Syllabus Natuurtechnische Inrichting van trage wegen

Type Digitale publicatie
Jaar 2011
Uniek nummer D523
Auteur(s) Clays, S.
Claus, K.
Elst, D.

Trage wegen zijn reeds langer een aandachtspunt op het scheidingsvlak tussen het milieu- en natuurbeleid, het mobiliteitsbeleid en het beleid van openbare werken. Uiteraard leeft dat aandachtspunt vooral bij de lokale besturen. In de periode 2006-2007 namen niet minder dan één derde van de Vlaamse gemeenten deel aan de algemene inleidende niet-technische praktijkdagen van trage wegen. Deze tweedaagse werkwinkels over trage wegen vonden plaats in de 5 Vlaamse provincies en hadden een verregaande verspreiding van de kennis over trage wegen tot gevolg. Het betrof meer bepaald algemene kennis over trage wegen (juridisch kader, meerwaarde op vlak van verkeersveiligheid, natuurontwikkeling, cultuurhistorie, enz)en over de visievorming rond trage wegen (inventarisatie, kansen- en knelpuntenanalyse, draagvlakvergroting, enz.). Als gevolg van deze sessies en zeker ook door het toegenomen draagvlak bij burgers (en hun toegenomen verwachtingen) en door allerlei externe impulsen zijn er overal in Vlaanderen inventarisaties en trage-wegenprojecten opgestart. Bovendien heeft deze dynamiek nog lang het hoogtepunt niet bereikt. Naar verwachting zullen steeds meer lokale besturen de komende jaren hun patrimonium aan trage wegen onder de loep nemen. Dat zal te wijten zijn aan nog meer nieuwe impulsen: de sneltoets milieu van de gemeentelijke mobiliteitsplannen, een mogelijk decreet rond trage wegen, geslaagde praktijkvoorbeelden bij buurgemeenten en dergelijke. Er bestaat ondertussen al heel wat ervaring en deskundigheid op het vlak van visievorming en de opmaak van herstelplannen trage wegen. Een rem op een verdere ontwikkeling van het gemeentelijk beleid rond trage wegen is zeker en vast de technische uitwerking van deze participatief opgestelde trage-wegenplannen en -visies. Indien te veel compromissen worden gemaakt bij het inrichten van trage wegen, bestaat de kans dat geen degelijke, duurzame en integrale keuzen worden gemaakt. Het gevolg daarvan kan zijn dat het zorgvuldig opgebouwde lokale draagvlak snel afbrokkelt. Onafgewogen keuzes bij de (half)verhardingen, recreatieve voorzieningen of de (her)aanleg van trage wegen kunnen niet alleen ongelukkig overkomen, maar ook ongewenst (ecologisch, recreatief, ...) tot zelfs onveilig zijn. Dit gebrek aan technische kennis vormt niet alleen een rem in het gemeentelijk beleid, maar het is ook een concrete leemte in de kant-en-klaar beschikbare informatie over trage wegen in het algemeen. De gegevens zitten verspreid bij verschillende kennishouders en worden slechts sporadisch gedeeld via informele contacten. Daarnaast is het kennisdomein nog in volle ontwikkeling: samen met de aandacht voor trage wegen groeit ook het ecologisch inrichten ervan. In 2010-2011 kwamen lokale besturen opnieuw met veel belangstelling opdagen op praktijkdagen die net deze inrichtingskwestie als rode draad hadden. De syllabus die u nu voor zich heeft werd er als lesmateriaal ontwikkeld en getest. De vzw Trage Wegen en de Dienst Natuurtechnische Milieubouw van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zijn ervan overtuigd dat met deze syllabus een instrument wordt aangeboden dat niet alleen een leemte in dit kennisdomein opvult, maar tevens een praktische handreiking en inspiratiebron is voor iedereen die in de praktijk met trage wegen wordt geconfronteerd.

Download bestand

 

Publicatie

Datum 31-03-2011
Uitgever Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen & vzw Trage Wegen
Redacteur Elst, D.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 1 juli Spoorwegovergangen: wetgevend werk in zicht

    Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Kamer de resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

  • 30 juni Resolutie overwegen unaniem aangenomen door de Federale Kamer

    Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel van resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

Volledig nieuwsoverzicht