Staatsblad
28 apr.
Beleidsondersteuning
Burgerparticipatie
Dossierbehartiging
Adviesverlening
Communicatie

Gouden tips van de Staatsbladlezer (deel 2)

Openbaarheid van bestuur is een hoog goed. Helaas moet je vaak veel inspanningen doen om op de hoogte te zijn van beslissingen en procedures. Soms zelfs zonder te weten waarnaar je precies aan het speuren bent. En dat is zeker zo bij het beslissingsproces waar gemeentewegen mee gemoeid zijn.

Het Belgisch Staatsblad is daarom van onschatbare waarde, dat las je al >> in een vorig nieuwsbericht. In een paar zoekopdrachten en muisklikken heb je een compleet overzicht van de dossiers in het kader van >> de autonome procedure.

Definitieve vaststellingen

Als het openbaar onderzoek is afgelopen, dan moet de gemeenteraad binnen de 60 dagen een uitspraak doen over de plannen. Opgelet: het gemeenteraadsbesluit wordt niet onmiddellijk in het staatsblad gepubliceerd. De beroepstermijn van 30 dagen tegen het gemeenteraadsbesluit begint te lopen van zodra het lokaal bestuur het besluit op haar eigen website én ter plaatse aankondigt. Als je zelf een bezwaar indiende tijdens het openbaar onderzoek, wordt het definitieve besluit je ook rechtstreeks bezorgd.

Het is pas nadat er géén beroep is aangetekend tegen het definitieve besluit, dat het in het staatsblad wordt gepubliceerd. Veertien dagen na de publicatie treedt het ook in werking. Die besluiten kan makkelijk terugvinden door in >> je zoekopdracht “rooilijnplan definitief” of “grafisch plan opheffing definitief” in te geven.

Dat geeft volgend resultaat:

Ook hier kan je eenvoudig doorklikken op het NUMAC-nummer om de volledige aankondiging te krijgen:

De inhoud van het besluit zelf en de goedgekeurde plannen moet je zoeken in het Gemeentelijk Wegenregister van het betrokken lokaal bestuur. Vind je dat niet terug op de gemeentelijke website, dan is de gemeente verplicht jou dit over te maken.

Beroepsbeslissingen

Als tegen de gemeenteraadsbeslissing een beroep werd opgesteld, dan stelt het Gemeentewegendecreet dat de beroepsbeslissing die de beslissing van de gemeenteraad vernietigt ook moet worden aangekondigd in het staatsblad. We stellen (met blijdschap) vast dat de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken àlle beroepsbeslissingen lijkt te melden, ook als het beroep dus niet wordt ingewilligd.

Een goede zoekopdracht is:

(Gezien er geen standaardfomulering is van het bericht, lijkt het nuttig om diverse zoekopdrachten te doen)

Merk op: ook de beroepen in het kader van beslissingen in de “zaak van de wegen” in omgevingsvergunningsdossiers worden hierin opgenomen. De beslissing zelf wordt niet actief openbaar gemaakt, en moet je dus opvragen via openbaarheid van bestuur. Dit kan op eenvoudig verzoek door een mail te sturen naar: gemeentewegendecreet@vlaanderen.be

Nóg beter zou zijn om alle besluiten actief openbaar te maken, zoals gebeurt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur. Een grote lacune in deze openbaarheidskwestie blijft ook het ontbreken van een Vlaamse aanpak voor het digitaal geografisch ontsluiten van alle dossiers waarin gemeentewegen vervat zitten. Het blijft wachten op een Uitvoeringsbesluit bij het art. 37 § 5 van het Gemeentewegen waarin een dergelijke aanpak wordt voorgesteld.

Beroepen bij de Raad van State

Tegen de ministeriële beslissing kan beroep aangetekend worden bij de Raad van State. Als dat gebeurt, dan wordt dat ook aangekondigd in het staatsblad. Dat is belangrijk als je wenst ‘tussen te komen’ in een dergelijke zaak. Van zodra het beroep is aangekondigd, begint er immers een termijn van 30 dagen te lopen waarbinnen je moet tussenkomen. Meer info op de website van de Raad van State.

De aankondigingen in het staatsblad vind je via volgende zoekopdracht:

Het artikel “3quater” verwijst naar de wettelijke verplichting om deze verzoeken ook in het Staatsblad te publiceren, zie website Raad van State.

Uiteraard kan je niet afleiding uit het Staatsblad of er al een beslissing is genomen. Daarvoor moet je naar de > website van de Raad van State zelf. Aan de hand van het rolnummer in de vermelding kan je daar dan een opzoeking doen:

Het Staatsblad bevat nog meer interessante bekendmakingen wat trage wegen betreft… maar dat is voor een volgend artikel!