van een algemeen rooiingsplan worden aangelegd, of rechtgetrokken, de bestendige deputatie gehoord.” Het "rechttrekken" of ook "wijzigen" van een buurtweg viel dus onder dezelfde procedure, omdat het moet worden beschouwd als het samen behandelen van het afschaffen van een wegdeel met het aanleggen ervan.[2]

Begripsverwarring alom. Sinds het decreet van 4 april 2014 heeft de Vlaamse decreetgever uniformiteit gebracht in de in de Buurtwegenwet gebruikte begrippen. Daarom wordt voortaan in de titel van hoofdstuk 3 van de Buurtwegenwet en in artikel 27 van diezelfde wet gesproken over "de opening, de afschaffing, de wijziging of de verlegging van een buurtweg".

De begrippen worden nog steeds niet in de wet zelf omschreven. Maar de parlementaire voorbereiding bevat wel toelichting bij de begrippen "wijziging", "afschaffing" en "verlegging". En dat is verhelderend:
1. Een 'wijziging van een buurtweg' dient begrepen te worden als elke verandering van de breedte of het tracé van de buurtweg, waarbij het begin - en eindpunt van de bestaande buurtweg met elkaar verbonden blijven. Een wijziging van verharding valt niet onder het begrip 'wijziging van een buurtweg' zoals bedoeld in dit artikel, tenzij uiteraard die verharding gepaard gaat met een versmalling of verbreding. Deze wijziging van verharding blijft in dat geval onderworpen aan een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning.

2. Zodra de verbinding tussen begin- en eindpunt van de bestaande buurtweg onderbroken wordt of (deels) zal gebeuren via andere bestaande wegenis, is er sprake van een (gedeeltelijke) afschaffing.

3. Het begrip 'verlegging' werd in de Buurtwegenwet van 1841 niet expliciet vermeld. Het is een complex begrip dat zowel een afschaffing als, naargelang de aard en de omvang ervan, de opening of wijziging kan omvatten. Het gaat logischerwijze om de aanduiding van een nieuw wegdeel (met het statuut van buurtweg), ofwel ter vervanging van een bestaand wegdeel, ofwel ter uitbreiding van het buurtwegennet.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.