Welke is de wettelijke breedte van een buurtweg?

Wanneer er onenigheid heerst over de wettelijke breedte van een buurtweg, dan brengen de detailplannen uit de inmiddels welbekende Atlassen der Buurtwegen soelaas. Duidelijk zou je denken. Maar toch: er blijven allerhande vragen bestaan over de wetttelijke breedte. Wat als het detailplan van de provincie afwijkt van het detailplan in de atlas van de gemeente? Wat als het plan afwijkt van de tabel? Kan de breedte van de buurtweg door teloorgaande verjaring versmallen? Moet de wettelijke breedte ook altijd volledig openstaan voor het verkeer?

Welke referentie?

De atlassen der buurtwegen en de afzonderlijke plandocumenten die erbij aansluiten, worden op elk gemeentehuis bewaard, voor het eigen grondgebied. Een duplicaat van de atlas bevindt zich op de griffie van het provinciebestuur, voor het hele grondgebied van de provincie Het zijn deze duplicaten die voor het gehele Vlaamse gewest intussen op het net prijken in de geoloketten van de provincies. Maar... soms verschillen de detailplannen. In dat geval is het origineel (dat op de gemeente bewaard wordt) doorslaggevend. (En dat door een ministeriële beslissing genomen op 28 mei 1859!)

Holle weg BeerselEr komen ook afwijkingen voor tussen de detailplannen en de tabellen waar de breedtes op vermeld staan. Het Hof van Cassatie sprak zich al in de 19de eeuw uit over deze kwestie: "La  largeur  des  chemins  vicinaux,  telle  qu'elle  est  portée  aux atlas, est imprescriptible et doit être conservée intacte contre les usurpations des riverains. La jurisdiction répressive est sans compétence à l'effet de trancher une question de propriété. La largeur de chaque chemin est celle qui est indiqué à l'atlas; n'importe que le tableau annexé lui en attribue une moindre." (Cass., 9 juni 1887, Pasicrisie Belge, 1887, I, p. 299; Cass., 14 mei 1891, Pasicrisie Belge, 1891, I, p.).

Zoals het arrest aangeeft is de breedte van een buurtweg dus onverjaarbaar en is het detailplan dé referentie, zelfs als er in de tabellen een smallere breedte wordt weergegeven.

Vrije doorgang

detailplan Diepestraat Beersel

De wettelijke breedte, zoals voorgeschreven in het detailplan van de atlas houdt niet in dat de volle breedte ook toegankelijk moet zijn voor het verkeer. Het gaat immers om de breedte van de weg, met inbegrip van alle "aanhorigheden" (grachten, bermen, kanten, ...). Een weg van 8 meter breed heeft niet noodzakelijk een rijbaan van 8 meter breed, dus. Hierop bestaan uitzonderingen: sommige detailplannen geven aanhorigheden weer zoals grachten, hagen, taluds, ... die buiten de breedte op het detailplan vallen. Dit is erg vaak het geval bij holle wegen.

De foto boven toont de Diepestraat in Beersel, een holle weg die officieel op de meeste plaatsen iets meer 4 meter breed is, zoals het uittreksel uit de atlas hieronder toont. Het is dus duidelijk dat in dit gehal het overgrote deel van de taluds strikt genomen niet tot de buurtweg behoren.

Het is wél zo dat de gemeente als wegbeheerder altijd de volledig wettelijke breedte kan laten vrijmaken. Stel dat er een haag opstaat, dan mag zij dus deze laten kappen (al zal de gemeente wel de nodige vergunningen moeten verkrijgen). Omgekeerd kan ook: de gemeente kan altijd beslissen om de een gedeelte van de wegberm te beplanten, uiteraard wel onder de voorwaarde dat deze feitelijk geen deel uitmaakt van de rijbaan.

Nog vragen over trage wegen? Neem dan zeker een kijkje op onze >>> website!

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.