vrijdag, 25 April 2014 23:38

Vlaams Parlement stemt wijzigingsdecreet "buurtwegen en rooilijnen"

Onlangs werd in het Vlaams parlement een wijzigingsdecreet goedgekeurd dat heel wat regels uit de “Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” wijzigt. We zijn de tel wat kwijtgeraakt: de codex heeft de afgelopen jaren al meer dan twintig wijzigingen ondergaat. Belangrijk: het wijzigingsdecreet wijzigt ook een aantal artikels uit de Buurtwegenwet (en dat is van 1948 geleden!) en het Rooilijnendecreet. Een korte toelichting.

Op 4 april 2014 keurde het Vlaamse Parlement het “Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” goed. Het verscheen intussen in het Belgisch Staatsblad  (15 april 2014), wat inhoudt dat de wijzigingen aan de Buurtwegenwet intussen van kracht zijn. Maar wát wijzigt er nu juist?

Titulatuur

Het wijzigingsdecreet voert eerst en vooral een duidelijke terminologie in. Zo wordt de titel van hoofdstuk III uit de Buurtwegenwet aangepast. “Opening, afschaffing, wijziging en verlegging van buurtwegen” heet deze voortaan. Geen discussies meer of deze of gene wijziging nu een “rechttrekking” dan wel een “verbreding” is. Het gaat om een wijziging, punt. Dat klinkt misschien wat detaillistisch (en dat is het ook), maar in de praktijk leidde deze verwarring vaak tot procedurefouten. Met “wijziging” wordt trouwens een wijziging in het tracé of in de breedte van het tracé bedoeld (niet bijvoorbeeld in de aard van de verharding van de weg).

Integratie rooilijnplan en wijzigingsplan

De kern van het wijzigingsdecreet was de bijzonder complexe inpassing van het rooilijnplan in de procedure waarbij een buurtweg verlegd wordt. Al verschillende malen heeft de Raad van State wijzigingen aan buurtwegen verworpen op het ontbreken van een rooilijnplan. Wat men ook beweert: elke buurtweg, zelfs de kleinste voetweg, heeft een goedgekeurd rooilijnplan nodig, alvorens men deze kan verleggen. Een voorwaarde die werd opgelegd door art. 28bis uit de Buurtwegenwet. Het Rooilijnendecreet uit 2009 maakte het nog ingewikkelder: het is niet van toepassing op buurtwegen op private grond (art. 6, Rooilijnendecreet), waardoor het rooilijnplan moest worden opgemaakt volgens een ministeriële circulaire uit 1921. Bovendien moest men twee openbare onderzoeken over dezelfde materie gaan voeren: één over het rooilijnplan en één over de wijziging van de buurtweg.

Dit wijzigingsdecreet brengt een aantal zaken samen.  De voorgestelde wijziging integreert het rooilijnplan (het al vermelde artikel 28bis, dat wordt afgeschaft) in de procedure voor de aanleg of wijziging van het tracé (artikelen 27 en 28). Onafhankelijk van het eigendomsstatuut van de wegbedding. Voor de rest blijft de procedure ongewijzigd: openbaar onderzoek, beraadslaging door de gemeenteraad en goedkeuring door de Deputatie. Door de integratie van het rooilijnplan in artikel 28 wordt niet geraakt aan de beslissingsbevoegdheid van de Deputatie in artikel 28 van de Buurtwegenwet. Ook het opschortend, administratief beroep bij de Vlaamse Minister van Ruimtelijke Ordening blijft behouden. Trage Wegen vzw juicht deze administratieve vereenvoudiging toe: er zijn niet langer twee opeenvolgende procedures van toepassing, er wordt één openbaar onderzoek gehouden en één beslissing genomen.

Openbaar onderzoek

Dat openbaar onderzoek wordt momenteel georganiseerd volgens een oude ministeriële circulaire (11 juni 1863): aanplakking ten gemeentehuize en een uiterst korte duur van slechts 15 dagen. Al in 2011 zette de Raad van State met arrest 212.414 deze praktijk op losse schroeven. De zaak betreft de afschaffing van een buurtweg. De Raad van State vernietigt de deputatiebeslissing en het ministerieel goedkeuringsbesluit omdat het openbaar onderzoek niet op een ernstige manier was gehouden. Een openbaar onderzoek moet zo worden georganiseerd, dat het nuttig effect heeft, wat veronderstelt dat de aankondiging zeker de omwonenden van de af te schaffen buurtweg redelijkerwijze kan bereiken. Een aankondiging aan de valven van het gemeentehuis voldoet daar niet aan. Het arrest leert dus dat we de archaïsche vereisten van de omzendbrief moeten relativeren. Op 25 april keurde de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening Muyters een nieuwe regeling voor het gemeenschappelijke openbaar onderzoek bij rooilijnplannen van buurtwegen en wijzigingsdossiers principieel goed, waarover momenteel advies wordt ingewonnen bij de Raad van State. We houden je op de hoogte.

Het parlementair dossier vind je hier >>> op de website van het Vlaams Parlement.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.