Syllabus Natuurtechnische Inrichting van trage wegen

Type Digitale publicatie
Jaar 2011
Uniek nummer D523
Auteur(s) Clays, S.
Claus, K.
Elst, D.

Trage wegen zijn reeds langer een aandachtspunt op het scheidingsvlak tussen het milieu- en natuurbeleid, het mobiliteitsbeleid en het beleid van openbare werken. Uiteraard leeft dat aandachtspunt vooral bij de lokale besturen. In de periode 2006-2007 namen niet minder dan één derde van de Vlaamse gemeenten deel aan de algemene inleidende niet-technische praktijkdagen van trage wegen. Deze tweedaagse werkwinkels over trage wegen vonden plaats in de 5 Vlaamse provincies en hadden een verregaande verspreiding van de kennis over trage wegen tot gevolg. Het betrof meer bepaald algemene kennis over trage wegen (juridisch kader, meerwaarde op vlak van verkeersveiligheid, natuurontwikkeling, cultuurhistorie, enz)en over de visievorming rond trage wegen (inventarisatie, kansen- en knelpuntenanalyse, draagvlakvergroting, enz.). Als gevolg van deze sessies en zeker ook door het toegenomen draagvlak bij burgers (en hun toegenomen verwachtingen) en door allerlei externe impulsen zijn er overal in Vlaanderen inventarisaties en trage-wegenprojecten opgestart. Bovendien heeft deze dynamiek nog lang het hoogtepunt niet bereikt. Naar verwachting zullen steeds meer lokale besturen de komende jaren hun patrimonium aan trage wegen onder de loep nemen. Dat zal te wijten zijn aan nog meer nieuwe impulsen: de sneltoets milieu van de gemeentelijke mobiliteitsplannen, een mogelijk decreet rond trage wegen, geslaagde praktijkvoorbeelden bij buurgemeenten en dergelijke. Er bestaat ondertussen al heel wat ervaring en deskundigheid op het vlak van visievorming en de opmaak van herstelplannen trage wegen. Een rem op een verdere ontwikkeling van het gemeentelijk beleid rond trage wegen is zeker en vast de technische uitwerking van deze participatief opgestelde trage-wegenplannen en -visies. Indien te veel compromissen worden gemaakt bij het inrichten van trage wegen, bestaat de kans dat geen degelijke, duurzame en integrale keuzen worden gemaakt. Het gevolg daarvan kan zijn dat het zorgvuldig opgebouwde lokale draagvlak snel afbrokkelt. Onafgewogen keuzes bij de (half)verhardingen, recreatieve voorzieningen of de (her)aanleg van trage wegen kunnen niet alleen ongelukkig overkomen, maar ook ongewenst (ecologisch, recreatief, ...) tot zelfs onveilig zijn. Dit gebrek aan technische kennis vormt niet alleen een rem in het gemeentelijk beleid, maar het is ook een concrete leemte in de kant-en-klaar beschikbare informatie over trage wegen in het algemeen. De gegevens zitten verspreid bij verschillende kennishouders en worden slechts sporadisch gedeeld via informele contacten. Daarnaast is het kennisdomein nog in volle ontwikkeling: samen met de aandacht voor trage wegen groeit ook het ecologisch inrichten ervan. In 2010-2011 kwamen lokale besturen opnieuw met veel belangstelling opdagen op praktijkdagen die net deze inrichtingskwestie als rode draad hadden. De syllabus die u nu voor zich heeft werd er als lesmateriaal ontwikkeld en getest. De vzw Trage Wegen en de Dienst Natuurtechnische Milieubouw van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zijn ervan overtuigd dat met deze syllabus een instrument wordt aangeboden dat niet alleen een leemte in dit kennisdomein opvult, maar tevens een praktische handreiking en inspiratiebron is voor iedereen die in de praktijk met trage wegen wordt geconfronteerd.

Download bestand

 

Publicatie

Datum 31-03-2011
Uitgever Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen & vzw Trage Wegen
Redacteur Elst, D.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 2 mrt Vraag van de maand: Hoe komt een gemeentelijk rooilijnplan tot stand? Welke beroepsmogelijkheden zijn er?

    De regels die van toepassing zijn op trage wegen veranderden ingrijpend op 1 september 2019 door de invoering van het Gemeentewegendecreet. Dat heeft ook gevolgen voor de rooilijnplannen van de gemeentewegen. Daarop worden de ligging en de breedte van de wegen onder het beheer van de gemeente vastgelegd. Maar hoe verloopt de procedure waarmee een gemeentelijk rooilijnplan wordt vastgesteld?

  • 2 mrt Een mening over trage wegen in Antwerpen? Kom af!

    Nu alle trage wegen in Antwerpen in kaart zijn gebracht, gaat het Trage Wegen Antwerpen-team op zoek naar wat de buurtbewoners vinden van de paden en het netwerk in hun wijk. Ben jij een tragewegenkenner of ben je benieuwd naar wat die trage wegen kunnen betekenen voor de stad? Kom dan in maart of april naar één van de MAPits in jouw buurt. Op die avonden brengen we in kaart waar de kansen en de pijnpunten liggen. En niemand die dat beter weet dan de mensen die er wonen of werken.

    Woon je in Antwerpen? Bepaal dan mee hoe we de wandel- en fietservaring in jouw wijk kunnen versterken.

Volledig nieuwsoverzicht